Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

"Camhuriyet •27 Kâıranösan! 1 9 3 3 Kıymettar. tektaş Pero san PlRLANTAlar. Gayet büyük ZÜMRÜT, seffaf iNCi koJyeler ve saire... Zengin ve yüKsek bir aıleye âittir. SATILIK Satılmaktsnr •v GÜNEŞ İŞ Su deposu Ankara Ahalii muhleremesine: Ta, Delen: 2 2 O K KayışdağveYakacık: 2 O O „ Alb kiloluk binliUer: 3 0. Muhterem tnuştenlenmıze bır h'zmet oltna% uzere Ankarj Kızılbev cadde^ınde açmış oldu^umuz laşdelen su de posunda vukandaki tıatlar uzenndeı satış vapılacaknr Sıparış bır gun evvcl kabul olnnur. Har.elenn zemın katlanna kamvon î'e teslim edılır. Perakende siparış depodan verilir, hamalıvesı tnuşrenve aıttır. Yenısehır ve Ankara dahilıne cumadan maada hergun te\zıat vapılır laş Delen Telefunken, Radyo Mevsîmînin en yeni ve en Mükemmel bir modeiini Taktim ediyor: TELEFUNKEN 6 5 0 WK RADYO GRAMOFON istanbuL Balıkpazar, Ma jsudiye han No. 18 Telefom 70670 SON SıSTEM KA2AHLAU İLE ifoAL EOiLMiŞ OUH Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudreflne malik super heterodin sisteminde bir radyo ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatıle temayüz eden elektrikli Gramofon.Şık ve zarif bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. EN MÜŞKÜLPESENTLERİ BİLE TAM MANAStLE TATMİN EDECEK YEGANE MUSİKİ ALETIDIR. RAKISİN! HER YERDE ARAYINIZ ^ Telefon, Ankara: 1425 bunu yapm?! t.akın llııınT ılUIUıııZııılL ıımTıi UIIH mlHaİMTTnr B?%ıinS3ttlliTÎSrSıllin'^""^''«ÛT!T«nı» :: Tr HEDiYELiK ÇiÇEKLERiNiZi Beyo^l \ îstikiâl ca c'ei de 366 rmrmral> SAPUNCAKIS Çiçek magazasından tedank edmız. B A Y R A M M U N A S E B E T i L E Sık sık pudralanmak Cilt için fenadır. Şeker Bayramında Msafirlerinize Bademli ÜzOmlu Fındıklı Portakalh Fıstıklı Çikolata Şekerleme ve şekerlerinden Bir çok kadınlar; burunlannın par laklığı veya yüzlerinin kırmızılığım ızale maksadıle sık sık pudralanmak lâzım geldığini zannederler. Fakat, bunun, cilt üzerinde ne derece icrayi tesir edebileceğini hiç bir vakit düşünmezler. . Yeni ve dahiyane bir fikir sayesinde hali hazırda her kadına bütiın gün için yalnız bir defa pudralanması kifayet etmektedir. Kullanılan pudraya bir kahve kasığı mıktannda krem köpüğü ilâvesi halinde o derece kuvvetli ve yapışkan kalır ki güneşte, yağmurda veya rüzgârda ve hatta en sıcak balo salonlarında bile kat'iyyen sabit kalır. Tokalon pudrasında; krem köpüğü, havalandırılmış en mükemmel pudra ile fennî bir surette karıştırılmıştrr. Bunun içindir ki Tokalon pudran hakikî krem köpüklü yegâne pudradır. Cilde sayanı hayret bir mukavvi gibi icrayi tesir, nesçi ikaz eder. Sık sık pudralandıkça olduğu gibi mesamatı kat'iyyen kapatmaz Yarm sabah yüzünüzü Tokalon pudrasile pudralayınız. Ve neticesini görünüz. BOURLJ^RlADERLER v* %•' »• 8ATIBWAOAİAİ.AB1 844. Numaralı kanunla müteşekkll Emlâk ve Eytam Bankası 2.000,000 Türk Lirası Kıymetinde Beheri 5 0 Liralık ıınıı 20,000,000 Lira sermayeli r. A. ş Yerli Mallar Pazarı Muhterem müşterilerinin Bayramlannı kutlular. l'omlik BelediyesiDdeD: B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 40,000 adet BAKER MAOAZALARI Müdiriyeti, muhterem müşterilerinin bayramlannı tebrik ile kesbi şeref eyler Beyoğlu sahne hayatmda doğan 933 ses yıldızı Anadolu Türkülennde ve halk eserlennde en fazla muvatfakiyet kazanan ŞEN Bayramın bırinci gününden itıbaren her al şam Tepebaşı BOzide HANIM GAZiNOSUNDA Pendik'te lskele Caddesinde 59/1 ve 59/3 ve 59/4 ve 59/5 ve 59/6 No. Iı dükkânlar bir seviyede ve bir büyüklükte olduğundan beherinin bir senelik bedeli icar muhammeneleri (110) liradan ve 59/2 No. Iı dükkânın bir senelik bedeli icarı muhammenesi (90) lira ve 59/7 No. Iı dükkânın da bir senelik bedeli icarı muham menesi (80) liradır. 10 mart 933 tarihinden 9 mart 934 günü akşamına kadar bir sene müddetle kiralanacaklardır. 15/1/933 tari • hinden 4/2/933 tarihine kadar 20 gün müddetle müzayedeye ko • nulmuşlardır. İhalei kat'iyeleri 4/2/933 cumartesi günü saat 14 te icra edilecektir. Talip olanlar yevm ve vakti mezkurda yiizde yedi buçuk teminatı znuvakkate akçesile birlikte Pendik'te Belediye dairesinde Daimî Encümene müracaatleri, fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Belediye Riyasetine müracaat edebilecekleri ilân olunur. ŞUBAT 1933 başladığı tarih : 1. Ş Kaydın kapanacağı tarih : 28. ŞUBAT 1933 senetferînin odeme şekitleri : DEFATEN : Kayıt esasmda % !00 ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % 10 1/5/1933 tariFmde . 1/7/1933 tarihinde . % 3 0 1/9/1933 tairhinde . % 3C 30 Teviî edilecek temettu hîsselerî: % 100 . ödenecek hisse senetlerine serrfiayenîn tarfîâfnı OzörThdlfi % 6. (yiizde altı) Mukassatan Otfmeek hîsse senetlerine tediye tarihlerine göre % 6. (yiizde altı) fle> hlsse s€nedfne senevî % Ş^hissei temettü tevzi edildikten söRfa feThettuat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkâmına tevfikan Ikinci hissei temettü olarak yıne hissedarana verilir i Nezdlnde kayıt muamefsl yapılacak müessvsat TÜRK T. C. Merkez Bankası Türkîye Ziraat Bankası Turkîye İş Bankası Emnîyet Sandıgı Osmanlı Bankası Banka Comepcfale It|lıyâ7îa Doyce Orlent Bank Fereme.nk Bahrisefit BanTcasl Kolumbia plâklan kahrarnanı H A N I M HAFIZ LÜRHAN BEYİN SABR,YE HAN.M 15 kisilik muhteşem saz heyetine ilâveten muganniye SABRiYE HANİM ile birlikte iştirak edeceklerdir. I JBİSKÜİTLEÂ/Nİ. BDİNİZ^, MUHAKKAK SEVECEKSİHİZ. BIR DEFA nÇRÛBB FABİYİ cîldin temızlık ve taravatıın. «1lerin yumn> çaklıgmı temın eder. Akşamfarr ve sabahfan NIVEAKREMİ NIVEAKREMÎ "Ğalatasaray Balo komitcsindcn: Bayramın birinci günü akşamı Tokatlıyan salonlarında verümesi rnukarrer olan Galatasary balosunun martm 2 inci günü akfanuna tehir olunduğu ilân olunur. ISTAMBUL.CMİNÖNÜNDE.EMİNÖNÖ HAN (KARAKAŞ H A N ) H Î Û . D< Mf12d2 Zayi Tatbik mührütnü zayi eltim. Hiç bir kimseye senedim olmadığı ve ye* nuini hâkkettireceğimdea hiikmü Sahtp ve Başmuharrtrı Yunus Naii Vmumi netnvatı tdare eden Yazı ışieri müdüra Kemal Salih Matbaacthfe ve netnyat Türk Anonlm inantnd muhtevı oldugu Eucerıt sayesinde ciîdîn yag noksanl.gmı telâfı ederek ensic« v» huceyrat faalıyetını kuvvetlendmr. fc NIVEAKHEMÎ dı|ı lia«hmw, n Akfcaş fmdan Rue'li flfileyman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog