Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Gerek radyonuz veya cep feneriniz için yalnız: H GfineşPİlİ SIJFare Zehlri kullanınız. Çünkü Güneş pili en fennî, en sağlam ve en kuvvetli bir pildir. HASAN Camhmiyet' ; î4Te?r!nisatıl 933, Her yerde arayınız Taklitlerine dikkat ediniz. (9548) Tahsili \uksek, Maantten musaddak Hanımlar Bıçki Dikiş mektebidir. Muallim makastar ve terzi yetiştırır. Aynca şapkacilık, çiçek ve bova dersleri de vardır. Kayit devam ediyor. Akarctler 64 YÜRDU Fareieri, depo, atnbar, deniz, tarla ve fındık farelerile büyük sıçanlan bir saniyede ve aniyen öldürür. Sülâlesini imha eder. öldükten sonra kat'iyyen kokmaz. Dünyanm en kat'î en mnessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe siirü • ierek fareler tatldıkla ve severek yer 1er. 25 kuraştur. ~6 Haziran Cuma giinü, Ford MotöTyası otomobil imâline başlıyalı otuz aene o Benlm de bu işte kırkıncı senemdir."' îlk makineıtfl 1893 te yaptım ve bu otomobil hâlâ lşliyoı 1903 senesi Haziranında benimle berabeı işe başlı'yanlardan bir kıemı hâlâ yanımda çalışıyoılar. 0 zaman koyduğumuz prensipler hâlâ oaridir; bunların istikbâlde de payidar olaoağı anlaşılıyor Bu güne kadar, bu prensipler sayeeinde 22,000,000 otomobil yapıp sattılc Otomobil piyasasını biz ihdas etmiş'o*"duğuînuz" halde şunun veya bunun bu piyasayı lnhisar altına ekıasını aslâ tecviz etmedik. Her hangl bir ticaretitPbir şahsa faideli olmazdan ev^el umuma' faideli olması kanaatindeyiz. İcat ve islâhatımıa patonta takyidatına tabi olmaksızm bü"öün diğer fabrlkatörlerin istifadesine serbest bırakılmıştır Ortaklık kabxıl etmiyen yalnız bir şeyimiz >araır.« Her kesin bizzarure sırf nefsine mün4 haaır kalan o şey, tecrübedir. ^ Teslsat Te makine1erimiz para ile bir kaQ misli'artabilir, fakat 40 8enelik teorübemizin para ile artmasına imkân yoîftur.^ptomobili otomobil yapan ise tecrübedir. Vuazibeni ayrıca alâkadar etmez, «jünki mazr,'i'stikbâl için bir hazırlık olmuştur.V Sence/ şimdiye kadar bütün yaptıklarım İstikbâlde asıl eserimi.rücude getirecek aletlerin ihzar ve teminidir.< Dünyada bir çok inkilâplar oluyor;^bu ibü.yülc "kaynaşnada her türlü batıl fikirler eriyip ^gidiyor.^ Fakat prensip üzerine kurulan eserler ya;şayacak, onları kuranların işi yürüyecek, daha yenj Jve daha iyi yaşayış tarzları belirecektir. ışte, 30 yasındaki genç Şirketimlzin de beklediği budur. % Jstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 Fakülteler ve bunlara bağlı mektep ve enstitülerde tedrisat 18 teşrinisani 933 cumartesi gününden itibaren başhyacaktır. 2 Açılma resmi Maarif Vekili Beyefendi tarafından yapıla • caktır. 3 Alâkadarlara tebliğ olunur. ,6224) Hasan ecza deposu. Hasan markasına dikkat: Taklitlerinden sakınınız. Dr. thsan Sami İSTAF1LOKOK AŞ1SI tstafilokoklardan mütevellit (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt hastaIıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No. 189 (9328) lstanbul Maarif Müdürlüğünden: Vilâyetimiz kazalannda âtide gösterilen mekteplerde millet ve ha!k dersaneleri açılmış ve kayit muamelesine başlanılmıştır. Taliplerin derbal müracaatleri ilân olunur. Eminönü kazası: Kadirga 3, Süleymaniye 7, Sirkecide 48 inci mektepler. Fatih kazası: Eyüpte 36, Ramide, 35, çarsamba 15, Karagümrük 27, Cibali 14, Saraçhanebası 56, Cerrabpaşa 24, Kocamustafapaşa 28, Davutpaşa 25, Samatya 30, tstanbul Maltepesi 32, Yedikule 43, Aksaray 45, Yedikule Kazlıçeşme 58 înci mektepler. Beyoğlu kazası: Fmdıklı 13, Feriköy 17, Tünelbası 35, Kasımpaşa 9 uncu mektepler. Beşiktas: Beşiktaş 19, Ortakoy 23 üncü mektepler. Beykoz kazası: Beykoz 40, Anadoluhisarı 34 üncü mekteplerle köylerinde. Usküdar kazasî: Toptası 15, lhsaniye 19, Atlamatası 23, Beylerbeyi 27, Çengelköy 28 inci mekteplerle köylerinde. Kadıköy kazası: Gazipaşa 35, Kurbalıdere Ş, Erenköy 4 üncü mektepler. Kartal kazası: Maltepe, Pendik, Kartal merkez mekteplerile köylerinde. Bakırköy kazası: Birinci mektep ilejOsmaniye mektebi ve köy lerinde. Sarıyer kazasi: Sanyer 14, Büyükdere 30, Yeniköy 33, Kireçburnu 36 ıncı mekteplerle köylerinde. Yalova, Şile, Silivri, Çatalca: kaza merkez mekteplerile koyle rinde. (6205) Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No 3 3 ^9334) Cilt ve zührevî hastalıklar tniHehassısi Beyoğlu, Tünel Pasajı içinde N a 7. Telefon: 42136 A . 9370 ^ Dr. H 0 D A R A hcKTRİX cep fener pilleri PERTRİX anot bataryalan ^ünvada mevcut pillerin fevkindedir. Toptan ve perakende satış Türkiye umumî vekili Bevliye mütehassısı (Köprübaşında Eminönü han(933?)| Suftanahme* 3 üncü S. Hukuk Hakimliğinden: Haralambos Efendinin, tvtanbul Büyük çarsıaında MolLafenarî na. •mıdiğer Kalıçacı Hasan mahalle sinde Çarsıkapı cadd'esinde e»ki 24 ve yeni 28 numarah dükânda mutasamf olduğu sayi hissesi üzerine ikametgâhı meçhul Kilimandos zevcesi Viktorya binti Kiryanos Hanım tarafından Niğde sulh hukuk mahkemesi vasıtasile koydurulmuş olan ihtîyatî haczin fekkine dair ikame eylediği davanın celsei muhakemesinde keyfiyetin ilânen tebliğine ve muhakemenin 18/12/933 pazartesi günü saat 11 de icrasına karar verilmiştir. Vakti mezkurd'a mu maileyha Viktorya Hanımın bizzat veya musaddak vekil göndermek suretile mahkemede hazır bulunması ve aksi takdirde muhakeme nin gıyaben icra kılmacağı ilân olunur (9803) MEHMET ALi Doktor tstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin talebeleri için mevcut kumas nümunesinden Icumaf ve imaliyesi talibine ait olmak üzere yaptırılması iktiza eden kıslık paltolann alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür etmekle taliplerin yevmi ihale olan teşrinisaninin on dokuzuncu pazar günü *iat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. (5906) Emniyet Işleri Umum Müdürlüğünden: * 1 Zabıta memurlarinin elbiseleri için lâzım olan 6730 metre kaputluk, 6650 metre caketlik ve 4650 metre pantalonluk kumaşın imali kapah zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konul muştur. 2 îbale 26 ikinciteşrin 933 pazar günü saat 15 te Emniyet lşleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Taliplerin muayyen olan gün ve saatte teklifnameler ve te min*t akçelerile birlikte müracaatleri. (6070) ELEKTRON Müessesatı, Galata (9806> İstanbul Altıncı tcra Dairesin» den: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer bakkaliye eşyası ve «aire 14/11/933 sah günü saat 1012 de Erenköyünde Kozyatağında Kazasker camii kapısına bitisik 6 No. lu bakkal diikânında alenî müzayede ile satılacağınd'an taliplerin mezkur gün ve saatte mahallinde icra memuruna müracaatleri ilân olunur. (9804) Kuvvetlilere uve ÛUİNİUM LABARRAQUE.ın 3 yemekten sonra bir likftr S^ t • kadehi miktarında tstimall « S « kısa bir zaman zartında ~ •^ en kansız hastalar kuvvet ~ ~ £ , lerini iktisab ederler y Onufı ,lçın zayıf olaniar. ' 5S. hastalıkian veya fazla ça~ ••^ lışmaktan kuvvetsiz dflsmOs SH olanlar, pek seri nesvO n0 ^ ^ SSîL "ma hesabile yorulmus genc "^ 5EE. 'e r > kansız genc kızlar ve t r 'ÇSZZ lihtiyarlar. 2ST" *Tıp faktiltesi takdirnamesini haız Tam idrar tahlili 1CM) kuruştur. Taba1 bet ve ticaret tahlılâo. Bahçekapı, Em1 lâk Bankası karşisında Izzet Bey Hanı I 9808 Kimyager ^% Hüsameddin I I Usta olarak çalışmak ve açılacak ihzarf kursa iştirak ettirilmek tizere Sanajri mek tebi me2unlan ile uzun zamanlar fabrikalarda tesviyecilik veya tornacılik yapmış olupta ves'ka ibraz edebilenler veya venlecek ımtıhan ışinde muvaffak olan ve askerlikle alâkası kalmamı? efer.dilere ihtiyaç oldufundan kapt muamelâtı kapanmak uzere olduğu cıhetle kayıt şeraitini öğrenmek üzere nihayet ikinci teşrinin yinni beşine kadar her gün öğieden sonra Bakırköy fabrikasına müracaat ettneleri ilân olunur. " (9756) ve pamuklu mensucat fabrikasının yeni kısmında SUMER BANK BAKIRKÖY BEZ Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaa Komisyonundan: Cinsi İhale tarihi Saati 1 33 kalem tersim levazımf 21/11/933 14 2 49 adet pergel takımı 21/11/933 15 7/11/933 tarihinde sartnamesi mucibince alenî münakasası icra kılınan levazımı tersimiyeye taliplerin verdikleri fiatler gali gorül • düğünden ve pergel takımları münakasasına talip çıkmadığından pazarhklannın 21/11/933 tarihine musadif salı günü hizalannda ; yazıh saatlerde icra edileceği ilân olunur. 6139 lstanbul Posta T. T. Binalar Müdiriyetinden: 320 lira bedeli keşifli I, 2, 3 numarah deniz motörlerinin tekne kısımlannm kalafat ve boyattırılması için 12/11/933 te talip zuhur etmediğinden pazarhk günü 19/11/933 tarihine talik edilmistir. Talip olanların teminatlarile birlikte yevmi mezkurda saat 10 da Başmii diriyette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. (6253) Cins ve Zevk cflraraaqııe şarabı aimaitaırnkr? BOtun Eczanelerde ehven fiatla satılır. 1 Gümrük Muhafaza memurları elbiselerine muktazi «28» kalem malzeme pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarhk 16/11/933 tarihine raslıyan perşembe günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıgı Satınalma komis • yonunda yapılacaktır. 3 tstekliler yevmi mezkurda % 7,5 muvakkat temiraatlarile komisyona gelsinler. Malzeme nümuneleri komsiyonda hergün görülebilir. (6204) Kırldareli Vilâyetî Defterdarlı^mdan: Kırklarelinde Dodoplos Kostantiden metruk fabrikanın mülkiyetine talip çıkmadığından 9/11/933 tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edildiği. (6246) Giimriik Muhafaza Uumum Kumandanlıgı Karacabey Kadastro İstanbul Satınalma Komisyonundan: Heyetînden: ticarethanesinin satagı bütün mallann cinsi iyi olmâkla beraber zevki selim ile intihap edilmistir. Bilhassa perdelık ve tefrışat kBtnaşlan, duvar kâgitlan ve her cins mobilyalar her yerden ehven fiatlerle satılmaktadır. Apartmanınızı tefriş için L U V R mağazalannı ziyaret ediniz 9729 L UVR idarehanesi Bir defa daha sabit olmuştur ki; Istiklâl caddesinde Tokatlıyan karşısında kâin tefrişat levazımı EMLAK IŞLERI Maliye hazinesine ait Karacabey harasının hudut umumiyesi tahdit edilmeğe başlanmıştır. Hara arazisi sınırında veya dahilinde bulunan arazi sahiplerile hara arazisinde ayni hakkı bulunan kimselerin, vesikaları ve nüfus kâğıtlarile birlikte, Mustafa Kemalpaşa kazasında Tayyare Cemiyetine ait binada bulunan heyetimize ilân tarihinden itibaren on bes gün zarfmda müracaat ederek hak • lannı aramalan. (6238) Galata Mertebani sokak Sigorta Han No. 710 Tel* 43450. Em lâk alım satımı ve ican, Arsaların parça parça satışı, nakliyat muamelâtıve emlâk tamiratı ile inşaHfr at işlerile iştîgal eder. (9228) L 0 Cildiye ve zühreviye •«% hastalıklan mütehassısı J • Sahip ve Asmalı mesçit Yunu» han Beyoğlu Bafmuharrtrt Atlas Nadt I ümumi netrtyatt Idare eden Yazı ifleri^0 . 2 inci kat Tel. 4335.^ (9373) mudüri: Abldtn Daver Dr. ÇiPRUTİ Uatbaacütk ve Neiriyat Turk Anonlm Vrktti .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog