Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet ' 17Tesrinisanî 1933 HIARPTE YAVUZ Yazan: G. KOPP ( Çevıren: A. DAVER Şehir ve memleket haberleri ılifl j Siyasî icmal SovyetJapon münasebatı zakşarktaki vaziyette gergîn • lik son dereceyi bulmuştur. Şarkî Atyanın Parici addolu nan ve Şanghaydan sonra Avrupalı ntifusu en kalabalık bir şehir olan Harbindeki Sovyetler ya Sovyet ara zisine, yahut Mançurinin haricmdeki yerlere çekilmişlerdir. Telgraf haberlei son günlerde Japonların askerî nak liyah çok f»»l»l»p»Mt olduğundan Man çuri demiryollannda yolcu ve ticarf eşya nakliyatuun tatil edildiğini bü • dirmektedirler. Japooya 0e Çin ara sutda tam bir uzlaşma hasıl olduğundan Japon ordusu başkumandanuğı Mançurinin cenup hududunun rnünt»hasında olup ticarî ve askerî büyük ehemmiyeti olan Şanhay Kvan şehrinit dahi birkaç gün evvel Çin memurla nna tesliminde mahzur görraemiştir. Diğer taraftan Japon başkumandan lığının Mançurinin haricinde ve dahi linde mevcut bütün kuvvetleri Siberya hududuna tahsit etmekte olduğu an Iasılmaktadır. Geçen Japon • Rus harbine nihayet veren Porstmouth muahedesile Kora Rus ve Mançuri Rus hudutlarında tesis edilen askerlikten tecrit edilmis nnntakalann hususî va • ziyetine şimdi kimse riayet etmediğinden Siberya hudutlarmda toplanan iki tarafm kuvvetleri yüzyüze karsı lasmış bulunuyorlar. Bu vazivelin büyük tehlikesi vardır: Ehemmiyetsiz bh hâdise büyük musademeleri intaç ederek harbm zuhurunu kaçmılmaz bir hale getirebîlir. Hudutlardaki askerî vaziyet nazik ve gergin oldugu gibi Sowet ve Ja ponya devletieri arasmdaki münase bat dahi jrittikçe geremlesmelrtedir. JaDonya hükumetinîn Siberyanra sark sahilinde, yani Viadîvostok harp limanile KamçaHca şibihcezâresi arasmdpkî sahilde Sovvetlerin tayvare karargâhlan tesis ettikleri iddiasîle Moskovadalı sefirmi geri çekme§e hazniandiğı haber verilmektedir. Şimalî Mançurîdeki Sovyet demiryolunun Janonvava sahlmasma aît müzakerat büsbütün çık • maza gîrmistir. Bu demîrvolım''nkî Sovyet memtnlarmm moahede hîlâ ftnda Mançuri hükumetî tarafmdan çikanlmalan müzakeratm müsait havasını bozmostur. Vladivostok harp limam Szerînde Japon bomba ve kesîf tayyareierinht "•*"»""' Sovvetlerin^ Tokyodaki Sov. yet sefîri protesto için Jaoonva Harîcîye Nazırmı ztvaret etmistir. Bn xivaret esnasmda iki devlet arasmdald münas*barnı bugünVü halme temas edilmiştir. Jaoonva Haricive Narm. iki senedenberi Bahrimuhîtikebirde bulunan Amerika bahrî kuvayi umumiyesmin simdi Bahrîmuhftiatlasive almmasma v bu suretle Amerika ile Jaoonva arasnul dostluk ve anîa«ma zem"iî hnzırlan mssma nazan dîkkatî celbetmistir. Janonya Harîcîye NHTTTI bu söz • lerle Sovyet hüfcâmeti Siberya^a as • ker too^maŞa devanı et*»ke^ 3ci taraf arasmdaki gergfnlipin zafl o'nvvaca • Sma işaret etmi«tir. Sovye» hüVAT"»ti ise Janonvanm hanrlıgma k«rsı iht' • tedbiri olmak üzere tahşidat yapıldefaatl il=ın etmisti. Bütün bunlardan çıkan netîce U zakşarktaki ahvalrn, sulhun devanu içir hiç te ümit verici olmadığıdır. MUHARREM FEYZt 78 Bu unutulmaz çıkış esnasmda Yavuzçla Feldma reşal Baron Von der Golç te vardı Bu flerleme etamında îkinci bir mayine çarprmş, bu mayin de ge minin sancak tarfmda patlamiştı. Onun için duyduğumuz gürültü, bize birineisinden dafta hafif gelmişti. Çünkü telsiz merkezi gemfnin iskele tarafında îdi. Felâket bize yardım etmiş de . mekti. Birinci mayin gemiyi tskele tarafrna, ikincisi de sancak tarafma yatırmıstı. Şu halde, şimdi müvazenemizi bulmus olmamız lâzımdı. Faka bütirn bunlar böyle anlat tığım gibi, kolayca olmuş değildi. Kahraman Yavuz, teknesmm iki tarafında ik> kocaman yara almış ve buralardan içeri dolan »ularla teh likeli surette denize gömülmüstü. O kadar görnülmiisüz ki, sular bordamıza sanlmış olan torpil ağımı zm üstünde sıpirdıyor. [ 1 ] Simdi en büyük endisemiz, biran evvel güverteye kapafti atmaktır. Bu arada iki torpitobot süratle bize yaklaşmıslardı. tnfîlakların ba vaya fırlathip »u sütunlannı görmüş, başimıza geleni kolayca anlamıs olsalar gerekti. Mayrnlet patladıği zaman esirle rîmiz, tamamen deliye dönmüşlerdi. tkfnci güvertede hapsedildikleri yerde çırpımyor, tepirriyor, bağnşıyor, büyük bir korku ve azap içînde kapıyı yumrukluyor, tekmeliyorlardı. Tüfekle tehdit e*mek sureiledir ki Ruslan bir dereceye kadar teskin etmek kabil oldu. Sonra yavaş yavaş büsbütün sükunet buldular. tki Rus zabiti, gedikli zabitlerîn salonundan fırlamışlar ve ellerine geçirdikleri ilk cankurtaran kemerlermi takmışlardı. Saskınlıktan ve korkudan güvertede sağa sola koşup durttyorlardı. Nihaye* tekrar mah peslerine iade edildiler. Ruslar, btrbirinî takip eden hâdisat karşısında korkudan kendilerini kaybemişlerdi. BİZİTTI efradımız, bilâkis felâket karşısmda dikkate sayan bir soeukkaniılık gösterdiler. Yalnız birkaç kişi, güverede bagınp çaerran ve bir cankurtaratı yelegîne saldıran fazla sinirli bir adamm bu hali karsısm da biraz fazla heyecana kapılmıs lardı. Bunlar, boyunlanna alelâcele bir carıktırtaran kemeri veya sîmidi geçirdikten sonra güvertede sağa sola kcşuyorlar, hatta gecici heyecanlanmn verdiği telâşla di reklere tTrmamyorlardı. Böyle z*înanlarda sinirlerm srev. semesi anlasilmaz bırşey dejfildîr. Esasen, o andaki heyecanla, içimîz den hiç kîmse, tanmı kurtarma te •ebbüsünün bevbude olacagmı dü şünememişti. 26 kânunuevelde, yani kısın orasmda idik. Deniz buz gibi soğulrtu. Eğer Yavuz hakîkaten batsaydı, kimse bu soğuk suda sabile kadar gîdemezdi. Ateşçiler, çok kahramanlık gös terdiler. Yavurun teknesinrn dibinde kaybolan bu arkadaslar, infilak gürültülerini en yakrndan duyanlardı. [1] O zaman Yavuzun her iki borda smda çellk torpil ağlan vardı Harp gemilerini demlrli iken torpillere karşı muhafaza için yapılmıs, olan bu ağların, muharebe esnasmda Isabetler neticesinde yerlerinden koparak denize düşüp us kurlara sanlmak gibi bir mahzuru görüldügünden sonradan bunlar çıkanl mıçtır. A. D. sırasında bu meselenin de görüşül mesi muvafık olacağinı söyledî. Avni Bey; herşeyden evvel icra makamının terko* işleri hakkmda esa«Ii izahat vermesi lâzım geldiğini ileri sürdü. Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey su cevaba verdi: « Heyeii aliyerrizin arzu ettiği bütün izahati her an vermeği yalnız vazife değil; bu işin icabatı nokta sindan ayni zamanda bir zaruret te< lâkki ederîm. Şahsî kanaarime göre Sular idaresinin mesaisi gittikçe înkisaf etmistir. Bu husustaki malu matı Fen heyeti müdürütnüz Ziya Bey verecektir.> Bunon üzerine Ziya Bey terkos ifleri hakkında izahat vererek geçen serae başhyan miibayaa müzakeratını hulâsa etti. Terkosun Belediyeye geçtiği gün sehre 28,800 metro mikâbı 8U verîlirken bu miktarm bugvn otuz bes bin metro mikâbma iblağ edildiğini, mütehassıs M. Filnerden bir rapor alındığsnı, aynca fiç proje hazirlandığıiu, müderris Bürhanertm Bey tarafından tanzim edilen proje muvafık görülerek tatbikına baslandığını, yenideın altı bin ton boru siparis edildiğini, eskiden MI azam! o iki metro irtifaa kadar çikarken bugün «ytuz metro irtifaa yükseldiğfnf, Bç ay sonra ise kırk Memeleket asayişi yolunda gidiyor Af kanunundan sonra vukuat artmadı Şehirimizde bulunan Emniyeti U mumiye müdürii Tevfîk Hadi Bey, dün geç vakte kadar polis islerile me?gul olmu<tur. Aldığınuz malumata göre, memleketimizin asayiş vaziyeti tama • men normal bulunmaktadır. HaDİsanelerden yütlerce mahku miin çıkarılmasına raömen vukuatta ehemmivetli bir fazlalık eörü'memiştir. Zabıtada veniden değisiklik'er va Dilması simdilik mevzuubahs deeildir. Zab'tada teftis îşieri kuvvetlendiril mi^tir. İstanbul DOL'S teskilâtı, ihtiyacı tatmin ettiğinden bu hususta yeni tedbirler almağa lürum görü'memektedir. Emniyet Umum müdiirlüsrü, yeni den zabıta mesleğine gireceklerin evli olmamasını ve ancak komiser muavini olduktan sonra evlenmelerine müsaade edilmesmi muvafık görmüstür. Polis memurlarmın terfi îjleri inti zam altma alınnus, senel'k kıdem tablosu usulü kabul edilmiştir. Polis im tihanları da her sene bu tablonun çıkmasuia yaktn zamanda yapılarak im tihan neticeleri tablo ile birlikte ilân edilecektir. Zabıta maaslarına zam icrası bütçe meselesi olduğundan şim dilik buna imkân olmadığı anlasılmıştır. Polis mütehassısı yetistinmVc üzere yüksek tahsil gÖrmüş dört memur bu sene Avrupaya gönderile«»ektir. Gelecek sene, tahsile gönderileceklerin miktan ihtiyaç nisbetinde arthnlacakhr. tstanbul zabıtasınm faaliyeü, Emniyet umum müdürlüînrnce mucibi memnunivet görülm°ktedir. Memurlar hakkında vaki sikâyetler çok ehemmiyetle takip edilecek ve yolsuzluğu anlasılanlar derhal zabıta hİ7metmden uzaklaştırılacaklardır. Tevfik Hadi Bey ağlsbi ihtimal ya rın A"karava avdet edece^tîr. Bir köyön açık istidası Elâzize bağlı Basvartanik köyün • den «Şamlı oğlu Emin» imzasile aldığınuz mektupta deniyor ki: «Ermenılıkle hiç alâkası r.lnuyan köyümüzün Baevartanik adını taşıması, büyük küçük, hepimizin yü reklerimizı sızlatıyor Yurdun her yanında eskiden kalma isimleri değiştiren inkılâpçı Cumhuriyet idaresi, nedense simdiye kadar köycügünıüzü unuttu Biz Ermenistan halkı değiliz, hâşa, biz baştanbaşa ahalisı Türk olan bir koyde oturuyoruz. Bu rası eskidenberi serapa Türkeliiir. Bu yabancı ısmi değiştirerek meselâ «Ismets köyıi yapılmasını büyük lerimizden dileriz. Bir de sırası gelmisken şu deıdimizi de yazıverin: Köyümüzü Ke maliyeye ve Arapkire bağlıyacak yol beş yıl evvel yapılmağa başlanmıştı Esbak Malatya Valisi Nevzat Beym himmeti yanda kaldı Yol bitirilemed.. 1 larcanan paraya yazık olacak. Son intihapta seçilen kıymetli vekilimiz Elâziz meb'usu Fuat Beye de habeT ediniz ki bütün koylüleT bu işe bakmasım kendisinden rica ediyorlaT Milletin, devletin ve Gazimizin sağlığından, selâmetinden gayri diyeceftimiz yoktur.» Başvartanik gibi Türkeline ve Türk dilme yabancı bir atla anılan bu köv halkmm dileklerini oek hakl ve doğru buluyoruz; sizce de ba masumane açık istida pek hakh ve pek Gayrimübadillere yapılacak tevziat Maliye Vekâletinde bir komisyon faaliyete geçti Ankaraya giden gayrimübadiller heyetinden cemiyet merkezine gelen malumata göre, heyet, Ankarada Maliye Veldlini ziyaret ederek gayri mübadillere yapılacak tevziatm tesrii, Muhtelrt mübadele komisyonundaki 62 bin tngiliz lirası ile firarî Yunanlılann metrukâtından olan maden ocaklanndan müterakim varidatm bir an evvel tevzii hakkında dileklerini «rzetmiş • tir. Gayrimübadillerin bu isteklerini tetkflc etmek üzere Vek&lette bir komisyon faaliyete geçmistir. Diğer taraftan hükumetin takdiri kiymet ko • misvonunun gavrimübadiUerin işlerini kolaylarştırmak için tekrar fstanbulda çalışmasma müsaade edeceği de haber verilmektedir. Gayrimübadiller hevetâ bir iki gü • ne kadar sehrimize dönecektir. Mareşal von der Golç Paşa Bu müthiş tarakalan işitince son demlerinin geldiğine hükmetmeleri gayet tabiidi. Fakat onlar, buna rağmen, vazifelerini sonuna kadar ifa için kemali metanetle ocaklarımn önünde kaldılar. Evet, Yavuz ateşçi lerile iftihar edebilir. Sonradan öğrendiğimize göre, geminin emniyet postası da mükemmelen vazifesini ifa etmişti. (Emniyet postası, harpte geminin emniyet ve selâmetini te . minle vazifedar olanlara denilir.) Yavuzun bütün tertibatı, en küçük teferrüahna vanncrya kadar, mükemmc'en islemisii. Böyle müthis zamanlardadir ki mürettebati harekete getiren ruh kendini gösterir ve bir geminin kansık fakat mükemmel surette tertip ve tanzim ediimiş or • ganismasının hakikî lcıymeti meydana çıkar. Bu unutulmaz cıkıs esnasmda Yavuzda tesadüfen Feld Maresal baron von der Golc te vardı. Mareşalin yegâne arzusu, bir deniz muharebesi görmekti. Bir barp gemisinde yaptıçı bu ilk sefer, tahayyül ettiğinden büsbütün başka bir sekilde bitiyordu. tskele arafmdaki ilk infilak vuku bulduğu zaman, Mareşal, kıçtan kumanda köprüsüne gitmek üzere gü vertede idi. Tam infilakın vuku bulduğu yerin üzerinde, fakat sancak tarafında buîunan Mareşalin elbise leri, mayinin havaya fırlattığı su sütunu ve infilak maddesi parçalarile ıslanmıştı. Pusların tercihen kullandıklan maddei müstaile olan piroksilin barutunuTt elbisesinde bıraktıği siyah lekeleri mendili ile silmis, fakat çıkaramamıstı. Bu vak'anın bir hatırası olarak sonralan hep bu lekeli elbiseyi memnuniyetle giyerdi. ÎOrkYunan hakem mahkemesinde Dün Türk Yunan Muhtelit hakem mahkemesinde on üç dava rüyet edilmiştir. Bu davalardan ikisi intaç edilerek karara raptedilmiş, diğerleri de tetkik edilecek hususat olduğu için talîk edilmiştir. Doğru değil mi? Dayak tahkikatı Cemil Paşa cevap veriyor «Benimle görüşürlerse kendilerine malumat veririm» Kanserin sari olup olmadığı meselesi etrafında münakaşalar devam etmektedir. Cemil Paşa, Hamdi Suat Beyin dtinkü nüshamızda intişar eden cevabına mukabele olmak üzere dün bir muharririmize şunlan söyle mişîtir: « Kanserin sirayeti hakkında gazetenize vuku bulan beyanatım üzerine Hamdi Suat Beyin tlâbora • tuvarlarda uğraşmıyanlar bu ise karışmasınlar» demesi hayretimi mucip oldu. Acaba lâboratuvarların inkişafmdan senelerce evvel bugün gördüğümüz sari bir çok hastalık larm sirayeti klinik, tetkikat ve m\xşabehet ile sabit olmadı mı? Hamdi Suat Bey, klmiğe nasıl oluyor da ehemmiyet vermiyor. Tetkikatı ilmiye ve fenniyeyi nasıl oluyor da inhisar altına alıyor? Benim sirayet hakkındaki tetkikatım se • nelerdenberi yüzlerce, binlerce kanserliler üzerinde yaptığım muayenelere istinat edlyor. Hele son zamanlarda muayene ve tedavi ettiğim hastalar arasında klmiktnan has • talığın sirayeti hakkında pek çok müşahedat ve vesikalar elde ettim. Zahmet buyurup ta benimle görü • şürlerse kendilerine bu bapta etraflıca malumat vermeğe hazırım.» Dolapderede Didar Ahmet Hanımı döverek burun kemiklerini kırdığı iddia edilen polis memuru Lutfi Efendi hakkındaki Adliye hazırhk tankikatına dün de devam edilmiş, hâdlseyi gören bekçi Niyazi ve Mehmetle halktan 15 sahidm ifadeleri ahnmıştır. Mesleye Adliyenin vaziyet etmesi üzerine Emniyet müdürlüğünün bu husustaki tahkikatı durdurulmuştur. Bir dayak iddian daha Fakir talebeye nasıl yardım ed'lecek? Hilâliahmer Cemiyeti, tahsisatın azlığından bu sene fakir talebeye sıcak yemek veremiyecektir. Cemi yet ancak (2000) kadar talebeye haftada üç gün öğlevin kuru yemek vermeğe ç?İ!şmaktadır. Hilâliahmerin yardım edememesi karsısında ilkmekteplerde yeni bir tesekkiüât yapılması kararlaştırıl mıştır. Bu teşekküller mekteplerindeki fakir talebeye muntazaman öğle yemeği temm etmeğe çalışacaklardır. Sehrimizdeki ilkmekteplerde (10) bin kadar fakir talebe olduğu zannedilmektedir. Bu tesekkülâtı idare edecek himaye heyetleri her mektebin basmuallimile bir müalliminden ve üç talebe velisinden mürekekp olacaktır. istinye koyuna avdet Şimdi, artık gayet ağır yolla Boğaza yaklaşıyoruz. Yammıza yaklasmış olan iki torpitobot, taraklannı denize indirmiş, önümüzde gidiyorlar. Eğer bu işe biraz daha evvel başlamış olsalardı, başımıza hicbirsey gelmiyecekti, diye düsünüyoruz. Fakat mukad derat böyie imiş. Ruslar, bize haki katen fena bir Noel yortusu hazırlamışlardı. Bütün ömrümüz oldukça bu Noeli hatırlıyacağız. Bütün bu isler henüz esranm muhafaza etmekle beraber, talihimiz, Yavuzu ve bizi muhakkak bir ölümden kurtarmıştı. Dün, Müddeiumumiliğe bir dayak hâdisesi daha ihbar edilmiş.tir. Bu yeni hâdisenin şikâyetçisi olan Asmaltında yağcj Mustafa Efendi, Müd'deiumumiliğe verdiği istidada, Yeşildirek karakolu poliıl«"inden Sabri Efendi tarafından bilâsebep dövüldüğünü ve bu hâdiseye 11 esnafın da şahit olduklarını iddia et miştir. tstida muameleye konularak Mustafa Efendi, tstanbul Tabibi Adlisi Enver Beye muayene ettirümiş, fakat muayene neticesinde bir cebir ve tazyik eserîne tesadu'f edilemediği söylenmektedir. üç senelik bir dava neticeleniyor Bir iran Jeneralı geliyor Bugün sehrimize İsmail Han is minde bir tran jenerali gelecektir. Jeneral İsmail Han buradan Avru paya gidecektir. Üç sene evvel Maslak yolunda «Kaçakçılar» fümine ait bir sahne çevrilirken bir otomobil kazası neticesinde arttstlerden Karakaş Efendmin ölümüne, Tahsin ve Sah Beylerin ağn" surette yaralanmalarma sebep olmaktan suçlu Şehir Tiyatrosu artistlerinden Talât Beyin muhakemesine dün Ağırceza mahkemesinde bakılmıstır. Müddeiumumî Kâşif Bey, maznunun mahkemeye sevkedilmesini icap etti ren hâdiseye dikkaUizlik ve tedbirsizlik yüzünden meydan verdiği iddia ınun, fennî tetkikatla sabit görülmediğini ileri sürerek beraetine karar vcrilme?ini istemistir. Muhakeme, suçlunun müdafaan için baska güne bırakılmışır. istatistik Umum miidur vekili fMabadi var) metro irtifaa kadar tazyik temin edilebileceğini ?övledi. Muhittin Bey bu izahata şunlan ilâve etti: « Eskiden yüksek, orta, adi olmak üzere iiç »evi tazyikle su tevzi ediliyordu. lsin ; beceren, sirketin iltrmasmı temin edenler yüksek tazyikle su alabiliyordu. Biraz geri kalanlara orta ve büsbütün kimse sizlere de adi tazyikle su veriliyor du. Bugün bu tasnif kalmamıstır.» Avni Bey: bu izahat verilmeden evvel murakıpların hakkı huzuru hakkında karar verümesinin anor mal olduğunu. fak?t simdi normal bir vaziyet hâdis olduğunu söyledi. Doktor Kikmet Bey; verilecek hakkı huzurun miktannı sordu. Bir kısim aza bu suale cevap istedi. Fakat müzakere kâfi görülerek buna art olan bütçe encümeni mazbatası kabul edildi. Tetkikat icrası için Amerikaya gitmiş olan tstatist'k Umum müdür vekili Celâl Bey memleketimize dönmüştür. Berlinde Cumhuriyet bayramımız Hâmit Sadi Bey Yüksek Ticaret mektebi müderrislerinden Hâmit Sadi Bey Ankara Gazi Enstitüsü coğrafya profesör lüğüne tayin ed lmiştir. Bir çok eserlerile tanınmış olan bu kıymetli coğrafya mütehassısımıza yeni vazifesinde muvaffakiyetler dileriz. Uç aylıklar Mütekaidin, eytam ve eramil'n üç aylıklarının tevziine birincikinunun bidayetînde başlanacaktır. Bir yankesici mahl'um oldu Darüşşafaka mektebi müdür mua vint Hihni Beyin 22 lirasmı zarfçılık turetile dolandıran sab l alı yankesici Hasan dün birinci ceza mahkemefinde üç ay on beş gün hapse ve 57 Hra para cezasma malfium olmustur. 4900 paket kaçak sigara Dün Karadenizden gelen Samsun vapuru hamulesinden B markası elma sandıkları muhafaza memurlarmın nazan dikkatini celbetmis ve yapılan aranmada bu sandıklardan dördünün içinde 4900 paket köylii sigarası bu • lunarak musadere edilmiştir. Zamanında hareket etmiyen vapurlar Denizyolları kanunlarma göre vapur idarelerinin seferlerini muayyen gün ve saatlerde yapmaları lâzım gelmektedir. Bazı tacirler alâka darlara müacaatle bir kısım seferlerin muayyen zamanlarda yapılmadığından şikâyet etmişlerdir. 2100 alfınlık bir define bulundu Af kanunundan istifade ederek Ayvahğa gelen bir sahıs kaymakamIığa müracaat ederek bir yerde define keşfett'ğini söylemiş ve bu şahsın söylediği yer kazılarak içinde iki bin yüz altın bulunan bir çömlek çıkarılmıştrr. Altınlar Ankaraya gönderilmek üzere Balıkesire getiril miştir. Definenin yüzde yirmisi defineyi bulan şahsa verilecektir. iki buçuk lıra.ık bir rüşvet davası tki buçuk Iira rüşvet almaktan suçlu polis komiser muavini Ahmet Sabri Efendi, Ağırceza mahkemesinde be raet etmisti. Temyiz mahkemesinin bu karan nakzetmesi üzerine bu davaya dün yeniden bakılmış ve suçlunun sabıkası olup olmadığmuı sorulmast için muhakeme başka güne bırakümiştır. Etıbba Odası idare heyetinin ilk içtimaı Bir tayyare filomuz Atinaya gidecek Martın yirmi beşinde Yunan cumhuriyeti onuncu senei devriyesini id1rak edecekrir. Atinada yapılacak merasime dokuz tayyareden mürekkep bir Türk tayyare filosunun istirak edeceği haber ahnmıştır. Etıbba Muhadenet Odasınm yeni intihap edilen idare heyeti dün ilk içtimaını yaparak Ziya Nuri Paşa reisliğe Murat lbrahim Bey umumî kâtipliğe, Niyazi İsmet Bey muhasebecilLğe, ömer Lutfi Bey de veznedarhğa seçilmislerdir. Son yapılan intihabın yolsuzluğu hakkında muanzlar tarafından ileri sürülen iddialar, intihabın alâka dar ve salâhiyettar makamlarca tasdik edilmesi üzerine gevşemistir. Alman Başvekil muavini Fon Papen u Berlin büyük eZçimte Kemalettln Sami Paşa z>erilen ziyafette CumhuriyetLsnizin onuncu yıldö v nümü münaseUetile Berlinde <Ha • riçteki Almanl^r Cemiyeti» tarafından bir çay ziyafeti verilmiştir. Knj zerhof otelinde verilen bu çayda Alman Başvekil muavini Foa Papen, hariciye nezareti büyük memurların. dan M. Werne» Daitz ve Berlin büyük eîçimiz K«emale*tin Sami Paşa da bulumnuslaKdır, Dört kişi daha yakalandı Şfle Pendik yolunda iki seyyaı* satıcınm öldürülmesile neticelenen hâ • dise tahkikatı müspet bir safhaya girmiftir. Bu iste alâkadar dört kişi yakalanmıştır. Maamafih her ihtimal na • zarı dikkate alınarak tahkikat derin • leştirilmektedir. G zli ayin yapanlar yakalandı Nazillinin tsabeyli köyünde gizli bir evde devrişlik âyini yapan altı kişi yakalanmıştır. Tekke haline getirilen ev kapatılmış ve yakalanan rfevrisler de Adliyeye verilmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog