Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Yeni gayrimübadil bonoları çıkacağı hakkındakî haber tekzip edilmektedir Dokuzuncu sene: No. 3112 Bursa'da müsabaka yapıldı, Güzellik kraliçeliğine Leman Salı 3 Kânunusani 933 Sadullah H . seçildi Heyeti Vekile kuponlar ililâf ını tetkike başladı nnıııırnnıımmıınınrniTtnnıimmını • llllllllilllliniUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIItllllllllHtllllllininMlllltlMIIIMIIIIMlflUlllllltll'IHHIiniHlllHtlillllllllllUtllilim , ..,.,,.......,..,.,..ı..ı...l.ll|l||||||||IHIIIIIIIininMlllltll llllllllfiUllllllllflHlimillltllHllHIIIHIIIIUllim» ÎSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf re raektnp adresl: Cumhuriyet, lstanbal Posta kutnsn: îstanbul, No 246 Telefon: Başmoharrtr 22368, Tahrlr mödürü 23236 Idare müdüru: 22365 Matbaa 20472 tlân sahifelerimiz herfcese açıktır. Cnmhnriyette neşrettirilecek ilânlar için doğrndan dogrnya idarehanemize dahi mfiracaat olnnabilir. Müdafaa ve Maliye Vekilleri Refik Şevket B. in sualine cevap verdiler İlk mekteplerde Diş bakımı Geçenîerde îstanbuPda bir kongre toplandı: Dis tabipleri kongTe$i. Bütün kongreler gibi bu kongre de bir çok temenniyat yapbktan sonra dağıldı. Biz kongre temenniyahnın ait oldoklan makamlarda, teşekküllerde en îyi tesirler bnraktığından, ve müsbet niyet ve kararlara yol açacağından şüphe etmiyoruz. Daha kati olarak bildiğimiz bir sey var« o d a b u disçiler kongresinde cidden çok mShim ve neslimiz için hayatî bir tnes elenın mevztra bahsolnras olduğudur. Kongrenin büyük bîr basiret goste rerek basbnp dağıtbğı bir rapor bünassa ba hayatî mes'elemizi çok guzel anlatmaktadır. Rapor: ÎTk mekteplerde diş bakımı teskilâhndan bahsediyor. Ve evvelâ, diş hastalıkiannm çocuklukta almmıs itiyatlardan nast! meydana geldiğini, ve çocuklardald dis hastalıklanmn çocuğun sıhhatini ne derecede vahim bir şekilde bozmakta o'duğımu goste • riyor!.. Raporda dis doktorlannm daha cyi anlıyacağı bir lisan île daha ileri gidilerek (verem tedavisinin evvelâ ağızdan baslaması lâzım geldiği) söyleni Tor. Dişlerîn tedavi edümemesinden meydana gelen hastalıklarm ne kadar çok olduğunu gostermek içm raporda tafsilât vardır. Ta romatizmaya kadar bir çok hastalıklarm dis bakımsız'Hpndan doidvçunu ba rapordnn Icolavlıkla özzım Esat Bev, «memleketimizde vapıl masını istediği teşkilâtm tafcakkuku için çocuklanmıza verilmesi icap eden sahsî ve aPevî terbiyenîn eh»mmiyet ve lüzumundan» da açık bir lisanla bahsediyor ve diyor ki: «Şahsın tekâmülünde terbiyenîn is • gal ettiği mühim mevkii hepimiz biliriz. Şu halde, çocuğu kücük yaşından iti baren sahsî diş hıfzıssıhhasına ahstırmak ba t*>*kilâtm en mühim vazifelerinden dir. Fırçanın kullanılması, ağzın muntazam muayene lüzumu, tam bir temessul temin eden iyi bir r:?nem»nin ehemmiyeti bu bahsı teskii eder.» n/OIT &<. Yeni bonolar Maliye Müsteşan şayia ları tekzip ediyor Ankara 2 (Telefonla) Yeni den gayrimübadil bonosu çıkarıla cağma dair ortada dolasan aşyialar üzerine Maliye müsteşan Ali Rıza Beye müracaat ettim. Bana dedi ki: « Gayrimübadiller îçin yeni den bono çıkanlması hakkmda s < dilik hiç bir tasavvur yoktur. Bu şayia çıkarılacak olan hazîne tahvil lerinden galet olsa gerektir.» Kuponlar Ankara 2 (Telefonla) Heyeti Vekile bugün saat 4 te lsmet Paşanın riyasetinde mühim bir içtima aktetmiş ve içtima 5 saat kadar sürmüştür. Toplanhda Paris'te Saracoğlu Şükrü Beyle dayinler ve killeri tarafından parafe itilâf ı Mecliste hararetli bîr celse Heyeti Vekile içtimaı dün beş saatl sürdü, itilâfname tetkik edildi edilen borçlar itilâfnamesinin tetkik edildiği anlaşılmaktadır. Bundan başka paramızı koruma kararnamesi üzerinde bazı mühim tadilât yapılması da muhtemel dir. Muhtelit Mahkemedeki davayı niçin kaybettik? Seyrisefain istikraz lâyihası Iktısat Vekilinin huzurile müzakere edilecek 150 sene Yaşamak kabildir! Belediyemizin zaferi Paris'li bir âlimin iddiası ve şartları Paris 2 (A.A.) Le Liberte gazetesinin mühim bir haberinin sernamesî şudur: «150 sene yaşıyacak bir adam». Bu haber de mevzuu bahsolan adam, Dr. Faust gibi iskeletler, kafataslan ve karnfler arasında yaşıyan Paris'li âlim însan hüceyreleri üzerindeki tesirathr. Georges Knap'dır. Fakat bu zat, cüs seli, siması enerjik ve saçlan siyah ve bol olan bir adamdır. Tedavisinin esası, radyo aktivitenin Bu tedavi, mumaneyhîn gerlestirme programmm bir kısnunı teşkil etmektedir. Knap, 70 vasianndadır Sijrara îç i>ez, içki kullanmaz, nebatat ile taayyüs eder. Yedigi şeyler meyvalar, sebzeler ve yoğurttur. Mumafleyh, 150 sene yasıyacağına kani oldugunu beyaa etmektedir. Su şirketi merkezinde dünkü mes'ut toplantı Belediye büyüktesisat yaparakTerkosla bentleri birleştirmek fikrindedir Terkos sirke tinin Belediye ye devri müna sebetile dün çh ket binasında merasim yapıl ve bir çay ziyafeti verilmiştir. Hâdiseyî tes'iden Beyoğlu'n daki şirket binasmın dısı ve içi Türk bayraklarile donatıbnıştı. Sirket müdürü M. Kastelno ve diğer mernurlar, saat dörtten iti baren gelmeğe Terkos şlrketl merkeztnde dün verüen çay ztyajeunae başlıyan davet bvlunlardan bir grup 1 ileri karsıhya Fehmî B., Belediye fen işleri müdürü rak izaz etmislerdrr. Ziya B., Vilâyet meclisi azalan ve Davetliler arasında, bazı meb' • tstanbul'daki muhtelif millî mües lar, Vilâyet, Belediye ve Halk sesat müdürleri vardı. Vali ve BeleFırkası erkânı, bu meyanda Beledi . diye reisi Muhittin Bey saat dört buye reisi muavini Hâmit Bey, Vali 'Mabadi 5incı saıfede) muavini J\l\ I\IZa D., cnııııyn ınuuuıu muavini Ali Rıza B., Emniyet müdürü I Ferit Cel&l BeyinterokilerlManisa meVusu Millî Mudafaa Vekttı Maliye Vektlt Refik Şevket Bry Zekâi Bey Abdulhalik Bey Ankara 2 (Telefonla) Mület Mec tün hukukunun Tayyare cemiyetîne intfltal ettiğini ve sîparis edilen destro Iisi bugün saat 2 de Bursa meb'usu Esat yerlerin birmci taksiti olan 90 bin küBeyin riyasetinde topiandu Millî Müdafaa Vekili, Donanma Cemiyeti hesap sur ingilÛE lirası hakkmda muhtelit mahkemede davanın kaybedildiğinin doğru iannadair Kerıfc q)evKet Beyin suaüne oldugunu söyliyerek Tayyare Cemiye eevap verdi. iMabadi 2 ınci sahifede) Zekâi Bey, Donanma cemiyetinin bu Bursa güzeli seçildi Müsabaka Belediye Reisinin idaresile yapıldı Bursa Güzeli ile mülâkat Haricî tayinler Fethi Bey dün aksam Ankara'ya gitli Ankara'dan ve rflen malumata gore Vaşmgton bü • yük elçimiz Muhtar Beyin tekaüt • lâğunü talep ettiğî ve yerme sabdr Parîs büyk elçis An Fethi Beyia tayîn edîleceği rivayet olunmakta • dw. Mısır orta eîçiliğine de Kahire maslahatgâza r ı' mtz Ali Şevki Pa Fethi Bey şanra tayini takarrür etmis ve keyfiyet Mıstr hükumetinden istimzaç edilmistir. Fethi Bey dün aksamki trenle An • kara'ya hareket etmktir. Paris'te disçilik, Lozan'da da doktorluk tahsil ettikten sonra orada senelerce me^leğinde çalısıp ecnebi memleketinde de hayatını kazanmağa muvaffak olmus olan bu muktedir ve çok ehliyetli vatandasımızın çocuk dis bakımı hakkında baska memleketlerdeki te^kfâttan bâhis izahatı raporunun en mühim bir Insrrunı isgsl etmektedir. tnsan, bu yazılan okuduktan sonra bir Türk o'arak memleketimizde zengin ve müreffeh yasıyabilen kimselerm böyle hayir müesseseîerine yardım etmesini temenni ve teşvik için ne sövliyeceğini bilmiyor. Zira, rapordan oğreniyoruz ki, bir çok memleketlerde çocuk dis bakımı îçin umumî ve resmî teskHât ka dar hususî şahıslar ve tesekküUer de çahsmaktadır. Meselâ, bilhassa Amerika'da bu çocuk dis bakımı zengin Amerika'Mann kurduklan müe««»seler savesinde baslamıs ve sonra belediye ve hükumetin yardunını tahrik etmistir. Bugün, bn vuzden Amerîka'da ( 3 0 0 ) den fazla sehrin her birinde bir çok çocuk dis dispanserleri mHyonlarca çocuklan tedavi etmektedir. tngiltere'de belediyetiin t^AÎıbüsile 1907 de bas'ıvan hareket 1919 senesine kadar ( 4 3 7 ) kliniğin açJmasile neticelenmistir. Almanya'da ana ve ilk mekteplerinde basit bir dis muayenehanesi mevcuttur ki buraya ancak haflada îki defa gelen bir dis tabHîi çocuklan muayene ederek açız ve dislerinde bnlduklan anzalan hususî fisler özermde tesbit eder ve tedavi edilınek üzere merkezî dispanserlere sev keder. lsviçre'de bu teskilât ictimaî sigortalar vasttasile idare edilmekt»dir ve coetAs. dislermin korunması mecburidir. Çoeok, mektebe girerken dis raooru ge tirmeğe ve içtimaî sigortaya kavdedil mege mecburdur. Japonya'da ( 6 5 ) hayn* cemiveti taraftn'îan id^re olunan dîs bakım evleri bu mühim sıhhî muavenetî en kuçuk ana mektebinden lise talebesine, muaPim, fabrika amelesi, maden amelesi zünrrelerrne kadar tesmfl etmistir. Fransa'da böyle (5,000) klinik vardır. Şimdi, bütün bu misaller karsısında Cem Sultan'ı takip ediyor^nusunuz? Foto Sürevva S İf fet Hanım Bugün Güzellik müsabakamıza îsti rak edenlerden îffet Hanımm resimlerini dercediyoruz. Foto Hctyrtttin 3 îffet Hanımin boy resml Bulgar Sobranyasında müthiş bir celsenin hikâyesi Yaxan: ALİ NACİ Bursa gözeli dön intihap edildi si» gazetesi tarafından tertip edilen Güzellik müsabakast bugün yapıldı. Müsabakaya aksamüstS Belediye binasının buyük salonunda basiandu Be lediye Reisi Muhittin Beyin riyaset et • Bursa 2 (Telefonla) «Hakkın Se I C Mabadi 6 tneı sahıfede » • Yarınki nüshamızda bizde ne yapılmak istenildiğmi söyliye [ rak ta: Her mektepte küçük bir muayene odası meydana getirflerek burada evvelâ Doktor Kâzun Esat Bey raporunda müstacel müdahalelerin yapılması ve temenniyahm su suretle hulâsa ediyor: her çocuğun dis ve ağız vaziyetini gSste1 Mekteplerde tevzi edilmek üzerir fisler tanzim edilerek icap eden tere dis ve ağız hıfzıssıhasından bâhis davinin yapıhnast için dispanserlere resimli nesriyat tab'ı, sevkedilmesL 2 Dis ve ağız hıfzıssıhhasmm ta*•* lebe arasında tamimi için muallim haıum Şüphesiz belediye ve idarei hususive beylerin yardımı, yelerin ehemmiyetle alâkadar olması lâ3 Umumî hıfzıssıhha kitaplarma zım gelen bu mes'elede önayak olmabir de ağız ve dis hıfzıssıhhası bahsinin $mı maarifimizin çok kıymetli ve enerıiâvesi, jik Vekili olan ve ayni zamanda da ba 4 Dîş ve ağız hıfız bîlgileri, hâmiişleri diğer bir ihtisası ile de pek iyi anle kadınlardan başlıyarak süt çocuğu, hyan muhterem doktorumuz Resit Gabüyük çocuk ve mekteo çocuğu ve nilip Beyden bekliyoruz. hayet büyüklere kadar cemiyetin her îstanbul meb'usu ferd'ne tesmil edilmesi; ALÂETTİN CEMİL Ve bütün bu tedbirlerin üstünde ola Her akşam «buhran, buhran» diyip duruyor. Hangi sinemada imis?... Ben bu filmi görmedim! Derin tarihî vukufu ile matuf güzide ve edip arkadaşımız M. Turhan Beyin «Cumhuriyet» için hazırladığı harikulâde meraklı tarihî tefrika iki gündür başladı. Çıkan kısmın hu lâsasile beraber 4 üncü sahifemizde bulacaksmız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog