Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi încı cüzü yarın çıldyor Dokuzuncu sene: No. 3137 ÎSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektım adresl: Cumburlyet tstanbol Posta lratosn: îsfembul, No 346 §8İI 31 KânURUSdllİ 9 3 3 Telefon: Baîmuharrlr: 22366, Tahrlr mttdüru: 23236, tdare müdüru: 22365. Matbaa 20472 tlân sahifelerimiz berkese acıktır. Cnmbnriyefte neşrettlrflecek Oântar ffin doğTadan doirnya ldarehanemlze dabi tnöracaat olnnabiör. umhuriy ıııııııııııııııııııııımnııııtuınntrnıııııııınıııtıııifiMiııırıııııııııııımıı ı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ~ ^ ^ ^ ^ Hayat Ansiklopedisi f Büyiık bir kütüphaneyi b!r arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulanmak lâzımdır. MiınmııımınffliıutMHiuıııuıımımuıııııiıııiMirmıuıııııııtııııııiHiMiııı Gazi Hz. BugUn Öğle Üstü İzmir'e Muvasalâf Edecekler nmmııııuııııııııııııınııııııııınııııııı l'IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIlllltlin Köylerimize ne vakit Posta yapacağız? Bu tnevzuu bu sütunlarda bîr kaç defa yazmıştık ama bu yazış larnnız Uzerinden bize şrnıdi bir asır kadar uzun göriinen bir zaman geçmiş gB»i geliyor. Arada geçen bu zamanm urunluğu bu meyanda köylere posta yapabilmek işi üzerinde hîç mi hiç bir hareket gösterilme •ni» olmasile katmerlestniştir. Belki bu müddet zarfmda bütün köylere bhden posta tesis etmis olamazdık. Fakat yapılabileceği kadarını olsun yapmağa çahsmıs olmaz mıydık? İşleri gelisigüzel kendi cere " yanlarma bırakmak ancak merhum hnparatorluğun müteveffa Babialisine yakışabilir bir ıdare şekli clur. Ctunhuriyet idaresini o vurdumduymaz kaba kılise makineye benze ' mekten ne kadar tahzir etsek yeri dir. Köylere posta tesös edip te ne göndereceğiz demeğe mahal yoktur. Köyden a&kerlik hizmetini yapmağa gitmiş olan oğlan anasma babasma ve anası babası çoeuklanna kolay lıkla ve emniyetle mektup salabil melilerdir. Baska hiç bir sebep olmasa bu az veya ehemmiyetsiz bir sebep midir? Her köy her sene orduya üç bes çocuğunu yollar, her köyün ordu iie böyle candan bir bağı vardır. Mehmed'm mektubunu köye kim Uetecek, köydeki ananın, ya nisanhnm ve yahut gelinin diyişlermi Mehmed'e kim ulastırarak? Sîze köylere behemehal posta tesisi için bin bir sebep saytp dökebiliriz ama onlardan evvel sizin yalnız $u ilk sebebi kâfi görüp göremiyece ğinisi anlamağı pek ziyade merak ettiçimizi söylemekte ısrar ederiz. Bu ilk ve pek sade sebebi anlıyamıyanioruıuz «nw mdarınftaBıçıCumhuriyet âdaretinden hiç bir sey anla mamış olacaklarına şiiphe yoktur. Millî müdafaasma düne kadar 80 90 milyon lira veren, bugün de buhran muhran gene 50 60 milyon lira vermekte devam eden bir memlekette baska sebepleri bir tarafa bırakarak yalnız askerlerin aile Terile muhaberelerini temin heeabına bile olsa senede evvelâ 20 30 bin, ikinci merhalede 50 60 bin ve nîbayet 8 0 1 0 0 bin lira daha sarfedemiyeceğinj zannedenler bu büyük milletin büyük ruhundan hiç bir fazilet zerresi sezmemiş olan bedbahtlar olur. Cumhuriyet ida<resinde idare mes'uliyetini deruhde edenlerden bu hakikati idrak etmiyecek kimse bulunabileceğini havsalamız alamaz. Buna rağmen şu köylere posta tesisi işinin sanki erîşilmesi muhal bir hayal unis gibi görülmesi ve bir tü*'Iü yapılamaması söyle dursun, hatta lâyık olduğu csiddiyet ve ehemmiyetle tetkikine bile tenezzül olunmaması bize hakikaten şaşılacak islerden biri göründüğününü de saklıyamayız. Karilerimizden biri Cumhuriyet'e gönderdiği bir mektup ile hakikatte oyuncak kadar ehemnuyetsiz, fakat sura filiyata geçirilmesine gelince her göze asılamaz bir Himalaya dağı görünen bu mes'eleden bahsede rek eğer baska çare bulunamazsa adliye mübasirleri tahsisatile bu için dahi görülmesini tavsiye ediyor. İsviçre kanununda adliye tebligatını da postalar yaparmış. Bize mektup yazan okuyucumuz bir taraftan köy postalarım tesis edelim, diğer taraftan adliye tebligatını da po^talara vermis olalım diyor. Bizde gittrkçe tekemmül edecek posta idaresinin yapacağı munzam vazife yalnız adliye tebligatma inhisar edecek değildlr. Bankalara vukubulacak tevdiat ile bu müesseselerin bir çok tahsilât ve tediyatı postalarla pek âlâ yapılabileceği gibi bilhassa vergi tahsilâtınm bir gün, bilhassa köylerde, postalarla yapılmağa basladığı görülebilecek thr. Posta ve telgraf yol gibi, simendifer gibi medeniyet vasıtalarından biridir, ve onlann belki de en mühimmî. Biz postayı ve giderek telgrafı köylere kadar götürelim derken yalnız askerin mektubunu gözönünde tutuyor değiliz. Türkiye Cumhuriyeti posta ve telgrafı köye kadar götürmekle yeni halkçı idaremizin en yüksek bir misalini daha vermis olacaktır, ve bu misal ayni zamanda büyük bir medeniyet adımıdır da. Fakat yalnız askerin mektnbunu ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ~^^^^^P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ İzmir bugün Büyük Gazi'ye kavuşuyor Dün İsmet Pş, Hz. Antalya'da, Kâzım Pş. Hz. Konya'da tetkikat yaptılar Reisicumhur Hz. evvelki gece Gülcemal vapurile Antalya'dan tzmir'e müteveccihen hareket bu yurmuşlard'ır. Müşarunileyh Haz retlerini hâmil olan Gülcemal vapuru, ancak bugün öğleye doğru Izmir'e muvasalat edebilecektir. îzmic'liler, Gazi Hz. ni büyük tezahüratla karsılamak için gün lerdenberi hazırlanmaktadırlar. tzmir, bugün Ulu Gazi'ye kavusa " caktır. sını Gazi Hz. aynca emretmisler dir. Mübadele isleri Ve Muhtelit Mahkemeler Yunan hükumeti ile yeni müzakereler yapılıyo: Aldığtmız mevsuk bir habere göre yeni Yunan sefiri M. Skalarapulos Ankarada bulunduğu günlerde Hariciye VekiLnnizle iki memleketi alâkadar eden bazı islerin süratle hal ve tasf iyesi için temaslarda bulunmur VekHi Tevfık' tur. Bu temas ' Ruftü Bey larda menua bahsedHen mes'eleler mübadele îşleri ve Muhtelit hakem mahketne * lerinin mesaiti mes'eleleridir Mübadele islerinin dörtte üçü halledikntstir. Fakat geriye kalan ve ekseriya Türk ve Yunan heyetleri arasında ihtilâfı mucip olan mesai lin bugünkü şerait ve vesait üe halli uzunca bir zamana ihtiyaç jföster mektedir. Bu iflerin hazirana kadar tamamen intaç edileceği ümk edilmekte ise de, bilhassa emlâk isleri rtin tasfiyesinin bu müddet zarfın da mirmkün olamıyacağı da düçii nühnektedir. Bitaraf azaların eünde hakem kararına terkedibnis bir siirü mes'ele vardır. Bunlara her gün yeni yeni dosyalar da ilâve edilmektedir. Her gün çıkan ihtilâflarla adedi binlere varan bu mes'elelerin tekrar tekrar tetkik ve tnüzakere edilerek karara raptı isi mütemadiyen uzatmaktadır. Diğer taraftan Muhtelit hakem mahkemesinde de işler çok ağır yürümektedir. Bir çok davalarm iptal edilmis olmasına rağmen daha elde tetkika intizar eden binlerce dosya vardır. Bu vaziyette bu isin de daha senelerce uzaması pek muhtemeldir. Gerek mübadele işinin tasfiyesi, gerekse Muhtelit hakem mahkemesine ait mesainin daha pratik, daha salim usullerle devamı ve bu islerin iki hükumeti fazla masrafa boğmı(Mabadi 6 tncı sahifede) 1933 Türk güzeli kim olacak ? İlk seçmenin neticesi: 11 hanım ayrıldı • • • • * • • Son müsabaka 9 şubat perşembe günü idarehanerrizde yapılacak Güzellik müsabakamızın ilk seçmesine iştirak eden hanımlara, Maksim'de bulunan zevat tarafından verilen rey ler, dün tasnif edildi. Seçmenin maksadı, hakem heyeti huzuruna çıkacak olan güzelleri aytrmaktan ibaret olduğu halde ayni kimselerin ayni güzele bir çok rey verd5kleri,yazınm ve kalemin ayni olmasından anlasıldı. Esasen, Maksim'deki nihaî müsabaka de^:ldi. Binaenaleyh bu reylerin fazla ve •~ksik olması netice üzerinde müessir değıidir. Seçme yapıhnadan evvel gazetemizde yazdığtmız üzere hanmdann seç mede aldıklin reylerin miktarmı neş retmiyoruz. Bu reylerin miktan, hakem heyetine de bildirflmiyecektir. Seçmede rey alan on bir hanımın isim ve numaralan, şunlardır: Asağıdaki tasnif rey adedile değil, sıra numarası iti^ariledir: 1Fazilet Niyazi H. 25 Müşflka » 32 Mari »» 43 Melda > Başvekilimizin dOnkfl tetkikleri Antalya 30 (A.A.) lamet Pş. Hz. bugün Belediyeyi, Fırka ve Halkevini, Muhasebei hususiyeyi, hastaneyi, Iiseyi ziyaret ettiler. Talebeye sualler socdular. Halkevindeki görüşmede komite reislerine dediler ki: «Halkevi mühim bir tesekkülü müzdür. Kültür sahası üzerinde ehemmiyetli mesaisi vardır. Halkımıza siyasetimizi, fikırlerimizi, kültiiırlerimizi en tabiî ve kolay sekilde bu teşkilâtunızla öğretece * ğiz. Halkla sık sık temaslar yapı mz. Mesainizde çok ciddî olunuz. Hayatta muvaffakiyetin yolu ciddiyettir. Burada çahşacaklar idealist olmalıdır. Siz bunlardansınız, tebrîk ederim. Yeni binanızı bitirdikten sonra daha serbestliyeceksiniz. Muvaffakiyet dilerim.» Paşa Hz. yann Fmîke'ye gide ceklerdir. (Mabadi 1 üncü sahitede) 1 6azi Hz. Zamir Beyin ismini değiştirdiler Adana 29 Gazi Hz., Adana meb'usu Zamir Beyin isminde aile adile bir kaynasma münasebeti görmediklerinden kendisini (Damar) tevsim buyurmuşlardır. Zamir Bey Ank oğlu aîlesine mensuptur ve Arık saf ve temiz manasma geldiğinden «Zamir> in damar olması Gazi Hz. tarafından tensip buyurulmuştur. Bu hususta icap eden resmî muamelenin icra Macar Güzeütk Kraliçesi Mel. tlaza Gaol ıt » 44 Melâhat {Mabadi 2 inci sahifede) Almanya'dakikabine buhranr Hitler Başvekil oldu, Fon Papen de muavini... Hindenburg Almanya'nm mukadderatını gen<* kendi elinde tutuvor Berlin 3 0 (A. A . ) Sabık Basveldl M. Von Papen, kabinenin teşküi imkânlanna ait yaptığı tetkikat neticesini bu sabah Reisicumhura bfldirmiştir. Reisicumhur, M. Hitler'i Başvekil v^ M. Von Papen'i Başvekil muavini ve Almanya'nm Prusya komiseri tayin etmiştir. Kabine, su suretle teşekkül eylemiştir: Hariciye Nazın M. Von Neurath, Dahiliye Nazın M. Von Frick, Millî Müdafaa Nazın M. Von Blomberg, Maliye Nazın M. Schwerin Von Krosigk, tktısat ve Ziraat Nazın M. Von Bursa güzeli Leman H. neler anlatıyor? Leman H. ile bir mülâkat Tütün mes'elesi Ticaret Müdiri Umumisi Cenevre'ye gidiyor Bursa Güzeli Leman H akraDalan üe MrHTcfe tCumhunyet* te Odada gözüme ilk çarpan sey şu olIzmır ve Bursa Güzelleri Tokathyan du: Bursa güzeli Leman Hanımın teyotelinde misafirdirler. Onlan akrabalan zezadesi Ferihan Hanım! Bir anda içive ziyarctçilerile birlikte, bir odada bulme doğan suali ona sormakta gecik dum: tzmir güzeli Neriman Hanımın bimedim: raderi, Bursa güzeli Leman Hanımın Siz niçin müsabakaya girmediniz ? annesi, teyzezadesi ve nişanlısı, genç Leman Hanım, teyzazadesinin yerimuharrir arkadaşunız Ragıp Şevki Bey { Mabadi 6 ıncı sahıf"â" • ıSep orada idiler. »»Alman Basvekül M. Hitler Alman faşlstlennin Dir içu« maında [M Hitler ayakta duran zattır] Hugenbergenach, Posta ve Müna ni kabine, ilk içtimamı aktetmiştir. kalât Nazın M Von Eltz Ruebenach, Berlin 3 0 ( A . A . ) Havas Ajansı M. Goering, kabineye memur hava muhabirinden: Hitler kabinesinin te isleri kamiserliğine tayin edilmistir. Ye( Mcbadi 7 inci sahifede ) IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIllllllllMIIIIIIIUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIliniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Milletler Cemiyeti konseyi, Al manya'nın teklifi üzerine Stresa konferansının temennüeri mucibince tütün mes'elesinin tetkikine memur bir komisyon teşkilıne karar vermiştir. Komisyonda Bulsraristan, Yuna* nistan ve Türkiye mümessillerile ti' tün inhisarları bulunan ve bîr ' a hazme, giimrük kanun ve nizar • •<•* rile Türk, Bulgar, Yunan tütün'eri hhalâtına karşı manialar çıkaran devletler mümessillerinin hazf bu lunmaları kararlaştırılnııştı. Hüku metimiz bu komisyonun içtimalarına iştirake karar vermiştir. tktsat Vekâleti Ticaret Müdiri Umumisi Naki Bey bir iki güne kadar komisyon içtimalarına iştirak için Cenevre'ye gidecektir. Kaytarlar kongresi dün toplandı düsünsek acaba postayı köye kadar götürmek ve oranın göndereceklerini alıp askere yollamak için bu bile baslı başına kâfi bir sebep teşkil etmez mi diye soruyoruz? Düşünün bir kere, köydeki anacığı askerdeki oğluna sarı ineğin süıtü ile yoğrul muş ve içine ayni ineğin yağı karıstırılmıs bir çörek yaparak postaya vermiş, posta da beraberindeki mektupla beraber onu ordudaki Meh med*e iletmis, bundan çrkacak yüksek ve heyecanh minnet ve mem nuniyetle beraber onun doğuracağı taptaze, o güzel köy çöreği kadar tath vatan sevgisme hiç son mu o lur? Bilinîz vatandaslar ki vatan canlı bir sey ve onun sevgisi daha canlı bîr şeydir. Biz böyle hükumeti halkile alâkadar ve halkının hepsi birîbirlerini tıpkı kendileri gibi dü şünür bir vatan isteriz, ve vatan muhabbetinin hakikî ve yüksek seklini de ancak böyle anlarız. Bu esaslardan hiç birine itiraz edenimiz yoksa o halde postayı köylere kadar götürmekte daha ziyade gecikebilir miyiz artık? Nasıl unuturuz ki bu memleketin onda yedi buçuğu köydür ve köylüdür? Bunu yapmamaklığımız için uhdesinden gelinemiyecek fedakârlıklar önünde mi bulunuyoruz? Bu maksatla ilk senesi için bütçeye koyacağımız tahsisat topu topu 20 30 bin liradan ibaret olacaktır. Söyliyelim ki mes'ele haddi zatında ne kadar elzemse o kadar da basittir. Biz onu hayalhanemizde beyhude yere izam etmis bulunuyoruz. YUNUS NADİ Tokat meb'usu Bekir Lfltfi Bey kalp sektesinden vefat etti Ankara 30 (Telefonla) Tokat meb'usu Bekir Lutfi Bey Istanbul' dan Ankara'ya geltcken tren Eskisehir'e muvasalat ettiği esnada kalp sektesinden vefat etmiştir. BOĞAZİÇİ Güzide edip Ruşen Esref Beyin haztrladığt bu harikulâde nefis eseri bir kaç güne kadar neşre başlıyacağız. (Boğazi • çi) nin, Rusen Esref Beyin en yüksek eseri olduğanu şimdiden temin edebiliriz. üzaktan < J DünJcü kongreden Baytarlar Cetniyetinin senelk kon ( gresi Halkevinde Rıza Hidayet Beyin riyaseti altında aktedilmistir. Kongrede evvelâ idare heyetinin mesai raporu okusmustur. Raporda aza adedinin günden güne ziyadeleş • mekte olduğu, meslekî terakki ve inkişaf için icap eden tedbirlerin ahndığı, Eczacı mektebinde baytarlığa ait ilâçların da öğretilmesi hususunda tesebbüs yapıldığı zikredilmektedir. Rapor kongre heyeti umumiyesin bir intfba ce tasvip olunmustur. Bundan sonra yeni idare heyeti intihabına geciIerek fahrî reisliğe Meraş meb'usu Mehmet Nuri, riyasete Şefik, kâtibi umumiliğe Hamdi, azalıklara da Raif, Salih Zeki, Münir, Servet ve Mazhar Beyler seçilmis'.erdır. Murakabe heyetine Halit, Ahmet Hamdi ve Ethem Beyler ayrılmıslardır. Şehrimize gelen Ziraat Vekâleti Baytar Müdiri umumisi Sabri Bey de dünkü kongrede hazır bulunmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog