Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

' Cumhtarıyet' ıstanouı aorsası kapanış fiatleri 15 11933 NUKUT Sterlın Dolar Fracsız r. Uret Belcıka tr. Urahmı Isviçre fr. Lcva Florin 20 Çek fcronn Uveç kronu Avusturya fil. Peçeca Mark Zloti 20 Ley Ruble Yeo Turk altınj Mecıdıye Banknot Os. R I 1 20 «> 20 2u '0 20 ÇEKLER Londra NevYork Haris Milaoo Brüksel Atina Cencvre Sofya Amsterdam Stotholm Vıyana Madnt Beriın Varîova Budapeşte Bükreş Belgrat Yokohama Mosk.ova 678.26 0,7855 12,06 8,96*25 3,3825 81,665 2,4375 64, 1,1710 15,8925 2,855 4,21 5,835 1,9791 4,2025 3,605 79,165 34,4325 2,50 1099,25 ESHAM iş Baakası hâmil. Iş Bankası nara. A. Jim. 60 o o . :oo o/o Sirketihayriye framvay BomoLü •Nektat Terkos Re|l Aslan çlmento İS riKRAZLAR 1933 Ikramiyeli sttkrazı Istikrazı Oahill >art jlmendlferl Üoyono Mav. Gumruk Saydı Mahi Bajdac Askerive Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimliğinden: 1 Lefter, Tamş, Yorgi Kıraçu • polos Efendilerin mutasamf olduklan 1800 lira kıymeti muhammeneli Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Fa • kir sokağında eski ve yeni ( 2 6 ) numaralı tavan, döseme ve merdivenden maada kârgir ve zeminden maada üç kath ve cem'an dört odadan hanenin tamamı şuyuun izalesi zmmında açık art • brmıya vazedildiğinden 18/12/933 tarihine musadif paz?jtesi günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah • lrpm°s;nde bilmüzayede satdacaktır. Arttırrm Hedeii JovTneti muhammene sinin yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde en son arthranın taahhüdü baki kalmak suretile ikinci artbrma on beşinci gü • ne musadif olan 3/1/934 pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok artbrana ihale edilecektir. 2 Tarihi ihaleye kadar vergi, Vakıf icaresi, Belediye resmi hissedarlara ve tellâliye müşteriye arttir. 3 Artbr • mıya iştirak edecekler kıymeti muhammenesmin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akcesi veya mfllî bir ban • kanın teminat mektubunu getirmeleri »arthr. 4 Artbrma bedeli tarihi i haleden beş gün zarfmda mahkeme kasasına tediye edilecektir. Aksi takdirde ihale fesih ve farln fia* zarar ve ziyan ve faiz bilâhüküm kendismden tahsil edilecektir. 5 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 nci mad • desine tevfikan gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi alaeaklılarla diğer a • Iâkadarların gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususile faiı ve masrafa da • îr olan iddialannı ispat için tarihi ilândan itibaren yirmi gün zarfmda evra • kı mihbitelerile btrlîkte sahş memuruna muracaat etmelidir. Aksi takdirde haklan taptı siciLOe sabit olmıyanlar sahş bedelinin paylaşmalanndan hariç kalırlar. 6 Sartname mahkeme di • vanhanesinde herkesin gorebileceği bir yere asılmıshr. Fazla tafsilât almak i çin 933/24 numara ile başkitabete müracaatleri ilân olunur. (9898) Pendik Belediyesinden: Belediyemizce açık münakaıa usulile bir buçuk tonluk yeni bir kamyonet satın ahnacaktır. Kıymeti muhammenesi 1800 liradır. 9/11/933 ten 29/11/933 tarihine kadar yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. Talip olanlar % 7,5 teminatı muvak kate akçesile birlikte 29/11/933 çarşamba günü saat 14 te Pen • dik Belediye dairesinde Daimî Enciimene muracaat eylemeleri, sartnameyi görmek ve fazla izahat istiyenler herşrun Belediye Rivasetine muracaat edebil«*cekleri ilân olunur. (6294) Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Kiralık Gazino ve Dükkânlar T Esar Mevkii ve nev'' «minat No. 409 Çarşıyıkebir Kalpakçılarbaşı 102 No.lı dükkân 20 420 ilâ 427 Maçka silâhhane karşısında gazino 30 165/9 Galatasaray Avrupa pasajı 9 No.lı dükkân 33 151 Büyükada Nizam 34/36 No.lı maaoda dükkân 5 Yukanda yazılı emlâk müzayede ile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Talinlcin 20/11/933 pazartesi günü saat on altıda subemize müracaatleri. (6175) Limanımfzdan hareKet edecek.vepurlar^/y Deniz Yolları Işletmesi ACENTALARI: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Tel: 22740 | iStanbui Beled'yesi ilânları I Kulak, Boğaz, Burun mütehassısî TAHVİLÂT Elektrik şlrketi Framvay . Tunel . Rıhtıra , Anadolo ( 2 Amdolu ( 3 ) n adoln Mumessll Dr. fhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalamu kabul eder. ZAYt Tıp Fakültesi hüviyet varakamı kaybettim. Yenisini çıkartacafim idn eskisinhı htikmö yoklur. % '"'' Tıp Fakültesinden 877 ıramarah Ali Süavi (9896) Beyazıtta Hasanpasa karakolu karsı • sında tramvay caddesi üzerindeki hanede mukim iken hâlen ikameigâhı meçhul olan merhum Halil Rami B. ıade Ahmet Şerif Beye. lstanbul üçüncii icra memurluğundan: Doktor Ali Hâdi Beyin Utanbul bi • rinci Noterinden musaddak 29 teşrini•ani 341 tarih ve 12293 numarah resen tanzim edilmif senede istinaden 765 liramn senet tarihinden itibaren maafaiz tahsili talebmi hâvi 25/3/933 ta • rihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen icra emrine mübasiri larafından verflen mesruhatta ve zabtta 3e yap tınlan tahkikatta mezkur adreste bu • lunmadığmu anlaşılarak ilânen tebli • gat icrasına karar verilmiştİT. Tarihi i lândan itibaren bir ay zarfmda mez kur meblağı odemeniz lâzimdır. Bu müddet içinde borcn ödeme», tetkik mercrinden veya temyiz ve yahut ia • dei muhakeme yolile ait olduğu mah kemeden icranın geri bırakılmasma dair bir karar getirumedikçe cebri icra yapılacağı ve gene bu müddet icinde mal beyanmda bulunmanız ve bulun mazsamz haoisle tazyîk olunacağmu ve hakikate muhalif beyanatta bulunur • «•T»»T haD'^le cez»l~n'1ırJac^?ınız mexknr icra «nrinm tebliği makamma kaim obnak Bzere ilân oiunur. (9907) Cinayet ve ceza Rus ihtilâlcilerinden Yeni çıktı Dastayevskinin TercOme Haydar Rifat Beyin Şafak kitaphanesi 75 kuruş Dr. Şyjukrü I Birinci stnıf mütehassıs I iabıâli Ankara caddesi N 60 I Ö GOz Hekimi I tstanbul 2 .nci icra memurluğundan! Mahcuz ve paraya çevrilmeri mu • karrer ve tamamma yemmJî ehli vu kuf taraftndan (bin bes yöz) lira kıy Kapalı zarf usulile münakasa«ı ilân edilmif olan müstahdemin met takdi> ediien Beyoelunda Hacı Fatkışlık elbiselerine ait ihale muamelâtının bir hafta sonraya talik mahatun, ömeravni mahallesmde bağ edildiği 9/11/933 tarihli komisyon celsesinde taliplere tebliğ edilodilan sokağında eski mükerrer yeni mis idi. Mevzuubahis elbise ihalesinin gene kapalı zarf usulile 18/ 13 No. lı bir bap hanenin tamamı 3e 11/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te icra kilınacağı gene mahalli mezkurda ve sokakta eski mükerrer 4 yeni 11 numara ile mu ilân olunur. (6295) rakkam ve keza tamamma (alh yöz) lira kıymet takdir olunan bir bap ha • nenin tamamı açık arttumıya vazedil miş olup 18/12/933 tarihine musadif Muhammen Cinsi Mevkii Hududr pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar kıymeti dairemizde birinci açık arttirması icra L. K. kılınacaktır. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmif besini bul1000 00 Un fabrikjuı binatı Iskele Sagı harap değir duğu ve kaydmde yazıh ipotek bede men solu Ziya B. Ime kifayet eylediği takdirde mezkur ambarı, arkası yol gayrimenkulât muştertsi nhdesine iha • cephesi yol ve dele olunacaktı». Aksi halde son arttıraniz. ntn taahhüdü baki kalmak uzere 2 / 1 / 1500 00 Un fabrikasî makine aksamî » Fabrika içinde 934 tarihine musadif salı günü saat 14 Yukanda yazılı bir bap un fabrikasile derunünde mahfuz bil ten 16 ya kadar gene dairemizde ya cümle alât ve edevat hizalannda yazılı muhammen laymetlerle aypılacak olan ikinci açık arttırmasmda n ayn müzayedeye vazedilmiş ve teşrinisaninin 28 inci salı günü dahi artbrma bedeli muhamrrven kıy • kat'î ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlann şeraiti metin yfizde yetmiş beşmi bulmadığı anlamak ve pey sürmek üzere % 7,5 kuruş pey akçelerini müstas ve kaydinde yazılı ipotek bedeline Id • hiben Silivri kazası Malmüdürlügünde müteşekkil satıç komisyo fayet eylemediği takdirde satıs 2280 nuna muracaat eylemeleri ilân olunur. (6290) numaralı kanun ahkânuna tevfikan geri btrakılacaktır. Arttarmıya iştirak et • mek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akcesi veya millî bir bankanra teminat mektubunu hâmil bulunmalan lfrTirn • dır. Haklan tapu siciOerile sabit ohm 1 fstanbul Gümrükleri Basmüdürlüğünün kâiorifer bacası pa yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkazarlıkla tamir ettirilecektir. darlarm ve irtifak hakkı sahiplermin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife 2 Münakasa 21/11/933 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te dair olan iddialannı ilân tarihinden i • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı tstanbul Satınalma komistibaren yirmi gün zarfmda evrakı musyonunda yapılacaktır. bhelerile birlikte dairemize bildirme • 3 Isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatlarile belli gün ve sa leri lâzımdır. Aksi takdirde haklan taatte komisyonda bulunmalan. pu sidllerile sabit olmıyanlar satıs be • 4 Şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. (6289) delinm paylaşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, Vakıf icaresi, tanzi • tiye ve tenviriyeden mütevellit Belediye riisumu müşteriye aittir. Daha fazla ma1 Beyazıtta Eczacı mektebi dahilinde yapılacak tamirat ve Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Fatihte sahipsiz olarak bulunan bir adet keçinin 8 gün içinde sahibi zuhur etmediği takdirde dairece sattınlacağı ilân olunur. (6297) Karadeniz Sürat Postasi Ege vapuru 16 ikinciteşrin perşembe tam saat 18 de Ga lata rıhtımından kalkar. Gi dişte lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopaya. Dönüşte bunlara ilâve ten Pazar ve Polathaneye ug rar. (6284) Mersin Sürat Postası Anafarta vapuru 17 ikinci tesrin cuma saat 10 da Sirkeci rıhtımından kalkar gidiste İ2mir, Antalya, Mersin, Payasa, dönüşte bunlara ilâveten Alanya ve Küllüee uğrar. (6282) Karadeniz Üçüncü ATalık Postası Cumhuriyet vapuru 18 ikinciteşrin cumartesi 18 de Galata nhtımmdan kalkarak tne bolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya, dö nüşte bunlara ilâveten Pazar, Sürmene, Fatsa, ünyeye uğnyacaktır. (6296) Mudanya postalan cuma, pazar, salı günleri yapılacaktır Bandırma postalan cumar tesi, pazartesi, perşembe gün leri yapılacaktır. Bu hatta Adnan vapuru tahsis edilmiçftir. Bartin postalan pazartesi, oersembe günleri yapılacaktır. Perşembe nosta 1 a n gidis ve dönüşte Akçaşehire ugnya t oostasına her carşamba Bandırma vapuru kal C6283) Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Sifivri Malmiidürlüjjünden: Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: VAPURCULUK TÜRK ANON1M Ş1RKET1 İstanbul Acentalıgı Liman han, Telefon: 22928 Işletme Müdiriyeti: Tel: 22921 MUDANYA YOLU İstanbul Üniversitesi Mubayaat Komisyonundan: tadilât ve aynca hava gazi tesisatı. 2 Beyazıtta Dişçi mektebi dahilinde yapılacak hava gazi tesi 3 Üniversite merkez binası arkasmda su haznesi ve motor ma . hallî. Yukanda mahalleri yazılı inşaat ve tesisat keşfi ve şartnameleri mucibince ayn ayn pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Ta • lipler mezkur işleri görmek için idareye muracaat edebilirler. Talipler kendi teklif edecekleri fiatm yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi natı muvakkatelerile beraber ihale günü olan 20/11/933 pazartesi günü saat on beşte Üniversite mubayaat komisyonunda hazır bulunmalıdırlar. (6288) B A R T İ N v p r 16 a uu teşrinisani perşembe saat 9,5 ta Galata nhtımmdan Mudanyaya gidip gelecektir. DOKTOR I lumat aknak istiyenlerin 23/11/933 tarihinden itibaren herkesin görebumesi içm dairemizde açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 932/3849 numarah dosyasında mevcnt ve mahalli mezkunm evsaf, mesaha ve saire • sini hâvi vaziyet ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyabilecelderi ilân olu • nur. (9903) Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahke • mesinden: Pariste Chauchat sokağmda 2 4 numarada mukim borsa aoentası Mösyo Charles Charpentier vekili avukat Axriyel Hazan Efendi mahkemeye mti • racaatle müvekkflin* ait iken kaybolan 443226 ilâ 443250 numarah 25 adet Osmanlı Bankası hisse senedi hakkın daki tediyafan men'me 25 eylul 1929 tarihinde karar verilerek 25 eylul 1929 tarih ve 2053 numarah İstanbul Vilâ • yeti gazetesile keyfiyet Hân edildiği ve ilân tarihinden bugüne kadar üç sene yi mütecavüz bir zaman gectiği halde mezkur hisse senetlerine hiçbir müs tehik zuhur etmemiş ve Paris Turk konsolosluğuna yazılan istinabe üze • rine müvekkili müddeaasmı yemmle teyit etmis olduğundan mezkur hisse senetlerinin faiz ve temettüatmın mü vekkiline itasını talep etmiştir. Evrakın tetkikinden men'i tediye karanmn ilân tarihinden itibaren üç sene geçtiği hal de bir müstehik zuhur etmediği göriilmüş ve müddei Mösyo Charles Char • pentierin Paris Türk konsoloslugunca usulü veçhile yemini icra edildiği gelen zabıtnameden anlasılmıs olmasına mebni ticaret kanununun 436 ıncı mad desine tevfikan yukanda numaralan yazılı 25 adet Osmanlı Bankası hisse senedine ait faiz ve temettüahn Pariste Chauchat sokağında 24 numarada mukim Mösyö Charles Charpentier'ye itasma Osmanlı Bankasının mecbur tutulmasına ve keyfiyetm mezkur bankaya tebliğile aynca ilânma 25/10/933 ta rihinde karar verildiği ilân olunur. (9897) AYYALIK YOLU SURAT POSTASI S E Y Y A R ^p«nı 18 teşrinisani cumartesi günü saat 16 da Sirkeci rıhtımından kalkarak îzmire gidecektir. Gidişte: Gelibolu, Çanak kale, Bozcaada, Edremit, Ay • valık, Dikili. Dönüşte: Geliboludan maada ayni iskelelere uğrıyacaktır. Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısî lstanbul Maarif Müdürlüğünden: Vilâyetimiz kazalannda atide gösterilen mekteplerde millet ve halk dersaneleri açılmış ve kayit muamelesine başlanılmıştır. Taliplerin derhal müracaatleri ilân olunur. Eminönü kazası: Kadirga 3, Süleymaniye 7, Sirkecide 48 inci mektepler. Fatih kazası: Eyüpte 36, Ramide, 35, çarşamba 15, Karagümrük 27, Cibali 14, Saraçhanebaçı 56, Cerrahpaşa 24, Kocamustafapaşa 28, Davutpaşa 25, Samatya 30, lstanbul Maltepesi 32, Yedikule 43, Akaaray 45, Yedikule Kazhçeşme 58 inci mektepler. Beyoğlu kazası: Fındıklı 13, Ferikoy 17, Tünelbaşı 35, Kasımpaşa 9 uncu mektepler. Beşiktaş: Beşiktaş 19, Ortaköy 23 üncü mektepler. Beykoz kazası: Beykoz 40, Anadoluhisarı 34 üncü mekteplerle köylerinde. Usküdar kaza&ı: Toptaşı 15, Ihsaniye 19, Atlamataşı 23, Beylerbeyi 27, Çengelköy 28 inci mekteplerle köylerinde. Kadıkoy kazası: Gazipaşa 35, Kurbalıdere 9, Erenköy 4 üncü mektepler. / Kartal kazası: Maltepe, Pendik, Kartal merkez mekteplerile köylerinde. Bakırköy kazası: Birinci mektep ile Osmaniye mektebi ve koy Ierinde. Sanyer kazası: Sarıyer 14, Büyükdere 30, Yeniköy 33, Kireçburnu 36 ıncı mekteplerle köylerinde. Yalova, Şile, Silivri, Çatalca: kaza merkez mekteplerile köyle rind* "<205) BARTİN BARTİN YOLU TAYYARE PİYANGOSU 16 ncî tertip 2 nci keşide II kânunnevvel 1933 tedir. teşrinisani cumartesi günü saat 18 de Galata nhtımmdan A masra ya gidecektir. Gidişte ve dönüşte: Ereğli, Zonguldak iskelelerine uğn yacaktır. IZMIT YOLU KLRLAN.GIC ^ puru 17 nci cuma, 19 ncu pazar ve 22 nci teşrinisani car samba günleri saat 9 da Galata nhtımmdan lzmite gidecek «ndiş ve dönüşte mutat iskeleJere uârıyacakhr. Büyük ikramiye 25,000 liradır Bu keşidede ayrica 10.000, 4.000, 3,000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mukâfat vardır. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 lstanbul Gümrüklerinde bulunan «52» adet yangırı söndür me aleti pazarlıkla tamir ettirilecektir. 2 Pazarhk 20/11/933 tarihine raslıyan paıartesi gunö saat «14» te Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı lstanbul Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tasdikli şartnamesi komisyondan alınabilir. 3 Isteklilerin yÜ7de yedi buçuk güvenmelerile belli gün ve sa'6244) ttte komisyona gelmelerL Bursa Belediyesinden: 400 METRE HORTUM ttfaiye için 110 milimetrelik 24 telli beyaz keten hortum, ka palı zarfla münakasaya konul muştur. 6/12/933 çarşamba günü ihalesi yapılacaktır. Şartlan anla mak için Muhasebeye ve ihale günü saat 16 dan evvel teminat ve teklif mektuplarile Encüme ne muracaat edilmesi. (6293)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog