Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ıhuriyet ' 16Te$rinUaml933' «Balık yiyiniz!» Kanser sari midir? . .^^»»M Maliye teşkilâtı İstanbul tahakkuk müdü* rü, vaziyet iyidir, diyor tstanbulda yapılan yeni Mafiye teşkilâtınu iyi yurümediğine dair sikâyet* ler vâki olduğunu yazmıştık. Bu neşri • yat alâkadar makamatuı nazan dikkatmi celbetmis ve tetkikat krasma baş lanılnufUT. tstanbul tahakkuk müdiriyeti bu şikâyetlere cevap teskil etmek 3 zere yeni teskilâtm icrasmdan sonraki ve evvelki vaziyeti meydana çıkar • mak için mmtakası dahilindeki şube • lerden rakama müstenit malunıat iste > miştir. tstanbul tahakkuk mödüriügü mıntakasında vaziyetin iyi olduğu, meı kur müdiriyet tarafmdan beyan edil • mektedir. tstanbul ciheti tahakkuk müdürü Talât Bey bir muharririmize demiştir ki: « Yeni teskilâtıa iyi yürüme • diğme ve bazı şikâyetler vâki olduğuna dair olan neşriyah okudum. Kendi mm« takamdaki vaziyet evvelkine nazaran nisbet kabul etmiyecek derecede iyi • dir. Yaphğımız taharriyat neb'cesinde eı ki memurlar tarafmdan öteye beriye a blmış on ür bmi mütecaviz evrak bulduk. TabsOâbnuz da evvelkinden fazladır.» Fener Izmirspor rnaçına dair İzmirli bir spor muharriri, bu maçm neticesini bir haietiruhive meselesi addediyor Anadohı gazetesinde Ahmet Suat B. ( 0 8 lik «on maca bir bakış ve ala eağunız ders) serlevhası altmda yazdığı bir yazıda Fener • Irmirsoor m» • çmm 0 8 gibi bir netice vermesinm esbabmı su suretle tahlfl ederek diyor ki: < Futbolda mnvaffakiyet, mad • c de ve kıymetlere istinat eden bashca su evsaf ile temin edilebilir: Atletik kabilivet, teknik ve taktik.. Bu kıymetlerle beraber yürüyen ve onlar kadar hatta bazan onlardan fazla netice üzerinde müessir bir kuvvet daha vardır ki bu da: T*ıleti ruhiyedir. Bu vasıflardan herhangi bîrinin nok saniıgı veya mevcudiyeti ile nasıl bir netice alın^bilecejnni cok uzatra gitmeden, gene bu iki taknnın 12 gün evvel A^nrada ııvrv miksatla yaphklan maçla bu «on müsabakavı ele aiarak sövli vecepim. 23/10/933 günü Ankrada Fenerbahce tzmirsDor macında bulu nenlar gördtiler ki o gün Fenerbah ce. tzm"lî futbolmlann sürat. atsk, nefes kabiliyeti ve kısmen de tekniğe i* • tmat eden kuvvetli tazyîkı karsısmda •î^vşedi, kendi kendine bir gol yaph. İkinci devrede daha siddetK görünen bir tazyik altmda Fenerbabcenin hatlan arasındaki insicam büsbütün bozuldu ve bn gidisle TSrkiye samoiyonrağu gö«1« gorülür, elle tutuhır bir tarzda tzmirspora geçiyordu.. Fakat işe şeytan kanşh, hakemin biri hastalandı, diğeri pek tarafkirane bir hüküm verdi, halk sa baya doidu, oynn tatfl edîldi. O gün Fenerin bu vazivete düşrae sinro saiki M idi: Fenerbahce kuvveti ıw emm, hasmını nasıl olsa haklıyaca • ğmı bilivor. Bunun için oyuna yavas bîr tempo 3e girdi. Teknik faikiyetini tz mirspora acelesiz, derece derece tatbik ederek netice almak istiyordu. Halbuki tzmirliler karalarmdaki takuna fazla ehemmivet vererek, ondan çekinerek sahaya cıkmıslardı. tlk on beş dakikada çok heyecanlı bir müdafaa yapblar.. Geçen her dakikada korkuklan takımm gol yapmaması nefislerine karn olan Himatsızlığı yavaş yavas gi • derdi. Takım birîncj on bes dakikadan sonra tam manasile acıldı ve zorlu ta • rafı olan ailetik vasıflarfle hasmma yüklendi, onun batî ovununu bozdu. Oynn Fenerbahçenin değfl, tzmirspomn istedijri cereyanı aldı. Böyle herhangi bîr sebeDİe kuvvei maneriyesi yükselen takım, bütiin bildiklerini. inceliklerini yapmağa muvaffak olur. tzmirsporlular ayni zamanda gu • zel bir teknîk te göstermeğe basiadı lar. Birçok bevnelmîlel ve ecnebi ta kım mfisabakalan seyretmn olan spor erkâftmuzdan miibim şahsiyetler tx mî^sponjn fevkalâde ovununu Avrupanm meshur takımlannda biie görme • dîklerinî ^övlüvorlardı. Peld, IMMI oldu da arka arkaya ay • nî haıimla iki mac yaoan bir takım bi • rmeismde söhret sahibî olacak bir varlık ırSaterivor da ikmcismde bu fecî vadyete düsüyor?.. Son maçta tarafeynin vaziyeb' tamamfle aksine idi: tzmirsporlular Anka • rada kuvvetli hasunlannı âciz vaziyete diisürünce bu fevkalâdeliği bilhassa kendi sahalannda daha kolaylıkla yapabi • leceklerini ümit ettiler. Tekrar edilecek bu müsabakava ne raanen n« de maddeten hazırlandüar. Halbuki Fenerbahce Ankaradan tstanbola döner dönmez kuvvetli bir ecnebi taJomile dddî bir oyun oynadı, roüsabaka lcabilivethji tazeledi. Takımda ufak bir tadiiât yaoarak bunu o maç ta denedi, muvaffakiyet gördü. Fenerbahce, etrafı on bin seyirci ile çevrilen Izmir stadına çıktıin vakit, tzmireporiuJann Ankaradaki sahaya çıkarken hissetb'ği şeyleri düsünüyor du. OVUIM büvük bir ehemmiyet ver • dikleri, Uk dakitalarda görü'üyordu. Hamlelerinde dikkatli ve enerji'li idiler. tzmirspora gelince, bu gençler sa haya Fenerbahçenin Ankaradaki dfi şuncesile dahi ctkmamıslardı. tsteksiz ve ne yapmsk istedikleri meçhul ?o rnnövordu. Sanki oyunda kendilitm ; den b r keramet olacak diye beklivor lardi. tlk dakikalam, harareti eectik ten sonra bfiyük bir teslimiyetle k«ndilermi Fenerin oyununa bıraktılar. Münferidcn ve müetemian mukabil hareket yapamıyorlardı. Bilhassa kalecileri, o gün ruhen hasta oldufunu zannettîgİTn bu genc, böyle sampiyona maçların • da görubnemi» bir acemilikle bircok beceriksiz hareketler yaotı ve sekiz go lün yansmdan fazlası bu suretle pek bedava tzmirspor kalesine girdi. Hulâsa, trmirspor 15 tesrinisani gü • nti snufuıdan on kat asa?ı bir takım gibi ovnadı, gorenlere o hi«»i verdi. 29 tesrmievvel ile 10 tesrinisani de tctanbul şamniyonunun daha hafif bir şekîlde Ankarada, trmir sampiyonumm da tzmir »tadmda u&radıklan muvaf fakivetsizlikler, aralarmdaki kuvvet nisbetsizHğinden deeil, haleti nıhiye farkından doğmtntur. Benzerlerme futbol âlemmde sık sık tesaduf ettigimiz bu hâdise bizi ömft siz düsSremez. Fakat bizi tevenler de bundan rtevmk olmamahdır. ttiraf etmek lâztmdır ki, zaman zaman bir hastalık seklmde batmuza gelmif olsa bile, haleti rahive bozukluffu sporcular îçm, bilhassa TGrk gencleri icin buyuk bir ku • surdur. Bunu burün tzmirii rençler. tzmirli SDorcular son macta çok pahalı bir şe • kilde gördük, acı lezzetmi tathk. Bundan da yakm zamanda tama • mfle kurhılmağa çalısacagıs ve görülecek ki muvaffak Balıkçılar Cemiyeti bir çok afişler hazırlattı Bahk bolluğu devam etmekte olduğundan, Balıkçılar Cemiyeti, ba lik iatihlâkâtnm aı lüı ıııak içm tedbirler almakadır. Ucuzluk sebebile halk kâfi*m*ktarda balık yemekle beraber, istihsalin çoklugu karşısinda, bu istrhlâkin de gayrikâfi geldi ği görülüyor. Balıkçılar Cetnîyeti sokaklara asmak üzere bircok afis. ler hazırlamıstır. üzerlerînde balık resimleri olan bu afişlerde «balık yiyen çok yaşar», «balık besl«r, semizletir, kuvvet verir», «balık yiyinîz!» Seklinde ibareler vardır. Bu afişlerden başka, tamnmış doktorlara balık etrnhı faydalan hakkında konferanslar da verdiri lecek, radyo ve sinema vasitasile de propaganda yapılacakır. Aynca bîr rbalık günü» nün ihda• da tasavvur edilmektedir. Bu taı savvura göre, o gün, her tarafta münhasıran balık yenecek, Balıkçılar Cemiyeti tarafmdan da merasim yapılacak, balıgin faydalan birçok vasitalarla halka tekrarlanacaktır. Hamdi Suat Bey, «Lâboratuvarlarda uğraşmıyanlar bu işe karışmasınlar» diyor Birinci *ahifeden mabat operator Cemil Pasa eski noktai nazann<fa ısrar ederek yeni tecrübe • lerinin kanserin sirayet suretile hasta lard an sağlam insanlara geçtiğini teyit ettiği cevabım vermişti. Birbirine tamamen zıt mütalealarda bulunan bu iki ilira adamı arasındaki münakasa gittikçe daha ziyade hararetlenmektedir. Hamdi Suat Bey dün bir muharririmize demiştir ki: « Kanser meselesi bir lâbora tuvar isidir. Uzun zamandanberi lâboratuvarlarda meşgul olan mütehassıslar, son tetkiklerine istinaden, kanserin sari olmadıgını kat'iyyen kabul etmislerdir. Binaenaleyh telâşa mahal yoktur. Cemil Pasa, hiç bir hastahk hakkında kat'î hüküm verilmiyeceğmi söylüyor. Vakıâ nazarî seyler için bu fikir vardır. Fakat maddî esaslar üzerine kurulmuş olan lâboratuvarda elde edilen neticeler zamanla değisemez. Çünkü bunlar maddiyata istinat etmektedir. Kanserin sari olmadıği kanaati lâboratuvarlardaki maddî arastırmalarla husule geldiğinden Cemil Paşanın ileri sürdükleri gibi ileride değişmesine imkân yoktur. Lâboratuvarda meşgul olmıyanlar bu bahse kanşmamalıdırlar. Kanserin, uzviyetteki kimyevî bir tegayyürden ileri geldiği mu hakkatır. Fakat bugünün ilmi, hastalığa sebep olan vaziyetin nasıl olduğunu meydana çıkarmağa kâfi gelmemektedir. Günessiz ve rütubetli yerlerde oturanların kanser olacağı iddlasi da varit değildir. Yalniz bazı fabrikalarda kulla nılan yağlarm, amelenin vücudünü tahrif ederek kanser husule getir diği tahakkuk etmistir. Hastalık irsî değildir. Maamafih bazı ailelerin bütün mensuplannda, ağlebi ihtimal bünyenin tesirile, kanser olduğu görülmüsYür. Kanserle Mücadele cemiyetimiz henüz tesekkül halindedir. Ya kınd'a faaliyete geçilecektir. Hükumetm, cemiyete yardımda buluna cağını ümit ediyoruz. Zaten hüku • metin yardımı olmaksızın bu işin yürütülmesi ve esaslı mücadele terti • batı alınması imkânsızdır.> Emniyet Umum Müdürü şehrimize geldi Birinci •~hifed.?n mabat Vali Muhittin Beyi de ziyaYet etmiftîr. Tevfik Hadi Beyin polisteki rÜsvet isile dayak hâdisesi ve diğer bazı işler hakkında tetkikatta bulunmak üzere geld'ği haber «lın • mıstır. Yenî ölçüler kanunu Eski ölçü kullananlar tecziye edilecek tstanbul mmtakası ayar müfettişi KudretuIIah Bey dün Vali muavinj Ali Rıza Bevi ziyaret ehnis ve esnsfın henüz ölçülerini tebdil için ciddî bir harekete geçmedİKİnden sikâyet ve bu hususta kat'î tebligat yapılmasım riea etmistir. Polis vasıtasile bütün dük • kânlara tebligat yapılarak ölçülerin yeni sekiller ile deği^tirPmesi ve yeni alınacak ölcülerin de ölcüler müfettis littfne müracaatle ayar ettirilnvesi teb li? edilecektir. tstanbuida bir fabrika ile Ankarada tmalâtıharbîye fabrikaları yeni ölcü leri imal etmeğe baslamısiardır. Eski terazi yapan esnaf ta ölçüler müfettisIi^inden nünıune almak suretile yeni ölçüleri yapmaktadır. Yeni ölcülerin tedarS aksi takdirde eski ölçülerin men v« musadere edileceği Anadoluda davullarla ilân edilmektedir. Almanyada bulunan tktuat VekâleK Müstesan Hüsnu Bev yeni ölcü ayar ve nümuneleri tedarik ederek tctan bula gondermektedir. Londradan gelen bir kadm gazeteci «İstanbul mükemmel bir seyyah şehri olur» diyor tngiliz kadm gazetecilerind'en Mel. Lilyan Day şehrimize gelmistir. Mel. Lilyan Day kendisile görü şen gazetecilere demiştir ki: « Bir tetkik seyabatine çık mışhm. Bu münasebetle b'r müddet Yunanistanda kaldıktan sonra ts tanbula geldim. Türkiye beni hay retler içinde bıraktı. tstanbulun ve Boğaziçinin güzelliğini hiç unuta • mıyacağım. Türkiyede pek az bir zaman zarfında yapılan büyük te rakkiyatı görüp te takdir etmemek imkânsızdır. Ben Londrada radyo ile rurizm hakkında vakit vakit konferanslar veririm. Bu münasebetle şehrinizi ilk olarak bu noktadan tetkik et • tim ve kani oldum ki tstanbul Av rupanm en sayani dikkat turizm şehri olabilir. Yalniz ecnebi mem • leketlerde tstanbul hakkında kon feranslar verdirmeildir. Burada da uzun müddet kaimak tasavvurundayım. Tetkikatımın neticelerini parça parça Londra ga zetelerine yazacağım.» istanbul Barosu umumî heyei tstanbul barosu neyeti umumiyeci kânunuevveiin yedinci günü topla nacaktrr. Bu kongrede senelik biitçe tanzim edilecek ve bilhassa tztnii barosu tarafmdan bütün Türkîye avukatlan arasında bir birlik teskili için yapılan teklif görüşülerek ve rîlecek cevap bazırlanacaktır. Dünkii tahkikat Beyoğlu polis merkezindeki rüsvet hâdisesi etrafmda müsatntiklikçe ya • pılan tahkikata dün de geç vakte ka dar devam edihniştir. Bu islerde cürmü meshut halmde yatzmirde cıkan «tzmir Postası» refi • kalanan taharri memuru Remzi Efendi kimîzm verdigi malumata gore tzmir • ile bazı randevu evlerinin actmlması iİstanbul mnhtelHleri arasmda temsili çin riişvet kabul ettikTerine dair ihbarmahivette iki müsabaka yanılması i lar yapJması üzerme isten el cektiri cin futbol federMyonn reisi Hamdi Bey, len Bevoçiu polis merkez memuru Hutzmirde mıntaka soor bevetile temas etlusi ve birinci komiser Mücip Beyler • miş ve cerevan eden müzakere neticeden baska kimlerin alâkadar olduklan sinde iki sehrin muhtelit takımlan araarastınlmaktadır. Simdiye kadar bu husmda iki maç yapılmasına kara verii•usta sorguya çekilenler ( 3 0 ) u bul mîştir. mu»hır. Bu maclardan birîncisi 15 kânunu Mücip Bey bakkmdaki tahkikat biHevvelde tstanbulda, diğeri de 1 kânu • rilmistir. Bugünlerde alâkadarlann vanuaanide tımirde yap«lacaktir. ziyetleri aydınlanacaktn*. izmir istanbul muhtelitleri karşılaşacak •Möstantik HiVmet Pey davası Sabık müstantik Hikmet Bey ta • rafmdan, Kadriye Hamm me»elesi dolayısile hakkında cürüm tasni ettiği ve iftirada bulunduğu iddiasile sabık Konya tnüddeiumumUi Kâzım Bey aleyhine açılan davaya üçUncii ceza mahkemesinde bakılmıştır. Maznun af kanunundan istifade edeceğinden sabakası olup olmadı ğının soruîmasına karar verilmiştir. 100,000 lira dolandırmıs! Söleymaniye kuJubönön yeni idare heyeti Bir çele yahalandı Mus 14 Külnüslü Mustafa çete si takibat neticesi yakalanmutır. Bu çete bir jandamamızm sehit ikisinin de yaralanmasma sebep olan musademe • nm failleridir. Suleymaniye kulübÜBÜn geçen cuma günu aktettigi kongrede riyasete Etem, umumî kâtipliğe Muhtar, umumî kap • tanlığa Arif, muhasebecilige Kenan, asalığ," da Raci Beyler seçilminlerdir. Piya^&da kendisine tüccar süsfi vererek bircok tacirlerden mal al mak suretile 100,000 liralık dolan • dırıcılık yapmakla maznun Hayık Ef endinin muhakemesine dün Uçüncî ceza mahkemesinde bakılmıs ve sabıkasının sorulması için kalmıştrr. Dört şişe kaçak şarap Lik maçları başlıyor Yeni Romanya kab nesi tstanbul Futbol Heyetinden: 17/11/1933 cuma gün3 yapdacak recmî müsabakalar. 1 Taksim sahasmda: Beykoz VefaKumkapı B takiro tan saat 11 hakem tzzet Muhittin Bey. Topkapı Beylerbeyi B takımlan saat 12,45 hakem Saim Turgut Bey. Beykoz VefaKumkapı B takımlan saat 14,30 hakem Adil Girav Bey. 2 Fenerbahce sahasmda: tstanbulspor • Suleymaniye B takımlan saat 11 hakem Cafer Bey. HilâJ Altinordu B takımlan saat 12.45 hakem Adnan Bey. tstanbulspor Süleymanive B takımlan saat 14.30 hakem Cafer Bey. 3 Be*iktas (Çırağan) sahasm da: Topkapı Beylerbeyi B takımlan saat 10 hakem Nuri Bey. VefaKumkapi • Süleymanive eenç Ukımlan saat 11,15 hakem Nuri Bev Besiktas Topkaoı »etıc takımlar saat 12.30 hakem Nuri Bey. Ansdolu Kasımoasa ?enc takımlar saat 13 4>î hakem Adü Rıdvan Bev. 1 Musabakalara tam tebliS edi len saatlerde baslanacaktır. Evvelce i OUURU gibi OT, dakika mühlet verilmi i yecefrînden takımlarm behemehal ta vtn olonap ssatlerde sahada isbati vu cut etmh bultmmalan Iszımdır. 2 tkinci IriSme ku'ünlerinden rmlsabakalan Fenerbahce stadma ı'sahet edenlerin B takımlanna aîf maçlar bu stadm kücük sahaMnm büvütülmesi i «mm h<'»amına k^dar si e Bükres 15 (A.A.) Duca kabmesi şu suretle tesekkül ebnişir. Basvekii M. Duca, Hariciye Nazırı M. Tiulesko, Maliye Nazın Dihu Bratiaau, Adliye Nazın Viktor Antonuescu, Maarif Nazın Dr. Engelesc, Münkalât ve Nafıa Nazm M. Fransovici, Mesai ve Sıhhiye Nazın M. Dimitro, Tivaret ve Sanayi Nazın M. Tataresco, Millî Müdafaa Nizın Ceneral Nica, Dahilive Nazın M. tnculetz, Ziraat Nazın M. Cipaiano. Nezaretsiz naziriar şunlardır: M. Lapedatu, M. Nistop ve Ceneral Pol Engelesco. Dobriceden müslüman Bir Yunan Yugoslavya ittifakımı yapılacak? lar da kaçıyor 5>ofya l1? (Husu^î> Dobriceae Dobric kazaMnın Çakırca kövünden 160 Türk a'les' arabalarile Varnaya kadar gelmi«Ierdtr. Bunların mülklerini, Rırmen hükumet'nin jrasbetmek istemesi üzerine yok paha«ına Rumenlere satmıslardır. Ve gelir ken de Rumen hudut muhafıcları tarafmdan adam basına 1000 leyleri alınmıstır. Firariler, buerUnlerde Türkiyeye bareket Sofya 14 (Hususî) Bulgar gazetelerinin yazdıklanna göre Harbi Umumide ölen Yunan askerleri için dikilen abidenin resmi küşadında M. Kondilisin de hazır bulunmasından bilistifade Pirotta Yunatıi»tan ile Yugoslavya arasmda bir askerî ittifak muahedsi imzalanacakttr. Bu muahede ile Balkanlarda ttalyan tesirine mümanaat edilecektir. CUMHURİYET Bulgarlarm verdikleri bu haberi, kayd'ı ihtiyatla telâkki etmek muvafık olar. Almanya Beynelmilel " Muharrirler,, kufubGnden çekildi Berlin 15 (A.A.) «Muharrirler Kulübü» nün Almanya şubesi beynelmilel «Muharrirler Kulübfi» teskıiâ tından çekildiğini bildirmiştir. Sebebi, beynelmilel Penclubün Londra içtimamda, Alman mümessilimn aleyhe rey vermesine ragmen cemiyete komünist muharrirlerin girmesini kabul edişidir. Nadir şahın ölOmfl dolavısile Ankara 15 (Telefonla) Efgan Sahı Mehmet Nadir Şahın katli mü nasebetüe Başvekil tsmet Pasa Haz retleri ve Haricive Vekili Tevfik Rü^tu Beyle Efgan Başvekili ve Hariciye Nazın arasmda tanye ve tesekkür telgraflan teati olunnınstor. Avam kamarasında tuhaf bir ceise Pendikteki kö*kiinde 11 deste ka> çak iskambü kâğıdile dört şişe ka çak şarap bulunan Pake kumpanyası müdürü M. Rebulun akrabasından M. Montegünün muhakemesîne dün adliyedcki ihtısas mahkemesinde b» kılmıştır. Şehrimizm maruf zenginlerhıden ve Fransız tebaasından olan maznun, aleyhindeki kaçakçıhk isnatlannın doğru olmadığım ileri sürerekı c Köşkümde bulunan ecnebi içkilerile iskambil kâğıtlan, ölen kayinvaldetne aittir. Kendisnin terekesi taksim edilmediği için olduğu gibi bırakılmı; clduğundan bunlar dan haberim bile yolctu. Esasen ciğerlerimden mustarip bulunduğum için içki kuüanmadığım gibi iskambil de oynamam!..» demişiir. Muhakeme sahrtler için kalmıştır Alâett n Beyin muhakemesi Belediye kooperatifinin satış yeri Ceneral Vorosi'of Moshovada hararetle karSılandı Moskova 15 (A.A.) Jeneral VoAnkara 15 (Telefonla) üniroçflofun riyaseti akmdaki heyet üe versite tnkıJâp EnstrtBsiindp Recep, Türkiyenin Moskova sefiri Hüseyin Ramırt Esat, Yusuf Kemal ve Maarif Vegtp Bey dün buraya gelmişlerdir. Bir muhahz bölügünun saf teskil etmekte kili Hikme» Beyler ders vereceklerdir. olduğu istasyonda istikbale gelenler meyanında M. Kristinski, M. Touhat'heevs» ki, M. Gamarnik, M. Kamenev ile diğer hukumet erkânı, ihtilâl meoîisi, harp Sofya 15 (Hususi) Ankarada meclisi azalan, Türk sefaretinin bütün cereyan etmekte olup yakında niha erkanı, Hariciye Komiserüği, Harbiye, yet bulacak olan Türk • Bulgar ticarî Babriye, Maartf komiserliklen murne»itilâfnamesinin imzalanması hakkmda •merile difer birçok zevat bulunuvordu. Bulgaristan Hariciye Nezareti «arahntstasyon methalmde birikmis olan bindan Bulgar elçi« M. Antonova tali lerce amele, Vorosflofu ve beyeb'n difer erkftmnı fiddetle allnflatmşlardır. mat rerflmiftir. inkilâp EnstitGsünde kimler ders verecek Londra 15 (A.A.) Avam ka marasıntn evvelki günkü celsesinde, isçi fırkasından M. Morgan Jones, M. Çemberlâyni nutuklarile Japonlan Cine karşı taarruza tesvik etmis olmakîa itham ettiği zaman büyük bir karga salık olmustu. Halbuki dünkii celsede. bu khamı yapan meb'us birdenbire ksntmı*. hahsasuım kendini aldattıgmı ileri süre • rek Çemberlayne yapmıs olduğu fağir haksızlıktan» dolayı mazur görü smi M. Cemberlâyn, M. Morgan Jone«e «tnt^t^rp Darlamer''osunda siyasî görü» ihtiiâflannm Ki'bir zam«n mfite kabii temaslardaki ne7akrti iMftt et mediğini» bir kere daha ispat etmîş olmasmdan dolayı tesekkür etmistir. Hâdise, umumî alkıslar arasmda kapanmıstv. Mevkufen üçüncu ceza mahke mesine verilmiş olan klişeci Alâet tin Bey dün sabah mahkeme kale • mine getirilerek sorgusu yapıln&ştir. Alâettin Beyin hüviyeti tesbrt edildik ten sonra kendisînden suçun ma hiyeti sorulmuştur. Alâettin Bey, mahkemeye sevkint sebep gösterilen Zinctrlikuyuda bir jandarmanm ölümile neticelenen otomobil kazasına yapan kendisi ol madığmı, bu ciheti mahkemede izalı edeceğini, mahkemeden ahliye talebinde bulunac&ğını söylemiştir. Sorguyu müteakıp maznun tev • kifaneye gÖnderilmiştir. Alâettin Beyin muhakemesine cu. martesi günü baslanacaktır. Yalancılıgın cezası Cumhuriyet bayramınm neticeleri Türk Bulgar ticaret itilâfı imzalanıyor Mersm 15 (A.A.) Cumhurivet bayramı neticeleri bir kitap halinde necrolunacakttr. Kitaba bayrama ait 200 resim. bu kutlulamaîça ait malumat ve halk kürsülerinde söylenen 121 nutuk ve konferans konacaktır. Eski çırağı Herant Efendi aleyhinde kaçakçüık suçu uydurduğu iddiasile adliyedeki ihtısas mahkemesine gön • derilen berber Olempiya Hanımla bu meselede asılsız şehadette bulunmak tan maznun Şehriban namı diğerle M» lâhat Hanımın muhakemelerine dür balnlmıstır. Dünkü celsede, maznunlann mudafaası yaoılmı» ve müddeiumumî tec ziyelerini istemistir. Mahkeme, ikisinin de suçlarmı sabit görerek berber O lempiya Hanımı dokuz ay hapse ve 615 kuruş para cezasına, bu kadını kurtarmak için yalan yere şehadette bulunduğu anlasılan Şehriban Hanımı da üç ay hapse mahkum etmis, suçun mahiyeb' nazan itibara almarak mahkumlar derhal tevkif edilmişlerdir. zfelediye memurin kooperatifi tarafından muhtelit hakem mahkeme. leri binası altmda açılacak olan erzak satış yerinin tanzimi bitmiştir. Satıs yeri bugün açılacak ve bugünden itibaren memurlara tevziata baslanacaktır. Kooperatife danil memurlar aylık ermak ihtiyaçlanıu buradan taksitle ve maaşlanndan ödenmek suretile tedarik edebile eeklerdir. Re*mLmiz satıs yerini gösteriyor. Sulh mükâ'atı bu sene verılnvyor Stokholm 14 Nobel sulh mükâ fatı komitesi toplanmıy ve Uzun tetkikattan sonra dünyamn vaaiyeti hase bile bu sene sulh mükâfatmı kimseye vermemeği kararlaştırmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog