Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

"Cumhariyet Meşhur Caşııslşr Yazan: AB1ÜIN DAVER Şehir ve memleket haberleri aKanser saridîr Vesselârn!» Cemi! Pş. ilk iddialarmda ısrar eclivor Kanser âfetinin sari oldu ğunu bir konf eransile ilân eden Cemil Paşaya muhtelif maruf doktor lar cevap vermis ve ekseri yetle bu hastihgm sirayetle intikalini kabu1 etmemislerdi Cemil Pasa bu Operator Cemü Pnja mes'ele hakkında dün bir muhar ririmize tekrar şu izahatı vermiştir: « Geçenlerde Radyo vasıtasile verdiğim konferansı meslektaşla rım arasmda hbbî bir münakasa kapısı açmak ve fikir ihtilâflarım meydana çıkarmak için yapmadıgnmı evvelce bir pazetede söylemiştim. Ben bu konferansla ancak kan serle malul kimselerin hastalıklannı gecîktîrmeyip hastalıgın bidayetinde derhar tedavi olunmak üzere doktorlara müracaat etmelerini ve hastalı§ın irsî olmayıp sari olmak ihtimaline mebni halkımızın kan serden korunmalarını ve bunun için de memleketimizin her tarafında kanserle mücadele cemiyetlerirrin teskîl olunmasını ve Sıhhiye Vekâletinin dahi bu hastalıkla alâkadar olmasmı temin etmek istedim. Halbuki muhterem arkadaslanm bu mevzuun mühim kısmmı bırakarak yalnız kanterin sirayetini ele aldılar. Uzun uzadıya mütalealarda bulundular. Kısmı azamı benimle beraber irsî olmadısnnı kabul ettiler. tki mesiektasımdan maadası da kanserin sirayetini reddettî. Bugün Avrupa ve Amerika'da dahi kanserin sari veya gayrisari oldu&u hak kında etibba hemfikir bulunmuyorlar. Ben sarî oldu^una tamamile kanüm. Er geç bir gün belki yirmi otuz aene sonra kanserin asri bir hastalık oldugu meydana çıkaca ~ gında çüphe etmîyorum. J M 4 „ Bazı arkadaslanm kan^erîn sari olmayıp istidadı olan kimselerde taharrüs neticesi husule geldiŞini sSylüyorlar ve istemiyerek siraveti marazi kabul ediyorlar. Cünkü fikrunce hastah§a istidat kanser mikrop veya parazit ve yahut hücre lerinîn her nasılsa sirayet tarikîle însanlann vücutlerinde buluntnasile baslar ve kansere istidadı olan kimseler demek yerine, kanser para zîtlerini tasıyan kimseler demek daha münasip olmaz mı? Ve bu eşhasa kanser narazit v«»va höcreleri kanserlî bir kim«<»den întikal ve sira^et edemez mi? Kıymetlî müderrislerîmîzden Hamdi Suat Bey hücrelerin kendi ken dilerine çoğalarak küçük büyük denildis'inî ve zararsız oldııkiarını ve bazan bu urlan yapan hucr^ler ratıat durmayıp etraflannda bulunan tabîî höcrelere hücum ederek onlan tahrin ediyorlar ve kanser husule geliyor, diyor. tşte hücreleri ra hat durdurmıyan âmil nedir? Fik rimce bunlar henüz keşfolunmıyan kanser parazitleridir. Netice kanser irsî bir Kastalık olmayıp saridir ve halkımız bu hastalıktan korunmalıdır veselâm.» J Siyası icmal Türkîstan ve cOıan siyasetî 73 Telefon ücretleri îndiriliyor Bu aydan itîbaren % tenzilât yapılacak Telefon ücretlerine ait yeni tarifeyi tesbit etmek üzere teşekkül e den komisyon mesaisini bitirmistir. Bugün tatbik edilmekte olan tarife geçen senenin kânunusanisinde tanzim edilmis ve komisyonun temmuzda tekrar içtimaı lâzımgelirken toplanamamıştı. Bu yiizden de tngiüz Iirasının sukutuna rağmen tarifede tenzilât yapılmıyarak eski tarife nin tatbikına devam olunmustu. Bu sefer toplanan komisyon bu cihetleri de nazari dikkate aldığı için Borsadan alınan muhtelif tarihlere ait kambiyo cetvelleri tetkik olunmus ve temmuzdan kânunusaniye kadar olan müddet için tarifenin yiizde beş nisbetmde tenzili icap edeeeği neticesine varılmistır. Gene ayni cetveller üzerinde tetkikat ileriletilmiş ve kânunusaniden itibaren de fiatlann yüzde on indirilmesine karar verilmiştir. Bu hususta tanzhn edılen rapor Dahiliye Vekâletinin tasvibine arzedilecek ve tasdikını müteakıp tatbika baslanacaktır. Temmuzdan kânunusaniye kadar olan müddet zarf ındaki taksitler tahsîl edilmiş bulun duğundan fazla alınan yüzde beşin iadesi lâzımgelmektedir. Bunun da yeni faturalar üzerinden tenzil edilmek suretile takas yapılması cihetine girfilecegi zannolunmaktadır. Fırtına ve Kar tîpisi durdu Fransız casusu Alman kızı, MataHari'yî nasıl söyletmiş! tsriçre'de iki yabana erkeğin muhayeresini dinlemek suretile H. 21 mes'elesini öğrenmiş olan sevgilisinden tekrar bahsetti. Yüzbaşı Ladoux, malul asabite, ertesi günü sevgilisile beraber gelmesini söyl&di. Hanna Wittig, ikinci şube reisinin çok hosuna gîtti. Genç kız, şekil ve şemaîlini değiştirmeği hilen asla sertHk istemiyen bu meslekte muvaffakiyetle çahsmağa mâni kusurlardan arî, meharetli bir kadındı. Ceç vakte kadar beraberce oturup konuştular, bir çok mes'elelerden bahsettüer. Nihayet bir karar verdiler. Daha, o gece bh" posta nef eri bir emri hâmîîen Mata Hari'nin evine koştu. Bu emirde, dansöze Belçika'va gitme mesi ve seyahatin alh hafta sonraya tehir edildiği bildiriliyordu. Bu altı hafta zarfında Hanna Wittîg, casus!nk itîbarile çok miihim bir iş göreeekti. Paris'te bulunan Mata Har! •eyahatınin tehirinden mütehayyir olduysada raecburen aldıgı emre itaat etti. Bir iki gün Kmra, yagnrarln bir günde, akşam üstfi geç vakit, kenduini bir genç kadımn ziyaret et * mek istediği Mata Hari'ye haber verildL Dansözün şhndi artık hususî bir evî yoktu. Bir otelde, bir kaç odalı bir dairede oturuyordu. O »ırada, can sıkıntısından bunalmış olan dansoz, bu tanımadığı misafiri ka ~ bul etti. Gelen kadm, kendisini Hanna Wittig isminde bir Uviçre'li genç kız, diye takdim etti. MUafir, sade kostüm tayyörünün Içinde çok cazîbeli ve giizel bir kadındı. Kendi hakkında verdiği malumata nazaran, leylî bir mektepten yeni çıkmıştı. Çok saf ve tecrübe •izdi. Yakında Kont Chîlly isminde kîbar ve güzide bir adamla evlenecekti. Mata Hari, bu genç kızı zevkle seyrediyor ve dinliyordu.. HakOtaten çok sevimlî, o nisbette de sıkılgan olan bu güzel kızın kendismden ,ne istediğini, bir türlii keşfedemiyordu. Genç kız t mütemadiyen kendisinden, hayatından, nişanlısından, îzdivacmdan bahsetmekte idi. Fakat bu sözlerm tonu gelmiyor, kızın maksadı anlaşılamıyordu. Nihayet Mata Hari dayananuyarak sordu: Benden ne istiyorsunuz? Şey... Genç kız, büsbütün sıkılmış, kı * > carmıştı; tatlı bir hicap içinde ne •oyliyeceğmi şasırarak kekeledi: Affedersiniz, sizi rahatsız ettim. istediğim... sey... tstediği seyi söyliyemedi, sustu. Mata Hari, yerînden kalkarak genç kızın yamna gtti, onu teklifsîzce kolundan tutup kaldırdı. Genîa bir divanın üstüne oturttu, kendisi de yanma oturdu. tkîsi, amuz omuren GHlsum Hanımm davetiyesi üe Aksarav'da Sofular'da 91 numarah hane» de Kemal Bevin kerimesî Hanımm davetivesi posta idaresi tarafmdan sahİDleri bulunamadığı için iade edîlmistir. Bu banımlardan da yann mösabakaya gelmelermi rica ederiz. Bunlardan baçka davetîyelerîni almamış olan banımlar varsa oniann da yann saat üç bu* çukta Maksim'e gelerek müsabaka memurumuza müracaat etmelerini rica ederiz. za ve dizdize oturduktan sonra, genç kızın saçlannı oksadı ve kadife güzlerini onun mavi gözlerîne dikti: Stkılma yavrum, söyle, dedi. ne istiyorsun bakayım! Bu samitnî muamele üzerine genç kız, güzel dansözden istedifi şeyi anlattı. Nasihat irtiyorum madam, diye başladı ve devam etti. Söz söylerken öyle kelimeler buluyor, öyle tatlı konuşuyordu ki her an biraz daha Mata Hari'nin ru huna nüfuz ediyor, adeta onu büyülüyordu. Madam, müstakbel zevcim, Kont de Chilly, pek kibar ve müm taz bir adamdır. Çok görmüş geçirraiş, çok yaşamıştır. Hayatında, tabiatile bir çok güzel kadınîarla ta ~ nışcruştır. Halbuki ben, Itüçük bir ev kızıyım. Nisanhm, sık sık bana sizden banaediyor. Vaktile, bilmem ne zaman, sizinle tanışmış... İkide birde dünyada sizin kadar güzel, sizin kadar cazibeli bir kadın görmedi ğini söyler, hiç bir kadın onunla kıyas edilemez, der. Sonra, madam, ben de ekseriya sizden bahsedildi ğini duymuştum. Sizinle tanısmak şerefine nail olup ta güzelliğinizi, zarafetinizi, hal ve tavnmzı metet mtyen erkek görmedim. Madam, şimdi, bana yardım etmenizi ricaya geldim. ~~1 ~~ Zevcimîn ben! ebediyen sevmeti, sizin gibi daima cazibeli bulması için ne yapayım? Mata Hari, memnaniyet ve hayretle genç kıza baktı. Hanna NVittig aldanmamıştı. Bu sözler, aşk hususundaki muvaffakiyetleri kadar hiç bir şey, gururunu oksamıyan dansözün pek hoşuna gitmiş, onun kadın* hk ruhunu okşamıştı. Genç kızı ku* caklayıp öptü. Dışanda siddetli bir yağmur pencere camlarmı mütemadiyen yıkarken onlar, içeride uzun uzun komıştular. Karanlık basmıştı; fakat lâmbalan yakmaği hatırlamadılar. İki kadm, artık dost olmuşlardı. Hanna Wittig, ertesi gün dansozün oteline nakletti. Bir gün, Kont de Chilly de Mata Hari'yi siyaret etti. Büyük üniformasını giymişti, gayet vakur, gayet kibar, biraz da çekingen bir hali vardı Nişanlısile meşgul olduğu için kadına teşek kür etti. Ayıi aksam, malul yüzbaşı, Hanna'ya şu sözleri söylüyordu: Bu kadımn casusluk eft î fini zannetmiyorum. O kadar güzel, o kadar zarif, o kadar şirin ki casusluk yapmağa ne htiyacı var. Hayır, hayrr, Mata Hari'nin casus oldu ğuna hiç ihtimal vermiyorum. (Mdbadi var) tezahürat île teşyi olunacaktır. Güzelimiz evvelki gece evinde arkadaşlanna bir veda ziyafeti vermiştir. MUSA Parçalanan çektîrmenin tayfaları kurtarıldı Mezbaha varidatı fcra muamelesinin te hirine karar verildi Mukataa vergisinden dolayı Ev kaf idaresi tarafından Belediyenin bazı emlâkile Mezbaha varidatma haciz konmuştu. Bu yüzden Belediye de Evkaf idaresi aleyhine mahkemeye müracaat etmis ve icranın tehirini istemişti. Beşincı hukuk mahkemesi tarafından yapılan tet kikat neticesinde bu husustaki muhakemenin «onuna kadar icranın tehirine karar verilmis ve bu karar dün iki tarafa teblig olunmuştur. Garîo bîr tesadüf cihan merkezi sıkletinî Asva'mn göbeğine nak? ledivor. Beseriyetm besigi ve tarihin en büvük impan»torl»k'f«nTiı Iraran Türk'lerin anavnrdn olan Turlostan bir çoK asırlar bütün cîhana hükmüniî dînletmişi ve lâkin soır.d»n kendîsi dahi Orta Salı günü başlıyan karayel fırtıAsva'nm Türk âlemi îcin olan ehemminası dün tamamen durmustur. Fıryetini takdîr ederek Kâsgar hâkimi Yatına ile beraber kar tipisi de kesil ktın Bevi himayesi alhna aTmıs ve ts miştir. Hatta dün akşama doğru ha••«uıbul'dan oraya gondprdîŞi aske'î Kç« raret 3 derece bicden düşmüştür. vetler île ordusonu tenHc ederek Tür Bir akşam gazetesi tarafından ktstcnı' her t^mft»n istüS'n haztrl»**] Marmara'da ttalyan bandıralı bir ecnebi kuvvetlere kann mü^afaava kavapurla bir yelkenli arasmda mu • rar vermif. fakat Yakup Beyin irtî* sademe olduğu ve musademe ne hali üzerine oeullan arasmda çıkan taht ticesînde yelkenlinin battığı yazıl davasından dolayı Kâsgar Oe alâkamız» mıştı. Bu haberin tamamen yanlış kesmistik. olduğu anlaşılmıştır. Vak'a sundan ibarettir: Iste o K«*ar hmcün cft>*n sîvanAMntn merkeTİ sAleM oiovor. Bütün cihannı Akdeniz'den gelmekte olan Sentmukadderah TSrkistan'da ve civarmda jiji vapuru, Bandırtna açıklannda frrtmaya tutulmuş ve batmak tehlike eerevan ernvkte olan kanlı «avas'ortn ve siyasî tabiyelerin neticesine bağlt bu« sine maruz bir çektirmeye tesadüf lonuvor. Bir bncuk senedenberi C»>mi« etmis ve bu çektirmenin (•) kişi yetî Akvamı ve bfitntı dSnvavı is*.l etden ibaret tayfasını kurtararak şehmJrfe olan M^nçuri rn^s'elesî A«vi rimize getirmiştir. Dümeni kopmuş kıt'asmm ve dolavısile eihanın hâkimive kısmen parçalanmış olan çektirvetini ele gecîrmek uzere tarihin kay me ise orada bırakılmıstır. detfîSî savasİJtrm ve mî!V<»r»>Te'erm en Kar tipisi vüzünden yolunn şasıbovü&i""ü t^*ti1 eden bu^ük bir hare ran Suebce Citv ismindeki fngiliz ket>n kBcSk bir parçasidır. ı vapuru da tahlisiyelerimiz tarafınCiSan inkilâbmt vanmak jrJrve""' e3« tan dun Ihnanımıza getirilmisrfr. den Sovvetier Cîn'i e!e jrec'rerek ba « Fırtına yüzünden tstanbul Radrad»ki dRt vflz e n ? milvonlirk hnîk kütyosunun Kemerburgaz civarındaki lesini tensik etmek ve tt^ftee k5in«rnı büvük antenleri koptuğu için radmukavemet ed>mivecesi bSvfik bir or» vo iki gecedenberi çalışamamaktadn vöcude getirme&e çalısıyorlar. Sovdır. w»t'ler Mancuri larikile Ç : n'e t»rlrrn»k' Dün lîmannnızda yeni bir deniz îstemî^lerdî. Japon'lar burada karsılann k?7isı olmamıştır. çrkarak 3TOI»TJU kestiler. Mo^«W«ta» vo» Ktş Yunanistan'da telefat yaptyor hı dahi Japoniarm pek ozakta olmaAtina 26 (Husosî) Yunanistan'm masmdnn em ; n deŞPdir. P"»tm !c?n her tarafında Ins baslamıstır. Bir çok Sovyetier Kâsgar ve Çin'i Türkitaa yerlefde yagan kar bir metreyi bulmosSzerinden Çm'în an» damarnu ye kalp* tur. Vilâyet'erden gelen haberlere goffttımı t^ckil ed»n Tarnrce vadisine ;ni« re kışın siddetinden insan ve pek çok yorlar. Şarkf TSrkistan'da Sovyet'ler" ; hayvan telefah vardır. şîm»'iden yerlesmislerdir. tzmir postasında taahhttr M»t»o jraretesînin ne*>"*tt'Sî "tmfas • trmir 26 (A.A.) Dünkü tstanbul sal malumata narsran Snvve^ier çar» postasmı yapan tzmir vaooru fırhnadan lann hazinei evrakında Çin TurkîstanK dolayı 13 saatlik bir taahhürla limanı • na Rus em»î^smm gümWîtf*3z ır'tme mıza gelmiştir. sîne musaade v>ren 1R7S rarihli bir mrahede STJTPH btıldnVnrmdan BimS Ankarcfda kar yağtyor istinat ederek ba m^mlelreHn evvp'â ri« Anlcra 26 (A.A.) Bu gece şehcarerin'n vBzde dolcsan besînî eMe etrimize kar düsmüs, etraftaki yüksek te* m*«lerdîr. Sortradarı bnr»«tn peler, karla örtülmüştur. Kar bu sabah H»n etmîslerdir. Şimdi de ta vasfrnıssa da devam etmemistir. H'ndist«n hodudnna oravan (Tîirkî«tatJ Hava kapalı gftmektedir. Karın de • Sibîrya) hafh kebirind*^ Cin TöVkis vam etmesî ihtimali vardır. ••n'rnı» fir VnT «J.Tr»"rrrnlu nr«lmı«ljırr?ı > Şehir Meclisi Şubat içtima devresinde neler görüşecek? Müsabakada bulunmak ve rey vermek istiyenlere Mrsabakava aren hanım'ar futfen dikkatle okuvunuz Yann, geçen senelerde olduğu gibi, kalabalıktan dışanda kalmak istemezseniz saat uç buçukta Maksim'de bulımtnanız lâzım ge'ir. Eks«*riya berberde nöbet beklemek yüzünden geç kalındığı için, saçlannın erkenden yantırmamzı rica ederiz. Kapıda fazla izdiham olduçu takdirde davetiyelerdeki izahat dairesinde hareket etmenizi tekrar hahrlatınz. Seçme müsabakasmı gormek ve güzelieri intihap etmek istivenler îcin da* vetiye almak ve saire gibi hic bir külfet yoktur. tstiyen yann Maksim'deki danslı çavda hazır bulunarak süzellere rey verebilir. (Daha fazla tafsîlât icin ilân sütunlanmıza müracaat edilmesi). Maksim salonlan dolunca kapılar kapanacağından müsabakada hazır bu • lunmak istiyen'erin erken gelmeleri ve yerlerini tutmalan muvafık olur. Danslı eayda ver tutmak için gazetemîze deeil, Maksim'e müracaat edilmelidir. Çünkü MaksimMekî masalar ve servis ile gazetemiz değil, Maksim müdiriyeti mesguldür. Muhittin B. Yalova'ya gidiyor Vali Muhittin Bey bayracn tatilini erecirmek üzei*<» dün ak«am Yalova'ya gitmîştir. Yalova'da insaat ve sair işleri de tetkik edecektir. Bayram dolavısile yann ve pazar Bİîrtü deva'r tat'Mîr. en be£endijnnizin ismini ve numarasmı (numarası yoksa yalnız ismini) bir kâgıda vazacak, isîm ve adre«nnTVi de ilâve ederek resimleri havi zarfın içine koyacaksmnc. 5 Resimîer, soîıatın vedinci çünu aksamma kadar kabul edflecektir. 6 MüsaTiakava res'Tt nesr<*Mirmeden de giren hanımlar olduğu için, ga* zetede çıkan resimîer arasmda en eok | rev alan hanım kims«». müknf»t ve hediyefer ona rey verenlere takdim edi ' lecektir. 7 Bn mGkâretlar, 200, 100 Ve 50 üç mükâfat ile muhtelif hediye • zmir ve Bursa pDzelleri bugOn geliyorlar tzmir gflzeli Neriman Numan ve Bursa güzel Leman Sadullah Hanımlar bugun çehnmize geliyorlar. tzmir giizeli Seyrisefain'in Ege vapurile saat birde limanımıza erelecektir. Bursa giizeli de Yalova tariküe ve Seyrisefain vapurile saat 7,25 köpruye vâsıl olacaktır. Her iki güzel de, tstanbul'd^kî hemşerileri ve muharrirferimiz tarafından istfltbal edüerek kendilerine büketler takdım olunacaktır. Güzeller ve refakat lerindeki zatlar, Istanbul'da kaldıklan muddetçe gazetemîzin misafiri olarak Tokatliyan otelinde oturacaklardır. tzmir güzelîne ağabeyisi, Bursa güzeline de valdesi ile amcası refakat etmektedir. Bursa 2 6 (Hususî) Bursa gfizeü cuma sabahı Yalova tariki ile tstanbul'a gidecektir. Kraliç* belediya dvanada Bir nokta Yann müsabakaya eirecek çüzeTTerm, halk tarafından alacaklan reylerin miktan nesredilmîvecek, yalnız en fazla rey alanlar müsabakada tasıvacakîan numaralar gazetemizde nesredflmek suretile asıl müsabakaya davet o!"" • caklardır. r fesine başlamıştır. Sovyet sefareti müstesarı tştakof Yoldaş dün akşamki trenle Anka ra'ya hareket etmistir. Şehir meclisi 1 şubatta toplanacak, Sçüncü toplanma senesinin subat içtima devresi müzakeratına başlıvacaktır. Bu devrede müzakere olunacak mes'ele • ler sunlardır: 1933 bütçesi, 1931 hesabı kat'isi hakkmda tetkiki hesap encürneni mazbata* sı, Kapalıçarsmm Belediye tarafından umumî tamiratmm icrasına dair vaki teklif üzerine Daimî encümen mazba • tası, debagat fabrikalarmtn ısiahı içm hıfzıssıhha mütehassıslığınca tanzim kı • hnan seraiti sıhhiye talimatnamesi, 0 zSm, fmdık ve incîr tnbi mevaddm tahlilinden abnack tahlil ücreti hakkmdaki teklif üzerine Daimî encümen mazba tası, mamulât ve mabsulâtı dahPiyeye verilen prim miktanndan tenzilât icrası caiz gorülen esya ve miktan tenzilât Dun Muhtelit Türk • Yunan mahkehakkında vücude getirilen tadüâta dair mesinde yirmi dokuz davanın mürafaDaimî encümen roazbatası. ası vapılarak bunlardan on dördü red* dednmistir. Reddedüen davalarda muh' telif kimseler tarafmdan hükumetimizden istenen tazmînat miktan yüz sek • sen iki bin liradır. Diğer on besi de talik edilmistir. Bu davalarda da müdSovyet Rusya'nın yeni ticaret deiler hükumetimizden iki milyon iki mümessili M. lwan Varoliof dün Oyüz küsur bin lira tazminat istemektedir. desa'dan şehrimize gelmiş ve vazi Rus'lann Şarkî Türkistan üzerinden asıl Çîn'in tam orta^na sarkmakta olmalari ve burada »'mdid«ı vâsi mîkvasta ko» munist te»k''»tı v ü c d e gerîrmeleri Ja* nonya'vı cidden endijeye düsurm""tur. B'mnn icrn Japonva Hariciye Nazni Kont U«îda narlâmentonun açılmasi SSz derleme faaliyeti için Maarif münaseberiTe irnt eyle^îgi mühim nutulc Vekâletmden tstanbul'a dün elli ta en zivade Rusya île olan munase sekiz bin fiş gönderilmistir. Bunlar battan bahsehnis ve Sovyet'lerle ademl tAcnvuz misflVrnm akti zamanı tre'me • » bayramertesi alâkadarlara tevzi dî£mî »SvledîVten w n *5owetn«>r Cîedilerek doldurulmağa baslanaca!:n*in dahilinde komunîst hareketini bas« tır. îemese devam ettikîeri takdirde Vmnrt Darülfünun Emaneti de fakülteJaponya'ya karsı ciddî bir tehdit ad« lere bîr tamim ile beraber söz derdedec^'nî sövlemiştir. Bu soz siyasi leme fis, defter ve talimatnamelerin " lisanda harp olacağını flıtara mna 4 den birer nüsha göndermiştir. Bundildir. Kâsgar'a husost mubabir gondelar fakültelerde teşekkül eden il rerek buradaki vazîveti tetkik ettiren mî ıstılah komisyonlanna verilecekLe Journaie sraz^esi stmdi frarp mede tir. nivetinîn mok^derah kiirei arz seke r.»«;r.?n î5r+e rkisinin «akîn buIund.'ŞJ Bahrimuhit mutedii havzasmın anabtan olan Kâsgar'da Avruna medeniyetinİBl IMîaaırSfte v a 58,000 Söz derleme fişi gönderildi Türk Yunan mahkemesinde 29 dava yaztvor. hi eihan harbi T"*ît«n'da hazırlamvot\ FFY7İ Gazi Hz. nin seyahati (Birtnct saMfeden mâbaK)' •alnnunda 200 kişilik bir ziyafet v*ı rildu ' Gaziantep, en tarîhî gunlerinde» birini yatamaJttndır. Yeni Rus ticaret mümessilliği geldi Şişli C. H. F. Gençfer Birliğ;nin çayı 28 kânunusani cumartesi günune tesadüf eden bayramın ikinci günü C. H. Fırkası Sişli Gençler Birliği tarafmdan Park oteli salonunda bir dansh çay verilecektrr. ismet Pş. ıfe Tevfik RöşfO ve Refik Beylerln seyahatları Matbuat balosu Matbuat balosu her sene olduğu gibî bu sene de çok mükemmel o larak hazırlanmıştır. Balo yann akşam saat dbkuz buçuktan itibaren Maksim salonlarında baslıyacaktır. Davetiyeleır tamamen şahsa mahsustur. Balo elbisesi ile gelmiyen her hangi bîr kimsenm içeri girmesine kat'iyyen müsaade edilmiyecektir. Şehrimizde bulunan Heyeti Vekile erkânı ile B. M. Mecliısi azasınm, sefir ve konsoloslarla şehrin kibar hanım ve beyefendilerinden pek çoğunun davetli bu lundugu Matbuat balosu çok nezih ve mükemmel olacaktır. 30 Bursa fzcsi şebrimizde Bayram tatilini geçhmek üzere Bur* sa izcilerinden otuz kişilik bir grup mu* allimleri refakatinde şehrmize gelecek ve bayram ertesi döneceklerdir. Resimleri rönderiniz Kariler arasındaki müsabakaya istirak etmek istiven karPerden atidekî tafsi lâtı dikkatle okumalarmı rica ederiz. 1 ResimWi bugunden iKbaren kabul edivoruz. Elden ve posta 3e gönde* rebilirsiniz. 2 Şimdiye kadar nesrettf5îmiz sîmlerin tam olarak gÖnderilme^î hr. Eksik resim gön> kaya girmemis addolumırlar» numaralan beş kurus mukdb$Gk3* t£jt~ rehanemîzden tc*arik 3 Bursa ve tzmir hil oîdupn halde en beğenJu£& rey verebilirsiniz. 4 Gazetemizde çıkac t«, Ankara 26 (Telefonla) tsmet Pş. Hz., bugün Antalya'ya muteveccîhev Ankara'dan ajmldılar. Başvek^imiz saat 12 yi 1S geçe îstasyona geidîler. tstasyon çok kalahalıkti. B>'r bölük asker ve bîr polis müfrezes! selâm resmini ifa ettiler. i Maarif, MÜIÎ Müdafaa, D^hniye Ve> killeri, bir çok meb'usW, büyük memun lar ve büvük bir halk kutlesi Basvekill Tren tam 12 vi 1S gecefc»)r»lcerettL Avni tren'e Sıhhive Vekîli Doktor Rof^. H,r!cîve Vekilî Tevf3c Rustu ve Tahdidi Teslîh=ıt konferansma gîdecek heyetin burada bulunan azalan da harek*»t ettiler. Sıhhiye Vefcnî Manisa'ya gîtmekte. dir. Haricive Vekili ve riyaset ettiği heyet tstanbul'dan doğruca Cenevre'ye har"k*»t edecektir. Bayramın ikinci gı"nü H. Fırkasi Vilâyet merkezinde Fırka mensup* ları arasında bayramlafma yapıla * caktır. Trenlerde tenziiâtlı tarife Bayram münasebetile Devlet demiryollannda dün tatbikına basla nan tenziiâtlı tarife subatın besine kadar devam edecektir. m Dil EncOmeninde yeni bir aza Ankara A sari atika müzesi müdurS Ragıp Hulusi Beyir. ihtısas cîhetile Dil encümeninde çalısması ve Asan atika müzesi maamelâtma Pâvefen etnografya müzesi müdürü Osman Ferit Bey tarafmdan bakılması Maarif Vekâletinc* kararlashnlmıstır. Bursa qözeü gel'yor Cemiyetimiz, meşrubat ve me • kulâtın ehven olmasına bilhassa dikkat etmiçtir. Tarafımızdan ta bett'rilen listenin garsonlardan is enilmesi ve bundan fazla para verîlmemesi rica olunur. Bayramîaşma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog