Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Seyrisefain'in istikrazına Maliye kefil oluyor, lâyiha dün kabul edildi Dokuzuncu sene: No. 3115 İSTANBUL CACALOĞLU Telgraf Te mektup adresl: Cumhurtyet lstanbul Posta kutusu: lstanbul, No 248 Telefon: Başmuharrtr: 22358 Tahrtı mödürO: 23236, tdare muâürü: 22365, Matbaa: 20472 tlân sahlfelerhnb herkese açıktnv CumhuriyeFte nesrettirHecek ilânlar Için dofrndan doğrnya tdarehanemlze dabl müracaat olnnabflir. umhuriyet Telefon ücretleri Tenzil edilecek Devlet Şurası dün bu şekilde karar verdi Ankara S (Telefonla) Surayi Devlet heyeti umumiyesi bugün toplanarak telefon ücretlerinin tenzili mes'elesine dair evrakı tetkik ve müzakere etmiştir. Şirket tngiliz lirası için mukavelede altın esasının yazılı olduğunu, altın stfrüngte ise tenezzül olmadığı cihetle fiatlann inmemesi lâzım geldiğini iddia ediyordu. Şurayi Devlet mukaveleyi tetkik etmiş ve altın Ingiliz lirası kaydinin mevcut bulunmayiD yalnız tngiliz lirası denildiği görüldüğünden o za man sabit bir vaziyette olan tngiliz 11rasının tereffu veya tenezzülünd<> fiatlarda zam veya tenzilât vapılması icap edeceğine nazaran bugün Ingiliz lirası düşmüş olduğu için fiatlarda da tenzilât vanıiması lâzım geldiğine karar vermistir. 6 Kânunusani 933 Kubilây abîdesinin inşaatı başlıyor, abide ile C. H. F. meşgul olacak mınıııııınıııııııtııuıııuııunıııtnıııınıııııııııiıiıiııııııııtnııııiMiıııııııuııuıııuınNHiııiNmııı Devlet Şurası Telefon Ucretlerinîn Tenziline Karar Verdi iktısadî mes'elelerimiz Geceleri bizi kimler bekliyor: 9 Görmeği ve Beklemeği bilmeliyiz Tarkrye'yi anlamak içîn Ankara'yî aniamak lâzımdır. Ankara, 23 nîsan 1920 de Türk hükumetinin, istik'âl savaşmm kazamlmasından sonra da Türk devletinin merkezi oldu. Bunanla taptaze yenî bir devlet doğmus de ğfldi; onunla beraber, yeni bir zihniyet te doğmustu. Bu, Ankara zihniyetidir. Buna anlamak için Ankara'ya gözü, yüreği açık olarak gitmek, orada içte fesat saklı olmadan, temiz bir nîyetle otnrup gormek, dinlemek ve düsün • mek lâzımdır. Bugün bütün Türkiye Ankara'nm kafasOe düşiinüyor, Ankara'nın yüreefle duyuyor. Orası büsbütün baska bir dünyadır. Oradan fıskıran her cereyanm yeni bir manan vardır. Ankara'yî gormiyenlerden, Ankara'da oturup kulaklarmı aça aça ber şeyi dinlemiyenlerden çoğumuz, o yeni manayı anl'vamıyoruz, hatta sezemfyoruz. Bizde bazi gözler var ki kendi yurdumuza da, garp'Perîn gözlüklerUe görmekten üerive gidemivorlar. Bu şasırtan ve yarultan gözlük, hakikatleri, dürbünün ters tarafından bakılduh vakitki en kiicük şekillerile bile görmeüre müsait değildir; bir tuhaf ve acmacak dalto n ' i n yapan bozuk ve fena bir göz lüktür. Âli İktısat Meclisi dün içtimalarına başladı Meclisi İktisat Vekili açtı, Celâl B. in nutkundan sonra üc encümen secilli Ankara 5 (Telefonla Âli İktisat Meclisi bugün saat üçte tktısat Vekili Celâl Bey tarafından açılmıştır. Celâl Bey kısa bir mıtuk söyliyerek meclism uğrasacagı sa nayi, maadin ve tediye muvazenesi mes'elelerinden her birinin çok tnühim olduğunu, bu işlerin inkisaiı için meclisin Uabetli kararlarını beklediğini söylemds, azaya mesailerinde muvaffakiyetler temenni etmif tir. Bundan sonra meclise Hasan B. riyaset etmiş, Celâ! Beyden münhal bulunan ikinci reisliğe Merkez Bankası ntüdürü Salâbattin Bey seçil • mişiir. Meclis 931 tediye muvazenesi için bir, sınaî mevzu içîn bir, madenlere müteallik mesail için de bir ki ceman üç encümen ayırmıştır. Encümenler bu me»'eleleri tetkik edecekler, tetkikatın hitamınd'a heyeti umumiye tekrar toplanacaktır. Gazetecilerin gecesi nasıl başlar, nasıl biter? Gece muharrirleri Gecenin haberleri toplanırken... Kasa başuvJa sabah Alo Alo... Sofya sizi bekliyor. Kalem beyaz kâğıt tabakalan üstünde mütemadiyen kosu yor. Dolan kâ ğıtlar yerlerini baskalanna terkediyorlar. Kâğıt destesi git tikçe inceliyor. Arada bir kapı açılıyor; ses< »izce içeri süziilen bi telgraf \ Akıl icin yol b'Ydir, derler; ü'itı, akla davandıği i<~in, âlim gözleri hakikatleri en iyi görür, sanılır; düşünülmez ki â'imler de yanılan insanlardandır ve hele çok defa fikirlerinden ziyade duyVekilimiz Mahmut Celâl gulanna esirdirler. tlmin bitaraflığı, nilarun diye hitap etmekten seref doyatktisat Vekili Celâl Bey bu münas«bayet bir hadde kadardır; ber osul, yorum. Vaktile aranuda bulunmaktan betle su nutku «iylemisth": mutlak surette, her yerde ayni neti iMabadi 2 inci safııjede) c Arkadaslarun: Size arkadas celeri vermiyebilir. Biz, Avrupa flmine o kadar înanıyoruz ki, her hakikati ya'nız o doğnrabilir, itikadındayız. tlme itikat bir fazilettir; e*erlerini gördüğümuz bu zekâ isinm bize çok ^M hakîkatler öŞreteceginde sSphe etmemeüyiz; lâkin Pmm, her halde, her zcmanda, ber hakikati îzah edec«rne Ht'iy^Me htiküm veremeviz. î*te Türklere, Türkiye'ye ait ftknrle* de, ilmin mibenarinden ne kadar geçerse geçsm, bir mil'etin hayat kaynağmdaki hari • ka'^n ifade edememek mevkiindedir. Bilmera demek istediklerimi kâfi dererede acıklıkla anlatabiiiyor muyum? Haydi, bir misal olmak üzere, Anka ra'nın Mvasî cephoine bir eöz «rezdireyîmt Bir zaman İstanbul'da, Tiirk'ün kurtuluş imkânmı nihayet bir manda tenvninde anyanlar varken, ve ba, en büyük bir vatanperverlik sayıbrken Ankara, Türk'ön kayıtsız, sartsız istiklâ'mi istiyor, ve bana elde edeceğinc bütün kafasiie ve yüreğile inanıyordu. O giindenberi Ankara, bu imannu kuvI^tbüuy'm şehit edttdiği meydanda yapıZan tezahürattan birfnde, solda inküâp şehidi vetlen^iren islerden baska bir sey yaomerhum Kubilây madı. Türkiye busiin, en mutlak bir istiklâl Pe müstakfldir. Halbuki. bu mutAnkara 5 (Telefonla) Şehit Ku • nin riyasetlerinde Recep, Mahmut Celak istiklâlde Avrupa devletlerinin valâl, Vasıf ve Yunus Nadi Beylerden mübtlây için Viyana'da tahsüde bulunan zivetindeki kararsulıthn, muvazenesizrekkep bir komite tesekkül etmiş, ba Nadir Nadi Bey arkadaşımızın teklifi liğin tesiri olduğunu düsünebflenlerimiz maksatla vaki olacak teberruabn tş fle Menemen'de hâdise mahallinde bir vardır. Hasta Adamın, ölüm yatağmda Bankasmda toplanması karargir olmuşabide yükseltmek üzere Türkiye Bü • dahi bir hayli zaman yasıyabilmesini (Mabadi 5 inci sahiteie) yük Millet Meclisi Reisi Kâzım Ps. Hz. devletler rekabetine hamledenler, bugün, başka türKi düşünmezler. Akideler de, itiyat olduktan sonra, sökülüp atıla • mazlar. Canlı bir mTIet kaynağından ne kudret harika'nn fı«kıracağmı onlar nasıl tahmtn edebüirler? Osmanlı Bankası Müzakereler müsait bir safhaya girdi i Ce'âl Beyin nutku Kubilây için abide Ankara S (Telefonla) Osmanh Bankasmın imtiyazını temdit etrafında baslıvan müzakerat devam etmektedir. Gerçi vaziyet bir itilâfa yaklasmıs olmamnkla beraber müzakerelerin müsait bir safhada ilerlediği de görülmektedir. *** Dün Paris'tan gelen telgraflarda Osmanlı Bankası aksiyonları 527 frank olarak gösterilmistir. Anadolu tahvilleri ve h'"«e senetle rine g<"lince dün borsada ilk açıİJîta bir miktar vükselmiş, fakat aksam üstü :ar m lira kadar tenezzülle kaîjanmırtır. ((Cumhuriyeti) in teşebbüsü neticeleniyor, inşaata başlanması kararlastı Heyeti Vekilede Ankara 5 (Telefonla) Basvekil tsmet Pş. Hz. bu sabah buraya geldi ler. Heyeti Vekile saat beste toplandı. Bu içtimada tsmet Pş. Hz. nin borçlar itilâfnamesi etrafında Vekiîlere izahat verdikleri tahmin olunmaktadır. saat on birinde yazı masalan ile dolu bir odada bir adam tek basına oturuyor. önün de bir kâğıt destesi, bir kalem ve bir telefon makinesi var. Eli her dakika telefon da. Polis san tralı mı ? tstihbaratı verin.... Yeni bir vak'a var mı? Liman nöJumhuriyet gece muharrirl. müretHpharede sahift.eri tanbetçi kaptanı zim ettinrken, aşağıda telefonla gece verılen havadıs en ile görüşeceğim. topluyor Nöbetçi kaptan müvezzii Samsun'dan, Kony«t*"dan siz misiniz? Kar&deniz'deki fırtına Berlin'den, Nevyork'tan gelen bir ne vaziyette? yığın telgrafı uzatıyor. Itfaiye mi ora*ı? Fatih'teki Kadıköy iskelesi, sis nasıl, son yangın söndü mü? vapur kalkabilecek mi? Telefon makinesi bir dakika ka Tokathyan oteli mi? Baloda palı durmuyor. O konuşmasını bitikimler var? rince onu anyanlar başlıyorlar: Alo alo, Fatih merkez memu Ankara'dan sizi istiyorlar! runu arıyorum. Sizin orada bu ak sam bir kaza olmus. Burası Bursa... Musa Bey siziniMabadi 6 tnci *ahUede) le görüşecek. 933 Güzellik müsabakası Bursa Kraliçesinin intihabına ait tafsilât ve şayanı dikkat intibalar Adana'nm kurtuluş günü Dün Toros gençleri Halkevinde büyük tezahürat ve merasim yaptılar Yahuz bu bir cenheli kücük mîsalimiz bile, Ankara zihniyetintn kolayca anlası'amıyacak kadar yaratıa olda ğunu kâfi anklık'a gröstermez mi? Ankara'da inkılâp fikirlerinden bahsedildi*i vakit, burada dudak büküldüğünü goruvoruz. Bu dndak büküste her seyî inanan bir fevlesof taslağmın »eziyoruz. Mem'eketin her faalîvet sahasında Ankara'nın attıgı çok temkîn1! adımlar, her gün atacaği her veni adumn da gizli bir hayat kayna gından kuvvet aldığını gosteriyor. Dün muvaffakiyetinde şüphe ettiğimiz bir tesebbüsün, bus^in itiyatlanmıza girmif bir hakikat olduğuna sahidiz. Ankarada tereddüt vok; kuvvetli bir azmin temkini var. Gene meselâ Darülfunu nun ıslahında Ankara, yapacaSmdan bize bir sev sezdirmiyör; ona, beDci gene bir tereddüt atfedenler bnlunur; fakat yapılan i?lerin hensinde bize kararsızlık gorünen »eyin kudretli bir yordamdan b«*ka bir çey olmadigim gorme • dik mi? Tekrar edeyim: Türkiye'yi anlamak için Ankara'yî anlamak lâzımdır. Bil me'iviz ki oradan çıkacak her eser, gecîd bir ihtivaca karsıhk oimıyacak; beTki milletin bütün atisile alâkalı bu lunac»ktır. Onun icin, jrormeüfi, din • lemeği ve beklemeği Hlmelîyiz. KÂZIM NAMl Leman SaduOati H. intihabmdan sonra hakem heyeti arasında Dün Halkevînde* yapılan merâsimden bir intiba bulunan «Sinan Pasa» lâkabfle maruf Ali Adana'nın kurtuluş bayramı münaRatip Beyler tarafından Adana'nın kursebetile Toros Gençler Birliği tarafıntuluşu tarihine kadar hahralar söylendan dün Halkevinde parlak tezahürat miştir. Bunu müteakıp mfllî sazlarla yapılmıştır. Merasime İstiklâl marşile memleket mani ve koşmalan söylen başlanmıs, Birlik reisi Hihni, Huknk famiş ve davetlilere Adana pamuğundan kültesinden Taha, Tıbbiye talebesin yapılmış rozetler tevzi olunarak me • den tlham ve Kema! Hayyam B»vlerle ( Mabadi 6 ınct sahifede ) Bursa Guzelltk Kraliçesı Leman mücadele esnastnda Adana'da bizzat hakem heyeti reisi Bursa Beledıye reisi Muhittin Bey Bu sene, Avrupa güzellik müsabakasınm Nice yerinc Madrid'le yapılması takarrür ettiğini ve bu müsabakanm şu bat ortalarmda değil, nisan sonlarında yapılacağını yozımştık. Binaenaleyh 1933 Türkiye güzelini, Avrupa müsa bakasına yetiştirmek için isticale lüzum kalmadığından biz de müsabakamtztn resim neşri müddetini kısa bir zamana münhasır olmak üzere uzattık. ( Msbadi 7 ınci tafıifede )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog