Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

•27 Kâmmman! 1 ° 5 > Cumhtntyet '• Sinemalarda yeni filimler Bu haftaki program operet ve seyahat filimlerile doludur Dünkü ve bugünkü Ernıenistan Ermenistan Cumhuriye tinde 12 senede neler oldu KomsBmuz Erm^ni Cumhurîvetînîrt on îlnnci yıldonumü Ermen5*t»nMa fevkalâde merasîm H^ t^'it edilmistir. Sovvet sı olan Tass bu mer««îm mrânase^etile ErmcnUtan'm on iki senesî hakkrn • da böHjn dünvaya uzun bir telgrafname ^ondermistir. Bu teîfirrafta denîîîvor kî: «Ermenî«t<ın Sovvet CumSurîvetmîn on îlnnci yıMon&mfîne tesarifîf eden ?un Ermenî«»»n !cm tarîhî b»r ^S^um n^Utnsıdn*. Bütün Maver^vi Kafkasva tnb\ ErmeT>î«tan da vnlrtî'e Rusva tar«nndan isti«Tn«»r ^H^'â^nAm c«»vifî*« kalmış bir memlekeHi. 1917 mkıl^bmdan sonA ra ErmenistanM» hö1" 'rnet Ta«nak'larm elme frecmisti. Tamalr'Iarm idaresi zamanmda yani 1918 ile 19?1 arasmda f Ermenî«t>ın m niî*usu 1,207.000 den 775.000 ki*îve dti«mHs, vani vüzde 35 t^tieızOl etmisti. A^l'k. hast«'«k ve tedhisten eîvar meml«Jr«»tlere îltîea edenler vuzunden memleketin nüfusu azalnn*tı. Sovyet «îevleti Ermenistan'da ajır bir vBke tevnrfl^ ermîsti. Sovvet Maresinîn iîlf «enedeln W on bip'erce Enıenrvf a»*Iıkt»Ti ve Blmekten lrnr*«Tiak. ona Rw*va'flan erzak ve tohumluk getirt nelc onnusrur. Sovyet idaresînden evvel Ermenlstan'da sanavi vnlc ribivrii. Ziraî Utih•»'•trn kıvmeti da^î »nc*lc vîrmi mWe tutuvordo. bi|S*»«ıre «Scude jre*îrnen sanavi 1931 de 7R mHvon ve 19^2 de 144 milvnn rublelTc hnalât vücu<1e eretirmistir. Bu sanavi sayesmde 60,000 ameie vnsıvor Büyük Reisimizi nasıl görüyorlar? Devlet adamlarmın en büyüğü ve en demokratı: Gazi Miroir du Monde mecmuasında Gazî Hz. hakkmda şayani dikkat bir yazi çıktı Vahşi Afrika'nın İçyüzüJ Opera'da Bundan yirmi, yirmi bes sene evvel gündelik gazetelerden biri flâve olarak forma forma bir roman nesrederdi: «Afrika'da Seyahat». O vakit çocok olduğum için btmlan ne büyük bir zevkle okurdum, bOmezsiniz. Bu kmnen hakikat, kısmen hayal seyahatnamenin adeta kahramanlarile birlikte yasar, onlarla Jberaber güler, ağlardım. Onlarm geçirdikleri tehlikeler benim de kalbimi durdurur, benim de tüylerimi ürpertirdi. O zaman en büyük cmelim böyle bir aeyahat yapmakh. Aradan seneler geçti. O emeEm de fcugün yan yanya hakikat oldu. Yan yanya diyorum. Çünkü bizzat gidip Afrika'da seyahat etmedim ama, çocuklugumda okuduğum bu romanda tasvir edilen korkunç yerleri, vahşi hayvan Ian fHimlerde aynen görüyorum. Işte «Vahsi Afrika'nın tçyüzü» kordelâsı bende bu hahralan ayandndı. 2ira Afrika'nm Atla» Okyanusu »ahi • lindeki Lagos kasabasmdan hareket eden heyeti aeferiye 3e beraber ben de yola çıktım. Aksa »eKrmden Niger nehri tarikiie tturi ormanJanna geldik. Burada dünyanın en ufak insanlan olan Pigme kabilesine misafir olduk. Onlann sade boylan, boslan degfl, nişancılıktaki ve danstaki meharetleri de hayretini mucip oldu. Rego daglanm geçmek için epeyce mGşkülât çektikten sonra genif Uganda yaylalanna indik. Burada zıp np sıçnyan binbir çeşit gazalleri, sevimlî yaban eseklerini, zürafalan, devekus Ian, leopardlan, aslaman, hörgüçlü mandalan gördük. Sonra Oebalaso göiuiıe geldik. Bu • rada milyonlarca pembe renkli turna kuslarnu leyrettik. Ripon felâlerini aştık. Fransu Afrika'suıda Ubangiier memleketine vâsıl oîduk. Burada gü zellesmek için dudaklannı birer tepsi gibi genişleten kadınlar nazan dikkatimizi celbetti. Karabulut gibi 80 kilo • metre eninde ve 160 küometre boyun da üzerimizden geçen çekirge dalgası yoluna tesadüf eden butün yesHliklerle birlikte az kaldı brzi de kmp geçirecekti. En nihayet FJ Moraniann yaşadıgı mmtakalarda hayatmuzra en unutuhnaz günlerini yasadık, en büyük heyecanmı duyduk. EI MoranTdar bizim için hu • susî bir aslan avı tertip ettiler. Ellerin • de yalnız birer kalkan ve birer zıpkm oldugu halde adetleri ancak ona varan kahramanlar yapılan ism azametine nazaran pek kısa denecek bir zaman zarfında koca btr aslanı yere serdOer. Hint denizî sahUlerine vâsd oldu gumuz zaman bu harikulâde seyahatimiz de sonuna erdi. Bu seyahati tıpkı ben de yapmısım gibi yazmama saşmaymız. Yukarda da söylediğim gibi o iki cesur operatörün havatmı aynen ben de yasadun. FHimde teessürü celbedecek sekilde sıraya dizîlen vak'alar kadar alınu ta iyidir. İnsanra merakını ve heyecanmı tahrik ettiği derecede malumatuu da artırmaktadır. bırnun en güzel kın Luana kurtan • yor. Odaldka. dan itibaren Luana ile beyaz delikanh arasında ni • hayetsiz bir •evgi basgösteriyor. Deli kanlı henüz ask ve mu • habbete kıs • men bigâne olan Luana'Solda blrlncl: Joe Mc Crea «Cennet Perlsb mde. lldncı y» fanilere Jean Murat <77 numaraü Ev> fllmlnde. Aşağıda: Bdmahsus bu wlna Booth <Tuccar Horn» da. sevki bütfîn inceliği/le tatbnvor herkese isbat ederek sevgflisiyle evle • Diyeceksinîz ki «pekâlâ birlessinler nir. ve evlensinler!» Fakat mes'ele bu kaBu rHknde basrolier Jean Murat, Sodar basit degil. Genç kız «Tabu» yani zy Person, Leon Bary taraflarmdan oymukaddes bâkire ilân olunmustur ve nanmıshr. kabPenin ileri gelenlerinden biriyle e v lenmek üzeredir. Kaçıyorlar. Komsu adalardan btrmde sonsuz bahtfvarhk ve saadet içinde bir kaç ay geçiriyorlar. Lâkin kızm izini keşfeden yerliler be Afrîka'da vahşi hayvanlar arasmda yaz delikanlı bir gün kaplumbağa avmçeküen filimler bu sene pek riyade moda iken Luana'yt alıp götüruyorlar. Sevda olmustur. Dün aksamdan itibaren gi'isine tekrar kavusmak fizere pesmden Asrî stnemada ikind Vkion olarak gosgiden delikanlı da kabile erradmtn eline düsüyor. îkisini de feveran eden yaterflea Trader Horn filmi de Afrika'da nardağm hiddetini durdurmak icin kurçekilmiş bir macera filmidir. Bu filim, ban etmeğe karar veriyorlar. Tam gisbndîye kadar Afrika'da yapıîan filhnderlerken yo'da karsılarma genunin eflerin en muvaffakyetlisidir. Her hangi radı çıkıyor. tlk tabanca patlayrnca yerbir sinema hilesine müracaat ediime • lilerrn heosi tabam kaldnro kaçıyorlar. Delikanlı 3e Luana'yı yan ba ?gın bir Lel den Afrika'nm bakir ormanlannda ve Tiiccar Horn AsrT'de de gemiye naklediyorlar. Luana çarçabuk kendine geliyor ama delikanlmm hastalıgı uzuyor. Ates içmde düi damagı kavrulan delikanlı su istiyor. Luana su bularmyor. Bir portakah disleyip suyunu emîyor ve sevjrilisinin agzma akıtıyor. Fakat bn taraftan da genunin etrahna yerliler toplanmışhr. Tabu'lanm jreri istrvorlar. De'ikanh dünvadan ha • bersiz hâla nöbetler içerisndedir. Tay falar da kızı vermiyeceklerini kat*î olarak bfldhiyorlar. Fakat Luana güvertede yavas yavaf ilerliyor. Hâlâ ateş püsküren ve homurdanan yanardaŞin hiddetmi teskin ederek hemcinsîni büvük bir felâketten kurtarmak için kendini yerlilere teslim ediyor. Kmg Wîdor bu kordelâvı, timdiye kadar çevirdigi fflimlerin fevkinde bir meharetle idare etmistir. Havai adalanmn letafeti, hakikî yanardağm deh<et sa çıcı manzarlan, Dolores Del Rio'nun vahsi grüzelliğn de buna mzimam edin • ce kordelâ fevkalâdelesiyor. Bühassa Dolores Del Rio'nun dan • settiği parçalarla beyaz delikanlı'yı temsii eden Joel Mc Crea arasmdaki sevgi sahneleri en muvarfak kısımlardır. vahsi kabüeler arasında vücude geti rilmistir. Filmin çok muhevyîç ve korkulu sahneleri vardır. Vahsilerin elme etir dü sen tücear Horn De genç arkadasmm asiima ve yakılma sahneleri, insan ayağı de^memis ormanlar arasmda dort bef aslanm birbnlerile boğuşmalan, genç bir zencinm üstüne saldıran kodurmuf aslanı demir bir kargı ile kafasmdan vorao oldürmesi ve Horn ile sadık hizmetçisinin yüzlerce timsahm toplandıği bir göiün üzerinden a?aç dallarma sanlarak vahsilerin elmden kurtu'malannı tasvir eden parça çok muvaffakiyetle rilme alınmıstır. Bu filimde, simdiye kadar resimle • rini gordüeiimîrt h'w çok yabani hay van'an gozle gormek mümkândür. FiHm, bastan nrhavete kadar, msanm si • nirlerini harap eden korkulu bir macera filmidir. Bu kordelâvı yauan kumpanya, ba füirn için Afrika'ya bü^iik bir heyeti seferiye gondernuş ve filim 25 brn kilometrelik vasi bir arazi dahilinde ve mSteaddit profesvonel avcuarm ve ma hallî hükumetlerm yardımlan sayesinde mevcudiyet sahasma çıkmısbr. 77 Numaralı Ev Artistik'fe «77» Numaralı Ev» yan hissî komedi, yan zabıta sergüzesti olan bn* fHimdir. Mevzuu basit; fakat caziotir! Baron dö Klev zensrin ve yakısıklı bir gençtir. Hayatta en büyük merakı gezmek, seyahat etmektir. Klev uzak memieketlerde dolasırken Fransa'daki villâsnu bos bırakmıstn'. Serguzest pesinde kosan serseri bir genç villâya yerlesmiş, ken disini herkese Baron do Klev olarak tamtmıstır. Bundan maada genç dîfer bir çok dolandıncı'rklar, sahtekârlıklar da yapmaktadır. Hatta Piyer isminde birinin kumarda mahvolmasma sebebiyet vermiştir. Piyer'in bir kızkardeşi vardır. Güzel, terbiveli, sirm bir taze.. Bu genç kız, kardesini saphğı yanlıs yoldan dondürmeğe çalısmaktadnr. Tam bu sirada vil'ânm hakikî sahîbi Baron dö Kler çıkage'ir. Piyer'in kızkardesine âsık olur. Kendi ismini berbat eden sahtekân zabıtaya haber verir. Dolandmcılıklan ve sahtekârhklan yapanm kendi olmadığmı Söreyya Sineması musabaka açıyor Kadıkoy'ündeki Süreyya sineması mudürlÜTÜ fubat ayma mahsus olmak üzere müşterileri arasmda bir filim müsabakası açmağa karar vermiştir. Mü sabaka müddeti zarfında programlara Beyoğlu sînemalannda bu sene gosterflmis olan en güzel filimler konacak hr. Sinema müdürlüğü müsabakada kazanan müsterilerme 500 lira kıymetmde hediyeler verecektir. Cennet Perisi MaJik'te «Cennet Parisi» hem bir sevahat, hem bir aşk, hem de bir siîr filmidir. Ame rikaiı muharrirlerden R. W. Tullv'nin bu namdaki roman ve piyesinden iktibas edilmistir. Bunun piyesi senelerce Nevyork'ta, Brodwav*da ve Amerika'nm muhteiif sehirlerinde oynanmıs, bü» tün Amerika'lılan cus ve huruşa getir mistir. Fakat filmine nazaran pivesi yüzde bhr böe kıymetli sayılamaz. Zira maruf rei'sör King Widor bu masali asıl yerinde «Hawai» adalarında çekmistir. Mevzuu huîyavî bir efsanedir. Hawai adalanna giden seyahat heyetinin içindeki yakısıklı bir delikanlı kazaen denize düsüyor ve onu yerü kabOelerden TütOn zeriyat mıntakalarının tesbiti Ziraat Vekâleti tütün ziraatine en elverişli mıntakalar hakkmda tetkikat yaptırmaktadır. Şundiki halde bir komisyon iyi tütün nfimıi" neleri üzerinde meşgul olmaktadır. Komisyonun kararından sonra Vekâlet zeryat mıntakalannı tahdit edecektir. Miroir du MonJs mecmna^in başlıgi ile Büvük Gazff« tal.sis eHici sahifelerden birisi Fransızca Le Miroir du Monde meclerini öim ve fenden ve güzel san'at muasında Roland Michel imzasOe çok Iardan aldığmı soyliyen o degfl midir? şayanı dikkat bir makale cıkmıstır. Hür Kur'anm eski ahkâmma ragmen, GazT* Erivan. Leninatcan ve KaraViIîse'de bir diktatör Mustafa Kemal serlevhasını nin Ankara'da, tstanbul'da, İzmir'de, »enî s*sflavi raerkezlerî kurulmtntur. tasıyan ve Büyük Gazi'mizin hususiyetTrabzon'da heykeDeri dtkilmis ve pek Bundan baska muazzam nnmuk, kim lerini çok yakın intibalara "stinaden nak çok resimleri çekilmistir. Tarihe karşı yev! mevat ve maVîne fabrîka'an tesis leden bu yazıyı aynen tercüme ediyoruz: büyük bir merakı vardır ve tarih hakolurmnnrfin1. Memleketîn eiektrik tec« Türkiye Cumhuriyeti: Bir sultan kmda belki de bir gün halkın onüne koh»ah sör'atle îlerlesmîtir. Erivan ve Lkovtddu, iki yüz mflyon müslümana ma yaeağı müteaddit alhnane eseıier yaz • nmakan cîvannda rrmazzam »u kuvvetî nen hâkim olan bir halife nefyedfldi. rmstır. tesîsati vucude tf*^r^nv*f\r D^o^ar'da Garp medeniyeti akınhsı binlerce senete^'s olrman el^^tnV fafırika^ı bir av evMustafa KemaTîn hayatı, baftan »• 13c an'aneleri istilâ etn*. Şimdiye kadar vel a»"ihrn«tır. Bu fabrîta ?^.500 lciinsagı azimkâr bir sây hayahdır. Gecehareketsizliği, kryıtsızlıgı, taassubu üe vat eîeVtrik îstiT»^«T ehnektedir. 1919 da leri geç vakte kadar çalisır, sabar<Tarî meşhur bir milletin bastan aşagı değîsFnnenîstan e'«4rtrî'c tesismtı ancak 4fiO erkenden kalkar, yorgunlujunu gidermesindeki ehemmiyeti, Avrupa'lı güçkilovat e'"ktnTc î«tî^«»l edivordn. Simdi mek için hoslandıSi yepane e^lence kırlükle anlar. be *>u mîMar 3^.000 kîlovata çıkmi^tır. larda gezmektir. Gazi, her sabah, ÇanTürkiye'nin yenilesmesi, hiç şüphe ErmenisTaVda ziraat dahi sanavi ırfkaya'da ve Ankara'dan bir kac kiloyok ki c'han tarihinin en meraklı hâ bî cok ter»tM etm*«tir. Sovvet îdarevnmetro fesafede bulunan Gazi çiftliği ködiselerinden, istikbalde çok kuvvetli aden evvel Frmen'stanMa ekfen sa^a vü civanndaki Nümune^cîftfi^inde uzun kisler husule getirmeğe namzet hâdiseancak 82.000 hektardı. Sim^i 400.000 bir at gezintîsi yaoar. Di»er zimıınlaMa lerinden biridir. Onun için bu teceddühektara cıkmıstır. Bnnun 30.000 h»«kde can veren sahsiyetin bir krokisini yap her hangi bir seyyah, Mustafa Kemal'i tarma pamnk etnmekte^ir. l*>«î.ono hek tesrifata hic ehemmivet vermeksizm bif magı faydalı buluyoruz. tar arazi kanan«r1a snlanmaktadır sapanın koll^nna sanlmif eörerek hay» Hayatm çetin mektebinde yetismiş ErmenistanM*VJ ziraat saHasm'n vıî?olan Mustafa Kemal, hepsinin besikieri rette kalır. Filvaki bu eğlenceler, fevde kırkmı kollelftîf vani mn^ereV ciftşark olan, millet mürebbisi büyük adamkalâde yaratıcı bir zekâ olan bu zafan likler te<kil etmolrtedîr. VaktHe Ermelar silsilesindendir. en ziyade hosuna giden sevlerdir. nistan sreride kahnıs bir z<raat memle Avrupal'ı adam, Mustafa Kemal'in keti iken şhndi mnterakki bir sanayi GazTnin siineti köylulerin muhitinbir diktatör oldugunu söylemekle her ve siraat vnrdu olmn«tur. de pek *evimlidir. Fırsat buldukça köyseyi söylediğini zanneder. Diyelim ki Ermenistan, miarif sahasında dahi lere gider ve köylülerle uzun uzadıya Mustafa Kemal, diktatördür; fakat deçok İ1erlemî«tir. Carlar zamanmda Erhasbıhal eder, onlann memleketin idağismez klisesi gözlerimizin önünde dumenistan sekene«Tnm yüzde sel"pni oresi hakîtrn^aki muhakemeleri, mntaleran diktatör tipi nümunelerinden tamakuyup yazmak bî'mivordu. Sim^î î«e oalan fikirleri ve arzulan ile alâkadar omen ayn bir zihniyet ve ruhta bir diktaknyuo vazmak bilmrven vok eibidir. Iur, bunlan öğrenmek ister. Mensucat tör. .. Hakîkarin yalnız kendisinde ol 1919 1921 tarihlerinde Ermen^tan sanayii ve hayvan beslemekle de alâduğunu iddia etmiyen, menfaati umu • mekteolerinrieki talebenm yekn^u kadardır. Bu mes'eleler hakkmda bilmiyeye müteallik mes'elelerde mesai ar47,000 idi. Simdi 217.000 InVive boliğ mediei hiç bir sev yoktur. Onun irin kadaslannm reyini almadan hiç bir kaolmustur. Ermenistan'da 9 âli m?ktep kövlülerle eörüsürken onl)*ra makul ihrar vermiyen, muhitindekileri tenkidatta vardtr ki bunlann talebesi 80O0 #r. tar'arda bulunur ve faydalı nasihatler bulunmağa tesvik ve tahrik hususunda TeknBt meVfe^leri ve amele darijlfuverir. hiç bir fırsatı kaçırmıyan bir diktatör... nwnlan ile Kîrlîkte yüksek talebe otuz Esasen, müfit addettiği her sey, de Gayet mü'tefit. son derece nazik ve iki bîne baliğ oiuvor. rakan zihnmde yer eder. Gazi icin isin ince bir zat olan Türkiye Reisicumhuru, Ermenîstan'da Ermeni ve ek^üıVet büyüsrü kürüğü vokhır, onun için her dairei rmsusivot ve samim'vetindekilerin fîsanİMnn^aki matbuat fevkaiâde Hcrsev tetkik ve mütaleava derer ve ta • en zarif ve nktedan, en hos ve sevimfi !em'«tir. Ermenistnn'daki Türk ve Ki5rt hakkukunu faydalı bulduğu bir sey gorarkadası olur. ekatîîvetlerinm nePrne çok i«ler vücude dü mü hemen, derakap bunun amel' Orta boylu, serbest tavnlı, çevik, getirilmistir. Bu mîHî ekallivetler için esaslannı kurar. gayet zarafetle giyinir bir zat olan Gazi, aynca mektep şebekeleri vardır. Mustafa Kemal, Pierre LjtTnin ruhun1 adap ve merasime büyük bir ehemmiyet vermekle beraber, onun bu hali, her ritretecek olan büyük anarrrmaniarla dolu genis Ankara caddeierinde, tenezkesle avni müsavat dairesinde samimi zühe çıkmıs alelâde bir kimse gibi domüna«ebat tesis etmesine mâni olmaz. lasır, camekânlann, mağazalann önünSadelikten çok hoslamr, dostlannı bir de durur, çalışan kalabalığa kansır, bir aksam yemeği yemek veya bir aperitif kahvenin önüne oturduîhı zaman yanıalmak için, her hangi bir vatandas gibi, Türkspor bayrcan münasebetile hukumet merkezinin barlarından birine basındaki müsterivi kendi masasma davet efane^i tenezzül addehnez. Esasen davet eder. Hoşsohbet olmamn yolunu bugun intişar etmiştir. Gazi'de halkı anlamak kabilivet ve kud« gayet iyi bilir. 173 üncü sayısını veren bu nüshareti pek büyüktür. Anlatbklanna eöre da bir çok yazilar arasında bilhassa Gazi Mustafa Kemal, ayni zamanda Reisicumhur, fesin ikası zamanmda pe Galatasaray neden yenildi isimli îkna edici bir hatiptir, sesinin ahengi gusinden bir bavui dolusu sapka getirtemakale, Slâvya galfbine ait Ihsan zeldir. Sözlerinin ve şayanı hayret bir rek kalabalık bir meydanda durmus, Beyin enteresan tefrikası şayanı dikmavilOcte olan gözlerinin nüfuzundan iscilere, ameleye ve köylülere hîtaben kattir. Bunlardan maada Avrupa ve berkesi cezbeden hususî bir kudret intibir nutuk irat etmis ve prova ettirdikAnadolu'daki son haftanın faaliyeti, sar eder. Genis btr kültür sahîbi olan ten sonra, bu şapkalan onlara dagıttngütere Avusturya takımlarımn Reisicumhur edebiyat ve güzel san'atmıstır. maçlan, karikatürler, sporcu por larla alâkadar olur, müellifleri, resasmtresi, nef is bir spor hikâyesi ve saire lan, heykeltraslan tesvik eder. Nitekim, Maamafih müteaddit vazife ve mesTürkive Cumhurivetinin, kendi kuvvetguliyetleri Gazi've çok az istirahat zamanı bırakır. Zikredegeldiğim bu küçük hususî tezahürler, bunlardan bir çok manalar çıkaran ve ders alan GaziKadıköy Dairesinden: rostancı'da boş araziye dökülmüş ve hâlen nin istediği kadar sık sık vaki olmaz. mevcut takriben 600 araba çöp ile mayıs 933 gayesine kadar dökü Bir imoaratorluğu yıkan, bir dinî reisin lecek 300 araba çöp açık arttırma ile satılacağından talip olanların kudret ve saltanatmı kıran ve dünya 20/2/933 tarihinde pazartesi günü saat 14 te Daire Encümenine mükadar eski adetleri yıkarak yerine yeni racaatleri ilân olunur. bir bina kuran adarrun meşgulivetleri fazla olmamasına imkân var mıdır? * * * Türkspor Zengin mönderecatla bugOn çıktı İstanbul Beledives? ilânları İzmir Vilâyetinin 1061/340 liva numarasile kayden maaş almakta bulunan Fatih Belediye dairesi heyeti fenniye tatbikat kalemi mühendisi müteveffa Hayri Bey kızı Müzeyyen Hanımın bizzat veya bilvasıta sicil kalemine müracaat eylemesi. * * * Beykoz Belediye subesi Müdiriyetinden: Sokakta başı boş olarak tutulup Beykoz'da Kavakdere caddesinde bakkal Harito'nun ahi • rına sevkedilen iki merkep ve bir buzağınm üç gün zarfında sahibi zuhur etmediği takdirde alenen füruht edileceği ilân olunur. Mustafa Kemal, tamamile Avrupa » lıya benzemeğe çahşiyor, kültüru, faaliyeti böyle olmasına müsaittir. Fakat sarkhlıktan zamanm ve hareketin hakikî manasım muhafaza edebilmistir. Bu hal, ona, böyle büyük bir içttmat tahavvülün ortasında ve bu kadar devamh ve sedit bir çalışmanın hümması içinde bfle, tebessüm etmek ve son derecede nezaket sostermek ankanmt vermektedir.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog