Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CamhariyeH Türk Yunan ticari müzakeratı başlıyor Hazırlanacak yeni mukavelenameyi Ankaraya gelecek olan M Besmaçoğlu imzalıyacak Bir'nçı aahifeden mahat nan tktısat Nazırının Ankaraya vaki olacak bu seyahatinin îkinci bir manası vardır ki o da Atinayı ziyaret etmiş olan tktısat Vekili Celâl Beyefen<Jiye iadei ziyarette bulunmaktır. Geçen 6 aylık mukavelenin tatbikatı netice itibarile iki memleket için de çok iyi olmuştur. Mukave lenm tatbikatı ve iki memleketin ticarî münasebetlerinin inkişafı hususunda iki taraftan da her türlü kolaylıklar gösterilmiştir. Yalnız formalite itibarile bazı müşküllere tesadüf edilmiştir. Yeni mukavele daba pratik esaslara istinat ettiri • leceğinden bımlar da ortadan kalkmış olacaktır. Türkiyenin Yunani*ta£&~jhracatı, Yunanistanın Türkiyeye ithalâtmm üç mislidir. Türkiyeden Yunanistama madenkömürü, eti yenecek hayvanlar, taze ve tuzlu balık ve alelumum ziraî mahsuller ve kereste ihraç edilmektedir. Yunanîstan da Türkiyeye cam, fiçe, asitler, boya, hayvanî tutkal, sakız, neft, reçine, ziraat makine leri, basküller, alüminyom mutfak takımları gelmektedir. Son ticaret mukavelesi Uzerine Yunan mallan Türk piyasalarında kalite, ambalâj ve fiat itibarile iyi bir mevki tutmuştur. Mukavele iki memleket ticaretinde çok miisait vaziyetler hazirlamıştır. Yeni icaret mukavelesinm müd detinin bir sene olacağını zannedi yorum. Bu mukavelenin ana hat ları, Yunan Başvekili M. Çaldarlsin Ankarayı ziyaretinde iktısadî mü zakerelertfe tesbit edilmiştir. Bu esasları föyle hulâsa edebi liriz: 1 Türkiye ile Yunanistanın ticarî münasebetlerinin inkişafi için her türlü kolayhklan tesbit ve tatbik etmek, 2 tki memleket arasında gümriik resimlerini beynelmilel iktısadî teamüllere ve hakkı rüçhan droit» de preference esasına istinaden tenzil etmek, (evvelâ gümrük resimleri indirilecektir. Bilâhare vazi yetin inkişafına göre iki memleket arasında gümrükler büsbütün ilga edilecektir.) 3 tki memleket, üzüm, incir, tiitün, zeytin, zeytinyağı gibi ayni maddeleri istihsal etmektedir. Bu gibi mevatla müstehlik piyasalar da iki memleket ticaretini zarara sokabilecek rekabetlere meydan vermemek için satış vaziyeti ve fiatler üzerinde müşterek tedbir ler almak, 4 Sanayi sahasında çesit ve kalite meselesini hallederek par classification sistemi üzerinde ça lısmak. O zaman Ankarada bu esaslar üzerinde bir mukavele imzalanmıs • tı. Şimdi bunlarm teferrüatı üzerinde müzakerelerde bulunarak bu esasları tatbik olunacak şekilde hazırlamağa çahşacağız. Osmanlı borçlan 1 numaralı kuponun tediyatına başlamyor Eski Osmanh tmparatorluğunun taksime uğramıs olan borçlarından Türkiyenin hissesine ayrılan kısmm %7,5 faizli tahvillerinin 1 numa rah kuponu tediyatına 25 teşrini sani cumartesi günü başlanacaktır. Türkiye dahilinde tediyatta e*as Türk lirasıdır. Her kuponun gayrisafi kıymeti 18,75 Fransız frangıdır. Kupon bedeli, kuponun asağıda isimleri yazılı bankalara ibrazı ta rihinde Fransız frangı rayici üze rinden Türk lirasına tahvil oluna cak ve bundan bilcümle rüsum kesildikten sonra baliği ashabına Türk Iirası olarak tediye edilecektir. Düyunu Umumiye meclisinin ilânını aşağıya aynen dercediyoruz: ESKİ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TAKSİME UĞRIYAN DÜYUNU UMUMİYESİ MECLİSİ 10 teşrinisani 1933 %7,S faizli 1933 Türk boreu tah villeri hâmillerine tediyat t LAN I Eski Osmanlı fmparatorluğunun taksime uğrıyan Düyunu Umumiyesi meclisi her üç tranşa ait %7,5 faizli 1933 Türk borcu tahvillerinin 25 teşrinisani 1933 vadeli olan 1 numaralı kuponu tediyatına Ankara, tstanbul, Paris, Londra, Berlin, Frankfort S/Mein, Roma, Amster dam, Viyana, Brüksel, Anvers ve Budapeşte piyasalarmda mezkur tarihten itibaren başlanacağım alâkadar] ara ilân eder. Bu kupona gayrisafi olarak F. F. 18. 75 Fransız frangı tediye olu nacak ve muhtelif memleketlerde mer'i olan kanunlara göre icap ederse vergiler bu meblâğ üzerinden tevkif edilecektir. Hâmiller bu meblâğı Pariste Fransız frangı olarak alacaklar ve d*iğer piyasalarda kendilerine işbu meblâğın kuponların ibrazı tarihindeki rayiç üzerinden muadili verilecektir. 22 nisan 1933 tarihli itilâfname mucibince yeni tahvillerin kuponlan tediyeye vazedildiği tarihten itibaren beş sene sonra Türkiye hükumeti lehine müruru zamana uğ rıyacaktır. Salifüzzikir tediyata muktazi altı aylık karsılıklar birinci ve üçüncü tranşlar için Pariste Osmanlı Ban^ kası nezdinde ve ikinci tr&nş için Berlinde Deutsche Bank und Dis conto Gesellschaft nezdinde teşkil edilmiştir. Diğer taraftan, meclis, 22 nisan 1933 tarihli itilâfname mucibince haiz olduğu salâhiyete binaen, Fransız frangını 25 mayıs 1934 vadeli kupon için tediye akçesi olarak muhafazaya karar verdiğini hâmillere ilân eder. 25 teşrinisani 1933 vadeli kuponun Türkiyede tediyesile muvazzaf müesseseler şunlardır: Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankast, Osmanlı Bankası. İstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Mer. kez Bankası, Osmanlı Bankası, Deustche Bank und Dinsconto Gesellschaft. Devletlerle yaptığımız < Bu akşamki program J yeni ticaret itilâfları İngilizlerin maruf iktısadî mecmuası «The Economist» te çıkan şayani dikkat bir makale c 16 Teşr'nîsanî 1933 Sktosat IşD@ır3 izmirde genç bir muallim öldürüldü tzmir 14 Görelenin Karaburun basmuallimi Enver Bey pazartesi günü son dersini verdikten sonra talebeleri evlerine göndermistir, kendisi de çanta ımı alarak mektepten aynlmışır. Enver Bey bir köşeyi dönerken meçhul bir adam Enver Beye iki el aeş etmisb'r, Enver Bey yediği kurşun tesirile bes dakika sonra ölmüştür. Caninin kim olduğu tahkik edilmektedir. Enver Be • yin cenazesi talebelerinin gözyaşlan arasında dernedümistir. ingiltere • ırlanda münasebatı Londra 15 (A.A.) Avam ka marasında, M. Tkomas 9 eylulde verilmif olan 3 trlanda karvun lâyihasma temas ederek, bunlann kabulünün 1921deki muahede mucibince lrlandanm Ingiltereye karşı aldığı taahhütlerin ortadan kalkması demek olacağını söylemiştir. M. Thomas söziînü tngihere hükumetinin cumhuriyet aleyhinde teşekkul etmiş olan lrlandanm tanınma • »ına matuf teklifleri kabul edemiyeceğini ilâve etmistir. Himayeietfal cerruyetı Anneler Bırliği her sene bayramlarda olduğu gibi bu se. ne de Cumhuriyetin 10 uncu yüdonumunü kutlulama vesılesile Sutdamlasında mev. cut 100 çocuğa çamaşır ve bebek takımları ve mekteplerde bulunan talebeden ölçü uzenne 60 talebeye elbıse ayakkabı ve bunun haricinde muracaat eden fa . kirlerden 300 çocuğu muhtelil hedıye . lerle sevindirerek bu fa'ür yavrulara da bayramı nes'e ile geçlrmeğe muyaffak olmuştur. Bu munasebetle cemıyetimizle alâkadar olarak eşya teberrüatında bu lunan Ayakkabıcılar cemlyeti, Karamürsel, tüccardan trikotaj fabrıkası sahlbi Ibrahim Fevzı Bey, Halıl Hasan Bey, Canbulâtzade Ali Rıza Bey, Osman Zıver Bey ve mahtumu, Şefi Bey, Seyfettin Bey, Hasan Fıkri Bey, Ferhatzade biraderler Hacı Huseyln Ef, Mehmet Nevres Beyler ve çocukların elblseleri dıkilmek husu . sunda gayret gösteren Galatada Fermenecilerde Ergivorasilctf Ef. ve Terziler cemlyetine Anneler Bırliği âleni teşek . kürlerinl arzeder. Himayeietfal cemiyetinin teşekkürü İSTANBUL: 18 gramofon 19 orkestra: Tango. lar, (Semiha Hanımın şarkılarile) 1 Kırmızı Dudaklar. 2 Cigoyner. 3 Aynlık; J. Podouc Parafhrase (Macar havalan) 20 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşları 21,30 gramofon 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayan. VİYANA: hilinde ayrı ayrı ve daha kat'î bir Londrada çıkan Ingilterenin en 18,20 şarkı saati (Soprano) . 19 sekilde birer ticaret anlaşma si ya ci<l<fî iktısadî mecmuası olan The konferanslar 20 orkestra refakatile pılmıştir. Macaristanla yapılan anEconomist'm 11 teşrinisani 1933 taşarkı konseri (tenor) 21,25 tefrika. rihli nüshasmda (Türkiye ve ticaret Iaşmaya göre, itilâfın mer'î old'uğu 22,05 filârmonik orkestra 23,35 ha. 6 ay zarfında ihracahn kıymetinde muahedeleri) başhğı altında çıkan tevazün husuie gelmesi ve bir mem vadisler 23,50 orkestra plâklan. bir makaleyi ehemmiyetine binaen leketten diğerine yapılacak ihra BÜKREŞ: aynen aşağıya naklediyoruz: catın 2,116,000 pengö olması meş«Gazi Mustafa Kemal Hz. nin 18,05 muhtelif musiki . 20,05 konferuttur. 1932 rakamlan esas tutu • rans, plâk neşriyatı . 20,45 plâklarla bir iktidar Te ehliyetini ahiren tasdik lursa, bu anlaşmanın manası iki buyurduklan tktısat Vekili Ceiâl opera: Le harbiner de Sevill (Rossini). memleket arasındaki alışverişlerin Bey, bazi devletlerle ticaret itilâf BUDAPEŞTE: %200 arttınlması demektir. ları 'aktederek Ankaraya döndüğü 18,35 orkestTa konseri 19,25 In • Avu»turya • Türkiye itilâfı dahi su sırada, Türkiye ile tngilter* aragilizce ders 19,55 muhtelif 20,55 sında niçin hâlâ kat'î bir ticaret an birinin diğerine yapacağı ihracahn opera: Le Barber de Seville (Rossini)» 3,500,000 Türk lirasmi geçmemesi laşması yapılmadığı tngiliz mehafiIinde ciddiyetle mevzuu bahsolmağa esasına müstenittir. Avusturya, Türk cazbant. mahsulâtını Avusturyaya girerken başlamıştır. VARŞOVA» hiçbir tahdide tâbi tutmamağı ta Fransa ve AJmanya ile aktedilen 18 muhtelif solo konserleri • 19,05' ahhüt eylemiş, bazı Avusturya emyeni anlaşmalar sayesinde Türkikonferans müteakıben: B. Shawun pu ye bu memleketlere onlardan yapa tiasının Türkiyeye girebilmesi için yesi 20,1 0 havadisler .21,05 konsermukabilinde behemehal muayyen bileceği ithalâttan % 3 0 fazla ihra22,20 hafıf musiki . 23,15 dansing. Türk emtiası alınması esasını da catta bulunacaktır. PALERMO: Mezkur memleketlerle ayrı ayn ya kabul etmistir. 21,05 havadisler ve plâk neşriyatîBu ve buna benzer tedbirler sapılan kliring itilâflan ricarî he 21,40 operet musikisi 22,35 bir koyesinde Türkiyenin ticareti geçen saplardan mütevellit par a harekâmedi 23,05 operetlerden parçalaT de. sene ile kabili kiyas olacak yekun tını bertaraf eylemiştir. Türkiye, vam ediyor 24,05 havadisler. larda tutunabilmiştir. 1931 ve 1932 Almanyadan bazı eşya ithalâtraı senelerinin ilk 7 ayında ithalâ 31 hiçbir tahdide tâbî tutmamağı kabul etmiş, buna mukabil Almanya da milyon, ihracat 16 milyon lira azalSekrz, on senedenberi müz'iç bir haa mış old'uğu halde, bu senenin ayni Türk mallarının bedellerini tediye talıktan muztarip bulunan refikamı pek müddeti zarfmda geçen senenin 7 hususunda Alman Ticaret odaları ayına nazaran ithalâtta ancak 5 mükenvnel bir ameliyatla sıhhate ka • tarafmdan yapılacak müracaatlerî milyon, ihracatta da 5,5 milyon lira vuşturan Ortaköy Şifa Yurdu sahibi hayırhahane bir surette tetkik eyleazalış husuie gelmiştir. Sene sonun hazik operatörlerimizden Dr. Ahmet meği taahhüt eylemiştir. dan evvel elde edilecek rakamların Asım Beye sonsuz minnet ve şükran • Türkiye, Alman emtiası için müdaha mucibi memnuniyet derece • lanmı alenen arzetmeği ve hastanesinhun bir mahreç olduğu cihetle, bu lerde lehte netice vereceğine mu • de gördüğüm intizam, temizlik ve müanlaşma sayesinde Almanyanın da kemmeliyeti ve hastalsra gösterilen ihTürkiyeden mübayaatı çoğalacaktır. hakkak nazarile bakılmaktadır.» timam ve şefkati büyük bir sitayişle Büyük faydalan en salâhiyet • Fransa ile olan itilâf a gelince: burada zikretmeği bir vazife addede • Fransa Türkiyeden 3 milyon franktar müdekkikler tarafmdan it'raf rim, hk 1933 1934 mahsulü Türk tü edilen bu son ticare* anlaşmalarını tünü almağı taahhüt etmistir. Ge tkhsat Vekilimiz Celâl Beye me<J İlâncılık TürU Limitet Şirketinden rek Türkiyeden Fransaya, gerekse Mecdettîn yunuz. Hatırlardadır ki, bu anlaşFransadan Türkiyeye gelecek bir * > çok mallar en ziyade mazharı mü malar yapıldığı zaman kıyamet kosaade millet malı muamelesi gö parılmıştı. Her yeni teşebbüs karşısmda tetkik etmeden tenkide kal receklerdir. Hüseyin Cahit kışan ve olur olmaz yere ortalığı Bunlardan başka, Avusturya ve Dördüncü saytsı çıkmışttr.. Macaristan ile de Türkiye için he velveleye veren bazı bedbinler, umarız ki el ile tutulur derecede müsnüz yeni bir usul olan net tediye Muhtelif ecnebi muharrirlerin bet olan bu hakikatler karşısında muvazenesi (yani iki tarafın birbiyaztlarile Hüseyin Cahit Beyin rinde matlubu kalmamak esası) da bundan sonra daha sabırlı olurlar. Matbuat hayatt isimli bir ma AÇIK TEŞE KÜR Fikir hareketleri Bu sene Kanada mahsulu çok az Kanadanın resmî istatistik bü • rosu tarafmdan 10 teşrinisani 1933 tarihinde neşrolunan en son raporlara nazaran bu seneki zahire rekoltesi şöyle tesbit edilmiştir: Milyon buşel hesabîle (1 buşel 28 kilo) Bu sene Buğday Yulaf Arpa Çavda. 271,8 311,3 63,7 4,7 Geçen seneki mahsul 428,5 Büyük piyasalarda buğday vaziyeti kalesini ihtiva etmektedir. Tavsiye ederiz. Macar Ci^an kadın orkestrası 391,3 80,8 M EVLTF" Alaçam eşrafından ve tütün tüccarlanndan merhum Ali Ağa zade Ali Raif Beyin ruhuna it • haf edilmek üzere ayın 17 nci önümüzdeki cuma günü öğle namazından sonra, Dolmabahçe camiinde Hafız Rıza ve Kemal B. ler tarafmdan mevlidi nebevî kıraat edilecektir. Arzu edenlerin ve merhurmı sevenlerin teşrifleri rica olunur. (9880) Ailesi HANDA DRAMALİS PRİNEAS Yunan operet heyeti FRANSIZ TÎYATROSUNDA Bu aksam sat 21,30 da ilk defa olarak TOU KOUTROULf TO PANİGtRÎRÎ 8,9 Görülüyor ki, bu sene buğday geçen seneden % 37, yulaf %21, arpa %21, çavdar fc 47 daha ar idrak edilmiştir. Geçen sene 2,5 milyon buşel keten tohumu alındığı halde bu seneki mahsulün %72 nöicsan olarak 679 bin buşel olduğu bildirilmekted'ir. Madensuyu ihracatı Çekoslovakya hükumeti Afyon maden suyundan 400,000 şişelik bir sipariş yapmıştır. Şenrimfze geıaticıermı meshur Lili Gyenes (Lili Gen«s) Macar orkestrası dün sabah Saray si nemasında provalanm yapmış ve akşam da Uk konserini vermiştir. Lili Gyenes orkestrasını teşkil eden san'atkârlann hepsi Peşte konser vatuvanndan mezundurlar ve sehadetnameleri Pestedeki konsolosha nemiz tarafmdan tasdik edilmiştir. Orkestra 8 keman, 2 viyolonsel, 2 konterbas, 1 piyano ile flütlerden torogatolardan mürekkeptir. Dün akşam emsalsiz bir rağbete mazhar olan Lili Gyenes takıcnı konsere evvelâ Cumhuriyetin onuncu yıldönü . mü marşmı çalarak başlamıştır. Orkestramn dünkü provalannda marşın bestekârı Cemal Reşit Bey de hazir bulunmustur. * • • (Fay MEÇHUL DOKTOR 9872 Meçhul Doktorun kızı bir vahşi delin'n Dençesine düşüvor.. » Muhterem halkımızm gösterdiği rağbetten cesaret j p p l f S J M p M A ^ İ S matinelealarak Teşrinîsaninin omıns kadar bey 1611933 perşerabe tstanbul Belediyesi nelmilel buğdav vaziyetinde mühim günü akşami bir değişiklik oimamıştır. Ticaret bu Saat 21 de hafta gecen haftadan biraz daha canlıdrr. Kanada, Rusya ve Maca • ristan İngiltereye müh'm miktarda Yazan: Hennk Ibsen buğday sarmıslardır. Buna rağmen Bestelıyen E. Grieg fiatler eskisi gibi gevsektir. Türkçeye çevıren Amerikada fîatlerde tekrar mü . III Seniha Bedrı H. him tetnevvüçler olmuştur. 8 teş rinisani çarşamba günkü fiatler bir IIIMIIII hafta evveline nisbetle epey yük sektir. En son haberlere göre Arjantin w buğday mahsulü kuraklık ve kıra ğıdan hayli zarar görmüstür. Bu sene, Avustralya buğday rekoltesi (Kski Glorva ) sinemasında 180 milyon buşel takriben 5 milyon ton olarak tesbit edilmiştir. M. G. M. 'm fransızca so?lü filmi Oynnaniar : NORMA SHEARER lstanbul Belediyesi Mimarî şubesi FRECJERİC MARCH miidürü iken vazife basında vefat eden Sahnede progratna ilâveten dün merhum mimar Servet Cemal Beyin akşam halkı gaşyeden ruhuna ithaf olunmak üzere Teşrinisaninin 1 7 inci cuma günü cuma nama zını müteakıp Nunrosmaniye camiiseve 20 san'adâr kadından tnürekkep rifinde mevlut okutturulacaktır. MeThumu seven ve tanıyanlarm teşrifleri Tİca olunur. orkestrası Belediye Mimarî Ş. Mesai Mühim : arkadasları Hergun saat 16,30 matineleriie suvarelerinde ve Cuma, Pazar giınleri 14,30 1630 ve 18.30 matınelerile suvareierinde LİLİ GYENF.S orkestra?ı Bu ün Fıyatler 50, 75 ve 100 kurujtur. ŞehirTıyaîrosu P E RG ÜN T Umuma S ARAY Hüzfinleri BU AKŞAM Aşk Mevlit nebevî LİLi GYENES MACAR ÇI6A N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > Wray) (Lionel Atvvill) iPEKFiLM stüdyosunda SÖZLÜ büyük komedi 1NAŞn DOLANDIRICI hazırlanan, 3 kısımJık * M*ıK\. U l l ^ L ı l f i r i v J i rinden itibaren Zengin ve mütenevvi bir proşram hazırlamıştır. TÜRKÇE l I Sinema yıldızlarınm en ^üzeli MARLENE DIETRICH tarafmdan harikalı bit surette yaratılan Muhterem Halkımıza Bugünden itibaren eski müdiriyetine geçen £u akşam , | Sinemada KERNSTEıN'ın eserinden muktebes 2 DENİZ KIZI EFTALYA H; 3FEDAILER ALAYI MADY Ayşe kız ve çoban isimli büyük şarkılı filmi Bestekân: TANBURî REFiK BEY BUyUk U. F. A. filmi, oyni/a. lar: ELHAMRA sineması ilk program Bugün matinelerden itkaren mevsimin en bü/ük filimlerinden: Sinema müdavimlerinin adedini arttırmak gayesile yalnız en büyük filimleri, ucuz fiatlarla gostereceğini ilân eder. Piatler: Birinci mevki 30, Balkon 40 kuruştur. ateşler içinde HULYALI DUDAKLAR ( Melo ) C R i S T i Y E N S CONRAT VAYT <BS 8) KIRIK MABUDE Pangaltıda : Lüks, feıah ve TAN Sineması sinemadır. Fevkalâde süper fılm başlıyor. Oynıvanlar. GABY MORLAY VICTOR FRANCEN ve P. BLANCHAR sahnede dunyanın en kuvvetii canbazları HARİSSON trupu ve dansöz JOE BONELL ve adele canbazi Mıss BAY'ın yeni varvete numaralan. (.9923) B e k â r Bugün • Vievsimin yüksek tilimlerinden ses itibarile en birinci MELEK sinemasında rnutlaka görtnelisiniz 9915 . , . şaheserini bugün LÎLİ DAMITA, ANDRE LUGUKT JEANNE HELBİNGSANDRE BÜRGt.RE Fransızca sözlü, şarkılı.. Telefon 43374 ilâveten: Yeni Fox Journal Bab »rfSAADETYUVASl)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog