Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Camhuriyet m Cengiz TEFRİKA 36 Yazan: M. TURHAN ilk vapur bugün sefere çıkıyor Vapurculuk şirketinin dünkü faaliyeti r 14 Teşrînisani 1933 9 ayiık ihracat vaziyeti T Bu akşamkî programJ Hangi maddelerin ihracatı çoğaldı, hangilerinîn azaldı, tezayüt ve tenakusun sebepleri. kıymet ve miktar itibarile tasnifi Bu yazıda Başvekâlet istatistik u mum müdürlüğü tarafından neşredil • mekte olan ayiık ticareti hariciye istab'stiklerine nazaran memleketimizin se. ne iptidasından eylul nihayetine kadar olan 9 ayiık ihracat vaziyetini tetkik etmeyi îüzumlu gördük. Sene başından eylul sonuna kadar Türkiyeden ecnebi memleketlerine ihraç edilen başlıca maddeler, kıymetlerine göre ve geçen sene ile mukayese li olarak berveçhi âtidir: Noksan (ton olarak) < # Yumurta 7,105 33 Üzüm 1,660 7 Fındık 2,667 29 Pamuk 6,229 64 Geçen seneye nazaran ihracatı artan ve eksilen maddelerin artıs ve eksiliş nisbetleri kıymet ve miktar itibarile yanvana getirilirse esbabı rezavüi ve tenakus hakkmda daha vazıh bir fikir edinil . mis olur. 1STANBUL: 1 8 gramofon . 1 9 orkestra: 1 Meı delsohnun Ouverture . Die Hebriden; 2 Tschaykowsky . Lac de Cignesj 3 Mme. Reine Bahaettin Kemal tarafından taganni . 21,30 gramofon • 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Sa. at ayarı. VtYANA: 18,30 keman konseri 19, lOkonferans . 19,35 fransızca ders 20,05 or. kestra konseri: (Richard Straussun eserleri) 21,20 muhtelif musiki.22,05 hafif konser 23,20 havadisler . 23,50 dans plâklan. BÜKREŞ: 18,05 orkestar konseri 20,05 kon. ferans ve plâk neşriyatı 21,05 şarkı. lar (kadm sesi) 21,25 senfonik konser 22,05 konferans, müteakıben, senfonik konsere devam. VARŞOVA: 18,25 keman konseri 19,25 caz . bant plâklan 20,1 0 muhtelif, havadisler 21,20 orkestra konseri . 22,20 edebiyat programı . 22,35 orkestra kon seri devam ediyor 23,30 dans hava . lan . BELGRAT: 18,35 dans havalan 20,05 plâklar. la halk musikisi 20,25 Yugoslav sar . kıları 21,05 bir skeç .21.35 askerî konser sonra: Tsigan musikisi. Dün tktısat Vekâletinden tstanbul Deniz Ticaret müdürlüğüne gelen bir Cengiz, kötü kötü gülümsedi: gin kırların sonu vardır. Benim de sabtelgrafta hariçte bulunan armatörle Bos yere üzülüyorsun, çene yo nmın bir smın var. Onu aşmayın. rin Ankarada takarrür eden esaslar ruyorsun. Ben kazırgana gidersem şu dahilinde gemiltvini şimdiden fcrağ Ulun Hatun bir aralık: «Minigilik ölü yeniden can bulup geri gelmez. 1tçige, benim erim!» demek istedi, Cen etmemeleri dolayısile tesekkül etmiş yisi sesini kıs, Börtanm çocuğunu oksa. bulunan vapurculuk şirketinin dafa giz korkunç bir sesle onun sözünü kesAşağı yukan o da bir Yesügey oğlu fazla zarar görmemesi için yüzde otuz ti: dur, seni eğlendirir. Erin yerin dibine batsm. Onu sa nisbetile ve kânımusaniye kadar mu Ulun Hatım, iferendiğini gösberen teber obnak üzere seferîere baslama na er yapan benim erliğimdir. Herifi bir işaret yaptı.. smın muvafık görüldüçü bildirilmis seninle başbaşa görünce disimi sıktım, tir. Erlik Han canımı alsın, bu uğuryere düşecek başlarmızı nikâhla bir suz enüğe el sürersem! Deniz Ticaret müdürlüğü şirket mulestirdim. Fakat senin bu iyüiğirri ve Ve sonra çocuğunun yanıbaşmda ukendi etejjindeki kirî unutup ta Bör rahhaslanm davet ederek hatlann yüzzanıp yatan Börtanm başı ucuna di taya kötü kadm demene dayanamam. de yetmiş ve yüzde otuz nisbetlerine kildi: Iste ikinizin de yüzünüze karşı gene göre taksimine ait Denizyollan islet Güle güle piçlenmek için mi Mer sövliivonım: Sen de kötüsün, sen de!. mesi ile sirket arasmda yapılacak rtî kitlere gittin, Beyterimi öldürtmek iBelJci ben sîzden de kötüyüm, çünkü için mi koşa koşa buraya geldin? Söylâfnameyi ikmaj, imza ve makama kötülüklerini bile bile sizi yasattyorum. lesene yüzsüz. tevdi ettikleri takdirde seferlere başlıtsterseniz bu suçum icin siz de arkam Kadın yavaşça inledi ve yiizünü biyabileceklerini tebliğ etmiştir. Bunun dan beni kınayın, benimie eğlenin. raz daha kapadı. Kayınvaldesi onun Gelinle kaynana, eleçiin^ karsı kü üzerine dün öğleden sonra Denizyol • nazarında ilâheler kadar kuvvetli bir çök düsmemek için kendi gözünde ları isletmesinde bir toplantı yapılarak fahsiyetti, hatta Cengizden de kudretli kendini küçültmeğe nza gösteren bu bu itilâfname imza edilmistir. Bu rtî idi. Bu kadar yiiksek gördüğâ o kabüyük düsünceli adamı, vaohğı iyilîğe lâfnameye göre vapurculuk sirketi Kadmm kendi bası ucunda hmçfle,h m pişman etmemek ve baslarma bir be3e, tehevvürle birşeyl«r söylemesi, karadeniz hattına haftada bir, diğer hatlâ getJrmemek îcîn susrmn'ardı. Hele r* bir bulutan göğsünden yıldmmlar lara da gene haftada bir veya iki posUlun Hatun, büsbütün dils'zlenrrr'M. dökülmen kadar içine korku veriyorta işletebilecektir. Çünkü Cengîzin kendinîsi Minigilik tdu. Susması, yüzünü ellerî içânde sakçige ile evlendirmesinî bir siyaset oyu Yeni sirketin Lünan hanmm altında laması hep bu korkudandı. nu, bîr hükumet zarureti sayıvordu. açılan merkez acentalığı dünden iti • Ulun Hatun, yalnnt sozle degü eDe Şimdiki kocasiie kendi arasmdaki gö baren bilet kesmeğe baslamıştır. Şir ve tekme ile de kendini mcitse gene nül alısverişinden 011101»™ haberdar sesini çıkarmıyacaktı. Fakat onun en olmadığrm samyordu. Bu çirkin ve gu ketin Sakarya vapuru bugün saat 18 de « g r sozleri kusup döktükten sonra Karadenize ilk seferini yapacaktır. Geya gizH hakikate onun vakıf olduğu yavrustma saldırdığını, onu yakalaytpt nu öğrenmek, hem de künahkâr ge ne bugün sirkete mensup Saadet va • Bari bu piçi boğayım da Beytelininin yanuıda öğrenmek bütiin cür*epuru Bandırma hattına kalkacaktır. rhnin öcunü alayrm. tmi kırmıstı, dilini bareketsizlendirmişDiye haykırdığını isütrnce yerînden tL Bu vaziyette Beyter için agla fırladı, kaynanasımn boğazına sarıldı, mayı bile unurmustu!.. «Güzel Mavi Tuna» Straussun en bir taraftan da Cengizi imdada çağırCengiz, kısa bir lâhza önündeki sah . güzel valslanndan birio'lr. Bunu 20 genç dı: neyi süzdü. Ayıplannı yüzlerine vurdukızdan miirekkep bir muganrüye he ğu kadmlan, canını teninden ayırdığı Yetîş kı'şi, oğlunu boğuyorlar! yetinden dinlemek her halde çok neş'îkardeşini, hâlâ göbeği kesilmiyen yav Cengiz, hayrete değer bir soğuk • li ve zevkli birşey olacaktır. Hususıle ruyu birer birer gözden geçirdi. Kendi ka'ılıkla geldi, küçük bir el darbesiie bu kadınlar heyetinin şefliğini yapan îki kadını birer köseye fırlattı, oocu • ailesi tarihinde ayrı ayrı birer kara sa • Lili Gyenes gibi hakikî bir musiki üs • hife teşkil eden bu dört mahlukun geğu yen'ne bıraktı, Börtaya dönerek: tadı olduğu kadar da ahenktar hareket. ne kendi yüreğinde ayrı ayn açtıklan Bir gün olur da gene beni çağır lerile bu valsin nagmeıerinı seyircilerin yaralarm acısını bir kere daha duydu mak istersen «kişi!» deme. Ben senm nazarında canlandıracaktır. Bu heyet, ve bu acılan yeryüzünde kimseye hisset. artık esin değilim. Bunu unutur da ge2 iociteşrinin 15 inci günü akşamından tirmemek azmile yeni baştan nefesini ne beni eşin sayarsan leşe dönersin deitibaren Saray sinemasında çalmağa kuvvetlendirdi, anasına döndü. di ve sonra anasına döndü, şu agır başlıyacakhr. Programda Mavi Tuna Ana! • dedi çocuğun adı Cuci sozleri söyledi: dan maada diğer birçok Macar mıilî hadir. Onu sanp sarmalayın, kundaklayip Tencere yuvarlanmış, kapağmı valan ve saire de mevcuttur.. emzirin. Ben Beyteri kaldırtayım!.. bulmus. Sen de kendine uvgun bir geCuci, moğolcada konuk, yani misa • Bn buldun. Ha, Minigflik tçig«nin koyHANDA DRAMALİS PRİNEAS fir demektir. Konuk, ekseriya davetsiz nunda yatan Ulun Hatun, ha Merkit Yunan operet heyetinin temsilleri gelir. Bu haysiyetle de «kendi gelen» FRANSIZ TİYATROSUNDA lerden gumenlenip (gebe kalmak demanasını tazammun eder. Cengiz, hiç muvaffakiyetle devam ediyor. mek) gelen Börta!.. Bunlarm ikisi de düşünmeden bu ismi vermekle çocuğun Bu akşam saat 21,30 da birdir, ikisi de kirlidir. Ne Ulun Hatun hüviyetini hayatına bağlamış oluyordu. AH SOULTANAMOU gelinme «yüzün kara» diytebilir, n e ^ Birçok msanlar Yesügeyin bu ilk toruBörta Hannn kaynanasma dil uzata nuna, Cengiz Hanm bu ilk oğluna şu bflir. Aranızda bağırmağa hakh olan adın niçin verildiğini belki bilmiyecekyabıa benim. Fakat ben ikmizm de Ierdi. Fakat Börta oğlunu bu isimle ansuçunu bağısladım, yüreğimden kan dıkça ve bizzat Cuci bu isimle anıldıkça gide gide bu işleri örtbas ettim. Çünkü aüevî 'bir facianın tarihini hatırlıya • birmîz babamın adım, brrîniz de benim caklardı, Cengizin kendilerine gösterv adımı taşıyorsunuz. Onun için «iz de diği ulüvvü cenabı düsünmek mec • 9817 aklmtzı başmıza devşirrnîz, dillnizî kıburiyetine düşeceklerdi. Cengiz, ihti smız, biriniz dibi kara tencere iseniz mal ki, böyle bir maksat gözetmiyor obürünüzün kalaysız kapak olduğunu du. Fakat bu netice, çocuğa o ismi vermekle kendiliğinden vücut bulmus unutmaymız, beni de kızdırmaymız. oluyordu. Yuce daglann bfle bittiği yer vardır, akan sulann tükendiği yer vardır. En/Mabad! var) Gülerek piçlenmek için mi gittin? Koşarak Beyterimi öldürtmek için mi geldin? Tezayüt neticeleri Miktarca % Zeytinyağ M kömürü Afyon Yün 9 ayltk (Biner lir<ı hesabile) 1932 1933 63,591 56,551 13.017 14,022 3.739 6,810 3,386 6.043 2,979 642 2 853 1'iaucilftUIIlUıU 2,163 3,807 2,512 Fmdık 1,202 1,943 Afyon 1,243 2,977 Pamuk 1,183 632 Yün Tiftik 1.147 805 Bu senenin ilk 9 ayiık ihracahnda geçen seneye nazaran kıymetçe fazlalık görülen maddeler şunlardır: Umum ihracat Tütün Yumurta Üzüm Zeytinyağ 1^^ S tA A n h t f\ t>^ 11 i*ıı Kıvmetce T 364 32 61 87 43 azalmıştır Kıymetçe % 525 76 64 88 Tiftik Tütün T 35 ,3 enakus neticeleri Miktarca % Ktymetçe çogalışlar Fazlalık Geçen seneye (Biner lira hesabile) nisbetle % Zeytinyağ 2,337 364 Madenkömürü 690 32 Afvon 741 61 Yün 551 87 Tiftik 342 43 Yekun 4.661 Geçen seneye nazaran ihracatı kıy . metçe azalmıs olan maddeler de sun • lardır: Giizel Mavi Tuna Kıymetçe azalışlar Noksan Geçen seneye (Biner lira h^abile) nisbetle "c Tütün 1,015 7 Yumurta 3,071 45 Üztim 2 65<7 44 Fmdık 1.295 34 Pamuk 734 25 Yekun 8.772 Yukanaası 5 maddenin ihracatı geçen seneye kıyasen bu senenin 9 ayında 4,661,000 lira cogaldıği halde, tütün, vumurta. üzüm, fındık ve pamuktan ibaret di?er bes maddenin ihracatı da (8.772,000) lira azalmıştır. Bu maddelerin mik+ar üzerinden ihracatında husu'e gelen çogalıs ve aza. Iışlarda da dikkate şayan temevvüçler vardır: [MEÇHUL DOKTOR IFAY WRAYLfONELATWilL Şehrimizde her yeniliği iik önce yapmaMa iftihar eden Miktarca azalış ve çogalışlar (Ton hesabile) 1933 1932 Tütün Yumurta Üzüm Zeytinyağ Madenkör»""""' Fındık Afyon PamuJ Yün Tiftik 16,168 14,368 14,372 21.477 21.151 22,811 12,361 1.977 388.429 220,316 6,419 9,096 256 155 3.540 9,769 3,328 1.774 2.903 2,149 Bu senenin ilk 9 ayiık ihracahnda miktarca geçen seneve nazaran fazlalık ve eksiklik olan maddeler sırasile şunlar . dır: çogalmıştır Tütün 33 45 Yumurta 7 44 Üzüm 29 34 Fındık 64 25 Pamuk Çogalıs ve azalış tablolan dikkatle tetkik olunursa görülür ki: Gerek ih • racatı çogalan, gerekse eksilen mad delerin miktarca çogahşlan kıymetçe çogahşlardan daha fazla olduğu gibi kıymetçe azalışlan dahi miktarca aza hslardan fazladır. Bu da sunu gösteri yor ki: İhracat mallanmızın fiatleri bu sene umumiyet itibarile geçen sene kinden daha ucuzdur. Bilhassa tütünde bu vaziyet şimdi den diğerlerinden daha bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Bu sene Amerikahlann dolarda sukut kıymetini ileri sürerek ucuz tütün alma siyaseti takip etmeleri önümüzdeki aylarda bu ra kamlarm bundan fena vaziyete düş . mesi beklenebilir. Zeytinyağ ihracatmdaki tezayüt bu senenin mahsul senesi olmasmın tesi ridir. Yün ihracatmm müstakar olması ve tiftik ihracatıntn kıymetçe tezayüdü her iki mahsulün bu sene bütün dün yada noksan idrak edilmesi ve bu ham maddeleri işliyen sanayün son aylarda faal bir hale girrras bulunmastndandır. Fındık fiatlerimiz bu sene gecen seneden daha iyidir. Fakat, 9 ayiık, yani eylul nihayetine kadar olan vaziyeti tahlil eden bu rakamlarda bunu gör • mek mütnkün değildir. Cünkü fındık fiatleri tspanya ve İtalyada mahsulün azIığmdan dolayı son aylarda yükselmiş ve fazla kıymetlerle yapılan ihracatın teşrinievvel, tesrinisni ve kânunuevvel aylanndaki akisleri henüz ihsaî cetvellerimize geçmemiştir. ihracat ve itbhaîâtımızm memleket. lere göre olan taksimi neticelerini başka bir ypzımızda tetkik edeceğiz. Rüşvet alan polisler Birinci sahifeden mabat kadarlann yakalanmasma ikmci şube müdürü Demir Beyi memur et mişrir. Beyoğlu merkezinde alırtan tertibat muvaffakiyetle neticelen . miş, Beyoğlu merkez memuru Hu lusi Beyle Taharri memuru Remzi Efendi 200 lirayı ahrlarken cürmü meshut halinde tutulmuşlardır. Bu vaziyet bir zabıt varakasüe derhal tesbit edilmiş ve müteakıben Hulusi Bey ile Remzi Efendi mev . cuden adliyeye gönderilerek Müd deiumumiliğe teslim olunmuşlardır. Müddeiumumî muavinlerinden Ce . lâl ve Sefik Beyler kendilerini is tiçvap ettikten sonra meseleye beşinci müstantik Necip Nadir Bey vaziyet etmiştir. Müstantiklik tah kikatı geç vakte kadar devam ermış ve irtisa maznunu merkez memuru ile arkadası tevkif edilmislerdir. Hulusi Bey, bu işte alâkası olma. dığını iddia etmektedir. Cürmü meşhudu müteakıp üzerinde 200 lira bulunan taharir memuru ise, bu Parayı Hulusi Beye getirdiğini söyle mekte olup tahkikata devam edilmektedir. TTTTİİTL Sami Paşa zade Basra Vali: es bakı merhum Hasan Beyefendinin kerimesi ve Suphi Paşa zade Hüseyin Beyin refikası Nüzhet Hanımefendi vefat etm'.ştir. Bugün Aksarayda Valide camiinde öğle nama zından sonra cenaze namazı badeleda aile kabristanma defnedilecek; tir. Allah rahmet eyles n. I Yarın akşam NELEK sinemasında I Yıldızların en güzelı MARLENE DIETRICH Sinemasının büyük bir sürprizini Perşembe günkü gazele'erde merakla bekleyiniz. ELHAMRA Son 15 günlük ithalât ve ihracat İstatistik umum müdürlüğü birinci teşrfn 933 ayının son 15 günlük ithalât ve ihracatını toplamıştır. Yapılan istatistik hulâsasına göre 15 günde ithalâtımızm (2.433.554) liralık bir kıy. met göstermesine karşı ihracahmız bunun (4.358.037) lira fazlasile (6.791.591) lira ohnuştur. Bu senenin 9 buçuk ayına ah rakamlar bu son rakamlarla birleştirilince on ayiık itha lâtın (59.410.548) lira ve ihracatın da (69.809.152) lira olduğu görülür ki bu on ayda ihracatımız itha'âtımızdan (10.398.604) lira fazladır. 932 senesinin on ayiık ithalâtı ise (71.137.819) ve ihracatı da (77.437.940) lirayı buimuş ve buna göre ihracatımız ithalâtunijzı (6.300. 121) lira kadar gecmiştir. V ARLIK Varlığın son dokuzuncu nushası her nüshasından da güzel olarak çıkmıştır. Fazıl Ahmet, Abdulhak Sınasi, Cevdet Kudret, Yaşar Nabi, Kâzım Nami, Suphi Nuri, Niyazi Hüsnü Beyler'n makaleleri ve Kemalettin Kâmi, ömer Bedrettin ,Ahmet Kutsi, Ziya Osman, İlhami Bekir, Ahmet Muhip ve Feri . dun Fazıl Beylerin çok güzel şiirleri mev cuttur. Papazoğlu Beyin yeni Yunan edebiyatından teTcüme ettiği güzel bir hikâye ve Merımet Şükrü Beyin Fran sız edebiyatından yaptığı bir tecrüme de okunmağa lâyiktiT. Bu nüsha Halit Ziya Beyin bir küçük hikâyesile süs • lenmis olduğu gibi ftahit Sını Beyin geçen asırlarda Rizede geçmiş bir vak'ayı tasvir eden ve iki nüsha devam e . decek olan bir hikâyesinin ilk kısmı verilmektedir. Tavsive ederiz. lstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Satılmasma karar verilen alağon Ford markalı pedal makinesi 16 teşrinisani 9 3 3 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 9 1 0 da birinci açık arttırma suretile Yerebatan caddesi Holivut matbaası önünde satılacağından talip olanların mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. 14n 933 sah KIRIK MABUDE Paramount tilmdr. Biletlerinizi bugünden aldırınız fMimlerin en gUzeiinde ELHAMRA ı PERŞEMBE I (9823) I Telefon: 40868 (9818) Emsalsiz bir temaşa hâdisesi Y A R I N A K Ş A M Fazlalık Geçen seneve na(ton hesabile) zaran fa7λ1ık% Tütün 1.800 13 Zeytinyağ * 1 0 . ^ 4 ' 525 M. kömürü 168.1 H. 76 Afyon 101 64 Yün 1.554' 88 Tiftik 754 3 " 5 Yeni b r ihracat şirketl tzm'rde büyük bir ihracat sirketi teş . kil edilmis ve n'zamnamesi Vekâlete gönderilmiştir. Vekâlet bazı noksanlar gördüğünden nizamnameyi iade etmistir. Bu sirkete bazı bankalar da istirak Türk Yunan ticaret mu^avelesi Yunanistanla evvelce yapılan altı aylık ticaret mukavelesmin müddeti yakmda biteceğinden, yeni bir mukavele aktedilecektir. Bu hususta yapılacak müzakereîer pek kısa zamanda bitecek. tir. İki taraf ta bu neticeden çok emin olduklanndan, Yunanlılar mukavele mucibince teşkil edilecek Türk Yu nan ticaret ofisi murahhaslannı sim diden tayin etmişlerdir. Ofise murahhas olarak Yunanistanın Ankara sefareti ticaret müsteşan M. Jorj Zapraidis ile Istanbulda mukim kumüsyoncu M. Triyandaf'los Fulas istirak edeceklerdir. Bu perşembe akşamı S A R A Y (Eski Glorya) da A ŞK HUZÜNLERi Kransizca sozlu muktmtnel bir Metro Goldw\n Mayer fılmî sevimli, sehhar ve şayanı perestiş vıidız NORMA SHEARER ve FRKDFRİC MARCH tarafından Amerika'ılar ıçNi alacaklar Amerikada içki memnuiyetinin kalkması üzerine Amerikan sermayedarlanndan bir çoğunun mem . leket memleket dolaşarak vâsi mikyasta içki ve bilhassa şarap sipariş etmekte oldukları yazılmıştı. Bu maksatla sehrimize de bazı Amerikalı tüccarlar gelmişlerdir. Bunlar, Amerikaya muntazaman şarap ihracı mevzuu üzerinde lnhisar İda. resile temaslara girmek üzeredirler. Bu Amerikalı içki alıcılanna ihracat ofisince de delâlet edilmektedir. Müskirat Inhisarı Amerika ile bir satış muamelesi yapmak için teseb. büslere girişmiştir. Bu iş tahakkuk ettiği takdirde Tekirdağındaki şa rap fabrikası tevsi edilecek, diğer münasip mahallerde de imalâthane. ler açılacakhr. sineması önümüzdeki perşembe matinelerinden itibaren muazzam bir program takdim edeceğini muhterera müdavimlerine müjdeler: iPEK FiLM stüdyosunda hazırianan, 3 kısımlık SOZLÜ büyük komedi 1NAŞiT DOLAND/R1CI Ayşe kız ve çoban isimli büyük şarkılı filmi Bestekân: TANBURi REFiK BEY TÜ^KÇE ve 20 san'atkâr ksdındin mürekkep meşhur IVlacar Çı^an orkestrası tarafından Takas komisyonunun verdiği ihraç vesikaiarı Vilâyelte müteşekkil takas ko misyonu faaliyete başladığı zamaru danberi 1,693,000 liralık ihraç ve . sikası vermiştir. Bu eşyanm ekse riyetini tiftik ve halı teşkil etmek tedir. Bun? mukabil eski takas heyeti tarafından verilen vesikalarla 870,000 ve Vilâyette teşkil edilen heyetin verdiği vesikalarla da 4 2 3 bin 564 liralıktır. 2 DENiZ KIZI EFTALYA H. 3FEDAİLER ALAYI MADY CRiSTiYENS CONRAT SİNE KONSER ATRAKSiYON program mevanında Saat 21 de SchirTı'vıatrosu • Utanbul Bclcditjesi M A V i TUNA PER6ÜNT Yazan: Henrik ıbsen Tü'kçeye çevıren Seniha Bedri H. Muallinı ve Tale^eye tenzilat vardır Büyük U. F. A filmî, oynıyanlar: VAYT (»a levkalâde gorulroemış Fiatler 75100150, 200 Kr. Bılet'er evvelden alınahılır. Tel. 41ft56 ^ ^ ^ ^ M ^ ^ M . 9 1 8 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog