Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Sfit veren annelere Fosfatlı ŞarkMaltHulâsası Yemeklerînizin Nefaset ve leztetini yalnız CoTnhtmyct' ^Teşrinisani 933* Kullammz, sütünüzü art farır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. (9401} FARELER SIÇANLAR Yetneklerinizi teivis eyler. Esyalarmızı barap eder. Erzakınızı imha eder. Bahçelerinizi, tarlalarmm, depo, ambar, kütüpane, fabrika, dolap ve bütün eşya ve mabemeniri, meskeninizi perişan eyler. Hemen bu nrazır ve beJâlı mahlukah Her paspasın dayanması ayni deg^ldir Ma^azamızdaki paspaslan. rütubetekarşı gelen linoieum ve muşamba, lâke ve bron2 karvo'a, kontrplâk sandalya, döşemelik tnuhare kadife ve gobelen, masa ve örtüleri, son moda file ve tül perdeler muşambalar, beyaz ve yeşil storlonn cinsleri lyi ve iiyatlan ehvendir. Bir kere tetkik ediniz. Paspas mevsimi geldi 6ALATA MEFRUŞAT PAZARi Fiznlı Ibrahim ve Kilitis, Galata Tüne] caddesi 24 Tel. 43957 (9706) H A S A N Fare Zehiri ile bir saniyede öldürünüz. Hasan fare zehiri bir parça ekmek veya an ile mamul tatlılara az bir miktarda sürülürse ve farelerin bulunduklan yere bırakırursa her türlii fareler ve sıçanlar, seve seve iftifaa üe yerler ve derbal ölürler. ROTBART LUXUOSA sene zarfında zanmıştır. çaklarmm şaheseri olan " R O T B A R T Bir çeyrek asırdanberi tıraş bıçağı imalinde en yüksek ihbsası kazanmış bir fabrikanın son ibda ettiği tıraş bı butün dünya tarafından takdir edilmiş, şöhret ka(9842) LU X U O S A „ bir kaç Betonarme İşkembe Temizleme Hasan ecza deposu: 25 kuruş tur. TaklitJerinden sakınmız. ÇAPAMARKA baharahnı kullanmakla tenain edebilirsiniz. Hasan markasına dikkat Mahalli Münakasa İlânı Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: Kesif bedeli 6325 lira olan betonarme işkembe temizleme mahalli 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Verilen bedeller haddi kifayede görüldüğü takdirde ihale 26 T. Sani 933 pazar günü saat on dörtte müessesede yapılacaktır. Münakasaya girecekler muhammen kesif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi makbuz veya mektubunu, Fen Işleri Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası ve münakasa şartnamesi ahkâmile resim ve hesabat mün • derecatını kabul eylediklerini ve verecekleri bedeli mübeyyin mektubu yevmi mezkurda muayyen saate kadar müdiriyet kalemine makbuz mukabilinde teslim eylemeleri ve taliplerin inşaata ait resim ve kroki ve hesap cetveli nüshalannın üç lira mukabilinde müesseseden alınabileceği ilân olunur. (6011) 9377 Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Satın aiınacak «670» adet yün battaniye kapalı zarfla ve «900» metre yazlık kumas alenî münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa şartlan kâğıtlannm tasdikli suretleri GümHik Muhafaza Umum Kumandanlığı lstanbul Satınalma komisyonundan ahnacaktır. 3 Münakasa 7/12/933 tarihine raslıyan perşembe günü yün battaniye için saat 14 te, yazlık kumas için saat 10 da ayn avrı ya pılacaktır. 4 Münakasaya girecekler battaniye için % 7,5 iğreti güvenmelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten evvel komisyona ve • receklerdir. Yazlık elbise için de % 7,5 iğreti güvenmelerile belli saatte komisvona gelmeleri. 5 örnek hergün komisyonda görülebilir. (6242) Doktor FRUlt nhatsazlıgına mUmettir v e l l i t a v a r ı z d a a sizi vikay* edecek olaa Eao*ı "Fnrit Sart" mfistahzvnu afrnak için mfihlik halAton hudasaaa beklemeyiniz. Soboıı v9 btf bordok t» rfenjnunda bir kahv* kasığı ırak İnhisarlar İstanbul Başmiidiirlüğiinden: MEHMET ALi Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(933?)| M I Û M U M ECZAMBJStOC SATIUK, Inhisarlar U. Müdüriüğü Alıra, Satım Komisyonu ilânları Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No 3 3 (9334) fkinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiyelerinin birincikânun iptidasında değiçtirilmesi kanun iktizasındandır. Kolayhk olmak üzere bu muameleye 15 teşrinisani 933 tarihinden itibaren Beyoglu 4 üncü sulh hukuk mah baslanacaktır. kemesînden: Kurtulusta Tepeüstünde ( 2 9 ) numaEski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdanlarmın ve birer adet fo • ralı Sevinç apartımanının ( 1 ) numaratoğrafm beraber getirilmesi icap eder. Dar vakte tesadüf ederek kim smda sakin iken 20/8/933 tarihinde senin zarar görmemesi için bu muamele birincikânunun 5 inci gü • vefat eden Argiri Kotaki Efendinin te nüne kadar devam ettirilecektir. tşbu günün saat 24 ünden sonra yarekesine mahkemece vazjyet edilmiş pılacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı görülenler hakkında katir. İlân tarihinden itibaren alacaklı ve (6106) vereceklilerin bir ay, mirasçılann üç ay nunî muamele yanılacaktır. içinde Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesme müracaatleri ilân olnnur. (9894) Cinsi Bulunduğu mahal 1 Lemale markalı ve 2 numaralı type ı Tekirdağı Şarap fabriteksif cihazı ve teferrüatı \ kasındadır 2 Bir adet on beygir kuvvetinde Lemale markalı ve haricî yatak, kas Kabatas ambarındadır nak ve kaidesile beraber kuvvei muharrike buhar türbini. 3 1 adet altmış metre murabbaı sathı { teshininde taş kömürile saatte bin Pasab'ahçe fabrikakilo istim istihsal eden Field siste sındadır. minde buhar kazanı. Münakasa kanununa tevfikan satılığa çıkarılan balâda izahatı yazılı teksif cihazı ve teferrüatı kapalı zarf usulile müzayedeye ko nulmuştnr. Talip olanlar: A Bedeli muhammeni olan «7479» lira üzerinden % 7,5 teminatı muvakkate akçesini ihtiva eden kapalı zarf derunündeki teklifnamelerile birlikte müzayede için tayin olunan 20/11/933 tar hine musadif pazartesi günü saat on beşte Galatada Alım, Satım komisyonuna muracaat etmeleri Iâzımdır. B Şartnamelerini almak ve şeraiti fenniyesi hakkında malu • mat edinmek için hergün mezkur komisyona müracaat etmeleri. • ** Pasabahçe fabrikasmda vücude getirilecek kalörifer tesisatı kapfelı zarf usulile münakasaya konulmuşrur. Talipler fennî şartna mesini gördükten sonra teklif zarflannı % 7,5 temmatlarüe birlikte nihayet 6/12/933 çarşamba günü saat 14 e kadar Galatada Alım, Satım komisyonuna vermelidirler. (6258) Evlenecek ve apartmanlarını döşeyecekler için Çenberlitaş'da aüe bahçesinde Fehim ve Mustafa pehlivanlar idaresinde Bu Cuma günü gayet büyük BELŞOGUKLUĞU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN EN JYİ JLAÇ Yazıhane eşyası PEHLiVANLAR ' 6ÜREŞ aranılıyor. Sirkecide Mühürdarzade Hanında 28 30 numarada jNaci Lüifii Beye müracaat. 9905 * • tstanbu ikinci ticaret mahkeme • sinden: Mustafa oğlu Mehmet Efendi U rafmdan Taksim civannda Feridiye Çorbacılar sokağında 8 numaralı hanede mukim Şükran Hanım aleyhine rkame olunan alacak davasınm cari tahkikatmda ikametgâLı mechul oldugundan yapılan ilânen tebligat üzerine muayyen olan 7/11/933 tarihine müsadif sali günü mahke . mede ispatı vücut etmediğinden îıakkında gıyap karan ittihazile 25 gün müddetle ilânen teblifin« ve tab kikatm 12/12/933 tarihine müsadif salı günü saat 14 de talik kılmnus olmakla keyfiyet Uân olunur. (9892) 1 Az kuUanıImış f ""^ BAKTERiYOLOJİ I LABORATUVARI Dr. ÎHSAN SAMÎ < ^ i " \ yapılacağ» ilân olunur. (9909) 50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. MÜZAYEDE İLE SATIŞ Mecburî satif tkinciteşrinin 17 nci cuma günü saat 10 da Beyoğlunda Maçkada Kâğıtha • ne caddesinde 69 numaralı GÖZEM apartımamnm 12 numaralı dairesinde mevcut müzeyyen eşyalar müzayede suretile satüacaktır. Aynalı dolap, şifonyer, lâvabo, gece masasi ve orta ma sasından mürekkep gayet nefi» masif yatak oda takımı, beyaz lâke gardroplar, demir karyolalar, divan, doner kütüpane, son sistetn frijider, beyaz lâke masalar, çocuk yazıhanesi, vazolar, mermer heykel, Galle plâfonyeri, bronz elektrik avizeler, yeşil ipekli perdeler, storlar, Sahibinin Sesi gramofon, 60 adet plâklarile, limoj sofra taknnı 106 parça, limoj ve sair çay takımJan, 5 odanın yeni halde rouşambalan, A. E. G. elektrik halı süpürgesi, emaye gaz fınnı, yataklar, biblolar, ve sair lü zumlu eşyalar. (9935) Kadıköy 2 "nci sulh hukuk hâkimli ğinden: Göztepede köşkünde mukim iken vefat eden ve terekeeine mahkememizce vazıyet edilerek resmen tasfiysine karar verilen müteveffa Behçet Beyde ala caklan olanlarla mumaileybe borçlan olanlann tarihi ilândan itibaren bir ay içinde 933/12 numara ile mahkemeye müracaatle alacak ve borçlanıu kayit ve beyan etmeleri ve vaktinde alacağı nı yazdırmıyan alacaklılann mirasçı lan ne sahsen ve ne de terekeye iza fetle takip edemiyecekleri ve hasbel kefale alacaklan olanlann dahi mez kur müddet zarfında mahkemeye mü racaat etmeleri lâzım geldigi ilân olu PROTEJIN dir İstanbul 7 nci iera memurlugundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesme karar verilen elektrilde müteharrik tel bükme ve plânyo makineleri ve teferruatlan, galvanizli tel ve »aire 20/11/933 pazartesi günü saat 11 den 12 ye kadar Tophanede tskele caddesinde 25 numaralı tel fabrika sınm önünde memur tarafından açık arttırma suretile satilacağı ilân olunur. (9916) Umum! kan tahlilâtı, frengi nokta nazarından (Wa»serman ve Kahn tea mülleri) kan küreyvatı sayılmasL Tlfo ve Lsıtma hastalıklan teşhisl, ldrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlUâtı, Ültra mikroskopi, hususî aşüar lstihzan. Kanda üre şeker, Kloriir, Kolleaterin miktarlannın tayinl. Divanyolu No. 189 Tel: 209S1 I 933O Almanca, ingilizce ve fransızca TERCÜME veDERS Birinci Vabf Han No. 3 0 (9514) lstanbul 2 inci iflâs memurluğun dan: Müflis halıa ve antikacı S. Hayim Efendi masasına ait her nevi halı lar, antika islemeler, kumaşlar, bib lolar, vazolar, çiniler, gümüs avani, heykeller, oymalı tahtalar, kürsü ler, ikonalar, antika kitaplar, Acem cilt ve yazılan, mücevher külliyatı, eslri silâhlar, antika mefruşat ve ma ğazada sair mevcut bilumum emval ve eşya bilmiizayede satüacaktır. Safaş Beyoğlunda Perapalas karşı smdaki 103 numaralı S. Hayim E fendi mağazasında yapılacaktır. 5a tış cuma, pazartesi, çarşamba gün leri sabahlan saat 9,30 dan 13 e ka dar devam etmek üz*>re haftada üç gün icra edilecektir. tlk satışa bu ayın 15 inci çarşamba günü saat 9,30 da başlanacaguıdan talip olan ların mezkur gün ve saatte ve onu takip edecek günlerde ayni saatte müzayede mahallmde hazır bulun • malan ilân olunur. (9538) Doktor LRA Nışanyan Hastalannı hergün akşama kadar Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanmda Mek. tep sokak 35 No. lı muayenehane. sinde tedavi eder. Tel: 40843 ^g (9458) lstanbul mahkemei asliye 2 nci hukuk dairesinden: Jorj Kulutros Efendi tarafından Şarl Hamson veresesi aleyhine ikame olunan alacak davastndan dolayı bunlar • dan Büyükadada Nizam karakolu ci vannda müteveffayi mumaileyhin oğlu Şarl Con Hamson ve Denis ve kız lan tvabayın ve Dezi Jordanın ikametgâhlannın meçhuh'yeti hasebile ilânen icra küman tebligata rağmen gelme diklerinden mumalleyhinas 4 0 6 ıncı madde mucibmce gıyap karannm tek rar Oânen tebligat icrasına mahkemece karar verilmis ve yevmi muhakeme 20/12/933 tarihine taKk kılınmış olduğundan yevmi mezkurda saat 13,30 da mahkemede hazır bulunmalan ve ya • hut taraflarmdan bir vekilin izamı ve aksi takdirde haklannda gıyaben mu hakeraenm icra kılmacağı malumlan olmak üzere Uân olunur. (9901) KİRALIK MUAYENEHANE ^ Meîruş ve telefonu mevcut bir rauayenebane ucuz fiatle kiraliktır. Divanyolu Dr. Eminpaşa sokak No. 20 ye müracaat. 9861 PEK MOHiM FIRSAT ÂSRî MOBİLYA Mağazası dır. Bilhassa Ingiliz Piyasada hiçbir mobilyacının rekabet edemiyeceği deracede mallannı ucuzlatan yegâne mobilya mağazasi: Istanbulda Rızapaşa voknşunda 66 numarada BÜYÜK TEHZİLÂT garants san kesme ve beyaz lâke karvolalannda istanbul Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilânları Merkez Kumandanlığma merbut kıt'at ve müessesat ihtiyacı için 74,000 kilo toz sekerin ka pah zarfla münakasaisı 2QI\\I 933 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün belli saatinde tek • lif mektuplarını Merkez Satın alma komisyonuna vermeleri. «474» (5780) YAPILMIŞTIR Telefon: 23407 AHMET FEVZi ^952541 Karacabey Harası Müdürlüğünden: 1 tefrinisani 933 tarihinden 31 teşrinievvel 934 gayesine kadar harantn kara sıgır ve manda sütleri 19 ve 28 teşrinisani 933 tarihlerinde satılığa çıkarılmış talip zuhur etmediginden pazarhkla satı lacaktır. Taliplerin hergün Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân ohınur. ( 6 0 6 7 ) I *~ Kimyaoer I HüsdîKeddin I Tam idrar tahlili 1OO knruştur. Taba S bet ve ticaret tahMâtı Rahçekapi, Em I lâk Bankası karşısinda tzzet Bey Hani 9 Sahip ve Başmuharrlrt Yunvs Nadt ümum\ neşriyaU idare eden Yaz\ ijleri müdürü: Abidin Daver Bmr. (9930) Uatbaacüık ve Nefrtyat Türk Anonim Şirkeü . Istanbvt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog