Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhtrrivet' Asipîn Kenan Emlâk Ve Eytam öankası ılânları Tabletleri: Paris, izmir, Bari sergilerinde birinci derece dıploma ve altın madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk aigınlığı, baş ve dış ağrıları gibi hastalıkların en güzel ve kat'î ilâcıdır. ismine dikkat buyurulması. 9360 Limanımızdan hareket edecek vepurlar / Istanbul Dördüncü îcra Memurluğnndan fstanbul 4 üncü icra memurlu ğundan: Tamamına üç bin bes yüz lira kıymet takdir edilen Kartal kazasınm Maltepe karyesinde Tahtaköp rü namı diğer Eski Maltepe deresi Emlâk ve Eytam Bankasına ipotekli olup tamamına 15,000 (on mevkiinde 1103, 2, 13, 24 numabeş bin) Hra kıymet takdir edilen Beşiktaşta Teşvikiyeden müfrez rah mukaddema tarla elyevm ta Meşrutiyel mahallesinin Cabi sokağında (Beyoğlu Rumeli caddcsi) sarruf kanununun nesrinden sonra muhtes maakuyu dolabı havi bos yeni 14 No. maabahçe yağhboyalı ve bodrum katı kârgir binanm tatan yeri ile milki tahminen 20 dömamına açık arttırma vazedilmiş olup (4/12/933) tarihinde şartnanüm terbiinde etrafı çitle mahdut nesi herkes tarafından görülebilecek (20/12/933) tarihine musadif çardoLaplı iki bostan kuyulu ve bir kaç çamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul Dördüncü lcra daire mevya ağaçlı mezkur gayrimenku * sinde açık arttırma suretile »atılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüzde lün tamamı açık arttırmıya vazedilmif olup 2/12/933 tarihinde sart yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, belediye, vakıf namesi divanhaneye talik edilerek icaresi müşteriye aittîr. 16 kânunuevel 933 tarihine musa(2004) numarah kanuna tevfikan satış bedeli muhanunen kıymedif cumartesi günü saat on dörtten tîn yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra halde en $on arttıramn taahhüdü baki kalmak çartile arttırma on beş airesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya iştirak için gün daha temdit edilerek (4/1/934) tarihine musadif perşembe günü %7 teminat akçesi abnır. Müteraikînci arttırması yapıiarak gene muhammen kıvmetin yüzde yetmiş kim vergi, belediye, vakıf icaresi beşini bulmadığı takdirde satış geri bırakılacaktır. (2004) numarah müfteriye aittir. 929 tarihli icra kakanunun (126) ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sanununun 119 uncu maddesine tevbit olmıyan ipotekli alacakhlarla diçer alâkadarların ve irtifak hakki fikan haklan tapu »knllerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla diğer sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan idalâkadarların ve irtifak hakkı sa • dialarını iîân tarihinden itibaren 20 gün içinde ve evrakı müsbitehiplerinin bu haklannı ve hususile Ierile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu «icillerile sabit faiz ve masarife dah* olan iddialarıolmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâka nı ilân tarihinden itibaren yirmi darların işbu maddei kanuniye hükmüne göre hareket etmeleri ve gün içinde evrakı müsbkelerile bildaha fazla malumat almak istiyenlerin 932/1132 dosya numarasile dirmeleri lâzıradır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabît olmamemuriyetir^îze müracaatle dermevan evlemeleri ilân olunur. dıkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazLa malumat almak istiyenlerin 931/1077 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri ilân olu(9800) nur. Ziraat Vekâletinden: Satm ahnacak 10 ton Arsinikiyeti rassas iki ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Şartnameler Ankarada Zi raat Vekâleti mubayaa komisyonu ile Istanbulda birinci Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Taliplerin teklif mektuplarile muhammen bedelin yüzde 7,5 u üzerinden teminat akçelerini ihale günü olan 16/12/933 cumartesi günü saat on beşe kadar zikri geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de o saatte hazır bulunmaları ilân olu(5593) nur. VAPURCULUK TÜRK ANON1M ŞİRKET1 Istanbul Acentalığı Telefon: 22928 Karadeniz Arahk Postası Sakarya vapuru 14 teşrinisani 933 tarihine musa dif salı günü saat 18 de Galata rıh . tnnmdan kalkarak Zonguldak, tne. bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Ordu, Gîresun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri zeye dönâşte: Bunlara ilâveten Siir • meneye uğnyacaktır. ıstanbul Evkaf Müdiriyeti ılânlan Kıymeti muhammenesi Lira K. 1000 00 Tamamı 5000 arşın miktarında bulunan Kadıköyün • de Osmanağa mahallesinde Hasırcıbaşı sokağında dört defa 5 mükerrer atik 13 cedit numarah arsa ile derunünde bulunan barakalann nısıf hissesi. 167 00 Tamamı 24 metre terbiinde bulunan Mahmutpaşada Sururi mahallesinde Tavukpazarı civarında Kireçha. ne sokağında eski 12 yeni 10 numarah kârgir dükkânın 1/6 hissesi. Yukanda yazıh olan emlâk kânunuevvelin 11 inci pazartesi günü saat 15 te pazarhkla satılacağından taliplerin pey akçelerile bera ber Mahlulât kalemine müracaatleri. (6241) * * * Cinsi Miktarı 300 fspermeçet mumu Kilo 1000 » Gaz 150 Muşamba M. M. 500 Yerlİ bez M. 1000 Adet Kaba hasir 800 Büyük hasır süpürge 1200 Orta hasır süpürge 250 Kova 100 Kavata ,200 »Faraş i V 150 Ibrik * Cevamii şerife için lüzumu olan yukanda cins ve miktarî gösterilen on bir kalem levazım ayrı, ayn alenî münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere hergün Levazım fdaresine ve ihale günü olan ikinciteşrinin yirmi dokuzuncu çarşamba günü saat on dörtte Idare Encümenine müracaatleri. (6059) BANDIRMA POSTASI Saadet vapuru 14 teşrinisani 933 tarihine musadif sah günü saat 18 de kalkarak Bandırmaya gidip gelecektir. MERSİN ARALIK POSTASI Gerze vapuru 15 teşrinisani 933 tarihine mu . sadif çarşamba günü saat 10 da Sir. keci nhtımından kalkarak İzmir, Günlük, Bodrum, Fethiye, Antalya, dönüşte bunlara ilâveten Finike, Çanakkale, Geliboluya ugnyacaktır. (9788) tstanbul dördüncü icra memurluğundan: Tamamına ehli vukuf tarafından üç bin yedi yüz lira kıymet takdir edilen Eyüpsultanda Abdülvedut mahalle ve caddesinde eski 11, 13 yeni 9 No.Iu maabahçe bir hane • nin tamamı açık arttırmıya kon nroş olup 13/11/933 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 18/12/933 taıihine musadif pazartead günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müterakim vergiler belediye vakıf icaresi büşteriye aittir. Artfarma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün daha temdit edilerek 4/1/934 tarihine musadif perşembe günü gene saat 14 ten 16 ya kadar muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşinî bulmadığı takdirde satış geri bırakı lır. 2004 No. lu icra kanununun 26 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlar ile diğer alâka darların ve irifak hakkı sahipleri • nin dahi gayrimenkul üzerindeki alâkalarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. tşbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket edilmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 929/4494 dosya No. sile müracaatleri ilân olunur. (9812) tL A N Hamit Beymatbaası Osman Fevzi Bey unvanile büğüne kadar icrayi filü ticaret eden matbaanın alâkadarlarmca tasfiyesine lüzum görülmüş ve t&sfiye memuru olarak ta Yeniposrtane karşısmda Velora Han 8/9 No. lu yazıhanede Avukat Osman Nuri Bey intihap ve tayin edilmiş olduğundan bu müessesede alacağı olanlann vesikalannı haınl'en tasfiye memuru Osman Nuri Beye müracaatleri ilân olunur. (9796) ZAYt tstanbul lisesinden al dığım 138 numarah tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini çıkartacağım. (9799) Süha Nazarı Dikkate Balâda evsafı muharrer gayrimenkul ihale edildiği takdirde müşteriye ahkâmı mahsu sası dairesinde Bankamızca ikrazatta bulunulacağı ilân olunur. (6245) Giimriik Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 tstanbul Gümrüklerinde bulunan «52» adet yangın söndür me aleti pazarhkla tamir ettirilecektir. 2 Pazarlıl* 20/11/933 tarihine rashyan pazartesi günü saat «14» te Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı tstanbul Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tasdikli şartnamesi komisyondan alınabilir. 3 Isteklilerin yüzde yedi buçuk güvenmelerile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6244) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğündenz Kira Eski senemüdeti lik kirası Topkapîsarayı arslanhane içindeki bostandan aynlan beş dönüm tarla ile iki oda ve harap karakol 37 3 binası 110 3 Topkapîsarayı dulhane yanındaki bostan Mevkii ve cinsi Topkapîsarayı Kadribeyçeşmesi yanında 4 numa36 1 rah oda 205 2 Topanede Topçular C. 359/349 No. dükkâr 132 1 Topanede Topçular C. 371 No. dükkân Baltalimanında Yenimahalle sokağında iki ahır ve 105 bir matbah binası Yukanda mevki, cins, müddet ve senelik kiraları gösterilen yerler 16 teşrinisani 933 perşembe günü saat 14 te açık arttırma usulile kiraya verilecektir. lsteklilerin teminatlarile müracaatleTİ. (5920) Adliye Vekâletinden: Açık bulunan Erzincan Noter muavinliğine imtihanla girmek is • tiyenlerin bir ay içinde Adliye Vekâletine müracaatleri ilân olu (6268) nur. 15/11/933 tarihinden itibaren cuma, pazartesi, çarşamba gün • leri Haydarpaşadan saat 18 de kalkan Anadolu sürat katarmda Kayseri Sıvas ve Samsun yolculan için bir yatakh vagon buluncıurulacaçı muhterem yolculanmıza ilân olunur. (6071) l Devlet Demiryolları idaresi ılânları J Liseler Alım Satım Komisyonundan: Istanbul Erkek Lisesinde keşfi mucibince yaptınlacak sıcak su csisatı 29/11/933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşfi görmek üzere Istanbul Lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak Udeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber 'komisyonumuza müracaatleri. (6142) tstanbul tkinci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesi takariir eden ve tamamına yeminli ehli vukuf tarafından yirmi üç bin Hra kıymet takdir olu • nan Hasköyde Sütlücede Medmetağa mahallesinin Mirahor köşkü caddesinde atik 23, 25 cedit 159, 161, 163 numara ile murakkam maamüçtemilât tugla harmanı mahallinin tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olup 16/12/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde birinci açık arttrıması icra kılmacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde mezkur gayrimenkul müsterisi uhdesine ihale olunacaktır. Aksi halde son arttıramn ta • ahhhüdü baki kalmak üzere 31/ 12/933 tarihine musadif pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında dahi arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde yetmiş befini bulmadığı surette satış 2280 No. lu kanun ahkâmına tevfi • kan geri bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâkad'arların irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddîalarini ilân tarihinden itibaren yirmi gün icinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından dariç kalırlar. Müterakim vergi, vakıf icaresi tanzifiye ve tenviriyeden mütevellit belediye rüsumu müşteriye aitt.'r. Daha fazla malumat almak {«tiyenlerin 18/11/933 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire mizde açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 932/600 No. lu dosyada mevcut ve mahalli mezkurun evsaf ve mesahasmı havi vazıyet ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyabilecekleri ilân olunur. (9809) Malive Vekâletinden: a/ Mayıs 934 nihayetine kadar Dolmabahçe ve Sarayburnu depolarile devairi saire ambarlarında teraküm edecek ambalâj tahta, kâğıt ve çemberlerinin satışı ile fabrikalardan gelecek ve vilâyete sevkolunacak Ievazımın depolardan iskelelere ve iskelelerden de • polara kadar nakliyesi mahfuz şartnameleri mucibince yirmi gün müddetle müzayede ve münakasaya konulmuş olduğundan talip oIanlann her ikisinin de bedeli muha mmenleri olan bin bin beşer yüz liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı Malsandığına teslira ederek makbuzlarını hâmilen kânunuevvelin üçüncü pazar günü saat 14 te Dolmabahçe kırtasiye deposundaki komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri. (6250) I istanbul Belediyesi ılânları I Lira Galatada Fermeneciler caddesinde 17/161 No.lı dükkân 49,5 Unkapanında Köprübaşında arsa 2 Çarşıda Mezat ldaresinde kömürlük mahalli 3 Unkapanında 58 numarah kuleizemin mahalli 2 Sebze halinde 1/2 No.lı baraka 19.5 Sebze halinde 7 No.lı baraka 10,5 Yukanda yazıh mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye ta* lip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubile 4/12/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat et melidirler. (6254) İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: Tabı ve teclidiyesi açık münakasaya çıkanlan 7415 adet defterin 9/11/933 tarihinde yapılan alenî münakasasında teklif oiunan 1649 lira 50 kuruş fiat haddi lâyık görülmediğinden ihalesi 16/11/ 933 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te yapılmak üzere münakasanin temdidine karar verilmiştir. Tenzilâtla talip olanlann yevmi mezkurda Vilâyet Muhasebecilik dairesinde müteşekkil ko misyona müracaatleri ilân olunur. (6237) Istanbul Ziraat Bankasından: Sıra No. Emlâk Hisseye göre muNo. hammen kıymeti Yenimahalle caddesi Kâgir dükkân iistü oda Boğaziçi Yenimah İle 1/4 119 200 T. L. 797 Tarrarn Kâgir hane Odabaşı Bakırköy Zeytinlik 19 40 » 798 Ahşap hane 1 aşhan kiztaşı 1/5 Sakızağacı 6 30iı 799 Kâgir apartıman Tarlabaşı 14'96 Beyoğlu Hüseyinağa 60 1750 800 /hşap hane ve bahçe Mektep 12 8 !0 1000 Boyacıköy Boyacıköy 727 Ahşap hane Bakkal 3 10 15 45 Beşıktaş Şenlikdede 728 Yağhane çıVmazı 1/5 18 120 Arnavutköy Arnavutköy 730 i/5 Yenımahalı^ 101 100 Ahşıp hane 731 14 161163 Büyükayazraa 250 „ ^ ve c'ükkân 732 Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimubadil bonosile o ienmek üzere yukanda evsatı ^azılı gayritnenkullerden 7 2 7 7 2 8 7 3 0 7 3 1 732 sıra No. lular tetndiden diğerleri de açık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır Kati ıhaitlen I0H 1/9^8 Paaartesı günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkurJa saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımüır. Şarcname Bankamız kapısma asılmıştır Senei hahye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (6005) Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Edirne Evkaf Müdiriyetînden: Eritilen kurşunlardan çıkan ve Evkaf dökümhanesinde mevcut olan takriben «20000» kilo kurşunlu torak satılmak üzere müzayedeye çıkanlmıştır. lhalesİ 23/11/933 perşembe günü saat on beşte icVa kılmacaktır. Her türlü tafsilât Evkaf Dairesinden alınır. (5961) Kütahya Vilâyetinden: Vilâyet Sıhhat idaresi için mubayaa edilecek asgarî 450 azamî 500 liralık Neosalvarsan 29/11/933 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanlann mezkur günde &C 7,5 depozitolarile Daimî Encümene müracaatleri ilân olunur. (6247)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog