Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıkti 23 Dokuzuncu sene: No. 3118 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektnp adrest cumhurtyet tstanbul Posta kntusn: tstanbul Na 246 Telefon Başmuharrlr 22366 Tahrlr mudürü 23236 Idare muduru 22365 Matbaa 20472 İlân sabifelertmb herkese tçıktır. Cumhuriyet'te neşrettirilecek ilânlar l{in doğnıdan dofnıya idarehanemize dah! muracaat olunabiHr. umhuri \ Fazartesi 9 Kânunusani 933 • Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize geliren m faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. •ınıınıiNiıınınnnınııııınınııınıımMiıııııniınıııınmııımn •mıınıiNiııntnmıınmııntnmmımMiııııımımıııniTiııının ıimııııııı»ım KuDonlar Mes'elesi Yarın Fırka Grupunda Görüşülecek linııııııınumıuııııııııımnriD .„... 9 Dahilî İstikraz lâyihası Muhtelit Encümenden Meclise gitti Kardeş Mısır Dahilî istikraz yirmi Ve Türk milletleri senede itfa olunacak • • v İki gün sonra Bursa'ya hareket buyuruyorlar Ankara 8 (Telefonla) Reisicumhur Hz. nin iki gün sonra buradan hareket edecekleri anlasdmaktadır. Gazi Hz. ağlebi ihtimal bir miktar Eskişehir'de tevakkuftan sonra Buraa'ya geçeceklerdir. giden iran heyeti İstanbuTdan geçti Heyet Milletler Cemiyetine İngiltere İran ihtilâfı için izahat verecek ııııııııııtımıııiiiıııımHitımuımıııııiHmmıtNutınM Ankara: 6 ikincikânım (Başmu * harririmizden) Her ikisi Akd<>niz'de iki memleket ve millet olan Mısır ile Türkiye'nin bizim samimi telâkki ve itikadtmıza göre dün olduğu gibi bugün de, yarın da yaînjz kardeşliğe istinat edebilecek münasebeileri son günlerde şiddetli bir untihan geçirdi, ve onu bizim muzafferiyet saymakta bir nevi zevk duyduçumuz muvaffakiyetle de atlatb. Üç beş gün için fes mes'elcei adı altında Vraz dedikodu mevzuu olmus olan hâdise akli selimin hakimiyeti ile ortadan kalkıp gitti. Zaten aslı faslı olmıyan o dedikodu mevzuu şimdi artok bir efsane bile değildir, o kadar yok olmu'tur. Onun yerine ise iki kardec milletin dostlırıkiarı tekrar bütün berraklığile yükselip parlamış bulunmaktadır. Bu mes'ut neticeden dolayı ikî tarafın da mütekabil dostluklarmdak>i yüksek kıymet ve ehemmiyeti takdir edenlere göre memnuniyet ve iftiharlarııu ilân etmek artık hak* kedilmiş en tabiî vaziyet sayılmalıdır. Mes'elenin nezaketi gayr abiî ve hakikaten de ileriye sürüldüğü şekHde gayrivaki bir havsiyet ve izzeti nefU işinin harici bazı tertîplerle aIevlendiriJme«;ne çalışılıyor görÜPTrvesinde idi. Bu mevzu üzerind*" her han«i bir suitefehhihn Mle her iki tarafı kolaylıkla içinden cık''m»»ı zor e*Vmazlara süriîkîrvefciürdi. B'z h*kikati izah edebilmek icin yalnız kuvvetli d©*tlu*umuzun t*biî m*T»tsına dayand'k. Teşekkür olunur ki Mısır Kralı Hz. nin akıllı ve ha«*a* hükumeti dahi hâdiseyi nihavet ayni zaviyeden tetkik ve mi'ah^de altına a'arak zaten ihtimali olmıyan mes'eleyi keenlemyekJVn saymak ba«iret ve kivasetini gH*termiu oldu. Bu netice iki kardeş mHle*e de ayni müsavi şerefi veren bir zaferdir: Hakkm zaferidir, hak»katin zaferidir, Mısır ve Türkive ha^Vlarınm mütekabil ve çok samimî dos.tluklarınm zaferidir. Bu çaıpraşık tecrübeyi böyle zafere benziyen bir muvaffakiyetle geçirnm oldukfan sonra bizim samimî telâkki ve itikadımıza göre dün oldu^u gîbi bugün de, yann da hep mütekabil kardeş hissiyatile yaşıyacak olan iki milletin dostlukları üzermde tekrar ve artık rahat rahat, belki eskisinden daha kuvvetli hir kanaatle konımnakta devam edebiliriz. Gözlernnizin önünde mazi olmuş koca bir tarih var ki bize bin hir dasıtan söyler ve mazi olacak koca bir istikbal var ki sinesinde dünyava yeni do?acak çok enteresan ha'"katler saklar. Bv<nin o Voca nazi ile Utikhaiin haddi fasılında iki millet her halde hep bize akıp gelen yarınları emniyetle karsılıyabilmenin biiı'ün e«bap ve seraitine ma1attîrler. Her iki taraf icin i*tiyebileceğimiz yegâne dikkat akıllı, azimli ve soğvk kanlı oİTnalarrndan ve bir de bzim kardeIikle ifade etmeği sevdiğhniz dostluklarınm kıvmet ve e§ıemmive<r>'ne lâyıkile vâkrf olarak onu muhafazaya cok itina etmelerinden ibarettir. Ürt tarafmı hayat ve hadisat kendiliğinden temin ve tekmil edecektir. Bevhude kehanetlerle mıiıbal&§alı havallerden zevk alahilir khnseler değiliz. Bugün milletlerin sade^e saadet ve selâmetlerinin temini faraza imoaratorluklar kurmaktan daha büyük mes'eleler olduğuna kanaat getirmis reaiist insanlanz. Bu «aadet ve selâmetin basında millî ref ah ve "'stiklâl bulunduğunu en büyük hakikat biliyor ve ona aşıkane sanhmş bulunuyoruz. Mısır'm îcinde olduğu merhaleye gelinciye kadar katetmîş bulunduğu mesafeyi hürmet ve muhabbetle karşıhyor ve kardec milletin yükselis yokındski hamleleriwi m«mnunivetle ve en samrm! tempnnilerimizle takip edivoruz. Mısır'm manzarasi gözimıüzün onıîrtd'e olan bir h«»kîVattir: B>\«ında muhterem bir hükumdarm bulunduîf Tahvilâta % 7 faîz verilecek ve resmî muamelâtta başabaş kabul edilecek Ankara 8 (Telefonla) Dahilî i»tikraz kanun lâyiha»mı BUtçe encüaneninden sonra tetkik eden Muhtelit encihnen bazı tadiller yaparak projeyi kabul etmistir. Lâytha Meclis heyeti umumiyesîne »evkedıiimistir. Lâyiha esaslan aynen sud"ur: 1 Senelik faiz ve ikramiye yekunu yüzde 7 olmak ve itibarî krymeti 12 milyon lirayı geçmetnek ve 20 senede itfa edilmek sartile azamî üç tertipte hâmilme muharrer tahvrl ihracı suretile dahili istikraz aktine Maliye Vekili mezundur. 2 Bu iattkraz tahvillerînin itîbarî krymetleri ile ihraç f iatlan arasmdaki f ark ve ihraç muamelesi için yapüacak her türlü masraflar yekunu îstîkrazın itibarî miktar b*liğinm yüzde sekizini (reçemez. 3 Bu îstikrazm ihraç şartlan tediye servisleri ve itfa plânlan Maliye Vekâleti ile Türkiye Cumhurryet Merfeez Banücası ara^ında aktolunacak bir mukavele ile tayin ve te»T>k ol»nur. 4 ttf a pl»m m'TcHvnce bu istikraz tahviHeri ^kur»a fle Sasabaş itfa ve ıkramvv«*er} de kur'a ile tavin ve tevzi ed;ltr. Kur'a neHceleri Maliye Vekâleti ile Cumhııriyet Merkez Bankası tarafından ilân Eursa'da hazırlık Bursa 8 (Telefonla) Burada Gazi Hz. nin teariflerine sabırnzlıkla intizar edilmektedir. Köşklerinde hazırlık ikmal edil tbrahim Tali Bey Kahire'ye gitti Dost Mısır'la bazı iktisad? anlaşmalar yapılacaği scylenüiyor Mrslr Sefffîri Abdülmelik Hanna B. bugün Ankara'" dan sehrimize gelecek ve yann mezunen memaleketine gidecektir. Diğer laraftan alınan malumata naazran evvelce brrincî müfettiçi umumî olup tstan Istanbvl meVusu Ibrahit bul meb'usluğuTaü Bey na mtihap edHen tbrahim Tali Bey bir kaç gün evvel sehrimize gelerek Mı*ır*a hareket etmistir. (Mabadi 8 mct sahifede) Iran'uı Londra sef irı Tahran'a çağırıldı Ingiltereîran ihniâfmâ sebep olan petrol kuyulan mizden geçerek Cenevre'ye gitrnîytir. Heyet tran Adliye Nazm Ali Ekber Daver Han ile sabık Paris sefiri Hüseyin Han Alâ ve kâtibi Na*rullah Han'dan mürekkeptir. Heyet a«îngîltere fran petrol kumpan • zalan Toros ekspresfle sehrimixe yası> mes'elesinden dolayı İngiltere gelmişler ve konvansiyonel trcni ile ile tran arasmda çıkan ihtilâf içm Cenevreye gitmislerdir. Milletler Cemiyetine izahat verecek 2 inci sahifede) olan Iran heyeti murahhasası şehri Edirne asfalt şosesL. Dört Vali yakında toplanarak inşaat esaslarını tanzi r» edeceklerdir İnşaata şubat tçinde başlanacak Şehrimizde Avrupa'dan ve Bafkan'lardan gelecek olan seyyahlann kolaylıkla ve rahatça seyahat edebilmeleri için Edirne ile tstanbul arasmdaki yolun tamamen asfalt olarak inşasunn takar • rür ettiğini yazmıştık. Bu tesebbüsle meşsrul olmakta buranan Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey bugünlerde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağı valüerini şehrimize davet edecek ve yolun yeniden tanzim ve inşası mes'esi dört vilâyet valisi arasmda müzakere olunarak bunun için icap eden esas ve tedbirler kararlaştınlacaktır. tstanbul Edime şosesinin asfalt olarak yapılması hususunda Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerinin de müzahereti temin edümistir. Edime şosesî mes'eîesile meşgul oTmakEdirne üe tstanbul arasmda 236 kflota olan Valimiz Muhittin Bey (Mabadi 6 ınn sahifede) Büfçe Encümeni Reiai Hasan Fehmi B. olunur. 5 Bu kanuna .nu*t*niden çıkanlaoak tahviller ihraç tarihinden ifr"baren ancak beş sene geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş tediye e~ dibnek suretile tedavülden kaldırılabilir. 6 Bu istikrazm ihracma raüte« allik her nevi ilânlar muvakkat ve kat'î tahviller ve bunlarm kuponlan ile tediyelere müteallik evrak ve se( Mabadt 6 tncı sahifede ) Son Paris itilâfnamesi Şükrü B. dün Ankara'da Ismet Paşayı ziyaret etti Ankara 8 (Telefonla) Saracoğlu Şükrü Bey bu sabah buraya muva • salat etti ve Basvekii tsmet Pş.fleMaliye Vekili Abdülhal& Beyi ziyaret e • derek görüştü. Bir aralık Meclise de uğrıyarak meb'uslarla temas ettL Sah günkü Fırka içtimaında kuponlar mes'ele» hakkmda izahat vereceği anlasdmaktadır. Şükrü Bey üç dört gün kadar burada kalacaktır. Saracoğlu Şükrü Bey salı günü Fırka Türk Yunan Grupunda itilâfa dair izahat verecek Dostluğu Atina Sefirimiz mühim beyanatta bulundu Atina 8 (A. A.) Elefteros Anthepos gazetesi, Türkiye elçisi Enis Be yin beyanatmı neçretm ekt ed ir. Mumailevh, Türkiye ile Yunan ist an arasındaki münase batin her noktada mükem mel oldugunu, çünkü Türkiye " Elçimiz Enis Bey Yunan itilâfının muallâk hiç bir mes'ele bırakmanus bulunduğunu sövlemiftir. Enis Bey, ilâveten diyor ki: € Garbî Trakya'da Yunan ka(Mabadi 6 tnet saM'ede) 933 Avrupa Güzeli Madrit'te yapılacak müsabakaya en az on beş millet istirak edecektir Borç taksitleri ve Osmanlı Ban. kast ile müzakerat Saracoğlu Şükrü Beyin verdiği malumata göre 107 milyon albn liradan (8) milyona inen borcumuzun tediyesine önümüzdeki malî senenin ilk a ymda batlanacakhr. Taksitler 700 bin lira üzerinden ve Fransız frangı ile ö • denecektir. Mukavele elli sene için yapılmaktadır. Taksitlerde bütün mas • raflar da dahfldir. tki aya kadar kat'î mukavele imzalandıktan sonra eski tahviller yeni bir tahvfl ile değistirflecek • mıııuıııııııııııııı nmıtııt Fırka Grupu Reislerinden Afyon meb'usu Ali Bey tir. Faizli olacak olan bu tahvillere Nouvelles obligation de la dette Turque adı verilecektir. Şükrü Bey Osmanlı Bankası ile o • Ian müzakerahn iyi bir safhada bulunduğunu, imtiyaz miiddeti hakkında henüz karar verilmediğini, Cumhuriyet Merkez Bankasmm mevcudiyeti ve haklarile kabili telif olmıyacak her hangi bir kayıt ve talebin müzakere mevzuu olamıyacağını sövlemiştir. rini tartaklamak istiyen son imtihan işte bu kahir hakikatlerin önünde eridi, ezildi ve yok olup gitti. Şimdi geriye kalan yalnız iki kardeş milletin dbstluğundan ve daha doğmsu kardeşliğinden ibarettir. Bu müsbet neticeyi temin ettiklerînden dolayı basında Büviik Gazi'miz olan kendi hükumetimizle basında muhterem Kralı olan Mısır hiikumeti ve Mısır 5efiri Abdülmelik Hamza Beyefendi ile bizim Kahire elçimiz Mehmet Ali Şevki Paşavı hasseten tebrîk etmek lâzımdır. Nihayet dünya sıılhü için de memnuniyetle telâkki edilecek olan bu mes'ut neticeyi böyle revk ve sürur ile kaydederken 'esmî tngiliz mahfiller;nin dürüstlüklerinden ve iki taraf dostlrklanndîn şüpheye hakkımız oİTnadığınm zik'i dahi bir vazife t«*kil etmekte olduğunu ilâve edebiliriz. YUNUS NADl ııııııtııııııııiHHiınuıııuıııuıııuıiHiııııtıiiiıııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııtıiMiııııııııııııııııııııııııınınıııı ğu bu levha bizim oldugu gibi kabul ve hüsnü teJâkki etmekte hiç bir müskül görmediğimiz bir realitedir. Hiç bir milletin idare şekli bizi alâkadar edebilecek bir mes'ele teşkil etmez. O her milletin elbet bin bir icap ile ihtiyar ettiği kendisine göre mühim ve mukaddes bir keyfiyettir. Asıl ehemmiyeti haiz olmak lâzun gelen cihet ise mdlletlerin mevcudiyetleri ve mümkünse mütekabil dostluklarıdır. Biz Türk'lerin Mısır'da gördîiğümüz ve aradığımız hakikat bundan ibaret olarak Ni! vadisini süsliyen o muhterem halkı Işte bu mülâhazalar altında sadece seviyoruz. Mısır Kralı Hz. nin büyük bir Türk aile»ine mensup elbet yüksek kıymetli muhterem bir şahsiyet olduğunu da soyliyelim mi? Mtsır bizden kendisine karşı muhabbetten ba<ka ne bekliyebilir?... tki kardeş milletin münasebetle Ankara meb'usu Ali B. dün vefat etti Ankara 8 (Telefonal) Ankara meb'usu Ali Bey bugün vefat et m^ tir. Merhumun cenazesi çok kalabahk obniM, Cebeci've defnedilmîş+fr. Merashnde Riyaseticumhu» Kâtibi Umu misi Hikmet, Merhum Ah Fırka Umumi Kâtibi Recep Bevî le bir çok meb'uslar, Fırka teskilâtı ve Ank«ra*lılar hazır bulunmuş'ardır. Ali Bey, Ankara'da »evilmi^ bir za*t' îhtiyar ve son zamanlarda has ta idi. tato Sürryva 36 Pırdevs Hanım Bugün güzeüik müsabakamıza istirak edenlerden Firdevs Hanımın resimle rini dercediyoruz. lianımlar lutfen istical ediniz Elimizde mevcut resimlerin nesri biter bitmez, müsabakanm resîm neşri müddetini ikmal edilmıs addedeceg'i mizden müsabakaya girrnek istiyen ha Foto Sürevva 36 Fird»*v* 1îantmın boy r^smı nımlardan istical etmelerini irca ederiz. l.utfrn sahlfejft çeviriniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog