Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

14Teşrinisanil93? 4 üncü Balkan konferansının neticeleri En mühim mesele Balkan gümrük ittihadıdır Evvelâ, Türk heyeti tarafından ileri sürülen gümrük ittihadı esası üzerinde mühim kararlar alındı Birinci sahiferien mnbat asil fikri bîle tehdit eden ekalliyetler me. selesi bn kayit ve bu telmihe münhasır kaldu Konferans reisi Papanastanu ölen Bulgar devlet adamı liyapçefin hatırasma hürmeten bir dakika susulmasmı teklif eyledi. Bu bir dakikalık «i kut Bulgarlann ve onunla beraber konf eransın geçirmiş olduğu tekâmülü dü «ünmeğe ve ölcmeğe kâfi geldi. vam daha ileri menzillere vardıra • cağmda da şüphe ebniyelhn. Kat'î netice Almanyada kaç kişi «evet» ve kaç kişi «hayır» dedi? Afyon fiatleri Inhisarlar idaresi eski mahsul de almağa başladı. Fiatlar yükseldi ( tstanbul uorsası kapanış liatferi 1211933 N UKUT Alı^ Sterlln Dolar Fransı? fr. Üreı Belçika lr. Drahmi Isviçre fr. Leva FJorifl Çek kronn ısveç kroDD Avnsturya şil. Peçeu Mark Zloü 2( ) Ley ti t Oinar 1 Ruble 1 Türk altım > Mecidiye Banknot Os. B. 1 I 20 20 20 30 20 20 1 20 î 670 130 170 220 116 24 820 25 82 120 33 24 17 51 23 Satıs 675 133 170 Yugoslav heyeti reisinin beyenatı Yagoslavya lâyihan Biitün bu bedbra havasın esmesine konferans nizamnamesînin değiştiril mesî hakkmdaki Yugoslav teklif ve lâyihası sebep olmuştur. Nizamnamenin değişmesi lüzumunda hemen herkes müttefiktir. Yalnız Papa. e ere nastashı konferansı müsbet » n ^ " dayandırmak ve nizamnameye Balkan memleketleri meb'uslannm konferan «n tabiî azalanndan olduğunu kaydet • trrmek istiyor. Yugoslavlar ise konferansı efkân umumiyeye dayandırmak istiyorlar. Beynelmilel parlâmentolar ittihadı bıle Ceroiyeti Akvama müzaharet cemıyetJen bu münakaşanın istinat eylediği başhca iki fikir ve iki tesbih oldu. Yugoslav davasıra zâfı henüz mevcut olmıyan Balkan ittihadına müzahir bir cemıyet yaratmak istemesmdedir. Yugoslav lâyihası konferansa yeni ishn olarak «Balkan Uilâh için birlik» unvanuu veriyor; lâyihaya gore mılh gruplarda «Balkan ttilâfı Cemiyetı» ıstnini alacaklardır. Lâyiha konferansa ıştirak eyliyecek heyet azalannı bu cemiyetlere intihap ettiriyor. Konferans kararlannın ittifakla alınmasını iste . mek suretile de eski Polonyayı roah veylemis olan Veto hakkını, konferansı roahveyliyecek en büyük menfî bir kuvvet olarak konferan»a sokuyor. Lâyiha lutfen Balkan itilâh fikrine muhalif sahıslarla heyetleri, teşekkul edecek birliğin kapısı dışında bırakmak büyüklü. ğünde bulunuyor. Memleketine dönen Yugoslav heyeti reisine dördüncü Balkan konferansı hakkmdaki hissiyatmı bir cümle ile ifade eylemesini rica eyledim. «Dördüncü Balkan konferansı ük defa olarak iktuadî meselelere siyasî meselelerden riyade kıymet ve ehem. miyet vermiştir. Bu da konferansın sakin ve sakit bir hava içinde cereyan ey • Hyebilraesme imkân vermiştir.» ceva bmda bulundu. Ekselâns dedim; geçen sene siyasî meselelerin doğurduğn buhranın en had ve korkunç devresini geçirdik. Kon. feransı terketmeğe kadar varmış olan Bulgarlan aramızda görmekle mes'u duz. Kimse konferansın ifade eylediği büyük ve asil fildrden ayrılamıyor. Bulgarların bu dördüncü konferansta Balkan misakını kabul etmiş olmalan konferansın kaydeylediği en büyfik muvaffakîvet değfl midir? dedim. Evet ama; Bulgar heyeti reisi M. Sakizofun Yugoslavyada 700 bin, Yunanistanda 150 bin bilmem daha nere. de, nekadar bin Bulgar ekalliyeti bu • lunduğu yolundaki bevanahna Yugoslavya hevetinîn şiddetle mukabele eylememesi konferansa iktısadî meselelerin daha ziyade hâkkn bulunmuş ol. ması sayesindedir. Cevabını verdi. Yugoslavya heyetinin kıymet verdiği en mühim iktuadî mesele Balkan devletleri arasında husule getirilmek istenilen ve Balkan devletleri hudu • dundan Balkanlılarm mallannı serbestçc geçirtecek olan gümrük ittihadı meselesidir. !lk Balkan konferansının almış o! . duğu malî ve iktısadî kararlar arasında Balkanlılar arasmdaki ticari mânialann kaldınlmasını, gümrüğe ait for • müllerin birleştirilmesini, müttehit bir siyaseti ticariye takip edilmesi hulâsa Balkanlann ticaret ve gümrük nokta • sından birleşmeierini mümkün kılacak, Balkanlan coğrafî olduğu kadar da ti . carî büyük bir birlik haline getirecek bir sîyasetin takip edilmesini istiyen bir karar da vardı. tstanbulda toplanan flcinci Balkan konferansmda Türk heyeti tarafından gümrük ittihadına» dair, Yugoslav heyeti tarafmdan da Balkanlann tek bir iktısadî saha haline ifrağı imkânlanna dair olmak üzere birer rapor verildi. Türk, Yuann ve Romanya murahhaslan tarafından Balkanlılar arasındaki H carî mübadelelerin mahiyet ve hacmî hakkmda verilen vesikalar meselenin ilerlemesine müsart oldu. tstanbul konferansı Türk, Yunan Yugoslav, Bulgar ve Rumen fikirlerinin bir terkibî ifadesi olmak üzere alâkadar devletleri «Balkan devletlerinin aralanndaki gerek ziraî, gerekse ticari ithalât ve ihracatı tetkik eylemeğe, devlet Balkanlan arasındaki mübadeleleri mümkün oldugu kadar kolaylastıracak hususî kombinezonlar yapmağa, gümrük formüllerini birleştirecek mukavele lâyihası hazırlamağa ve kısmî bir gümrük ittihadı vücude getirmeğe» davet eyledi. tstanbul konferansı üçüncü Bükreş konferansının ruznamesine «kısmî gümrük ittihadı mukavelesile Balkan • lılar arasında iktısadî müşareketi» koydurdu ve tstanbulda mayıs 1933 senesinde tnhisarlar Umum Müdür muavini Mitat Beyle profesör Ibrahim Fazıl Beyin Türk heyeti namma iştirak ey • ledikieri bir gümrük komitesinin top • lanmasına âmil oldu. Tekerrur ve teeyyüt eden bu fikir lere ve gümrük komitesinin mukarreratına uygun olmak üzere Yunan heyeti En mühim mesele Balkan Konferansının nimresmî mahiyeti Papanastasiu Balkan konferansının nimresmî bir mahiyet almış olması esbabuu uzun uzadıya anlatü: Konferansa bu nimresmî mahiyetini veren hassa her heyetin azasım hükumetile muta bık kaldıktan sonra seçmesi, her heyetin reisi millî grupunun da bir reisi bulunması, Balkan devletleri elçilerinin konferansa müşahit »ıfatile iştirak ey lemesi ve her millî grup reisinin hüku metile ve diğer Balkan devletlerinin siyasî mümessillerile temasta bulunma • sıdır. Balkan konferansının şimdîki teşkilâtı hükumetlerin yardımını temin suretile hem mesaisine yardım eylemiştir hem de en değerli şahsiyelerden terekküp eyliyebilmesine imkân vermiştir. Yugoslav fikri konferansı tamamile hususî bir teşekkül haline ifrağ eyliyor. Yunan fikri konferansa meb'uslan fazla. ca iştirak ettirtmek suretile hükumetler üzerinde müessir kıimak istiyor. Yugoslav lâyihasınm yaptıği en büyük fenalık konferansın öîdürülmek is tendiği kanaatini vermis ve matbuatın aleyhe olan neşriyahnı beslemiş ol masıdır. Gazetenin biri matbuat hürriyetinîn verdiği bir kuvvetle kon feransı «alıklara mahsus konferans» suretinde tavsif etmek nezaketine kadar varmışü. Garibi şudur ki mevzuu bahis gazete Yunan nazırla nndan birmin gazetesidir; fakat sumı da nazardan uzak bulun durmamalıdır ki nazır bey; Papa nastasiunun siyasî hasmidir. Konfe . ransa vurması Papanastasiuya da vurabilmek içindir. Kervan yürü yor. Papanastaiunun Türk Yunan ıtbfakına dayanan himmetinin, ker Gümrük ittihadı mukavelesi Bîrtnci sahifeden mahat Birincî gnhifecfen mahat mandan ârayî umumiyeye 43 milyon olarak devama başlamıştır. Memle . 464 bin 420 kişi iştirak etmiştir. ketimizde de uyuşturucu maddeler Bunlann 40 milyon 618 bin 147 sî, inhisan teşkil edilmiş olduğundan, yani yüzde 93,4 ü «evet» Ve 3d mil bu iki mü«ssese müfterek büroyu teIM etmişlerdir. yon 55 bin 363 S «hayır» cevabmı Büroda, brr yugoslav ve iki Türk vermiştir. 790,910 rey pulası mute aza bulunacaktır. Memleketimiz na. ber addedilmemiştir. n ı u aza afyon inhisan meelui idare Rayştag intihabatına: 43 milyon reisi Habipzade Ziya ve inhisar mü7 bin 577 kişi iştirak etmiştir. dürü Ali Sami Beyler bulunacaklar. MiTKyetperver sosvalist listesi 39 milyon 655 bin 288 rey ani münte • dır. Büro riyasetini Habipzade Ziya Bey ifa edecektîr. tnhisar idare mechiplerin yüzde 92,2 reytn toplamış • lisi azasindan Mehmeıt Hüsnü ve tnhr. hisar ticaret müdürü Şef ik Beyler de Berlin 13 (A.A.) Milliyetper • muavm aza sıfatile çahşacaklardır. ver sosyalist matbuat burosu ârayi uBüro, afyon inhisan tnerkezinin yamumiyenin neticeleri hakkmda şu tebnında bir dairede teais edilecektir. liği resretmiştir: Müsterek büromun teşekkülünden «Alman mJlleti sulh sryaseti ve fasonra satışlar, doğrudan doğruya kat aynî zamanda şeref sryaseti tarafbüro tarafından yapılacaktır. Umutan olduğunu bütün dünyaya resmen mî satışiann yüzde 22 buçuğunu Yuilân etmiştir. Alman milieti, hükume goslavya afyonu, mütebakismi Ttir. ttnin siyasetini şimdive kadar emsal kiye afyonu teştil edecektir. görülmemiş bir bftlikle tasvip etnuşr tir. Bugün dünyada Alman milleti naUyuşturucu maddeler inhisan, e*mına söz söylemek salâhiyetini haiz ki mahsul afyon mübayaatma baş . bir adam varsa o da Hitlerdir. Omm lamif ve bu mübayaat. haricteki afkaran Almanvrtmn karandır. Onun yon «atış fîatlerinın yükselmesini te, sözü bütün Alman mHletinîn sözüdür. min etmiştir. Piyasa 79 la 82 arasınman milletme karsı olan hattı harekeda dolaşırken, inhisann eski afyon Dünva bo hususiyet ihmal edemez. Al mahsullerini de saı almağa başla • tmde bundan icap «den neticeleri ç> ması üzerîne 96 franga kadar çik . karmalıdır. mışhr. Dahilde de 950 kurus üze . rinden muamele olmuştur. Paris 13 (A.A.) Hava» Ajansından: Fransiz matbuah Alman ârayi utnhisar müdürö Ali Sami Bey, ımımive ve Rayistag intihabatı netîcele. inhisan bu yolda harekete sevke • rinî hayret gostermeksizîn ve tefsîratta den amilleri dün bh muharririmize buKtnmaksızm kaydetmektedirler. Çünşöyle îzah etmiştirt kö hu netice esasen bekleniyordu. « Kanun, inhisar idaresme, an • Gazeteîer «Bu mtihabm ciddiyetine cak yeni sene den itibaren afyonun verilecek kıymet her ne oiursa olsun müstakillen ihracı hakkını veriyor. netice alınmıstır. Şimdi büinmesi lâzım du. Gordtik ki, bu müddeti bekliye. emrine verilen bu yeni kuvveti ktıvveti cek olursak bugünkü vaztyetten bilisgelen cihet Alman zîmamdaırlarmm tifade mallar ucuz fiatle ve hariçte nasıl loıüanacaklardır. Bu sual endişe müşteri bulundugu takdfrde satılmak uyandırmakla beraber herh^lde huzuruzer« ihraç ediliyor. Bu bal, memle. sıızluk tevlit etmektedir.» demektedirket mahsulünün düşkün fiatle dışan ler. ghmesine sebep oldugu gibi, bundan Petit Parisen diyor ki: Haricî siya • sonraki fiat yükselişlerine de engel olacaktır. Bundan dolayı, eski mahset üzerinde Hitler dahilde lcazandığı sule Avrupa piyasasıhın verdiği fi büvük zafer hic te havret uyandıracak mahiyette değildir. Hitlerciierden sar. atten dah» yüksek bir fiatle talip olduk. Mevcut stokumuzun maliyeti, fı nazar, hicbir Alman fırkası Basvekilin böyle bir fiat verınemize müsaittir. harice karsı ittihaz ettiği mağrurane Bu hareketimiz neticesinde, kat'î »uhattı hareket aleyhinde rey veremezdi. rette bağlanmamış olan sabcilar, Av. Aksî takr'irde vatan haini addedflirdi. rupa teklif lerini, Türk inhisannm daha fazla fiat verdiği mukabele . tarafından hazırlanan lâyiha dördüncü Selânik konferansının müzakerele • sile reddetmislerdir. Piyasada eskî fiatlere nazaran farklı surette yükrine esas teskii eyledL Lâyiha gaye o • selmeğe başlamıştır. larak: 1) Balkan millî pazarlan arasındaŞimdiye kadar idare 80 b*n kiloki masnuat ve mahsulât mübadelesini yu mütecaviz yeni mal almıstır. Bun. mümkün oldugu kadar geniş bir nisbelan vasatî 6 buçuk, 7 lira arasında te vardırmağı. müsait denecek bir fiatle aldık. Fi . atleri de spekülâsyona mâni olmak 2) Balkan devletlerinin başlıca masiçin tedricî surette yükselttik. nu ve mahsullerini Balkan haricî pazarlannda müessir surette himayeye iştirak Avrupada müseri bulunmak üzere eylemeği alıyor. Lâyiha doktrin olarak gonderilen mallarm, gerek inhisar ve Bükreş konferansı karan mucibince: gerek tüccar afyonlannHi iyi fiatle 1) Balkan devletleri arasmda güm satılmasına mâni olmamalan için de rük hususunda riiçhanî. icap eden tedbirleri alıyoruz. Satış 2) Balkan harici devletlere karsı müt yapmadan evvel, oradaki gtoklann istihlâk edilmesini bekliyeceğiz.» tehit bir ticarî siyaseti kabul eyliyor. Binaenaleyh bu doktrin mucibince âkk olacak olan Balkan devletleri, herahu • dut bulunan devletler grupu için kabul edilmiş olan esas dahilinde yani mıntakavî mukaveleler esası dahilinde rüç . hanî tarife tesirini kabul eyliyecekler • dir. Asgari tarife herhangi bir mahsul Yukarıki malzeme kapalı zarf hakkmda herhangi bir Balkan devleti suretile 29/11/933 tarihinde satarafından alman asgari gümrük res at 14 te ihalesi icra kıhnacaktır. müe taayyün eyliyecektir. Balkan dev . Taliplerin şartname için hergün letlerinden birmde tatbik edilen bu öğleden sonra münakasaya gir • asgari tarife diğer Balkan devletlerine mek için de o gün teminat «ve de teşmi] edilmiş, olacaktır. Hangi eş • teklifat» ile müracaatleri. ya hakkmda ve ne nisbette rüçhanî ta(6092) rife tatbik edileceğinin tayini ise hükâ • ZAYt Liman idaresinden al metlere bırakmağı lâyihaya usul olarak dığım 3/942 numaralı reis cüzda • alıyor; yani lâyihanm kabul eylediği nımı kaybettim. Yenisini alacağımusul, rüçhanî kontenjantmandır. dan eskisinin hiikmü yoktur. 824 26 84 122 34 25 222 118 24,50 ı | Yen 29 21 54 41 924 33,50 224 Açılıs 677, 0,7592 12,06 8.9625 3,3825 82,20 2,4371 65.165 1,1705 15,8475 2,865 4,23875 5,695 1,9741 4,1925 3,6355 79,235 34,73 2,50 18 51 24 30 21,50 5b • 43 925 226 34,50 ! ÇE KLER Kapanış 67İT75 0,76 12,06 8,97 3,3825 82,20 2,4385 65,165 1,1693 15,8475 2,8575 4,23875 5,705 1,97905 4,1925 3,6355 79,235 34,73 2,50 Loodra ! NevYork Paris Milano Brüksel Atica Ctncvre Sofya Amsterdam Hrag Stokholm Viyana Madrit Berlin 1 Varsova Budapeîte Bükres Belcrat Yokoham» Moskova ı ı E S HAM Açılış Kapamş ts Backası hâmll. ! 1? Bankası oam. j A. Sim. 60 o'o Şlrketlhayriye Tramvay Bomoıti Nektaı Terkos Rejl \ Aslan çimento . . :oo o/o 1 1 Î S T 1 K RAZLA R Açılış »7. 2,325 52,50 Kapanış 97.50 2.325 52,50 | 1933 IkraaıiyeH tstikrazı . Isükrazı Dahili Şark $lmendlferl Düyonu Muv. Gümrük Saydı Mahı Ba^dat Askeriye TAH VİLÂT Açıhş Elektrik şirketi Tramvay . Tünel . Rıhüro . Anadoln (1) ı ADadoln (2) | Anadolu (3) Anadolu Mümessil Kapanış 51.40 5130 Askerî Fabrikalar ilânları 1868 ton lave marin kömürü Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: Huriye, Dürdane, Pembe Hanımlarla Mustafa Efendi ve Mu*tafa çavusun sayian mutasamf ol • dukları 8080 lira kıymeti muham • meneli Galatada Bereket zade nahallesinde Yüksekkaldırımda eski 24/65 yeni 28/65 No. lu iki bap dükânı müştemil hanenin tamamı izalei şuyuu zımnında satılması tekarrür ederek icra kılınan açık arttarma neticesinde mezkur hane hissedarlardan talibi Huriye Harum üzerinde 8150 lira bedel mukabi • linde ihalei katiyesi icra kıhnmıs ise de mumaileyhe verilen mühlet zarfında bedeli mebi mahkeme kasasına tesviye etmemesi iizerine bu baptaki ihalenin feshine ve 15 gün müddetle yeniden müzayedeye vazına karar verilerek 29/11/933 tarihine musadif çarşamba günü saat on besten on altıya kadar açık arttırmanın icrası mukarrer bulunmuş olduğundan talîp olanlann mezkur mahaJlin muhammen kıymeti olan 8080 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesile birlikte yevm ve saati mezkurda 933/7 No. ile Beyoğlu sulh mahkemesi baskitabetine müracaatleri ilân olunur. (9811) Bozöyük îcra memurluğundan: Açık arttırma Oe paraya çevrileeek gayrimenkulün ne oldugu: Yirmi dört sene müddetli imtiyazı mevcut mağ • nezit yüksek teklis fırmı, dizel motörii, asansör, müştemilâtı. Gayrimenkulün bulundugu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Bozöyük istasyon civan. Takdir olunan kıymet: Yirmi sekiz bin liradır. Arttırmanm yapılacağı yer, gün, sa. at: Bozöyük icra dairesi 9/12/933 comartesi S. 16. 1 tsbu gayrimenkulün arttirma şarl namesi 18/11/933 tarihinden itibaren 635 numara ile Bozöyük icra dairesinin muayyen numarasmda herkesin görebü' mesi için açıktır. tlânda yazdı olanlar > dan fazla malumat almak istiyenler, iş. bu şartnameye ve 635 dosya numara sile memuriyetimize müracaat etmeli • dir. 2 Arttırmıya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe • tinde pey akçesi veya millî bir ban . kanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 3 tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sa* hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususile faiz ve masrafa dair olaı iddialanm isbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbîtelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri î» cao eder. Aksi halde haklan tapu si cilile sabit olraadıkça satıs bedelimn Daylaşmasmdan hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arthrmıva iştirak e • denler arttırma sartnamesinî okumof t lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmis ad ve itibar olunur. lar. 5 Tayin edilen zamanda gay • rimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttıarana ihale edflir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % yetmiş beşini bulmaz veya satıs isti. yenin alacağma rüchanl olan diğer a • lacakhlar bulunup ta bedel bunlann 6 jrayrimenkul ile temin edilmif alacak • larmın mecmuundan fazlava eıkmazsâ en cok arthranm taahhüdu baki kal mak üzere arthrma on bes gün daha temdit ve on besinci günü ayni saatte yapıiacak arttırmada, bedeli satış is • tiyenfn alacağma rüchani olan diğer a • lacaklılarm o gayrimenkul ile temin e • dibnis alacaklan mecmuundan fazla • ya çıkmak Mrtile, en çok arttırana i . hale ediiir. Böyle bir bedel elde edil • mezse ihale vapılmaz. Ve satıs talebî düser. 6 Gayrimenkul kendisrne ihal olunan kimse derhal veya verPen mühlet içinde parayı vermezse ihale karari fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis oldugu bedelle alraağa razî ohma o na, razı oTmaz, veya bulunmazsa he • men on beş jriin müddetle arttımıva cî. kanlıo en çok arttırana ihale edüir. t ki ihale arasmdaki fark ve geçen gün ler içm vüzde besten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrîca hükme ha • cet kalmaksîzm memmivetimrrce ali . eıdan tahsîl olunur. Maden f^brikasî yukanda frösterilen 9/12/933 ta rihinde Bozövük icra merrmrluğu oda smda isbu ilân re gösterilen arrhrma sarrnamesi dairesinde satuacağı Pân olunur. (9821) Hffiderris DOKTOR RAŞİT TAHSİN Cıımartesi, pazartesi, çarşamba, perşembe günleri saat 2 5 Kadıköyünde Bayramyeri sokağmda 23 No. hanede hastalannı kabul ve tedavi ed'er. (9810) Satılık Ev Vefada Darülhâdis mahallesînde Türbe sokağmda 8 numaralı ikiye kabili taksim, yeniden temir ed'il miş iki kat üzerinde 5 oda, 2 kuyu, 4 sarnıç, 200 arsın bahçeli hane sa» hlıkhr. Taliplerin görmek için için< dekîlere ve pazarlık için Liman Ş:rketi veznedan Abdurrahman Beye müracaatleri. VASFl RAŞİT Yakında tamamile iadeî afiyet etmek! tbrahimi iyi edebilecek bir tek reçete vardı. Doktor Şomber gin cebinde bulunan ve tam kırk gün sonra bir cellât tavrile karşısına dikilerek (mucibince amel etmesi) ihtarile uzatacağı reçete!.. (9795) Süleyman ICANSIZLIK n yegâne deva kanl ihya eden C T D A D rrİKİzhk ida yeıîâne deva kanl ihva eden O İ K U nr cHbba tarafmdan tertİTj editaMir. A « n A smda sanırmış... Şimdi gelirim yavrum!.. «Şimdi gelirim» dediğindenberi tam bir saat geçmişti. Yorganının altında endişeden kıvranan Papri kanın artık tahammülü son rad deyi bulmuştu. Ibrahim bir türlü avdet etmiyordu. Telefonun ahizesini asabiyetle kaldırdı ve kapıcıya sordu: Mösyö Elkâzım aşağıda mı? Hayır madam, sokağa çıktı. Telgrafhaneye gönderilmek üzere size bir telgraf bıraktı mı? Evet madam. Bir değil iki telgraf bıraktı. Çocukla derhal telgraf merkezine gönderdim. Mersi. Paprika az kalsın «niçin bir değil de iki telgraf> diyecekti. Fakat derhal kendini tuttu. İbrahimin muhabercmni kontrol ediyormuş gibi görünmekten çeki • niyor, böyle bir zan altında kalmak istemiyordu. Böylece yarım saat daha geçtL Z&flyet i nrnVitı^., ^."U.~r N S PAR" UESCHIE Chloroı Tefrika: 75 sıldıyarak sormuştu. Yemek böylece soğuk bir hava içinde yendi. Paprika hemen odalanna avdet etmeği teklif etti. Yolda saçma sapan, manasız birkaç kelimeden başka bir birlerine söyliyecek söz bulama Paprikamn hırçın, öfkeli nazardılar. Ağızlarından filhakika bazı hşırun. Fakat o Feyzi dediğin iğ • ları, âşıkınm şaşkmlığını büsbütün sözler çıkıyordu, ancak her ikisinin renç mahlukun tavsiye ettiği ze arttırdı. Bu yalana kanmadığına gö hiri içerek kollarının arasından dimağı söylediklerinden bambas • Otelin yemek salonunda başbaşa, re, acaba neden şüphe ediyordu? ka düşüncelerle işliyordu. hemen hiç konuşmadan, yemekle • kendini koparmıyacağına dair ba Beni müsterih etmek için dok na şimdi en büyük yemîni edecek • rini yemişlerdi. Yanlarmdaki masa Hemen yatalım değil mi aş tordan zehir istiyorsun değil mi? da Birmingamlı iki erkekle pem • kım? sin. Seni bundan sureti kat'iyede be tafta elbiseli on altı yaşlarında menediyorum, anlıyor musun koca Nasıl, nasıl? Evet, yalmz ben biraz dışan bir genç kiz yemek yiyordu. Etikete çıkacağım, şimdi gelirim, olmaz man, yaramaz çocuğum? Konuştuklannızın bir par • mı? Agaye bir telgraf çekeceğim. çasını salondan isttim. İntihar et tbrahim, kollarının arasında ağ fevkalâde riayet edîyorlar, alçak sesle konuşuyorlar ve etraflarında Orada güzel bir köşk tavsiye etti meği düşünüp düsünmediğini Hintli lıyan ve kend'isine «çocuğum!» diye buz gibi bir hava yaratıyorlardı. Şaler. Kırmızı kayalarm tepesinde, sordu. Sen de pervasızca cevap verhitap eden genç kıza derin bir he yet neş'esi yerinde olup ta mutat çam ağaçlannın arasında bir aşk yudin: «Niçin düsünmüs olmıyayım? » yecan ve sonsuz bir şefkatle bakısakrakhğı ile yüksek perdeden ko • vası imiş. Bir veya iki ay için kira • dedin. Yalvanrım sana Cemil, oy • yordu. Paprika, tbrahim Beyi tehnuşmuş ol&aydı, bunlar nazannda lamak istiyorum. Şöyle münzevi bir namak istediğin komediyi bir taradit eden o müthiş tehlikeyi, anlar Paprika büyük bir skandal işlemiş hayat yaşarız ve yalmz kendımizi fa bırak! Samimî ol! Benden hiçbir gibi oldugu için göz yaşları dökü olurdu. Bunlann ahengine gayri • düşünürüz. Ne dersin? Fena olmaz şey gizlemeğe kalkma! Eğer ha yordu. Bu yaşlan durdurmak için ihtiyarî ayak uyduran garson bile değil mi? Burasmı bana tavsiye ekikaten kalbinden endişe ediyor • tbrahim de yakında tamamile iadei çorbayı sıcak mı, yoksa r«r mı is den adamın sözlerine göre tepeden •an birlikte tevadî ederiz. !yi ol afiyet edeceğine sevgilisini inandırtediklerini günah çıkartan tec denize öyle güzel bir manzara varması için elimden geldiği kadar ça> mağa uğrasjvor<fu. rübesiz bir genç kız gibi • adeta fımıs ki insan kendini kartal yuva • Mori* Dokobradan naklen Aşkın Kudreti Paprika nihayet dışarıdan ayak ses> leri işhir gibi oldu. Başmı yastık tan kaldırdı. tyice dinledi. Ayak sesleri yaklaşıyordu. tbrahim av det ediyordu. Kapı vuruldu: Helo!.. tçeri giren otelin garsonu idi. Sırmalı, siyah elbiseli genç garson e linde tuttuğu gümüş bir tepsi ile Paprikaya telgraf merkezinin makbuzunu uzath. Hırsından dudaklannı ısıran Paprika makbuzu aldı va pembe yanaklı genç garsona teşekkür bile etmedi. tngilizcesi pek parlak olmamasına rağmen makbuzun, gonderilen iki telgrafnameye ait olduğunu anladı. Fakat ikinci telgrafnamenin mürselünileyh ad resini okuyunca hayretten dona kaldı: «Berlinde Kredit Bank vasıtasile Madam Mareva Şomberg.» Orlik şatosunun sahibi doktor Şomberg in ismini taşıyan bir kadı nın mevcudiyetini ilk defa öğrenmi^ oluyordu. Mabadi vca
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog