Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

!İ7 Teşrinisani Cumhurivet TürkSovyet dostluğu Bu hafta göreceğiniz filimler Programlarda muhtelif dillerde ve çeşitteki filimler ara smda iki tane de türkçe sözlü kordelâ mevcuttur Lik maçları bugün başlıyor Bu seneki maçlar üç muhtelif sahada yapılacak Lik maçlarına bugün başlanacaktır. Müsabakalar Taksim, Fenerbahçe ve Seref stadyomlannda yapıla caktır. Busrünkü müsabakalar şun lardır: Bozulmaz dostluğun yeni delilleri Birinci sahiferien mabat miserleri meclisi reisi M. Molotof ile Başvekil Ismet Paşa Hazretleri ara sında aşağıdaki telgraflar teati olun muştur: Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yddönümünün tes'idi merasimine istirak etmek üzere merkezî icra komitesi ile halk komiserleri meclisi tarafından Türkiyeye gönderilmiş olan heyetm Moskovaya avdeti müansebetile Sovyet heyetine karsı gerek Türk hükumeti ve gerek Türk milleti tarafından gös terilmis olan iyi kabul ve dostane dikkatten dolayı samimî tesekkiHerimi kabul etmenizi rica ederim. Dost Türkiyeyi en serefli yıldö nümlerinden birinde ziyaret etmiş olan Sovyet heyeti, yeni Türkiyenîn Türk milletinin kahramanlığı ve zatı devletlerinin mümtaz idaresi sayesinde siyaset. iktısat ve hars sahalannda elde etmis olduğu muvaffakivetleri ya kmdan görmek imkânını bulmustur. Zatı devletleri tarafından Sovyet hü kumetinin heyetine karsı gösterilen dostça dikkat, heyetin Türkiye Cum hurjyetinin onuncu yıldönümüne isti rakinîn, ayni zamanda esasları yeni Türkyenin zatı devletlerinin idaresi altında istfklâli için girismiş olduğu ci dalin en kahramanane d«"""«»de t tılmıs olan Sovvet Türk dostluğunun bir tezahürü şeklinî alm*sı neticesfni vermiştir. Sovvet hevetinin Türkiyedeki ika metlnden edinmis olduğu tmutulmaz intfba. milletlenmîzin kendilerinî mü tekabil ve tam bir anlasmaya, sıkı bir tesriki mesaiye ve bozulmaz bir dost luğa îsal etmis olan tarihî inkîsaf yoluntm nekadar doğru oldueunu gostermistir. Sovyet heyetfnîn Türkivedeki zîvaretinin ve orada görmüs olduğu dosfane kabulün bu dostluğim ileride daha zivade kuvvet bulmasma ve memleketlerimizin daha feyyaz bir surette tesriki mesai etmelerine medar ola ca«"na derîn bir surette kaniim. Türk milleti ile zatı devletleri hakkmdaki halisane ve en samimî temennilerimi kabul etmenizi rica ederim. Sovyet Rusya meıkezî icra komitesi risi Taksim sahasındö Beykoz VefaKumkap * akımlan saat 11 hakem İzzet Muhîttin Bey. Topkapı Beylerbeyi 1 irci takımları saat 12,45 hakem Saim Turgut Bey, Beykoz VefaKumkaoı 1 İTici takımları 14,30 hakem Adi! Giray Bey. Fenerbahçe sahasında Istanbulspor Süleymaniye B. takımları saat 11 hakem Cafer Bey, Hilâl . Aitınordu 1 inci takımlan saat 12,45 hakem Adnan Bey, İstanbulspor Süleymaniye 1 inci takımları saat 14,30 hakem Cafer Bey. namına bana göndermek lutfunda bulunmuç olduğunuz dostane telgraftan dolayı samimî surette teşekkür ederim. Sovyet heyetinin ziyaretinin Türk milletinin hafızasında çok kıymetli bir hatıra olarak kalacağına ve Sovyet Rosya üe Türkiye milletleri arasmda mevcut olan ve mütemadiyen artan dost Iuğun takviyesine yarayacağma kat'î surette kani bulunroaktayım. Dost memleketin şahsiyetlerile te mas etmis olmaktan şahsen çok mem nunum ve bu münasebetle gerek zatı devletlerine ve gerek merkezî icra komitesine bozulmaz dostluğısnuzun mükerrer teminatım beyan hususunda Tür kiye ve B. M. Meclisine tercürrvan olurum. B. M Meclsi reisi Başvekil Ismet Paşa Hz. ne: KÂZIM / «Fedailei alayı» ndan bi\ sahne. 2 Ernest Verebes ve Mctrta Eggert «Bir gün sana geleceğim! ?> fil minde. 3 Nor ma Shearer «Aşk hüzünle ri» nde. 4 Marlene Diet rteh «Kırık Ma bude» de. Şeref sahasında Topkapı Beylerbeyi B. takımları saat 10 hakem Nuri Bey, VefaKumkap: Süleymaniye genç takımlar saat 11,15 hakem Nuri Bey, Beşiktaş Topkapı genç takımlar saat 12,30 hakem Nuri Bey, Anadolu Kasımpaşa genç takımlar saat 13,45 hakem Ali Rıdvan Bey. 1 Müsabakalara tam tebliğ e dilen saatlerde başlanacaktn*. Evvelce «»ıduğu gibi on dakika mühlet verilmiyeceğinden takımların behe mehal tayin olunan saatlede sahada ispatı vücut etmiş bulunmaları lâzımdır. 2 İkinci küme kulüplerinden müsabakalan Fenerbahçe stadına isabet edenlerin B. takımlanna ait maçlar bu stadın küçük sahasının büyültülmesi Işinin hitamına kadar simdilik tehir edilmistir. Sovyet hükumeti heyetine karsî Türk hükumetfle zatı devletleri tara fından gösterilmiş olan müstesna dik kat ve son derecede dostane kabulden dolayı samimî mmnettarlığmH kabul etmenizi rica ederim. Şahsı devieHe • r!nde Moskovayı ziyareti sflinmer în tıbalar bırakmıs ve iki memleketm hukumetleri arasmdaki mütekabfl anlaşmayı ve teşrrki mesaiyi genisletmeğe medar olmos olan yeni Turkfyenin mümtaz devlet adammı selâmlanm. Sovyet hükumeti heyetile yeni Türkiyenin devlet adamlan arasmda tesis edilen şahsî temasın ve bu heyetin Türkiye Cumhurryetmin yıldSnümflnün tes'idi merasimme iştirakmm i d memleket arasmda mevcıA olan ve faki safı tarihinde narra devletleri bfiyuk bîr mevki işgal eden tefriki mesainin ileride daha ziyade inkişaf etmesine, daha ziyade kuvvet bulmasma yardım edeceğme kaViyyen kani balunmak • tayım. Sovyet Rusya halk komlseTleri meclisî reisi gün sana geleceğim! " ArtistHc „ te Rejisör Victor Jansen ile bestekâr Paul Abraham birleşerek çok güzel bir operet yapmışlar ve adını «Die blue von Himmel» koymuşlar. Biz buna, içindeki şarkılardan bırinin serlevhasuu esas ittihaz ederek «Bir gün sana geleceğim» unvannu verdik. Bu operetin mevzuu bir biletçi kızla bir posta tayyarecisinin macerasını tasvir ediyor. Yeralti treninde bfletçilik eden Anni Miiller kendisin« Uti • fat eden birçok gençleri atlattıktan sonra Hans Mayer isminde bir posta tayyarecisine aşık oluyor. Arada birçok manialar çıkıyor. Nihayet birlikte kaçiyorlar. Bu filim hakikî bir operet olduğu cihetle asü gözelliği şarkılarmdadır. «Bir gün sana geleceğim!» «Herkes niçin benimle meşgul?» «Şimdi seranle konuşabüirim!» isimli melodiler pek tatlıdır. Anni Mülleri, güzel sesli canayakm Marta Eggert mükemmel oynuyor. Tayyareci rolünde Hermann Thimig iyidh". Komik Ernest Verebes ile Fritz Kampres te ötekflere çok iyi re> f&kat ediyorlar. Bir müddet sonra bu kızm Prenses Marie Luise olduğu anlasılıyor. Ahali ısyan edip müstevlileri kovuyorlar. Bu arada Marie Luisein nişanlisi çıkageliyor. Kara süvariyi kahramanlığuıdan dolayı miralaylığa terfi ettiriyor. Lâkin ne var ki pek kısa süren bir muhabbet devresinden sonra biçarenin sevgilisi elinden gitmiştir. Kara süvariyi Konrad Veit, Marie Luisci Mady Chritians güzel temsil ediyorlar. Diğer roller de Ursula Grabley, Volf Albach Retti, Otto Walburg iyidirler. Rejisör Mikael Kurtiz «Meçhul Doktor» un en son haddine kadar meraklı olması için bütün gayretini sarfetmiştir. Basrollerde Fay Viray, Lionel Atvil, Lee Tracy iyidirler. Bu filim pazar gününden itibaren gösterihneğe ba«Ianacaktır. Kır koşusu yapılacak Atletızm Federasyonundan: Kır koşularına bir hazırlık olmak uzere bu cuma gunu saat 10 da muallım Herr Abrahamın refakatinde atletler bir yüru yuş yapacaklardır Areu edenler o gun ve o saatte Şıslı tramvay depKBunda bulun malıdırlar Aşk hüzünleri "Sarav,, da «Aşk hüzün'eri» mazi ile hsli birbirine raotederek ondan bir netice çı • karmak istiyen bir filimdir. Mevzuu su sekildedir: Sir K=»rtret otuz sene • denberî matem icinde yasıyan bir a • damdır. Çünkü onun cok aziz nisanIısı evlenme resimleri yapılırken kıs kanç bir rakip tarafından öldürülmüştür. Bu hMıra "^0 sene sonra niçin diri liyor? Sebebi var: Ö!en genc kızm tıpkı ona benziyen bir yeğeni vardır. Onunla katilin oğlu sevisiyor. Sir Kartret bu izdivaca muhakkak mâni olacaktır. Heyhat, mümanaatları fayda vermiyor. Sevisenler birlesiyorlar. Norma Şerer her iki genç kızın ro lünü oynuyor. Arkadaslan Fredrik March ve Lesli Howarddır. MOLOTOV Sovyet Rusya halk komiserleri meclisi reisi M. Molotov Hz. ne: Bana göndermek lutfunda bulun muş olduğunuz dostane tdgraf, büyük dost memleketin mümtaz şahsiyetlerm bizzat Ankarada kabul etmis olmak • tan mntevellR mahzuziyetinii bw kat$ daha artıran yeni bir âmil olmuşttr. Memleketlerimizi birbirine bağlıyan bozulmaz dostluk Sovyet heyetinin Türkiye cumhuriyati hükumeti ve bütün Türk milleti ile temasınm vukua gelmiş olduğu muhkin yüksek samimiyeti ile herhalde kuvvet bulacaktır. Bu manidar tezahür, Odesada tzzettin Paşa ile Sovyet heyetinin refakatine me • mur edilmiş olanlara gösterilmiş olan iyi kabul ile bir kat daha kuvvet bulmustur ve bundan dolayı dost memleket hükumetine bilhassa teşekkür etmeği bir vazife bilirim. Moskovayı ziyaretimden silinmez bir hatıra muhafaza etmekte olduğuma ve Sovyet heyetinin mümtaz aza • sile vuku bulan şahsî temaslanmm bana sizin refakatmizde geçirmiş oldu ğumuz günleri tekrar yaşatmıs olduğuna itimat buyurunuz. Türk Sovyet dostluğunun istStbaline ve tesriki mesaimizin feyizli neticelerine itimadım ol duğu halde size en samimî muvarra < kiyet temennilerimi tekrar eder;m. Başvekil Meçhul doktor ,, te Bu filim dehşet ve hassasiyet filmidir. Sihirli ziyalar, esrarlı eller, kendikendine kapanan kapüar «Meçhul Doktor» un heyecanlt sahnelerinin tererruatmı teşkil etmektedir. Vak'a bir boğucu çılguıın halecanh takibi etrafuida cereyan ediyor. Her yer aranıyor, taranıyor, binbir yere baş vuruluyor, nihayet bir doktorun gene o haini bulmak için tecrübe yap makta olduğu evinde ele geçiyor. Davet Istanbul Mıntakası nyasetmden Mıntakamız sporcularmdan olup muhtelıf sporlaraa Turkıye birmcilığı kazanrtuş olan gençlenmız şerefme C H. F. Vılâyet merkezı tarafından tertıp edüen toplantı ıçln hazırlanan davetıyeler mahallenne ırsal edilmek uzere mıntaka mıza ve mmtakamızdan da sporcuların mensup clduklan kuluplenne gonderil miştır. Alâkadarların davetiyelerini almak icin kulüplerine muracaat etmelerı rıca o lunur. KALENIN Sovyet Rusya merkezî icra komitesi reisi M. Kalenin Hazretlerine Çok dostane telgrafmun böyük bir memnuniyetle aldım. Büyük komşu memleketm Türkiyeye göndermek lutfunda bulunmuş ol duğu mümtaz zevat, burada Sovyet Rusya ve Türkiye milletlerinm on iki seneden fazla bir zamandanberi ara • larında tesis etmis oldıiları ve bugü ne kadar bilâinkıU kuvvet bulmus olan samimî dostluğa en iyi bir surette uyan bir kabul görmüslerdir. Dostlarımızm, kendilermin huzu runun Türkiyenin bütün mmtakalarmda bais olmus olduğu dostluk tezahürlerinin ifade ettiği manayı tamamile hissetmiş olmalarından dolayı son derece bahtiyanm. Mümtaz Sovyet ricalinin ziyaretleri ve kendilerine karsı gönülden yapılan kabul iki memleket tarafından Türkiye ile Sosyalist Sovyet Şuralan ittihadım birbirine bağlıyan bozulmaz dostluğun yeni iki zamânı teskil etmektedir. Bu münasebetle zatı devletlerine şahsî saadetinizin ve büyük dost memleket milletlerinin saadet ve refahı hakkındaki en samimî temsnnilerimi tekrar ederim. Kırık mabude "Melelute Bu filmin mevzuu Alman muharrirlerinden Hermarm Sudermaımın bir romanından almmıştır. Romanm bu asnn iptidasmda yazılmış olmastndan mıdır nedir, vak'a biraz garip, akıl ve havale sığmıyacak fevkalâdeliklerle doIudur. Fakat Marlene Diehihin insanı büyüleyen san'ati karsısmda vak'anm acavipligi filân derhal umıtuluyor. Büyük artist bu vücudü imkânsız göriinen entrîkalara can veriyor. Macera bir hevkeltrasa modellik e dip onunla sevisirken ibtiyar bir zengin tarafmdan kurulan tuzağa düserek kendisile evlenen, sonra âsıkı ile kocasi arasmdaki hileli anlaşmanın farkma vararak başmı alıp kaçan kabare köselerine düşen ve ırihayet ilk sevgilisi hey kehras dönen bîr kızın sergüzeştlermi hikâye ediyor. Bu sefer rejisör Rupen Manulyan da bîze Marlenevî tınkı Stemberg gibi gostermistir. Bir bucuk saat bu füsünkâr kadınm sihri ve nüfuzu aftında kaian seyîrci hiç süohesiz geçirdiği bu ^MTuıpjı teessüf etmiyor. Kraliçelerin hayatı filme çekiliyor Çegirge kongresi Şamda, her sene Türkiye, Mısır, Suriye, Irak ve Filistin arasmda bir çekirge kongresi toplanmaktadır. Bu sene de kongerede bulunmak üzere Devlet Şurası azasmdan Sü • reyya Beyle Ziraat Umum müdürü Tevfik Bey Şama hareket e t m ş lerdir. Esnaf bürosunda Kaldırımcılarla, diğer inşaat kalfa v« amelesi de esnaf bürosuna dahil olacaklardır. Bu münasebetle büroda icap eden hazırlıklar yapılmıştır. ISMET ı imjn L Ağa oğlu Ahmet Beyin refika l a n S'Sare Haınnmefendi seneler denberi muztarip olduğu hastalık tan kurtulamıyarak 16/11/933 persembe gecesi saat 23,30 da vefat etmistir. Cenazesi 18/11/933 cumar tesi günü saat on birde Teşvikiye de Ihlamur cad'desindeki evlerin den kaldırılarak Teşvikiye camislnde cenaze namazı kılındıktan sonra Maçkadaki makberelerine def nedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. Türk heyeti icin Odesada yapılan tezahürat Odesa 16 (A.A.) Cumhuri • yetimizin onuncu yıldönümünd'e ha« zır bulunan Sovyet heyetine gerek memleketimiz dahilinde seyahatle rinde ve gerek Rusyaya avdetinde refakat eden mülkî ve askerî azadat mürekkep heyetimiz Odesaya mu vasaletinde fevkalâde merasimle karşılanmış ve Odesadaki ikamet • leri esnasında şehirde şenlikler ve memleketimize karşı pek dostane te. zahüratta bulunulmuşur. Heyetimizin İzmir vapuru ile Odesadan müfarekatini müteakıp M. Voroşilof ile arkadaşları o »an O desa operasında toplanan ziraat kollektifleri mümessilleri kongresinde me duven ve moskova büyük elçimizin refakatinde olarak bulundukları sırada riyaset divanına intihap edilme,i münasebetile bini mütecaviz aza müvacehesinde bir nutuk irat etmiş ve dost Türkiyeden gelmekte olduğu beyan ile memleketimizdeki müjahedeLerinden takdirkâr ve hayrankâr bir lisan ile babseylemistir. Bunu müteakip kongre azası ayağa kalkarak memleketimiz hakktnda te • zahüratta bulunmuştur. M. Voroşilof büyük elçimiz refakatinde Moskovaya avdet için odesa istasyonuna muvasaletmde orada askerî merasimi ife etmek üzere bulunan kıtaatı ordumuz îçin «horra» demeğe davet eylemiştir. GAZİ M. KEMAL B. M. Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleıine Türkiye Cumhwiyetinin onuncu yıldönümünü kutlulama bayramma işti rak etmek üzere Türkiyeyi ziyaret et mis olan Sovyet heyetine göVerîlmis olan müstesna kabulden dolayı Sov yet Şuralan Cumhuriyeti icra komitesi namına cok samimî tesekkürlerimin kabulüiîü rica ederim. Sovvet heyetinm gerek Türkiye Cumhuriveti ricali ve zatı âli'eri tarafından gördüğü kalbî dostluk ve gerek Türkiye halkı tara fından izhar edilen çok samimî mu habbet Türk Rus dostluğunu kat kat tarsin etmiştir. Rus ve Türk ricali arasmda teessüs etmiş olan münasebetin ileride Rus ve Türk münasebatının daha ziyade resanet ve samimiyet kes bedeceğini ve hayırlı neticeler tevlit eyliyeceğini ümit eylerim. Merkezî icra komitesi reisi Greta Garbo Isveç krcdiçesi Kristin rolarid'e Amerika sinemacılan son zaman • da muhtelif kraliçelerin hayatını esas ittihaz ederek filimler yapmaya basla. dılar. Greta Garbo tsveç kraliçesi Kris. titun, Marlene Dietrich, Rusya kraliçe. si Katerinamn, Jannette Mak Donald te diğer bir kraliçenin şahsiyetlerine bürünerek kordelâ çevirmektedirler. Bu te. şebbüsler filim âmillerinin tarihî mev. zulara hep birden ehemmiyet verdik. lerini göstermektedir. Fedailer alâyî "İDejUe «tpek» s'meması bu hafta kısa iki Türkçe kordelâ ile «Fedailer alayı» isminde bir Alman filmi gösteriyor. Türkçe kısa kordelâlardan biri Na sît Beyin bir komedisi, dîğeri Eftalya Hanımm iki şarkısıdır. «Fedailer alayı» eski Alman asilzadeler smıfı arasmda cereyan eden ask ve harp maceralannın tasviri. Prusyavt Fransızlar îsgal etmiştir. Onlara baş eğmîyen yegâne kuvvet Fedailer alayı ve onlann basuıda bulunan yüzbası «Kara siivari» dir. Kara süvari bir gun bîr otelde saklanmışken bir genç kıza tesaduf edip onunla sevişîyor. Bombay Ekspres «Şanghay ekspres» e nazire olmak üzere «Bombay ekspres» isminde bir fflin hazırlanmaktadır. Baş roUeri Bo. ris Karlof ve Helen Twelewtrees oy nı;acaklardır. Al Jolson Al Jolson son filminden sonra sinema hayatından tamamile çekibneğe karar vermiştir. İlk beş sene evvel izdivaç ettiği kansile balayı seyahatine çıkmak olacaktır. Artist şimdiye kadar bir bos vakH bulup bu seyahati yap • mak imkânını elde edememişti. Lewis Milestone «Garp cephesinde sükunet devam etmektedir» füminin rejisörü Milestone Amerikadan Rusyaya gelmiş ve oarda filim çevirmeğe başlamıstır. Mileston ftslen bir Rus aflesine mensuptur. Karen Morley Maruf rejisörlerden King Vidorun kardeşi Charles Widorun kansı Karen Morleyin bir kızı dünyaya gelmiştir. KALENtN Sovyet merkezî icra komitesi reisi M. Kalenin Hazretlerine: Sovyet Rusya merkezî icra komitesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog