Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Gazeternîz bugün sahifedir. 12 V* W0. umhuri OJno MUb . , ~«, Gazetemlz; bugiınî İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraî ve mektup adresl: Cnmhuriyet, Istanbu] Posta taıtusu: Istanbul, No. 246 Telefon Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, tdare müduru: 22365. Matbaa: 20473 Çarşamba 1 Teşrin<sani 1933 sahifedir. Bayramın 3 üncü günü de her yerde aynı hararet ve heyecanla tes'it edildi nınıırmııınnımıııımııınnıııııı ıııııı ı, .iMiı,iMMiııııımı '>tnnı.ııııl l m 10 uncu Yıl „„»„„„ „„„„„„„„ mntımıııııınıııımınıııııiMiıınMHiıiHiiimı ^^^^~^^^^»~ ^^^~^ ^^^V^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~^^^^^~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~^^^^^^^^^^^>~^^^^^*~ ~^^^^^r ^^^^^^~ ^^^^^^^ ~ ^ ^ ^ ^ Büyük bayramın son günü Meclisin bugünkü Ankarada toprak alma merasimi yapıldı, Istanbulda şehitlik ziyaret edildi k Cumhuriyet Cumhuriyert "==^ bayramınin 3 üncü günü de İstanbulda ay ni hararetle tes'. ît edilmiştir. Sabahleyin Şehitlik ziyaret edilmiş ve yurt için can verenlerin Öl mez hatiraları taziz olunmuftnr. mühim içtimaı • • » I »»•• . Sabtk Yunan Başvekili M. Venizelos Cumhuriyetimizin 10 uncu yıldönümü miinase. betile gazetemiz için bir makale yazmıstır. Bu çok şaya~ m dikkal yazıyı berveçhi ati neşrediyoruz: ürk Cumhuriyetinin onuncu yü. döniimü münasebetile yapüan senlikler bütün elıan tarafından biiyük bir alâka ve biiyük bir sempati ile takip edilecektir. Bir milletin hayatında bu kadar az zaman zarfında bu derece esaslı değişiklik nadiren vuktıa gelmiştir. Ruhani bir idare altında hak ve din mefhumlarmın yekdiğerme kanshnl • dığı yıkılmpk üzere bolunan bir tmpa. ratorluğun yerine hayat ve kuvvetlc mücehheı asrî ve milliyetperver bir deviet kuruldu. Biiyük bir ulahatçinm ve muktedir arkadaslannın rehberliğile bütüri miUet terakkiye doğru atıldı ve umum medenî miHetlerin en ön sa« fında mevki almak istidadını gösterdi. Sultanlarm müstebidane :daresi yı < L'dı. Deviet tamamile Iâik oldu. O zamana kadar esaret altında yaşıyan kadın bugün erkeklerle rekabet edercesine hemen her sahada faaliyet gös . termektedir. Ljsan muotazam bir tas • f.y orevanına tâbi tutularak saf ve miDî bir dil olmaga doğru gidiyor. Arap harflerinin yerine kaim olan Lâtin harfleri yapüan ıslahatın en mühimlerindçn birini teskil etmektedir. Maarif halk arasmda günden güne taammüna etmekte ve umumî sıhhat meselesi hükumetin faaliyeti meyanmda en e . hemmiyetli mevkii isgal eylemektedir. Demiryollan insaatı, masarifi alelâde biitçe tahsisatile temin edilerek art roaktadır. Paranm kıymeti tamamile tesbit edildiği gibi evrakı naktiyenin sukuhmdan ihtiraz olunmaktadır. Bütçede muvazene kat'î surette temin e dilmiştir. Hükumet memleketteki müstahsil kuvvetlerin inkişafını daima teşvik ve hL maye etmektedir. Bütün bunlardan maada, Türkiye komşularile arasında mevcut arazi meselesini hal ve ayni zamanda ırkî, n yasî hudutlannı temin eylemiş bir va riyette Yakınsarkta sulhun mühim bir istinatgâhmı teşkil ediyor. Bu hayrete şayan isleri yapanlar hiç şüphesiz kelimenin bütün manasile büyük adam vasfuıa kesbi istihkak etmişlerdir ve bundan dolayı Türkiye bihak. kın iftihar edebilir. Osmanh imparaîorluğile asnrlardanberi mücadele halinde bulıman biz Yunanlılar, Anadoluda felâketle neticelenen ve Rumlarla Türklerin mübadele meselesisini meydana çıkaran harbi müteakıp millî bir deviet olarak yeni. den kuvvetlenen TSrldyeye elimizi uzatmak basireti siyasiyesinî gösterdik. Yeni Türkiyenin uzathŞınuz bu eli samhniyetle alıp sıkmasından dolayı da mes'aduz. Asırlarca aynî arazi üzerinde yajı yan her iki millet bu suretle yekdigerini tammak ve birbirlermm kıymetmi takdir etmek fırsatını buldular Arnla. nnda deviet adamlan tarafından tah • kim edilen bu tamamile çırarf dostiuk onlartn terakki «enrahmda sade ken di iyilik ve menfaatleri için değfl, ayni «amanda Yaktn»arkta sulnun temîni içm de birbirlerîne dayanarak yanyana yürümelerine musaade eyliyecektîr. , Reisicurnhur Hz. senelik nutuklarınr irat buyuracaklar Ankara 31 (Telefonla) Millet Meclisi yarın saat ikide toplanacaktır. Bu içtimada Meclisin 3 üncü senesinin ilk içtimaıdır. Reisi cumhur Hazretleri bu münasebetle senelik nutuklarını irat buyuracaklardır. Bu nutuk ehem miyetle beklenmektedir. ^^^ı^^^^ ^^^^^v ^^^^^»^^^^^r~^^r^^^r^^^ ^^^^~^ ^^^^•^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T Gazi Hazretlerinin nutukla rından sonra Meclis Reisi ve reis vekilleri intihap olunacak, idare heyeti seçilecektir. Bir bafta sonra da Başvekil Ismet Paşa Hazretleri Meclise hükumetin bir senelik faaliyeti hakkmda izahat verecekler dir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ öğleden son . ra Keresteciler de yeni yapıla cak halin temel atma merasimi, mezbehada ye . ni yapılan paviyonun açılnxa resmi y&pılmıs ve sur haricin de yapılacak asfalt yolun insa »ına baslanmif tır. Bu resmi kü. »at ve vazi e«as resimlerinîn tafsilâtını lnsmı mahcusumuzda buIacaJuımx. Gece gene bü yük fener alaylan yapılmıs, halk kürsülerinde veri len nutuklara ve konferan* lara devam edil mistir. Bayramların bayramına ait intiba ve ihtisaslar Muhtelif şehir, kasaba ve köylerdeki muhabirIçrimizden, aldığımız telgraflar, mektuplar Şehitlikteki merasim Şehitlikteki me rasim esnasın tstanbulun gece manzarası: iialata kalesı va Suleymanıye camıı çelenk konmuştur. Merasîme binlerce halk iştirak etmis, müftü Ef. tarafından bir dua okımmuş, şehitlerin ruhuna fatihalar ifthaf o. muştur. (Mabadi S inci aahifemizde) da Belediye, Halk Fırkası, esnaf ce . miyetleri ve muhtelif teşekküller tarafından abideye yirmiden fazla Bu büyük kâğtt yığını gazetemize büyük bayrama ait habefleri vermek üzere son iki gün içinde çekilen telgraflardtr Ankaraya sureti mahsusada gönderdiğimiz muharririmiz yazıyor: En yüksek ve en asil heyecarfarm kaynağı olan Ankara, üç gün üç gece renklerin en giizelile, ışıklarm en par. laeın* büründü. Ankaramn »evinci, bu ışığın altında ve bu rengin içinde bu lusan bütün bir Türk âlem'nrn sevtnci idi. Vc gün sokaklar, mey ' >lar büyük insan kütlelerinin dalsalandısı co«kun bir nehir ve engin bir deniz halini aldı. Sarkılar dinmedi, eğenceler durmadı. Yer yer açdan kürsülerde halk hatipleri büyük bayramm sevinçine yeni heyecanlar kathlar. Bu kürsülerde jatafatlı sözler desil. icten selen duysular baykmldx. Herkes canknlağüe dinledi, besendu hak verdi v e alknladu Ankaramn sayısız misafirlerine rağ . men, tek bir kisi açıkta kalmadı. Bu vaziyet hesabı ve rakamı bile şasntan özlü bir samimiyeti, kaynaşmayı gös • terir: Ankara genişlemLşti, burada yalnız bu misafirler değil, bütün bir yurt barmabilirdi! Üç gün üç gece her yerde, Cumhuri, yetin on yılı sarkısı tekrarlandı. Kapalı yerlerde, aüe yuvalannda da, her ses bu havaya uydu ve toplantılar dün» yanm en neseli meclisleri haltne geldi. Bütün bu heyecanlann üstünde Gaxi Mustafa Kemal Hazretlerinin, büyük milletine hitabesi, kulaklarda çmlryor, gönüilerde bir meşale grbi yamyordn. Ankara ovasmı dolduran genis baBc kütlerinin ve kulaklannı hoparlörlere bağlamı» bütün Türk dünyasınm kar . sısında söze baslarken, en büyük Türk te kendisini dinliyenler gibi, kendisini dinliyenler kadar heyecan içmdeydî. Büyük Yaratıcmnı bu hıtabesmi, yaknv Mabadi S incî sahifede Memleket dışındaki merasim, tezahürat Elçiliklerimizde verilen ziyafetlerde birçok memleketlerin Reisicumhurları ve Başvekilleri bizzat bulundular Paris 31 (A.A.) Dün aksam Türkiye Büyük elçisi Suat Bey tanfOkdm Türkiye Cumhuriyetinin onuncu j a dönümü münasebetile bir akşam ziya feti verilmis ve bu ziyafeti pek parlak bir kabul resmi takip etmiştir. Ziyafette bilhassa Fransa Reisicumhunı M. Albert Lebrun Hazretleri, M. Pol Bonkur, Mülî Terbiye Naan de Monzie, heınen heraen bütün büyük ve orta elçiler, ecnebi atasemilrterleri, Pa. ris askerî valisi jeneral Guro, bahriye erkânıharbiyei umumiye reisi Arniral Durandvie!, âyan ve meb'usan azasın dan birçok zevat hazır bulımrmıçlardjr. Bunlar arasmda bilhassa Belcika, Ispanya büyük elsîlo'.î, tîigfltere mas lahatgüzan. Lehistan. Almanya, Lit vanya, îtalya, ve Avnsturya büyük el. çileri, Kanada, Yunanistan,, Guatn»Estonyp, Çin, Meksika. Fenîândiy^ 1 . rasuay, Macaristan, tsveç, Harfi, Iran Şiy?m orta e'cileri ve sabıh Başvekil M. Stes< sabık naıtrlart'an M RenoTt •ımuru siyasiye müdürü M. Bargeton, Paria elçiliğimizdeki merasimde haHariciye Nezareti Afrika ve «ark Uleri zır bulunan Fransa Reisicumhuru müdür muavini Sent Göntin görülü M. Albert Löbrön vordu. Suvare geç vakte kadar devam etmiş. Suat Bey, refikası halihazırda seyatir hatte bulunduğundan misafirleri kcn ile beraber salonun methalmden karsıBerlin 31 (A.A.) Dün Türkiye lamutır. Evvelce t?karrür etmiş olan Cumhuriyetinin onuncu yıldönümü balo, Penlövenm vefatı münasebetile münasebetile Türkiy» sefaretane bir eseri nezaket olra«k üiere Sefir bey sinde yapılmıs olan kabul resmind» tarafından programdan çıkardmıştır. Mabadi S inci sahifede Balkan meseleleri Bulgar ve Romen Kralları arasmda yeni bir mülâkat Sofya 31 Kral Boris, dün Sofyadan hususî trenle h^reket etmiştir. Kral Romanyanın Yerköy şehrine gitmis ve orada Romanya Kralile görusmüftür. Bu münasebetle resmî bhtebliğ nesredibniştir. Bu tebliğde deniliyor ki: «Bulgar Kralı üçüncü Boris Hazretlerile Romanya Kralı ikinci Karol Hazretleri 30 tesrinJevvelde Romanyanın «Yerköy» şehrinde mülâki olmuşlardnr. tld Kral, Yerköydeki Romanya maiyet müfrezesmi teftiş etteiktn sonra Rus Mabadi S inci sahifede Deniz Harp mektebinin yeni mezunları m mm m M X Paris Ozerinde esrarenğiz bir Zeplin Paris 31 (A. A.) 30 Eylül 8ecesi «aat 1 de leızeppelm tipinde kabilisevk bir ecnebî balonan OrleanafleBourges arasında Salbnsde bulıraan topçu tesî. sahnm üzerinde uçtuğuna ve kua bir zaman projektörlerile zemîni aydınlattıktan «onra, geldiği gibi sene sayet yüksekten oçarak avdet ettiğini ve bu suretle seyahati esnasmda nazan dik kati celbetmis oldugunu petit joornal yazmaktadır. Berlinde Deniz Harp mektebinde dün mektebin 1933 senesi mezunîannsn tahsil müddetlerini tamamlamalan münase betile bir çay ziyafeti verilmiştir. Toplantı saat on beste başlamıştır. Mera simde büyük riitbeli deniz zabitleri . miz, mektep talim ve idare heyetlert ve mezun efendiler hazır bulunmuşlarMabadi 5 inci sahıteav
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog