Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Sahifede înci Güzellik müsabakamîzin flk seçmesine aıtrerimler Dokuzuncu sene: Ho. 3136 İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf n mrttop adred: CumhurJyet Utanbul Posta tcutusu: Istanbul No 246 Pazartesi 30 Kflnunusani Ttlefon: Baçmuharrlr: 12366. Tahrtr mftdftrfi: 23236. İdare müdürü: 22365 Matbaa. 20472 tlin •ahifelerimis herkeae meıktn^ Camhnriyet^e neçrettirOecek Dânlar Içfaı dogrodan doğroya idarehanemi ze dahi müracaat olunabiUr. umhuri Devletten 120 lira aylık 933 alan aşçıbasmın hayah üncü Sahifede Güzellik Müsabakamîzin İlk Seçmesi Fevkalâde Parlak ve Muvaffakiyetli Oldu I Intihaba 3000 e yakm halk iştirak etti wnmwnınnHwınnıiHiııımMUiwmıtıımııı»wwwıwMvtı Gazi Hz. AdanaMersin,{ Antalya tarikile dün İzmir^e hareket ettiler 'Reisicumhur Hz. Adana'da Kâzım PşJ ve Antalya'da Ismet Pş. ile görüştüler ^Başvekil Pş. Antalya Ia7alarını geziyor Arife günü Gazianteb'i tesrif bu yuran Reisicumhur Hazretleri, m;Uî mücadeledeki kahramanlığı ve feda kârlıkları neticesi Gazi adını kazanan Antep'te halk tarafından büyük te zahüratla kar«ı'anmıslardır. Gazi Hz., sehre muvasalatlarmı müteakıp Fırka merkezine gitmisler, orada fırka, vilâyet, kaza heyetlerini, Halkevi aza Iarını kabul buyurmuslardır. Reisicumhur Hz. fırkada fırka azalannın ade dini, mekteplerdeki talebe adedini, sehirde 1932 senesinde göriıien bulasık hastalıkları tesbit eden grafikleri tetkrk buyurmuslardır. Gazi Hz., Gaziantep'te Vali kona jhnda misafir edilmislerdir. O gece fırkada 200 kisilik bir ziyafet veril mis, ziyafette Gazantep meb'usu Kt Kâzım Paşa dün Konya'ya vasıl oldu Iıç Ali Bey çok alkıslanan bir nutuk söylemiş, sözierinin sonunda demiftir ki: « Gazi, bizim Gazi'miz, kainat ve beseriyetin Ulu Gazi'si, Gaziantepin yüreğinden cosan sesi dinliyor musun? Bu ses neye tek parça halinde senin büyük yürefeine akıyor. Gainantep seninle kuruldu. Çünkü sana inandı, çünkü sana bağlandı. Sana inanan, sana bağlanan, kendi var'tğına inan<r, hakka inanır, ebediliğe bağlanır. Sen her şeyin Gazi'sisin. Büyük Türk'ün bîzzat kendisinin özüsün, Büyük Gazi'sisin. Kütük adın Gazi Mustafa Kemal'dir. Fakat döeüs adın, tarih adın, ası] adm Türkiye'dir.» Gazi Hz. bayramın birinci günü sa(Mabadi î üncü »ahitede^ «Cumhurtyetp ın Türkiye güzellik müsabakasına ışttraK eden hammUtr bir arada. Türk Güzeli Dünya Guzeliî Türk güzeli saten dünya güzelidir; bu tabit olmuş bir kakikattir. Biz tabit olmuş olan bu hakikati bundan son ran için arttk iabata ihtiyacı kalmıyacak bir kaide haline götnreceğiz. Cumhuriyet, be$ sene evvet basladığı gtizellik seçmelerine besinci defa olarak bu sene de devara ediyor. Evvelki gün Maksim salonlarında hadiseye çok ajâkah büyük ve seçme bir kalabahk 1933 Türk güzeli İçin Uk hazırhk intihabını canh ve heyecanlı bir iştirakle yaptı. Tafsüatmı bu mishamızın diğer tara fında okuyacağmız veçhile güzellik «eçme çayına gelenlerm adedi Makssm salonlannı üç dört defa doî • duracak miktarda idi. Salonlarm alabileceğroden fazlasmı kanşık' lığa ve rahatsızhğa mahal verilmemi» olsun diye kabul edememek mecburiyetinde kalmıldı. Büyük ve »eçme kalabahk dediğimize bakılarak bu münasebetle Maksim'e gelenleriu oraya mahsıu daveriyelerle gelmiş olduklarına ih* tunal vermeyiniz. Oraya gelîş tamamen «erbestti, ve salonlar dört bu çuktan çok evvel hincahmç dolmuş bulunuyordu. Büyük ve seçme bir kalabahk derken iste kendi kendine gelen ve bütün intihap müddetince kibarhğm ve nezahetin en vüksek derecelerini gösteren bu halkı kastediyoruz. İntihap akıp süzüldükçe üzerle rlnde en faria fbtimal tekâsüf eden güzeller taayyün ediyor gibi oluyordu Şu güzeli daha iyi bulanlar, öbür güzeli en güzel sayanlar kendi fikirierine kuvvet vennek «e taraffcar kazanmak içh» ma»um ve kana* atü alâkalanm en canh tezahürlerle iebarüz «ttiriyorlardı. fleri bir ce miyette inamlan bir fikrin kazan tnasını temin etmek için yapılan jayret kadar güzel şeyjroktur de Itilse hata olmaz. tste evvelki günkü Shzarî güzellik seçmesinde bu çok «iızel şeyin en parlak bir tahakkuİEumı da görtnüs olduk. Arfak güzeMik seçmelerine karsı Çç dort sene evvelimn dudak büküntüleri, yapma itirazlan, «özümona tenk^leri döküJe^doküle nep orta * <|an kaHctıîar ve stlmip yok oldular. Diğer Türk matbuatı büe bu iste Cumhuriyet^ ayarak yakışığı da Şehrimize gelen İzmir ve Bursa Guzelleri de halka takdim edildi Reyleri tasnif ediyoruz. Sıra ile en fazla rey alan güzeller hakem heyeti huzuruna çıkacaktır neticeyi yarın yazacağız i:.vı müsabakamîzin :ıı seç . ilk mesi, bayraraın ikinci günü Mak sim'de yapıldı. Bu münasebetle verdighniz dansh çay çok güzel ve eğlenceli oldu. Maksim'de toplanan binlerce kisilik muazzam kalabahk «Cumhuriyet» in beş senedir yap makta oldugu müsabakanın halkımızda uyandırdıgı kuvvetli ve em salsiz alâkayı isbat ediyordu. Daha arife günü aksami, Maksim'in bü tün masaları tutulmus ve üç bin kifi, çaya istirak arzusunu gö^termişti. Bayramın ikinci günü dogrudan doğruya Maksim'e gelenler, yer bula mıyarak geri döndüler. Maksim'in içerisi iğne atsan yere düşmez bir halde idi. Taksina meydanında da büyük bir halk kütlesi yiğılmış, içeri girmek içm beklesiyor, zabıta mtizamı rnuhafazada güçüik çekiyordu. Maksim'e saat ikiden itibaren gelenler. olmuştu. Saat dört buçukta kapılar kapanarak yalnız güzeller Içeri ahnmısti. /^::.n:ı. Güzellik Fransız ve Alman kabineleri düştü Almanya'da buhranı halle Fon Papen memur edildi, Fransa'da Başvekil M. Daladier olacak Berlin 2u (A A.) Fon Slayher, Reisi • cumhw Fon Hindeıtburg'a kabinenin isti • fasını vermişth* Reisicumhur, istifayı kabul ve kabinenin te* kiline kadar işlerme devam etmelerini Na zırlardan ri * ca etmlstir. Reisicum hur, sabtk Bas vekil Fon Pa Sağda pen'i fırkalarla muzakereye girış mek suretile siyasî vaziyet hakkında tetkikat yapmağa ve buhranın halli için ne gibi imkân ve ihtimaller olduğunu tesbite memur eyle miştir. Berlin 29 (A.A.) Wolff A jansı bildiriyor: Jznât Güzeli Neriman ve Bursa Güzeli Leman nammıar, Maksm salonundaki masalannda..< Müsabakada sehrknizin yerli ve ecnebi kadm ve erkek bir çok güzideieri vardı. Erkânı askeriyemiz den Şükrü Naili Pasa, Cavit Paşa, bir çok meb'uslar, sefaret erkânı, Vali muavini AIi Rıaz, Polis mü dürü Fehmi Beyler ve dîğer pek çok tanmmıs sahsiyetler göze carpıyordu. Fon Papen, sofda Wl VlaHye Von SchJeicheır kabinesinin Re isicumhur Maresal Hindenburg'a is~ tifasmı vermesi söyle olmuştur: Von Schleicher, Reisicumhura tâbi ve yalnız onun Himadını haiz bir hükumetin Meclisi icabmda feshe mezun olmadıkça beyannamesini {Mabadi 6 tnct sahifede) Tayyare şehitleri ihtifali öüzellerin takdimi Saat bese dogru, Peyami Safa Bey arkadasimız müsabakamıza istirak eden guzelleri sahnede birer birer halka takdim basladj. Telefunken Şirketi tarafından kurulmuş olan negafon tertibatile guzelleri tsknleri ( Mabadt 6 tnct sahifede ) oyle ölduğu veçhile Türk güzellik seçmele<"inî adeta benhnsiyecek bir hale mtikal eylemek mecburiyetinde kaldılar. Bu iften bahsederken meslekî ve bundan dolayı kim bilirbelki de mazur bir gıpta ile bu isin mütesebbisi ve onu devarn ettirmekte musır Cumhuriyet'in adını ağızIanna alamıyan refiklerimizdeki bu mes'ut tahavvür ve terakkiyi dahi asıl isin millî ve beynelrrrilel mahi * yetindeki ehemmiyet hesabına her balde bashbasma tesekküre lâyık bir muvaffakiyet sayıyoruz. Güzellik seçmelerindeki bizim te Seçmede ilk defa halka takdim edilen 62 numarah hanım sahnede febbüsümüzle milletin telftkkisi bu sene daüesini memleket içine doğru biraz daha genisletmiş bulunuyor: Bu sene bu güzel teşebbüse vatanımızın tki mühhn merkezi daha iltihak etti: İzmir ve Bursa. Bu îki vilâyethniz iki refikimizin, tzmir'de Anadolu ve Bursa'da HaHcm Sesi refiklerimîzin delâletlerile kendi da irelerinde birer mahallî kraliçe çıkararak bize gönderdiler. Istan bul'un evvelki günkü hazırhk seç mestnde Bursa ile Izmh'in Eceleri YUNUS NADl (Mabadi 2 inci sahifede) BOĞAZİÇİ ' Gtizide edip Ruşen Eşref Beyin haztrladtğt bu harikulâde nefit ezeri bir kaç güne kadar neşre bashyacağız. (Boğazi • çi) nin, Ruşen Eşref Beyin en yüftsek eseri olduğunu şimdiden temin edebiliriz. ~ Uzaktan . J Ihtıfalde matem alâmetı ola Tâic bajfrat "yarT in^frilîricen'" kesif bir halk kütksi iştirak etti. Muh • Bayramın birinci günü, Fatih'te taytelif teşekküller ve gençlık namına nuyare abidesi etrafmda hava şehitleri ihtuklar s&ylenerek mubarek hava şehittifali yapıldı. thtifa) günü umumî tatile tesadüf ettiğinden merasime daha fazla (Mabttdi 9 fffei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog