Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

YAVUZI Yazan: G. KOPP Ilfti Çevirem A. DAVER Şehir ve memleket haberleri Şehir Meclisinde Içtima müddeti sekiz uzatıldı Siyasîicma Asva miltetlerindeki hareket sya milletleri büyük bir hareket ve faaliyet içinde bu. lunuyorlar. Avrupahlar ta . rafmdan yakın zamanlara kadar daima uyuşuk ve canaız addolunan Asya milletleri bugün garpli mil . letler gibi canhdırlar. Bu milletler« den Avrupa ve Amerika devletle . rinin müstemlekesi olanlar, esarete karşı isyan etmekte, hürriyet ve is. tiklâllerini ellerine almak icin her çareye baş vurmaktadırlar. Müsta kil olanları dahi terakki ve irtica cereyanlan içinde didinip duruyor. Iar. Meselâ Asyanın en âsude bn* menıleketi ve devletî sayılan Siyam. da bile bir sene içinde üç defa m kılâp ve mukabil inkılâp hareketi görüldü. Bu devletin ve milletin akıbetinin ne olacağı hâlâ malum değildir. Asya milleıtlermin bu hareketi kaı sısında Avrupalı ve Amerikalı dev. letler ve bilha&sa Asyada büyük ve zengin müstemlekeleri bulunanlar derin bir endise gösleriyorlar. Bu devletlerden biri de Hollandadır. Bu devletin Avrupadaki arazisi otuz dört bin kilometro murabt?". nü • fusu da on üç milyondur. Halbuki yalnız Asvadaki müstemlekesmm mesahası bir buçuk milyon kilomet. ro njurabbaıdır. Bu arazi üstürde elli mîlvon insan ya'amaktadır. Cava ve Suma'ra gibi büyük adalan ihtiva eden bu rauazzam müstem lekede yaşıyan yerli halkın kahh* ekseriyeti müslümandır. Asyadaki milletlerin uyanması tabiat'le Hollandanın Asvadaki müs. temlekesinde yasıyan milletleri dah' harekete getirmiştir. D'Şer taraftan Japonyanm Asya milletleri arasmda birlik vücude getirmek üzere harekete geçmesi Hollanda hiikumetmi büsbütün korkutmustur. Hollanda hükumeti bunun îcin Belcikanın bitarafh&ı gibi sarkî Hir<distan adala . nnm bitaraflığınm dahî beynelmi . lel tekeffül ve taahhüt aUına almma.M icin Vasmgton, londra ve Paris kabîneleri ile müzakereye girişmi bu'unuvor. tşte tam bu sırada Fransamh sabık mÜ!>te«nIekâıt nanrı M. Reynaud Hollandanın payıtahti L?hey şehrini ziyaret *»ftr>î«tir. Gerek bu ziya • ret. gerek M. Revnaudun uzak şark. ta Fransanm ve Hollandanın ne gibi vazife ve meseleler karsısında bulunduklarmdan bahsetmck tlicıe söyled'ğ' mrtuk hem Avrupada hem de Asyada ziyadesile nazan dikkati celbetmîstir. Harbi Umumide Fransanın naş» vekili OIUD müt+efiklerin zaferinî teminde ır>"him hizmeti görülen müteveffa Klemanso, bir pün Asyada Avrupalılardan eser kalnuyacaSını daima söylerd'. M. Revnaud Kle . mansonun bu bedbm fflrrîne lş.tîrak e+medigini, m»ahaza vaziyetin fena olduğunu ve Fransanm Hindiçinî müsemleke«indeki ahvalin Hollan da müstemlekestnden daha kanşık bulunduğunu söyletnistir. Eski Fran< sız nazirma göre müstemleke dev. Ietleri Asyalılann an'ane ve hars . lanna riayet edecekleri yerde toprai lanna Avrupa harsını sokmağa ça. h*mak ile simdiki buhranı doğur . muslardır. Gene bu zatın kanaa • tine göre Moskova, komünist hareketinden ziyade Asyalılann milli . yetperverliğini teşvik etmekle Av • ruoalıiara gaile çıkarmışhr. M. Reynaud nutkunun sonunda büvük müstemleke devletlerinin yani tngiltere ve Fransa ve Hollanda. nm Asyada Avrupalı hâkimiyetini idame ve takviye etmek için birlikte hareket etmelerinm zarurî oldu ğunu beyan etmistir. Bu sözler ve Hollanda hükumetinin son teşeb . büsleri Asyalı milletlerin uyanması hareketine karşı Avrupa ve Ame . rika devletlerinin Asyadaki hâki miyetlerini tahkitn için birleşmeğe hazırlandıklannı gösteriyor. MUHARREM FEYZİ 14Tesrinîsanil933 75 Doktor ücretleri çok mu? Doktorlar «ücretlerin en az olduğu memleket Türkiyedir, indirilemez» diyorlar Izmirde Şehir Meclisine doktor 8c • } reüermin tenzili hakkında bir takrir verflmiştir. Bu münasebetle doktor Mazhar O»man Bey bir muharririmizm sualine cevaben demistir ki: « Dünyada hekim ücretleri en az olan memleket Türkiyedir. Simdi alın makta olan ücretler, memleketin ik tısadî vaziyetine uygun olduğundan daha ııyade rndirilmesi rmkânsızdır. Bugün sehrimizde asgarî vizite ücreti yanm lira, azami bes liradır. Yapılacak is, ücretleri indirmekten ziyade her hekimin alacağı ücreti tesph etmektir. Tahsilini yeni bitirmis genç hek'mlerle pratisyen hekimler yr.rın* lira, mütehassu hekimier ise asgarî iki lira ücret almalıdırlar. Etıbba odası bu tasnif meselesile mesgul olmalıdır. Hekimlik cok masraflı brr mes'ek tir. Senede 1000 lirava yakın kitap masrafı yapan hekimlerin ha«tsKrdan aldılcUrı iki lira ücret rok goriüme • melidir. Avrupada birçok yerlerde hekim ler, bizlerden on misli fazla vizite ücreti almaktadırlar.» Doktor Fahrettin Kerim Bey de demistir ki: « Türk hekimleri vizite ücreti hu Midilli mürettebatı boğulmak üzere olan Rusu kurtarmak için buz gibi suya atladılar Vapurunun Siva»topol limanına kayrflı olduğunu söyledi ve Yavuzun ilk botnbardımanı ile Sivastopolda yaptığı hasaratı anlattı. Söylediklerme göre bu hasarat müthişti. Gene ondan öğrendiğimize göre, Rusyanın Karadeniz filosu da o gece lknanda idi ve zirhlılar liman dahilinden psırtma ateşlerle Yavuza ateş ettnişlerdi. Esir, ikide birde, kendisini Türklerin eline teslim etmememizi rica ediyordu. Türklerden tnüthiş su • rette korktuğu anlasılıyordu. Söz tekrar Athos vapurunun Midilli tarafından nasıl yakalandığı bahsine geldi. Ru» vapuru, Midillivi {rörünce, içindekiler kaçmak imkânı olmadığım hemen anlamışlar ve mukadderata boyun eğerek başlanna gelecepi bekletneğe baş lamislardı. Müthis bir İT>f"l£.k vapuru sarsmıs ve Athos ağır ağir batmağa baslamıstı. Bu esnada iki Rus zabitinden biri gemiyi berhava etmişti. O zaman mürettebat, panik ha linde can kurtaran filikalanna saldırmışlar, bımlardan bazilan devrilmisti. Mürettebatm bir kısmı da büyük bir ümilsizlfkle kendUermi kaldınp buz gibi soğuk denize a • tnışlardı. Bunlann ekserisi eankurtaran yelekleri takmamışlardı. Dalgalara karşı canlannı müdafaaya çalısıyorlar, maamafiyh kurtanlaeaklannı ümit etmiyorlardı. Sonra haylı uzakta bukman Midillinin yüksek söratle yaklaşftığını görrrriişlerdi. MidiMi, 200 metro kadar yak . laştıktan sonra rki fuika mdirmiş ve Alman bahriyelileri stiratle kîL rek çekerek denize dökülenlerm rmdadma kosmuşlar, ölüme namzet Rus denizcilerini birer birer deniz • den çikarmağa başlamışlardır. Fakat deniz çok dalgalı oldu&u icm Irurtarma i*i çok güç olmus, Ruslar yan donraus ve vorgunluktan bit . km bir balde filikalara alınmiflar. dı. Denizde yalmz bir kişi kalmısti. Filika tam onun yantna yaklastığı zaman, artık takati kalmıyan Rus, büyiik bir dalganm içinde kaybolmuştu. O zaman Ruslann anlıyamadığı bir hâdise oldu. Midilli, boğulmak tehlikesine tnaruz olan adamın tayanına yaklaştı. tki Alman gemi . eisî, buz gibi soğuk denize atladılar ve yüze yüze Rusutn üstüne gHtiler. Onu aralanna alıp bin müşkülâtla fîiikaya kadar götürdüler. Bu güzel ve cesurane insanî hareket maale«ef bosa gitmişti. Za • vallı adam, soğuktan donmuş gi biydi. Midillinrn doktoru »aatlerce uğrastığı halde Rusu kurtaramadı. Cenaze merasimi Midillide yapıldı. öiimün bütiin arkada»lı»r' •""v^rte . de toplnndılar. Midilli ı > ,a • tmdan bfr selâm müfrezesi de geldi. Bir Alman zabîti birkac kelinve söyledi. Sonra, bir salvo, hayata gör • lerrni kapivan denizci arkadasa son selâmı ifa etti. Ceset denize atıhnışti. Ruslar, hayretten dona kalmış bir halde, bu manzarayı seyrettiler. Almanlar tarafından kendilerine böyle insanî muamele edileceğini hiç bek. lemiyorlardı. Esir, Rus donanması île Midilli arasında cereyan eden müsademeyi, lumbuzlardan nasıl heyecan ve endise ile seyrettiklerini de hikâye etti. Muharebeyi seyrederken kruva . zöre isabet vaki ohnamasını bütün rmanlarile Allahtan niyaz ediyor . larmış. Esir, eğer, kendilerinîn Midillide olduklannı bilselerdi, Rus . lann kruvazörle muharebeye giris . miyecklerini de iddil etti. Sonra çok eğlenceli bh* hikâye nakletti ve bu hikâye Yavuzda a ğızdan ağıza yayıldı. Her nakledil. diği zaman da kahkahlarla karsi landı. Rusa, kendi donanmalannın Ya • vuzdan korkup korkmadığmi sor . duğum zaman babacan Moskof açti ağzmı, icmde n« var, ne yok, hep . sini döktii. Bizim Karadeniz filosu, dedi, Yavuza «Ecinnilerin gemisi» ismini vertniştir. Yavuzu insanlar değil; iblis idare ediyor sanki... Şimdiye kadar bu kuvvetli gemi nerede gö . ründise ister karadan, ister Rus ge . mileri tarafından gorülmüş olsun, orada bir değil daitna iki tane kocaman gemi görülmüstür. Onun için Rus donanması, bu gemilerden hang'sinin hakikî Yavuz olduğunu ve hangisme ateş etmek lâzım geldiğini bir tiirlü tayfn edemiyor. Bu gemide esrarengiz, adeta sihirkâr bir hal var. O, bir deniz padişahı gibi, es • rarla ve perî masallarile doludur. Ruslar, Yavuzun Sivastopol önünde ilk göründüğü zaman donanma ve sahil b^taryalannm üzerine açtık • ları müthis ateşten sağ ve salim kur. tulması gibi manılmaz bîr hâdiseyi Yavuzun iki gemi olarak görünmesi masalma atfediyorlar. Rus donanmasile muahharen vaki olan temasın • da da ayni halin cereyan etmiş ol masım, maddî değil manevî kuvvetlerin isî sanıyorlar. Bu sebepten Rusyanın Karadeniz donanmasma Yavuz ile Midilltyi batırabildikleri takdirde gemilerin tek. rar denizin yüzüne çikmatnalan için bathklan yerin 24 saat müddetle mütemadiyen ates altına alınması emredilmisti! Diğer bazı esirier tarafından da tasdik edilen bu sözler, herkes ta • rafından kahkahalarla kanslandı. Bu masal, iki gemimizin, hasımlarımı • zın ruhunda ne büyiik tesirler hu sule getirdiğini ispat etti. [ölümden kurtulmuş ve önüne bir şişe de konyak verilmiş ve anlaşılan cin ve peri Ijikâyelerine inanmıs, safdil bir Hen;7r'n;n ?öylediVlerine bakıp ta Rus donanmasının iki gemiden bu kadar korktuklanna inanmak ta hayli güliinç» tür. A. D.] ömer B. Fahrettin Kerim B. Meclîie Hdnak eden yeni azalar (Mabadi var) Birinci sahî*fden mabot Esasen hayli mShim miktarda ver . gîye tâbi tutuunos olan resmî ve hu • n»î memurlann maaslanndan yeni bir vergi almacağım ihsas eyliyen bu haber, memurlar arasmda, teessurle karfdandı. Bn havadisin ne dereceye kaidar doğru olduğunu anlamak üzere Ankara muhabirimize, alâkadar mehafilde tahkîkat apmasmı büdirdik. Mubabirfmiz lâzım gelen tahkikatı yapbktan sonra, vaziyeti stı suretle bize bildirdi: Ankara 13 (Telefonla) Hükâ raet 1934 bGtçe^ns esaslı bîr surette •ncak subat aytnda mesgul olabîlecektîr. Hakikî vazîyet bStün memleket üahnfnde kânunusani tahsilât yeku BU da anlasıldıktan sonra tespit edi lecektfr. Yeni batçe hazaIanırken bu sene • nla seldz aylık hasılatı da gozönünde bolundurulacaktır. Muvazenenm ta • •arruf «uretDe temîn edilip edrmiyeceği hakkmda subattan evvel birşey •oVienetnez. Reaml ve husust ınemnrlarm rnaaşlarmdan yeni bir vergi almak fikri yokhn. Çünku kazanç, buhran ve muvacene vergilerîle resmî ve hmnsî me • mur maaşlarmm kâfi derecede bir mfifcellefryete tâbi tutuldugn kanaati vardtr. Sayrm vergisinde tenzilât yapılmasıDa gelmce, Meciiste otedenberi mevcut olan cereyan karsısında tetkikat ya • paa bir komisyon butçe dolayısile bona imkân bulamamıstı. Yeni butçe mökakere olunurken bu mevza üzerinde Üe yem'den tetkikat yapılacak, bu bo•osia da kart karar ve netice ancak b zaman anlaşılacaktv. .i? Yeni vergı mı'f Poliste dayak yiyen kadın Birrnci tahîfeden mabat dia eden Didar Admet Hanımın sikâyeti üzerine meseleye müddeiu mumiliğin vaziyet ettiğini yazmıştık. Müddeiumumilik sikâyetçi kadının iddialarını ehemmiyetli surette tahkik ettirmektedir. Mesele zabıtaya taalluk ettiğinden tahkîkat doğrudan d'oğruya müddeiumumilik tarafından idare edilmektedir. Darp neticesinde burun kemiklerî kırılmıs olan Didar Ha • nımın sihî hali tehlikeli görülmektedir. Vaziyetin ne olacaği ancak bir hafta sonra yapılacak son muayene ile anlasılacaktır. Kadın, kendisini döven polis merauru aleyhine dava açmıshr. Dün bir arkadasımız bu sikâyetçi Hanımı evinde bulmustur. Didar Hanımın yüzü fena bir vaziyette • dir. Gözlerinîn kenarları morarmış, burnu ezilmis ve iki dişi kınlnustır. Vücudunun da muhtelif yerlerinde dayaktan mütevellit bere ler vardır. Kendisi adliye doktoru taradmdan muayene erfilmis ve hasitanede tedavisine lüzum göste rilmiştir. Didar Hanım hâdiseyi bize şöyle anlatmıştır: Üst katımızda Madam Kalyopn isminde bir kadın oturur. Onunla ve diğer Madam Anastasya ile kavga ettik. Is büyüdü. Mesele karakola aksetti. Dolapdere köprü polis mevkiinden Lutfi Efendi isminde bir memur geldi. Ben sinirlerim bozulmus, yatıyordum. Onlar soylediler. Ben de sfkâyetimi anlai . tım. Onlar benisa hakkımda ıftiraî»r ettiler, reddettim. Polis Lut Şehir Meclisi dün birinci reis vekili Sadettin Ferit Beyin riyasetinde top • lanmıştır. Meclisin içtima müddeti ayın on besinde tamam olacak ise de elde mevcut daha bazı isler bulunduğundan devrenin sekiz gün müddetle temdit edildiği hak^ındaki makam tezkeresi okunrauştur. Bundan sonra Is Banka • si Miidiri Umumî vekili Muammer Beym istifası okunarak teessurle karn • lanmıştır. Tevfik Salim Paşa ile Hacı Adil, Muammer ve Yusuf Ziya Beylerin yerlerine yedek azadan en fazla rcy sahibi bulunmak itibarile Eminö nünden, sabık borsa komiseri Hilmi ve avukat tbrahim Beylerin, Beyoğlundan da Ayse Remzi Hanımla Karaosman zade Suat Beylerin meclise iltihak etmeleri lâzım geldiği hakkmdaki ma • kam tezkeresi heyeti umumiyece tas* vip edilmistir. Hilmi ve tbrahim Bey • ler makamı riyaset tarafmdan azaya takdim olunmuşlardır. Ayse Remzi Hanımla Karaosman zade Suat Bey dünkü celseye iştirak edememişler • dir. Bundan sonra Taksim bahçesine ait mukavelename müddeti 31 kânu • V^eni idare heyeti nuevvelde biteceğinden bahçenin tekrar kiraya verilmiverek spor islerinde cevap veriyor kullanılması muvafuc olaca?ı hakkm daki makam tezkeresi tetkik edilmek Etıbba Odası intihabatma istirak ümre bütçe encümenine gönderiimisetmiyerek intihaba fesat kanstınl tir. dığını iddia eden hekimler grupu noktai nazarlannda »iddetle ısrar Yeni tanzim edilen zabıtai belediye talimatnamesi projesini tetkik etmek üzere etmektedirler. tntihabatta kazanan tarafa menmuhtelit bir encümen eskili kararlas • sup olan Odanın yeni idare heyeti tınlmış ve persembe (runü içtima edilazalarmdap Ziya Nuri Pasa, bu id. mek üzere içtirrvaa nihavet veri'mistk. I dialann varit olmadığım, intihabatın I alenî olarak ve Sıhhiye Vekâletinin altında yapıldığını, bu Tekrarlanan bir muhakeme !{ murakabesinizamnamesine tamamile işte, Oda Besiktasta sevgilisi Zeynep Hanımın j riayet edilmis olduğunu söylemekle kendisme verUmemesinden müte)essir ! iktifa etmistir. olarak bu genç kızm biraderi Celâl E | Heyeti idare azasmdan diğer bir fendiyi öldürmekten suçlu Amavut ! zat ta demistir ki: Hakkı idama, cüriim arkadaşı Hacı ı < tntihabat sandığı ba»ında Sıh24 sene hagse mahkum olmuşlardı. hiye Vekâleti müfettişi Bürhanettin Temyiz mahkemesinin bu karan nak ve Kolordu sertabibî miralay Raif zefanesi üzerine dün Ağırceza mahkeBeylerle birçok maruf hekimler de mesinde muhakemeye yeniden başlanbulunmuşlar ve intihabatın usulü damısttr. iresinde yapıldığını görtnüslerdir. Ağırceza heyeti nakza uyulmasına ka. Vekâletm intihabat neticesini ka . bul etmesi de yapılan iste hiçbh* rar vermiş ve maktulün vücudünden gayrikanunî cihet bulunmadığmı te. çıkanlan kırsunun, vak'a mahallinde yit etmistir. Doktor Hayri ömer Bey, bulunan üç tabancadan hangisine ait toplanan reylerden (400) den faz oldu&ırmm Arlarada tmalâtıharbiye müdür'.üğünden sorulması kararile mu lasının bundan evvel yapılan inti haptan kaldiğını iddia ediyor. O za. hakemeyi başka bir güne bırakmışhr. manki intihabata ancak 149 aza Bir döviz davası istirak ettiğine göre, bu iddia doğru Türk parasmı karuma kanununa mu değildir. Biz, muanz bir zümre ol. halif hareket ettikleri iddiasile sabık duğundan haberdar değiliz. Hayri borsa acentalanndan kumusyoncu Raif ömer Beyin biz demekle kimleri Necdet Beyle Umumî ticareti hariciye kastettiği meçhuldür. bankası mümessili Hakrim, Memalud Ancak kendisinin taraftarlannm Şarkiye Fransız bankası mümessili Hri isimlerini öğrendikten sonra cevap so, Banka Kommerçiyale mümessili verebilirîz.» Vano Efendiler aleyhine açılan davaya Etıbba Muhadenet eetniyeti reisi dün birinci cea mahkemesinde bakıl • Neset Osman Bey ise sunlan söyle mıstır. mistir: Dava evrakma nazaran, bu banka< Bu mesele halkı alâkadar e. larda Raif Necdet Bey namına kanudecek bir is olmadığı için Hayri öna mugayir olarak bir döviz çeki tanmer Beyin iddialan ancak meslek zim edilmis ve hesabı cari açılmışhr. içtimalrında mevzuu bahsolabilir. Mesele af kanununun sümulü da Kendilerini dört aydanberi içtimalarhilinde görüldüğünden, maznunlann da göremediğimiz için mütaleala . sabıkalan olup olmadığmm sorulması nna muttali olamadık. Cemiyetm kararile muhakeme başka güne bira azası sıfatile içtîmalarımıza gelerek kümıstır. noktai nazarlanru bildirirlerse bit tabi tetkik ve müzakere edilir.» Hilmi Bey tbrahim Bey susunda çok insafh hareket ediyorlar ve hastalarm vaziyetlerini nazan dik kate ahyorlar. Bizce ücret değil, hastanin iyi olması ve hekimlik vazifesi esashr. Biz, hekimliği bir ticaret me selesi telâkki etmiyoruz. Binaenalevh alman ücretlerin indirilmesini icap ettirecek bîr vaziyet yoktur.» Etıbba Muhadenet ve Teavün ce . miyeti reisi doktor Neset Osman Bey ise, muharririmize su cevabı vermiş • tir: < Doktorların alacaklan ücret • ler hakkmda muayyen bir esas yoktur ki bunlann indirilmesi mevzuu bahsolabilsin. Bazan meshur doktorlanrmz bile yarım lira ücret almakla iktifa ediyorlar ve vaziyetm icabma göre ücret alıyorlar. Herhalde ücretler fazla değildir ve memleketm iktısadî vaziye • tine uygundur.» Etıbba Odası intikabatı Halicin rıhtımsız sahilleri Belediyenin hükumet nezdinde bir teşebbüsü 29 teşrinievvel Cumhuriyet Bay . ranunda vaz'ı esas resmi yapılan Kerestecilerdeki muvakkat hal bi nasının önüne daha evvel bir rıhtım inşası lâzım geldiğrinden bu ise bas. lanmıştır. Rıhtmı Sirketî mukavelenamesi mucibincr Halicîn her iki tarafırva rıhtım yapmak mecburiyetinde ol duğu halde şimdiye kadar bu yolda hicbir harekette bulunmamıştır. Hal binasınm önüne yapılmasi lâzım gelen nhtımın biran evvel inşası zarurî bulunduğundan Belediye in. şaata ba«lamış olmakla beraber bu masrafa Rıhbm şirketmin de îstiraki icap ettiğîni nazan dikkate aiarak hükumpt nezdinde teşebbüste bu • lunmuştur. AVavın alacağı vapurlar Ankaraya giden Akay müdürü Cemil Bey busrün sehrimize döne . cektir. Cemil Bey Ankarada İktısat Vekâletme idareye alınacak olan iki yeni vapura ait projelerle münakasa şartları etrafmda izahat ver . mis ve talimat almışhr. Bir komisyon burada tekrar fa. aliyete geçerek vapur satmak hu susundaki müracaatler üzerinde tetkikatla meşgul olacaktır. Rıhfım Şirketi mödörO geldi Bir müddettenberi Pariste bulunan Rıhtım Sirketi müdürü M. Kanuş sehrimize gelmîştir. Rıhtım Şirketi müdürü, şirketin Paristeki merke . zile temas ederek satış etrafmda şimdiye kadar yapılan müzakerelere dair yeni talmat almıştır. M. Kanuş birkaç güne kadar An. karaya giderek Nafıa Vekâietile görüsmelere devam edecektir. Brıstol oteli faciası iki Yugoslav metropolidi geldi Yugoslavya Sensinot meclisi aza»mdan metrepolit M. Gavrilo Doziç ve M. Pierre Hajdukviç sehrimize gelmislerdir. Boğaziçinde Bristol otelinde sevgi • Iisi Mehlika Hanımı öldüren Arif E • fendinm muhakemesine dün Ağırceza mahkemesinde bakılacakti. Tıbbı Adliden maznun hakkmdaki müsahede raporu henüz gelmediğtn den muhakeme 11 kânunuevvele kalmıştır. ibrahim Tali Bey tbrahim Tali Bey dün Vali muavini Ali Rıza Beyi makammda ziyaret et . mistir. Dişçi mektebindeki BuSgar talebe Bu sene difçi mektebine yeniden seksen Bulgar talebe kaydedilmiştir. Mektepte evvelce de yüz yirmi Bul • gar talebe mevcut olduğuna göre bu miktar bu sene iki yüzü bulmustur. Samsun hattında yataklı vagon Yataklıvagonlar Şirketi bu ayın on beşinden itibaren Haydarpaşa Samsun hattında yataklıvagon işlet. meğe karar vermiştir. Kantarcılarda sarhoşluk yüzünden feci bir kaza olmuştur. Tahtakalede kahvecilik yapan Rifat isminde biri kah . Dün Ağvceza mahkemesinde, 100 vesinde rakı içtikten sonra aksam üzeri liralık bir ihtilâs meselesinden suçlu sasokağa çıkrruş ve birkaç meyhane dabık Kadıköy malmüdürü Salâhattin ha dolaşmış, bununla da kanaat etrai Beyle veznedar Nazun ve muhasebe kâ. yerek bir şişe daha alıp Kantarcılardatibi Cevat Efendflerin muhakemele ki evine gitmiştir. Rifat yalnız başma rine bakılmıştır. Nazrm Efendinin tahrakı sofrasını kurup tekrar içmeğe başliye talebi reddedilmis. bazı şahitlerin lamış ve bir aralık önündeki kesilmis celbi için muhakeme kalmıstır. ekmekler bitmiştir. Sarhoş kafa ile bL çağı bulamıyan Rifat büyiik bir makas fi Efendi, kabahatii ben imişim gialmıstu. Ekmeği makasla kesmeğe uğ • bi beni hasta halimde zorla kararaşırken müvazenesini kaybedip yere kola götürmek '*tedi. Razi olcna < yuvarlanmışhr. Bu yuvarlanma esnasında elindeki makas kasığına saplanmış, 4ırn. 3 zaman kızdı. Evvelâ sü • ağır surette yaralanmıştır. Yaralı sar rüklemek istedi. Muvaffak olamahos baygm bir halde hastaneye kaldırılyinca da beni bu hale getirdi.» nustır. Muhakeme ed;len malmOdürü ve arkadaşları t Makasla ekmek Hesilir mi ? Bir polis memuru mahkum oldu 8 lira rüşvet almaktan maznun po • lis memuru Kadri Efendi dün birinci ceza mahkemesinde üç ay hapse mahkum olmuştur. Tahakkuk etmiyen bir suiistimal ihbarı Bazı kimseler Karaköy ve Unkapanı köprülerinin tamirinde bir takım suiistimaller olduğu hakkında Bele • diyeye bir ihbarda bulunmuşlar dir. Belediye reisi muavini Nuri Bey Bu hususta şu izahati vermektedir. Böyle bir flıbar oldu. Tahki • kat yapıldı. Bunun, işlermden çıkanlmış bazı amelelerin muğber olarak yaptıklan bir ihbar olduğu anlaşıldı. Suiistünal iddiası varit değildir. Belediyeırn bir davas^ Belediye, Sirkecide Rali hanı sa « hipleri Aleksandr ve Jorj Rali Efendiler aleyhine bir kuleizemin davası aç • mış ve 10,000 lira istemiştir. Belediye davasma esas olarak, Rali hamnın eski kuleizemin hududu da hilinde olduğu ve bu Hfbarla arsan nm Belediyeye ait bulunduğunu iddia etmistir. Muhakeme, tasarruf kaytlerinin tetkiki için kalmifbr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog