Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

^Cttmhmiyet ' Kânunusani Emlâk ve Evtarrs Barikası Ilânları Şilt maçlan Havaların fenalığmdan geriye bırakıîdı Şild naaçlannın bugün yapıla cağinı yazmıştık. Yağan kardan sonra saha bozulmus ve futbol oynamak mkânsızlığı karşısmda Futbol heyeti maçlann tehîrine karar vermiştir. Sîld maçlannm daha ilk haftası tehir edilince ileride bu kalan maçlar boş haftalarda yapıla ~ caktır. Havalar iyî oldugu takdirde bayramın Uçüncü günü Istanbulspor Fenerbahçe birinci, ikinci, üçüncii ve dördüncü takımları müsabaka yapacaklardır. 3 şubatta yapı&cak tstanbulspor . Fener lik maçından evvel bu oyun bîiyük bir aiâka ile beklenmektedir. Kirahk tarla ve arsa Esas No. 87/3 87/27 218 Mevkii ve nev' Çırpıcı'da 5 döniim tarla Çırpıcı'da 20 döniim tarla. Beşiktaş'ta Taş iskelesinde 27, 29, 31 numarah arsa. Teminat T. L. 5. 25. I TERZİ MUSLU BAŞOĞLU ŞEVKET Muhterem Müşterilerinin Bayramınt Kntlular, Saadetler Diler. Yeni Postahane karşısında No. 36 Telefon: 23713 Bayramınız Kutlu olsun 10. Kirahk köskler 138 Büyükada'da Nizam'da Seferoğlu köşkîeri. 5 0 . Balâda muharrer emlâkten tarlalar 3 sene ve diğerleri birer sene müddetle bilmüzayede 9 şubat 933 perşembe günü îcara verileceğinden talipleri yevmi mezkurda saat on altıda şubemize möracaatleri. Zevk ve musiki erbabının bir müddettenberi mütehassır kaldığı LONDRA BJRAHANESi Bahçekapı Meydancık. 53 DENiZ KIZI EFTALYA hanımla KEMANİ SADİ B y e * * * İstanbu! Dördüncü İcra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankasma ipotekli olup tamamma 22.000 lira kıymet takdir edilen Teçvikiye'de Teşvikiye mahallesinde eski Kâtane yeni Bostan ve Âtiye sokaklarında kâin eski 29 yeni 5 halen 8 numarah kayden ahır, arabahk ve bahçeyi havi halen etrafı duvarla muhat çiçeklik tezyinath ve garajı havi vâsi bahçeli muntazam hanenin tamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamesinin 23 şubat 933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi 15 mart 933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 17 ye kadar dairemizde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırma bankanm 844 numarah kanununun 15 inci maddesine tevfikan bir defa olup en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetin % 7 i nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanm temi nat mektubımu hâmil bulunmaları lâzımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müş teriye aittir. 1424 numarah icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma sından hariç kalacakları cihetle alâkadaranın işbu maddei kanuniye hükmüne göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932/29 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. icra eyledik'eri seyahatlerinden evdet ederek bayramm birinci gününden itibaren müsamerelerine devam edecekler ve heyeti musikiyenin yevmi mezkurda Fofo Süreyya \ TAM Federasyon izmir'deki maçlan menetti îzmir'de kulüpçüler arasmda son günlerde çok fena bir rekabet baş iamıştır. Bir taraftan Altay kulübü Atina'nm en yüksek takımlarmdan Apollon'u Izmir'e celbederken, diğer taraftan iiç kulübün bazırladıklan bir kombinezon Atina muhtelitini davet etmiştir. Fubol Federasyonu, bu işîn mahzurlu taraflannı gorerek her iki Yunan takımının da Izmir'de temat yapmasına müsaade etmemistir. icrayi ahenk eyliyeceğini muhterem muşterilerimize tepşir eyleriz. SAAT 5 ten İTİBAREN Muhterem müşterilerînin bayrammı tebrik eder. Çavuş ve Zarakosta Rakıları Fabrikası, muhterem müşterilerinin bayramlannı tebrik eyler. | Bayram hazırlığı (Birinci sahifeden mabait) earşî, Sultanhamamı ve Beyoelu'ndald köçük büyük mağazalarda diğer günlere nazaran fevkalâdelik vardı. Biihassa arife gününün perşembeye rasgelmesi dolayısile dün gece yanlanna kadar büKin maeazalar mütemadiyen dolup boşalıyordu. Bu sene bayramda îpekli kumaslara fazla rağbet gösterflmemif, buna mu kabil çorap, avakkabı ve hıhafiye gibi eşya sahşı oldukça hararetli olmuştur. Sokaklarda işoortalarla ipek ve merseriw» ve mendiF^r de rnk satılmısbr. Diikkân sahipleri bu seneki satışm gecen senenin yarısmdan çok daha aşağı olduğunu söylemektedirler. Şekercî dükkânlarmın bir hayli do lup boşalmssma ra?men nekereîier sabstan çok şikâyetle bahsetmektedirler. Miilî îkhsat ve Tasarnrf Cemivetmm "erli malı olan incir, üzüm, fındık, ceviz ve diğer TnahsuHerimizin de bavramda şeker yerine kulianıhnası hakkmdakî proDagandalan halk üzerinde rok iyî tesirler bırakmış olacak ki son bir hafta zarfında tstanbul'da hemen bayram şekeri kadar yerli mahsullerimiz sahlmışbr. Halkin rağbetini gözden kaçırmıvan yemîıçfler kalabahk yerlerde sergiler vücude getirmişlerdir. Ezanî saatle Vasatî taatle Muhterem Müşterilerinin Bayramlannı Saygı ile Kutlular Bayramı neş'e iç'nde geçirmelerini diler Maarif Vekâletinden: Sıvas'ta Erkek lisesine ilâveten yaptırılacak pavyon binası 23/1/933 ta:ihinden itibaren 23/2/933 tarihine kadaj bir ay müddetle ve ka pah zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasaya iktidarı fennî ve malisini isbat eden talipler iştirak edebilecektir. Binanın proje ve şartnameleri her gün öğleden sonra Maarif Vekâleti înçaat dairesinden tedarik edilebilir. Ancak bu evrak ehliyeti fenniyeyi haiz olan müteahhitlere verilir. Münakasa 23/2/933 tarihine musadif perşembe günü saat i 5 te Maarif Vekâletinde icra edileceğinden talipler mezkur gün ve saatte müzayede, münakasa ve ihalât kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını inşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. Ve Radyolln ŞÜKÛFE \ Dif macana fabrikası muhterem muşterilerinin bayramınt tebrik eder. Fabrikası: Galata Mumhane caddesi \o. 67. Telefon: 4OO57 ITRİYAT FABRİKASI Her gün artan rağbetlerinin min nettan olduğu muhterem müfterilerinin bayrammı kutlular. Necip Bey Ifriyaf fabtikast Müdürü Muhterem müşterüerinin Bayramtm katlalar • Istanbul Havagazî ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonirr? Şirketî (SATGAZEL) İLÂN tstanbu'da Havagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) kışm şu soğuk zamanlarmda ailelerin mahrukat tedarikini kolaylaştırmak arzusu ile kânunusani ve şubat ayları için ve aile reisleri hüviyet cüzdanlarmın ibrazı üzerine azamî bir ton teslim edilmek şartile Yedikule ve Kurbağahdere (Kadıköy) gazhanelerinde kok kömürünü istisnaen tonunu 20 liraya satmağa karar vermiştir. Şirket mezkur hüviyet cüzdanlarına verilen kömür miktarını işaret edecektir. Ahcınm arzusu üzerine mezkur bir ton kok ayda 500 kîlodan iki defada teslim edilebilecektir. RAKI Fabrikası muhterem müşterilerine bayramlannı tebrik eder UEM SİNİRE: NEVROL Emsalsiz bir devadır. Baygınlığa, yürek çarpinosına 20 damlası kifidir. Bayramlaşma Muhterem Toroslulara: Bayranun uçuncü gunfl saat onda Şeh« zadeba^ı'ndakl Toros Talebe yurdunda Birllğlmizln bajTamlaşma merasiml yapılacağından lutfen teşrifinlzl rlca eder. Toros Gençler Blrliğl Bavram nama?ı 2 34 7 52 Maarif Vekâletinden: Balıkesir Muallim mektebi için mubayaa edilecek aşağıda cins ve evsafı yazılmış malzeme 17/1/933 tarihinden itibaren 2 ay müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. Takas muamelâtı müteaahhide aittir. thale, ayn ayn ve beher malzeme için en az fiatı teklif eden talibe icra edilecektir. Talipler malzemeye ait şartnameleri her gün inşaat dairesinden tedarik edebilirler. Ihale 18/3/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekâletinde yapılacağından müteahhitlerin mezkur gün ve saatte müzayede, mü nakasa ve ihalât kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını İnşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. Adet Nev'i 1 1 1 2 Ormancılar kongresi Türkiye Ormancılar Cemiyeti Riyasetinden: Cemiyetin senelik kongresi bayramtn ikinci cumartesi günü saat 10 da cemiyet merkezinde toplcmacağından arkadaşlartn teşrifleri. Terbiyevî yazılar Memleke»!mizin sayılı terbîyecilertn • den Kâzun Nami Bin bu isimde çok kıy metli bir eseri çıkmıstır. Matbaamızda safalmaktadır. Fiatı 50 kıanı? ise de besten fazla alacak olan mualiimlere % 3 0 tenzüât yapıln*. Karilerimize tavsiye e* Nafıa Vekâletinden: 2000 ton katranyağı pazarlıkla ve takas kaydile mubayea ojuna caktır. Pazarhk 11/2/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Satmalma Komisyonunda icra edilecektir. Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 7463 lirahk mu vakkat teminatlarile komisyona tevdi edeceklerdir. Bu husustaki şartnameler fstanbul'da Haydarpaşa'da Liman Işleri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafıa Vekâleti Levazım Müdürlüğün den (beş) Iira mukabilinde tedarik edebilirler. Evet. Belli. O adam her kim^e tuya düşüyorum, Rıza Bey. Çünkü sizin zayıf tarafınızı bulmuş. başıma bu kadar felâket geldikten Sormayınız. Vaktile muallmısonra artık uçan kuştan şüphelen miş, bir şeymiş... Fakat öyle zeki, meğe başladım. Doğrusu, o zavallı öyle akıllı bir genç ki... da pek böyle hafiyelik edecek fena Biraz tarif eder misiniz? bir yürek var diyemem. Sanşm. Saçlan çok sarı ve ipek Mehmet Rıza başım salladı: gibi yumuşak. Belli olmaz, dedi, belli olmaz... Sanşm mı? O değil! Biz çok şey gördük, dedim ya, ola Nedediniz? ğandır, her şey olağandır... Hiç. Gözleri ne renk? Biraz daha düşündükten sonra Elâya çalan bir mavisi var. sordu: Zayıf mı? Kuru, ince, uzun Takriben size haftada kaç gün boylu mu? ugrar? Mehmet Rıza Cingöz'ün kendisin Belli olmaz. den şüphe ettiği için, hep bu tufeyli Meselâ bir hafta hiç uğramanin gıyabî tarifinde ona ait vasıfları dığı vaki midir? arıyordu. Zaten ben kendisini tanıyah Nezahet cevap verdi: on beş yirmi gün oluyor. Bu zaman Hayır. Uzun boylu atna za zarfında, on... Durunuz... Düşüne yıf değil. Kuru hiç değil! yim bakayım... Evet... Perşembe Mehmet Rıza, Cingöz'ün kıyafet dört... Tam beş defa gördüm. değiştirmek hususundaki muvaffa Son defa ne gün gördünüz? kiyetinin derecelerini bilirdi; fakat Dün... Hayır, dün değil evvelbu mel'un, siyah saçlı iken sanşm, ki gün. zayıfken ba^ık etli, elâ gözlü iken Pekâlâ... Bana o bohçacı ka mavimsî gözlere sahip olmanın da dm da lâzım. Bizitn adamlar onu Çarsırrını biliyor muydu? şıiçi'ne kadar takip etmişler. Mah Nezahet Mehmet Rıza'nın düşünmutoaşa'dan geçmiş. Belki size pe eeye daldığını gorünce: tirdiği eşyayı oradan alıyordu. Size Fakat, dedi, belki ben kurun nelen getirdi? Dr. Mehmet Ali İDRAR YOLLARI hastahkJan mütehassısı Eminönü (Sabık Karakaş) Hanına nakletmiştır. Cumadan maadâ hergün hastalanni kabul ve tedavi eder. Operator Ürolog deriz. • tstanbul îkînci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrîlmesi mdkarrer hane esyan 311933 tarihine musadif galı günü saat 1 5 b Otomath dershıre tevzi tabiosu E S I 4 B A modeli (Phywe) Beyoğlu Ziba «okak 4 9 numarah hane önünde satıfacağmdan talip olanlann Mübeddile (simens markalı) yevmi mezkurda 9322760 doça noGazojen (benoit sistemi) marasmı hamilen mahallinde hazır buBuharlı yemek kazanı (Senkin mamulâtı ideal modeli) lunacak memura müracaatleri ilân olunur etrafımda şüpheli insanlar dolaşıyor, artık benim gözüme uyku girmez ki., Sabırlı olunuz... Gayet iyi iz ler üstündeyiz... Bizitn meslekteki adamlara kuvvet verecek şey felâ ketzedelerin metanetleridir. Nezahet tevekkülle içini çelrtL Mehmet Rıza onu sokak kapısına kadar teşyi etmişti: En mühim mes'eleyi konuşma • dık, dedi, o adam size gelirse mümkün olduğu kadar fazla yamnızda ahkoymağa bakınız. Sonra?.. Size haber mi gondereyim? Hacet yok. Ben icap ©den tertibah alacağım. Ne gibi? Orası bana ait. aız yaımz onn evin içinde fazla oyalatnağa bakı i nız! Nezanet giilümsiyerek» Peki... Dedi. O evden çıktıktan sonra MeKmel Rıza iki adamını da cağırdı ve kendilerine taümat verdi. Sonra müdiriyete ve ik! yere te < lefon etti. Ellerini niuftumyor, »daîii» (Mâbttft ogr) Cingöz Recai'nin harikulâde maceraları Yazan: SERVER BEDİ 44 Mehmet Rıza ona doğru yarım adim daha atmıştı, Nezahet birdenJbire başım kaldırdı ve dedi ki: Neden şüpjıe ettiğinlzi anlı yorum. Fakat bana bunu sormayınız. Size yalnız bu genci sevimli bulduğumu söyliyebilirim. tşte o kadar. Bundan başka siz istediğinizi düşününüz. Fakat bana sormayınız. Bence bu cevabınız kâfidir, Nezanet Hanım. Bereket versin ba na tam zamanmda haher verdiriz! Size budalaca bir şey soyliyeyira de güIünUz. Bem düne kadar bu adamdan hiç şüphe etmiyordum. Fakat dün gece akhm başıma geLdi. En çok ^Atiska, biraz keten, I Nezahet bu suale bir müddet ceŞile bezi, Anadolu işlemeleri gibi vap vermedL Çantasmm kulpu ile şeyler... Fskat hep kaçak mal olduoynuyor ve sesini çıkarmıyordu. ğunu söylc». çok ucuza, adet a yok Mehmet Rıza sualini tekrara mecbahasına verirdi. bur oldu. Tabiî... Size sokulmak içîn Nezahet gözlerini kaldırmadan öyle lâzım... Kaçak mal filân de mırıldandı: ğildir. Pahahya alırlar, ucuza >a Bilmem... Dedi, bir gripe mi tarlar. Anlaşılan malları Mahraut yakalanmıştı, ne olmuştu, ondan sonpaşa'da bir yerlerden tedarik edi ra sesi kayboldu zavallının... Dokyordu. torlar çaresini bulamadılar, belki Olabilir. Fevkalâde şeyler de kendiliğinden geçer dediler. ğildi. Her yerde bulunur. Fakat fiatMehmet Rıza ellerini cebine ko ları çok elverişliydi; dedim ya, adeta yarak odanın içinde enine bovuna yok pahasına... dolaştı. Kendi kendine: Peki... Muhitinizde boyle da Âlâ... Âlâ... Diye mirıldaniha şüphe ettiğiniz kimseler yok mu? yordu. Meselâ hizmetçiniz... Nezahet ayağa kalktı: Kat'iyyen... Kendimden şüphe Sizi daha fazla rahaUız etmiederim de ondan etmem. yeyim, dedi. Ben daha ilk görüsümde onun Estağfurullah... kısık sesinden şüphe etmiştim. Fa Bir şey daha sorsam olnr mu? kat başka noktalardan .. Zira, bu Buyurunuz! hastalığa doktorlar «afoni» derler Tahir Bey ne vakit serbe»t kave ekseriva büyük bir heyecan tesilır, ne vakit üzüntüden kurtulurum, rîle olur. Bu hizmetçi size geldîği vahiç bir şey söyliyemez misiniz? kit sesi kısık mı idi? Dedim ya, üzülmeyiniz, simdi Bu hizmetçi bize sonradan gel lik bu kadar. medi. Ben Hacı ile evlendiğin vakit Uzülmemek elde mi Rıza Bey? onun yanmda idi. Sesî kısık değfldî. Ben yalnız bîr kadınım. Raşımdan bu Sonra neden öyle olmuş? kadar felâket geçti, şimdi de bakınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog