Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

27 Kgnunasani 1953 lafiyeti amumiye, Iştihasızlık ve kuvvetsizlik haîâtında böyflk faide ve tesiri görölen HASAN Fosfa Camhariyet altHulâs Limanımızdan hareket edecek vepurlar Kullanınız. Her eczanede satılır. HASAN MUSTAHZARATI VE HASAN ECZA DEPOSU SAHİBİ AHMET BEY Muhterem müşterilerile ehibbasmm Bayramlar:nı tebrik edeı Avrupa'da birinciliği diplomaJarla musaddak şayanı itimat marka H AS 1933 Türkiye GüZelini seçmek isterseniz Bayramîn ikinci gününe musadif 28 kânunusani cnmar' tesi günü saat 4,30 dan 7,30 a kadar MSTAHZARATI 1933 fiat Listesi: SEYRISEFAİN Merzek acenta: Galata Köpnibaşı B 23H' Şnhe A Sirkpri Mfıhnrrtar »a>1» H 2 27»l Hasan kuvvet surubu küçük 60 Hasan Fayda 1/2 60 » büyük 100 » » 1 100 » 1 K.150 Hasan Fayda 6 litre tenekesile 400 Hasan kolonyası 1/24 litre 20 75 » » Pompa 1/16 30 Hasan Çiçek suyu 1/4 k. 30 50 50 1/8 1/2 » 100 Hasan Gül suyu 1/2 kilö 50 1/4 180 Hasan Mai mukattar (Odistile) 20 1/2 Nesrin kolonyası 1/8 litre 30 Hasan Garanto (prezervatif) 40 1/4 » 50 » » » ipekli 75 1/2 » 80 Hasan diş fırçaları muhtelif fiatta Husan tuvalet sabunl&n küçük 20 Hasan Balıkyağı 1/4 k. 40 » » 1/2 » » » » büyük 30 60 » » 1 » Hasan gliserin sabunu 20 100 » » » Ümon, gü! 25 Hasan diyabetik çikolatası 20 » » » k. Hasan tıraş sabunu 40 360 Nesrin gliserin sebunu 10 Hasan gluten ekmeği 30 » » gevreği Hasan çocuk pudrası 20 50 Bademli gluten ekmeşn Hasan sürmes: (sürmedanlığiîe)2C 50 » Gluten makarnası 1/2 K. 50 » > Lüks büyük 30 » » Şehriyeleril/2K. 50 Hasan (Dantos) diş macuuu 20 Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 » (Dantos) diş suyu 30 25 Hasan Biriyantini 40 » Buğday özü nisastası 25 Hasan Zeytinyağı 1/4 K. 25 » Innik özü Patates özü unu 25 1/2 » 4C » Arpa ' » » 25 1 » 70 9 Yulaf » » 35 1 Ok. 90 25 » Mercimek özü unu 2.1/2 a : 225 » » 25 » Bezelye 5 ıı T.450 ktıllt Munasti nezle panzehiri 50 1100 Trihofil Saç Suyu 13 »t 125 Hasan Bademyağı Şise 30 Süheyl Romatizma ilâcı 125 Hasan Kmakına Hülâsası 30 Süheyl iştah ilâcı 125 40 Hasan Fayda 1/4 k. 40 ı Nasır ilâcı !¥iaksimde veriiecek danslı çaya îştirak ediniz. Duhuliye yokiur. Çay komple: 150 kuruş Yerlerinizi ş'md'den tufmak isterseniz Maksim müdiriyetina (Tele'on: 42333) veya Tepebaşı balıçesi mödiriyetine (Telefon: 41823) müracaat iZMiR PiRh iSKENDERiYE POSTAS1 (4 T* fxc* ^ ikincikânun E V f» sah 11 de TRABZON POSTASI 1 ««bat çarşambal8da Galata nhtırnından donüşte Tirebolu'ya da uğranılır. iZMiRMERSiN POSTASI çarşamba 10 da idare nhtımından kal • kariar. •Bakteriyolog Dr. BAKTERİYOLOJÎ jHSAN S A M İ " LABÜRATUVARI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazarmdan (Wasserman ve Kahn teamullerl) kan küreyvatj saj'ilması Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhisi. idrar. balgam. cerahat, fcazurat ve su tahlilâtı, Oltra mikroskopl. hususl aşılar Istlhzan. Kanda ure şeker, Klorür, FCollesterin miktarlarının tayini. Divanyolu'nda Sultan Mah• tnut türbesi No. 189 Telefon:20981 I ITAYYAIIIOII Ki»PYA KMM\)\ TAYYARE I M M | UIIMIIIIIIIIMIItUUIIMMII l l l t f l l I VLRLİÜCFYÂKAuİİDİl izmirpostası BURSA Vaptru 29 kânunusani günü Galata Rıhhmından caat 16,30 da doğru tzmir'e hareketle pazartesi günü trmire muvasalat ve talı günü Izmir'den hareketle çarşamba günü tstanbul'a avdet edecektir. Tafsilât için Galata Küçük Rıhtım Han 4 5 numaraya müracaaL Telefon: 40913 Mustafa Gemal vapnrları yalnız Gayrimenkul mallann açıV arttırma ilânı Çorlu icra memurluğondan: Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: Maamüs • temilât bir bap ahçap hane. Gayrimekulün bulundujhı mevki, mahallesi, »okağı, numarası: Çorlu. Muhittin mahallesi. Gölcük sokapı. No. 7. Takdîr olunan kıymet: 850 lira. Arttırmanm yapılacağı yer, giin. saat: Çorlu icra dairesi 28 »ubat 933 salı saat 1416. 1 îsbu jravrîmetTlo'lüri arHırma sartnamesi 251 933 tarfhinden itibaren 932842 numara 3e Çorlu icra dairesînin muayyen numarasmda herkesin gö rebilmesi îcin açıktır. tlânda yazilı olanlfrdan fpızla malâm?t •>'m'k istivenler, Ubu »artnameye ve 842 dosya numarf»<îne m»muriyetimfze müracaat etmelidirler. 2 Arttirmıva istirak icin yukarda yazılı kıvmetin % 7 , 5 nisbetinde pey akcesi veya m;llî btr bankann teminat mektubu tevdi edilecektir. 3 tnotek sahibi aiacaklılarla diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerfndeki haklarını hnsusUe faiz ve masrafa dair olan iddialanm ifbu i'ân tarihinden itibaren VTTYU giin içinde evrakı müsbiteîerile birlikte mMTittriveHmiTe bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicillile sabrt olmadıkça satıs bedeiinnı oayla^masın dan hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arttırmıva istirak edenler arthrma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı ahnı? ve bun'an tamamen kabul etmis ad ve itibar olunurlar. 5 Tayin edPen zamanda gayrimenkul uç defa bağnldıktan soma en çok arttırana iba edUir. Ancak arttırma bedeli mu hammen kıymetin yiizde yetmis besini bulmaz veya satı? istiyenm alacağına rüçhanı olan diğer alacakldar bulunup ta bedel bunlann o gayrimenkul ile temin edilmis alacaklarmm mecmuundan faziava nkmazsa en çok arttıranm ta ahhudfi baki kalmak özere arthrma on beş gün daha temdit ve on besinci günü ayni saatte yamlacak arthrmada, bedeli s*+i8 i»tive»''n alacasbna rüchanı o!an diğer alacaklılarm o gayrimenkul ile tetnin edîTrmg alacaklan mecmuundan fazlayaCTfera»ksartile, en çok arttırana ihale edîlîr. Böv'e bîr bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satıs talebi düser. 6 Gayrimenkul kendisme ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yük«ek teklift» bulunan kimse arzetmis olduğu bedelle almağa razı oiursa ona, razı elmaz, veva bulunmazsa hemen on be? gün muddetle arttırmrva eikanlm en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gunler için yüxde besten hesap oitmacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksı zm meminiyetimizce altcıdan tahsil olu nur. Mezkur bir bap hane nin titmaım yukanda gösterilen 28 IU bat 933 tarihinde Çorlu icra memur Iuğu odasmda ifba üân ve gösterilen arthrma »artnamesi dairesinde sablacağı ilân olunur. \ EŞULMAN Beyoğlu'nda tstanbu), Galata, Perşembe Pazar Ticaret Han No. 2627. Telefon: 43500 E.ŞULMAN Eski ntağazaların en asrisi ve bUtttn| TBrkiye'nin en mükemrael çeşitli ER istanbul ve Trakya MAGAZALAR1DIR Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: Kristal toz kilosu 36 JS LLOYD TRIEITIMO E H O T T İ ftJUMTEUOTB TIIUTINOKUBITTIMA HOTTİ ftE Limcmmıza muvasalatı beklener vapurlar ABBAZtA vapuru 29 kânunnsaoî pazar (ttalya, Yunanistan, îzmir ve Mîdilli) den. BULGARİA vapuru 29 kânunusani pazar (Rusya Romanya ve Bulgaristan) dan. MEVSiM SONU Büyük Satış Bütün dairelerde münasebetile 15 Kânunusani i'â 15 Şubat 933 AIpuFlu Şeker fabrikasının tsanbul depolarından kristal atideki fiata her istiyene 1000 kilodan eksik olmamak toz «ekeri üzere satılır. Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi pesin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müyteıriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirılir. Adres: tstanbul Bahçekapı Dordüncü Vakıf han 4 üncü kat Telgraf adresi: İstanbul Şeker: Telefon 24470 • 79 Limanımızdan hareket edecek vapttrlar GAŞTAYN vapuru 30 kântmusani pazartesi (Midilli, îzmir, Pire, Patras, Avasarande, Brendizi, Ankona, Venedik, Trieste, Fiume ve Trieste) ye. BULGARtA vapuru 30 kânunusani pazartesi (Pire, Patras, Katanya, Nap« Ii, Marsüya ve Cenova) ya. VİENNA vapuru 31 kânunusani sab (Lloyd Loria Ekspres) olarak (Pire, Rodos, Limasol, Larnaka, Hayfa, Yafa, Beyrut, tskenderiye, Sirakus, Napoli v Cenova) ya. Ş'malî, r«>nu*>î ve merkerf Amerila fle Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayı »ark için doğrn bilet verir. «tTALİA» vapur kumnanyasının Ifiks vapurlarile müttehit servis. Her nevi fafsîlât icîn Galata'da Mev kez Rıhtım Hanında kâin (Lloyd Tri • estino) seracentasına. Telefon Beyoğln 771 ve 4878 veya Galatasaray'mda sa» bık Selânik bonmarsası binasmdaki v » zıhanelerine. Telefon 4:2490 Fevkalâde Tenzilât EMSA1 SiZ FiATLAR Bayram şekerlerinizi E R Yalnız lyi ima' ve hal tıazırda her yerden ucuz satan MAĞAZALARDIR | HAClBEKiR Ticarethanelerinden alınız. K Meşhur BUYUK TAYYARE PıYANGOSU Bayramda veriiecek en münasip hediye bir R TAYYARE PİYANGO BİLETİDİR | Dr. A. KUTÎEL Karaköy borekçi fırmi STrasinda 3 4 . Bu fırsaüan istifade edin'z. Dr. ARA NIŞANYAN lAlman kitapçı, Alman kitaplan en ucuz satar. Beyoğlu stiklâl caddesı 390, Isveç sefareti karşısında. Bcyoğlu Tokatlıyan oteli yaninda Mektep sokak 35 No. h muayenehanesinde hast^lanni sabahtan akşatna kadar kabul ve tedavi eder. Teiefon 40843 AN!AMANI ARKAM! CABUK8 BİR ALKOK YAKISI SANCI GEÇTİ/ OH, HER ŞEY ALA KAPPS tstanbul Vilâyeti Def t erdarlığından: Galatasaray'da Yazıcı mahallesinin Topçuçıkmazı sokağında kâin iki katta altı oda iki sofa, halâ ve saireyi müştemil 4 numaralı ev satılacak ve ihale bedeli defaten ve peçin ahnacaktır. «1500» lira muhammen kıymet üzerinden açık arttırma 8 şubat 933 çarşamba günü saat on begte Defterdarhkta yapılacaktır Sızl kıvrandıran b» bcldcn aşağıta had sancıyı niçıa defi ve uale etmemeb ? Mesaoıatı çok alâ Alkok yakıst, sızın ıçın emın v« maessır bır tedbırı şafıdır Sana tek. rar gelmcden hemeıı bo yakıyı agrıyan mahalle Utbık y|t«»u Avdetınj meo'etnu; olursnnaz Daıma evınxzd« bır veya tkı Alkok yakısı boiunctaru&ıu. Vucudun her hangı bır sancısına karii taar »e emın bır tedbırdır Bırdurıınt ilâçtaD daha muessırdırler Su ışmızle mesgnl olurkcao da kendj vazıiesıaı görür Her eczanede buluoıır Fakal Alkok ısraını hatınoızda tntnnnz. Takbtlennden Rakınıaız. T0rkiy« Umuml Acccntalori ı G. & A. BAKER Ltd ItTAHBUl »otto Kutıuıı *4«. Utoabai SANCIYI İZALt EDER ALLCOCK"YAKISI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog