Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Serkomiser Mücip Bey Vekil Hikmet B. dün şehrimize geldi ve Üniversitede dün tahliye edildi fakülte müderrislerinin iştirakile bir içtima yapıldı Birinci sahifeden mabat Birind sahifeden mabat yin riyasetinde bir içtima yapılmıştır. fçtimaa TSrk Tarihi Tetkik encümeni reisi Yusuf Akçora, Sadri Maksudi, Balıkesir meb'usu tsmafl Hakkı BeylerU Edebiyat fakultesi tarih profesörleri ve dooentleri istirak etmişlerdir. tçtimada Türk tarihi tedrisatmın Oniver sitede tatbiki esaslan görüşülmüstür. İçtima geç vakte kadar sürmüştür. Üniversite idare heyeti bugun saat ÎO da Vekil H&met Beyin riyasetin • ide toplanacaktır. Bu içtimada Üniversite idarî esaslan hakkmda görüşüle cek, Vekfl B«y fakülte hocalannı kabul ederek kendilerile umumî hasbihallerde bulunacaktB. Vekil Bey kendisOe gorüşen bir muharririmize şu beyanatta bulunmustur: « Üniversite rektör ve dekanla rile Üniversite işleri hakkmda görii leoeğîm. Universiteye ait bütün ha nrlıklar ve kadro tarnamlanmıstır. Cu htarten günü Ünrversitenin açılma me» rasimi yapılacak, tedrisata pazar günü başlanacaktnr. Ankarada birçok •lerim olduğundan pazar aksamı dön«nek istiyorum.» tir. Haftada üç gün beşten yediye kadar lisan dersleri verilecektir. Fakültelore talebe alma talhnatnamesinin bazı maddeleri değiştirilnüş tir. Bu talimatanmeye göre, 926 se • nesmden evvel fakülteleri terkedenler herhangi smıfta olurlarsa olsunlar Üniversite fakültelerine yeniden kayde düecek ve derslere bîrinci smıftan başhyacaklardır. üniversite fakültelerine alınacak asistanlar talimatnamesi fakülte idare • lerine bildirilmistir. Talimatnameye yeniden asistan olacak namzetler hakkında bazı kayitler konmuştur. Asistanlik müddeti üc sene olarak tespit edil mistir. Bu müddet zarfında asistan olanlar doktora imtihaniannı vermek nwcburiyetindedirler. Bundan baska asistan olabilmek için 30 yasindan yukan bulanmamak, bir ecnebi lisanı bilmek ve faldilteden âlâ derecede mezun bulunmak lâzntvdır. Asistanlann maası asiî kadroya dahil edîlmemistir. Bunlar ücretle kullamlacaklardır. Asistanlar heyeti tedrisiyenîn yardnncısı olarak, lalebenin devammı temin ehnekle muke'lef bulunacaklardır. Maarif Vekili yarın Universîteyi açıyor ^Camhuriyet '• 17Teşrinisanil933! Rüşvet tahkikatı İnhisarlar kadrosu Bulgar talebesi ve komünizm devam ediyor yeniden değişecek Mütehassısların raporu İki muhalif partiye ayn (an talebe dövüşüyorlar tasvip edildi Inhisar idaresi Umum müdurlü • ğünde çalışmakta olan ecnebi mü • tehassıslar, evvelce yaptiklan e tütler üzerine yaphkları tavsiyelerin sureti tatbiki hakkmdaki projelerini ikmal etmek üzeredirler. Mütehassısların hazırladıkları proje, yapılacak teşkilâtm mabiyeti ve tütün, müskirat ve tuz inhisarlannda alım, satım, imalât ve hesap tarzlarmda yapılacak tadilâtı ihtiva etmek üzere iki büyük kisma ay • rılmaktadır. Mütehassıslar ıslahat projelerine göre tnhisar idaresinin teşkilâtını mubayaat, imalât ve satış unvan larile ü^ büyük parçaya ayırmaktadırlar. Bu kısımlann başma vâsi saIâhiyetli birer müdür getirilecek, umumî müdür muamelâtın heyeti umumiyesine nezaret edecektir. ldarenin yeni kadrolan bu şekle göre tamamen değiştirilecektir. Müte • hassıslar, muamelede lüzumsuz formaliteleri kaldırarak inhisarları tamamen ticarî gayelerle işler bir hale sokmak için de bazı tedbirler tesbit etmişlerdir. Diğer taraftan iptidaî maddelerin satın alınmasında, istihsalâtın kon* trolunda, imalât, ambalâj işlerinde, tütün işleme tarzlarmda, fabrika • Iarın mutat servislerinde ve alelu • mum tutulmakta olan hesap ve istatistiklerin tanzim tarzında birçok d'eğişiklikler yapılmıştır. Bunlardan maada satış ve reklâm işleri için en son sUtemlere göre usuller düşünülmü«tür. Mütehassısların projelerine koydukları bu esaslar Inhisar Vekâ • Ietince tasvip edilmiştir. Islahat tatbikatına bir aya kadar başlanacağı, bundan sonra yeni memur kadrolarınm yapılacağı söylenmektedir. Sofya 16 (Hususî) Bulgari» tanda halktan maada talebe ara sında <]a komünistlik günden güne ilerlemektedir. Bulgar gençleri faşist ve sol tarafçılar namı albnda iki büyük kısma ayrılnuşlardır. Bu iki muhalif taraf mütemadiyen birbirlerile doVüşmektedirler. Sofyada evvelki gün «Muallimler sandığı> salonunda Bakalov tara • fmdan verilecek edebî bir konferansın tehiri yüzünden komünist ve faşist talebe arasında zuhur eden boğuşmada birçok talebe yaralanmış ve salonda sağlam bir tek sandalye kalmamıştır. 26 Üniversite talebesile iki kız talebe tevkif edilmiştir. Dün de Burgaz liselerinden birkaç yüz talebe mektep taksitlerinin indirilmesi hakkında Elliladmovi meydanlığmda toplanarak tahrikâmiz nutuklar irat etmeğe başladıkları esnada, zabıta kuvvetleri yetişe rek bütün caddeyi ve etrafı abloka altına almışlar ve 20 talebeyi tevkif etmişlerdir. Bu kargaşalık esnasında milli • yetperver talebeler de nümayiş yapan komünistlere taarruz etmiş • lerdîr. tslimye lisesinin 10 uncu sınıfmın duvarlarına kırmızı boyalarla orak çekiç resimleri ve birçok komünist vecizeleri yazılmıştır. Komünistlikle mücadele için Sofyada bolşeviklik aleyhinde bir sergi tertip edilmiştir. Bulgar ihtiyat zabitanı da mem Ieketin her tarafında komUnistlik aleyhinde içtimalar akiedeceklerdir. İnhisarlar varidatı hakkında tnhisarlar umum müdürlügGndenî ^ Muteber gazetenizin 12 Ikinciteşrin 1933 tarihli nüshasmda «Acaba doğru mu? inhisarlar varidatının arttıgl değil, azaldığı iddia ediliyor.» Serlevhası altında bir mektup neşrediyorsu nuz. Bu mektupta 8 Ikinciteşrin 1933 tarihli nüshanızda «Inhisar İdaresinin varidatı ne kadar arttı?» Serlevhası altında intişar etmiş olan yazıda mevzuu bahis tuz ve müskirat varidatına ait rakamlarda sehivleT olduğu iddia edilmektedir. «tnhisar tdaresinin varidatı ne kadar arttı?» bendi, Cumhuriyetinüzin 10 uncu yıldönümü münasebetile idaremiz tarafmdan fevkalâde nüsha olarak neşredilen istihbarat bülteninden ahnmıştır. Bültendeki malumatm yanhş olarak iktibasından ileri gelen ba zı suitefehhümleri tavzih için aşagıdaki izahat verilmiştir: 8 Ikinci teşrin 1933 tarihli nüsnanızda intişar eden «tnhisarlar varidatı ne kadaT arttı?» bendinir. ikinci sütununda aynen «lspirto ve ispirtolu içkiler varidatı 1924 de 412,000 lirayı tecavüz edemezken....» ve bir aşagıda «1924 senesinde tuz istihsalâtı 1 24.000 ton iken....» diye yazılmıştır. Mevzuu bahis mektupta ise bu iki ifade esas ittihaz edilerek aynen «Müskirat 1924 varidatı 412,000 lira değil. 1.189,598 liradır.» ve biraz asağıda da aynen «Tuz 1924/1340 istihsalâtı 124,000 ton değil 154,752 tondur» diye tashih edilmektedir. Bu sözlerle zahiren idaremizin neçTettiği erkam tashih ediliyor gibi gö rünüyorsa da hakikatte gazetenize her nasılsa yanlış olarak geçen bir ifade dofrultulmâktadır. Çünkü tstihbarat bülteninin mezkur nüshasında 1924 varidatından hiç bahsedilmemiştir. Bültenin «tcki varidatı ne kadar arttı?» bendinin 1 inci sütununun 8 inci satınnda aynen «Bu vergilerin Cumhuriyetin teessüsüne tekaddüm eden 1922/ 1923 senesindeki hasilatı yainu 412.240 lira tutmuştu.» denilmişti. Filhakika 1922/1923 malî senesi zarfnv da müskirat varidatı miktan bundar ibarettir. Tuz inhsarına gelince, keza bülten de «1924 te tuz istihsalâtı çoğaldı» serlevhalı bendinin 4 iincü satınnda aynen 1924 1925" senelerinde vasatî olarak 124,000 ton tuz istihsal edil mişti» diye yazılıdır. Bu ifade tamamen doğrudur. Cünkü, •• :" •• • 1924 isihsalâtı 154,000 ton 1925 > 94.000 ton 248,000 ton Olduğuna gğre bu iki sene istihsalâtmın vasatisi: 248.000 = 124,000 ton olur. 2 Binaenaleyh bu iki noktada tnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından neşredilen tstihbarat bülteninden muteber gazetenize yanlış olarak geçmiş ve mektup sahibi de bu yanlışlıklan tashih etmiştir. Muraaileyh mektub'unda 1923/1339 senesi tuz varidatı 3,997,000 lira değil 4,372,553 liradır, diyorsa da ida« remizde mevcut resmî kuyutta, bül« tende yazıldığı veçhile «1923 senesinde gayri safî hasılat 3,976,534 lira» olarak görünmektedir. Keyfiyet bu suretle tashih olunur. CUMHURİYET Biz, mevzuu bahsolan yazıyı înhisarlar tdaresi tarafından nüshai fevkalâde olarak çıkanlan risalede mevcut grafiklerin altmdaki rakamlara istinaden son küsuraö bırakarak yuvarlak hesap yağmıştık. Bu def'a tekrar tetkik ettik. Nesriyahmız grafiklerin rakamlan ile tam bir mutabakat arzetmektedir. tstanbul Altmcı tcra Dairesinden: Mahcuz ve paraya çevrflmesi mukarrer marangoz motorü ve sair eşya 18/11/933 cumartesi saat 16 17 de Kasımpaşada eski Divanhane karşısmda 5 No. lu marangoz dükânında açık arttırma ile satılacağından taliplerin mezkur gün ve saatte mahallmde icr» memuruna müracaatleri ilân olunur. (9949) yalnız kalmış gibi garip bir hisse kapılmıştı. Âşikı ona birdenbire tamamen yabancı bir insanmış gibi görünmüştü. Buselerin bilâhare ber taraf ettiği bir his!.. Fakat muvakkaten bertaraf olan bu yalnızhk his»i arasıra nüksediyor ve her defasında daha şiddetli oluyordu. Bu yalnızhk hissine şimdi mahiyetini kavrayamadiğı, esrar dolu bir ta • kım endişeler de inzimam ediyor du. tbrahim Bey ıstırap çekiyorduBu, muhakkakb. Istırabmı göstermemeğe çalış • tıkça daha ziyade meydana vuru • yordu. Mahiyetini anlıyamadığı bu ıstırabın membaı ne olabilirdi? tbrahim Bey, istediği kadar gizlemeğe uğraşsm! Hem niçin ondan saklamak istiyordu?. ttimadı olmadığı için mi, yoksa telâşa düşürmekten korktuğu için mi? Mabadi car Asistan talimatnameleri Vekil Beyin beyanatı ünicerritenin kaşadı , Universîtenin küsat resmi yann oğleden sonra saat 14 bucukta yapıla caktv. Merasimde Vekü Bey bir nu • luk irat ederek Üniversiteyi açacak hr. Rektor doktor Neşet ömer Bey de Vekil Beyin nutkuna Üniversite na«nroa cevap verecektir. Ecnebi maderrisler hakkında bir lâyiha Ankara 16 (Telefonla) tstan bul üniversHeamin Tıp fakültesi icm celbedilen ecnebi mütehassiilar, tababet ve şuabatı hakkındaki kanun mucibmce fakültede tedrUat yap mağa meztm olmadıklan ve hastanelerde icrayı tababet edemiyecekleri için bunlarm yüksek ihtisaslanndan istifade oltmmak üzere kanuna bir madde ilâvesi hakkında bir lâyiha hazırlanarak Meclise gönderilmiş • tir. Bu maddenm meali şudur: «tstanbul Üniversite»! Tıp fakültesi dahilî hastalıklar ve seririyatın da, göz hastalıklan ve seririyatında, kulak, boğaz ve burun hastalıklan ve seririyatında, kadın ve doğum hastalıklan ve serirîyatında, radyoloji lâboratuvannda ders vermek ve memsup oiduklan hastanelerde hasta tedavi etmek ve poliklmik yapmak ve dısanda serbect doktorluk etmemek, bususî hastanelerde ça • lışmamak ve hizmet müddetleri bes »eneyi geçmemek şartile altı ecnebi tnüderris tabio getirilir.» Fakalteler dert programı , Fakulteler ders programı hazrrlantnaktadnr. Hukuk fakültesi ders programında bazı değişiklikler yapılmıshr. Üçıincö* smıftaki on bir ders on beş derse iblâg edilmiştrr. Bundan baska birfnd smıftan ceza ve idare dersleri kaldınlrmş, yerine içtîmaiyat ve Türk huknkn tarihi dersleri konmuştur. Hukuk fakültesine ilâve edilen di6er dersler «unlardır: HV<uk felsefesi, 9chsadî meslekler tarihi, Turk hukokn tarihi, içtımaiyaL Devam mecbariyett * Hukuk fakfiltesmde de diğer fa • fcülteler gibi devam mecburiyeti ko bulmoştur. Bîrinci smrfta haftada yal • hız bir gön ofleden sonra ders vardır. tkmd ve üçöncu smıflarda hergun ogleden sonra tedrisata devam edilecektir Dersler saat bese kadar sürecek • Bu istiçvaptan sonra Mücip Bey hakkmdaki tahkikatın gayrimev kuf olarak yapılmasına karar veri lerek kendisi saat 18 de serbest bırakılmıştır. Maznun randevücü kadınlarla sütçü Todoriye ait tahkikata da beşinci müstantiklik vazıyet etmiş ise de bunlar vaktin gecikmesi do • layısile istiçvapları bitirilemediği için yann celbedilmek üzere dün akşam Emniyet müdürlüğüne iade edllmişlerdir. Müddeiumumilik bunlarm sim • dilik ikametgâha rapten serbest bırakılmalarını Emniyet müdürlüğüne bildirmistir. Suçlu randevücüler birbirlerine atfı cürüm etmektedirler. tşten el çektirilen Beyoğlu merkez memuru ile mevkuf taharri memuru hakkmdaki tahkikat ta derinlesti • rilmekiedir. Evvelki gün şehrimize gelen Emniyeti Umumiye müdürü Tevfik Hadi Bey dun tstanbul Emniyet müdürlüğünde meşgul olmuş ve irtişa meselesi etrafında izahat al mıştır. Aldığımız malumata göre Emni • yet Umum müdürlüğü yolsuzlukları sabit görülenler hakkında çok şid detli idarî tedbirler ittihaz etmeği kararlaştırmıştır. Salâhiyettar zevat, meydana çı karılan rüşvet hâdiselerinin, iddia edildiği gibi şümullü olmadığı, münferit bir meseleden ibaret bulunduğu kanaatindedirler. Bu gibi işlerin takibinde şiddetli hareket edilmesi, hükumetin yol • suzluklara karşı fazla hassasiyetinden ileri geld'iği, ortada izam edilecek bir vaziyet mevcut olmadığı temin edilmektedir. Evvelce kaydettiklerimizden baska bir polis memuruna daha işten el çektirilmiş ise de bu memur henüz Adliyeye verilmediğinden bu hu «usta ketumiyet gösteri 1 mekted ir. Silâhlar isinde i yenı umıtler İngiliz Hariciye Nazırı Cenevreye gidiyor Londra, 16 (A.A.) Dünkü Celsesinde, kabine silâhlan bırakma konferansmı, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için bir yol aramıştır. Gelecek günlerde ecnebilerden bir teklif oknadığı takdirde İngiltere hü kumetinin Almanya Cenevreden aynldığı gündenberi almış olduğu seyirci vaziyeti terkehnesi gayri kabil bir şey değildir. Londra, 16 (A.A.) Sir John Simon ile hariciye müsteşan M. Eden, silâhlan azaltma konferansmın mesaisine yeniden başlamasını temin için M. Henderson ile ve, ümit edildiğine go re, diğer alâkadar murahhaslarla anlaşmak üzere yann Cenevreye gidecek • lerdir. Reuter ajansınm hariciye nezaretinden aldığı malumata göre dörtler misakmı imza eden devletler arasmda bir toplantı yapılması hakkmdaki fikrin bu yakınlarda Cenevrede yapılacak konuşmaiar esnasmda müzakere edilmesi muhtemeldir. Sir John Simsonun Cenevreye gitmesî, silâhlan azaltma konferansını iyi bir neHceye vardırmak için İngiliz hükumetinin elinden gelen der sevi yapmak istediğine bir delil sayılabilir. İngiltere hükumeti, bu birkaç gun içmde Cenevrede yapılabilecek veya yapılamıyacak şeylerden ayn olarak ingiliz mukavele projesini ileride cereyan edecek müzakerelere esas addetmekte devam edecektir. ne geçmiş geçmemiş, haizi ehem miyet değil! Ha, başka maksatla yazılmış bir telgraf olsayd1!, acaba eline vâsıl olacak mı diye merak etmeğe değerdi, değil mi?.. Tabiî!.. Merak etmeğe değil, düşünmeğe bile değmez... Aynanın karşısında tbrahim ağır ağır kıravatmı çözüyordu. Bu izahattan sonra, müsterih olan Paprika tekrar yatağına girdi. Güzel yüzünü çerçeveliyen siyah bukleli saçIarı, yastığın beyaz örtüsile cazip bir tezat teşkil ediyordu. Fakat nekadar müsterih olsa, çok hırpalanan dimağı yorgun düşmüştü. Oynamaktan çok uzaktı. Mantıkmın kuvveti karşısında bir müddet için sinen endişe, pek yakmda, hem bu sefer daha acı, daha müatevlî olarak hortlamağa haZirlanıyordu. Kaliforniya bizden üzüm istiyor Uzümü bizden ucuza alıp pahalıya satacaklar Kaliforniyadan melekettmize ya< pılan müracaatlerde, üzüm satın alınmak istendigi bildirilmiştir. An > cak bu üzümlerin, Kaliforniyada çıkan çekirdeksiz Tompson cinsin . den olması şarttır. Kalın kabuklu Kaliforniya üzümlerinin hayli aşağı cinsinden olan bu mahsulden nümuneler de gönderilmiştir. Bu üzümler, Amerikada kükürt ve soda ile yıkanarak sarıya bcyamnakta ve bizim enfes çekirdeksiz üzümlerimize rekabet etmektedir. Bizim en aşağı cins üzümlerimiz bu mallardan daha yüksek kalitede olduğu lıalde, Tompson üzümleri Londraya teslim kilosu 18 20 kuruştan, çekirdeksiz üzümlerimiz ise 13, 14 kuruştan satılmaktadır. Şimdi Kaliforniyalılann, bu aşağı cins üzümü niçin harioten satın al . mak istediklerini îzah edelim: KaliforniyaMar, daha mahsul olmadan alivre satışlar yapmışlardır; fakat bu sene Tompson üzümü yetişmediğinden bu taahhütlerini yerine getirmek için, hariçten alıp göndermek istemektedirler. Bu cins üzerinden taahhütte bulunduklarından, ancak gönderdikleri nümuneye mu vafık üzüm satın alacaklardır. Memleketimîzdeki en aşağı cins üzüm, bu kalm kabuklu, renksiz ve tatsız Tompson üzümünden yüksek kalitede olduğundan Kaliforniya lıların, istedikleri bu nevi üzümü Türkiyede bulamiyacaklan anlaşılmaktadır. Maamafih, ayni fiatle daha iyi çekirdeksiz üzfim vermek kabil olacakhr. 3 Sabahın serin rüzgârlan çam dallannm arasından uğuldıyarak geçiyordu. Akdenizin enginmden gelip yalçm kayalara köpüklü başlarını çarpan dalgaları saf saf ve muntazam fasılalarla harekete henüz başlamıştı. tbrahim Bey, geçirdiği çok buhranlı bir geceden sonra ancak şafak sökerken uyumağa muvaffak olmuştu.. Paprika, yan çıplak bir halde, pencerenin onünde, tırnaklannın cilâsını tazeliyordu. Arasıra başıni arkaya çeviriyor, uyuyan âşikına bakıyordu. tbrahim Bey uyuyordu. Fakat ne uyku! Bu mayıs sonunun azameti, güzelliği, asabmı teskin edeceğine bi • lâkis kamçılıyordu. tşte Riviyeraya da gelmişti. Yeryüzünün cenneti olan Akdenizin bu kıyısı dahi o • na sükunet vermiyord'u. Eski neş'esini muhafaza etmek, asabına hâ Şubeye davet Kadıköy Askerlik şubesinden: İhtiyat baytar yüzba^ı İbrahim Efendi oğlu 304 dogumlu Ahmet Şevki Efendi (328 2) İstanbulda İse hemen, hariçte İse bulunduğu Askerlik şubesi veya askerî memuru vasıtasile şubeye müracaatL Her Nevi Mısır tahvilâtında kazananlar Kahire. 15 (A.A.) Yüzde 3 faiz ve ikramiyeU Mısır Kredi Fonaiye tahvillerinm bugünkü keşidesinde kazanan numaralar: 1886 senesi tahvillerinden 247,511 numara 50.000, 1903 senesi tahvillerinden 465,551 numara 50,000, 1911 senesi tahvillerinden 67,584 numara 50,000. Bulgaristan buhran karşısında mektepleri kapatıyor Sofya 15 (Hususî) Bulgar maarif nezareti, buhran ve münevverle . rin çoklufu yüzünden mektepleri ka patarak muallimleri günden güne azaltmaktadır. En ziyade vaziyeti maliyeleri ryi olanlarla kadm muallhnlerin vazifelerine nihayet vermekte, issiz kalanlara iş bulmağa çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı muallimler ge. rek hususî surette, gerek birlikleri vasıtasile mütemadiyen ne7areti protesto etmektedirler. Dün Kızanlık lisesinin kapatılmaması için Kızanlıklılardan mürekkep bir heyet Basvekil M. Muşanovu ziyaret etmisl'vdir. Bulgaristanda mevcut J787 hususî Türk mektebinden 854 nün kapatılmış olması daha ziyade sivasî bir harekettir. l Fanilâ makinesi SATIN ALIMR Istaubul Yeşildirek Koca han. sok. Sıvaciyan hanı altmda No. 21 Murat Hayri ( 840) r 0SMANL1 BANKASI Sofya, 16 (Hususî) Bırigar Kralı, Yugoslavya Kralı Aleksandnn Üoğumu tarîhi olan kânumıevvelin 17 sinde BeJgrada gidecektir. Bulgar Kralı ve Kraliçesi kânutıusani ayı icinde de Rumen Kralı ta rafmdan Bükreşe davet edilmişler Yugoslav Kral ve Kraliçesi de Bükreşe gideceklerdir. Havana 16 (A.A. Bazı vilâyetlerde vazfyet endişelidir. Bombalar atılmış, 250 ton kamış şekeri yakılmıştır. Bîr tren Jovelavvsda yoldan çıkmışhr. Askerler Havanada (A. B. C.) cemîyetinin binasım taharri etmisier büyük miktarda dinamit ve silâh bulmuşlardır. Tevkifat yapjmıştır. Machado zamanmda oldürülmüş ra!ebe ve işçi seflerin cesetlerinin mezarlarmdan çıkarıîmaları emredilmiş tir. Bu, Machado aleyhine ittihamlan kat'ivetle tesbit İcindîr. Bulgar kralı Belgrata gidiyor ÎLAN % 3 faizli, 1911 tarihli MISIR CREDİT FONClER tahvillernn 1' ' nuevel 1933 tarihmde icra edüecek itfa keştdesi üzerine başabaş tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Bankası Ga. lata merkezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafuıdan pek müsah şeraitle sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmfllermin malumu olmak üzere flân olnnur. ZAYt 927 senesinde Gelenbevi orta mektebinden aldıgım şehadetna • memi kaybettim. Yenisini aJacağhmdan eskismm hükmü yokhır. (9972) 494 Sadullah Havanada karısıklıklar oluyor Romanyadan TOrk muhacirler geliyor Sofya 16 (Hususî) Dobric kazasmın «Nasrattin» köyünden 24 muhacir Türk ailesi Vamaya gelmiştir. Bunlar Türkiyede Çorlu havalisine yerleşeceklerdir. Almanyada affıumumî iiân olunacak Berlin 16 (A.A.) Siyasî bir umumî affm pek yakın olduğu teyit ediliyor. Tashih 16 teşrirmani 933 tarihli Cumqhuriyet ve Son Posta gazetelerinde münteşir 9898 numarah ve Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden serlevhalı ilânda satıç günü 3/1/934 çar • şamba günü yazılması lâzım gelirken sehven 3/1/934 pazar günü yazılmıştır. Tashihi keyfiyet olunur. (9948) kimolmak için nefsile mücadele ediyordu. Fakat bu mücadele, bu cebir hissolunuyordu. Sakin gîbi göriinüyordu, fakat hakikatte huzur ve rahati yoktu. Bütün gayretle rine rağmen eski İbrahim Bey de ğildi. Âni bîr karar, sert bir hare • ket, gayriihtiyarî bir infial, yersiz bir neş'e, gizli endişe ve meşgale • ler taşıyan kalbinin huzursuzluğunu her an ifşa ediyordu. Bazan <yaşamak haatahkbr; uyku, onun her gece ahnan ilâcıdır» der ler. Eğer böyle ise, birkaç zamandanberi tbrahim Bey yaşamak ıstırabının ilâcmdan da mahrum kalrruştı. Paprika, bir taraftan mihanikî hareketlerle tırnaklarını cilâlarken, diğer araftan Londradaki hâdisatı düşünüyor, tahlil etmeğe uğraşı yordu. Daha on gün evvel Hollandpark otelinde ve âşıkının hemen yanıbaşında iken dünyada yapa • Tefrİka: 77 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti Ama yaptm ha!. Karadenizle Hazer denizinin arasmda.. Ya?.. Hiç işitmedin mi bu ismi?. Tabiî, mektepte okumuştum. Londraya yakın nu?. Şımarık çocuğum benim ahl. Hayrr.. öyle ya.. Hatırladım şimdi!. Haritada yerini göstermek icap «ftseydi epeyce zahmete katlanması lâzım gelirdi. Fakat o GürcUtanın »erede olduğunu düşünmekten ziyade birdenbire sahneye çıkan Madam Şomberg ile meşgul oluyordu. Cemil?. Çok mu güzel?.. Gürcistan mı? Hayır canım, o kadm! İbrahim, lâkaydane elini savn rarak: Eh... Pek fena değil! Güzel denir. Fakat emin ol, o kadınla mesgul olmakta zerre kadar hakkın yok. Hiç ama hiç. Babası öldü^ü için taziyet telgrafı çektim... Me denî vazifemi yaptım, o kadar... Arhk keselim bu bahsi... Uzatma ğa değmez! İbrahim ayağa kalktı. Soyun mak için caketini çıkardı. Kıravatının üstündeki iri incili iğnesini çıkanrken, ilâve etti: Telgrafımın eline geçmesi bile şüpheli. O vakittenberi her halde adresini değiştirmiştir! Bir taziyet telgrafı için zihin yormağa değmez; sen medenî vazifeni yapmıs oldun. Telgraf eli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog