Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıkti 24 Dokuzuncu sene: No. 3135 GL İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve tnektmj adresl: Cumhurlyet Istenbul Posta lratnsu: lstanbul, No 24fi Telefon: Başmuîıarrlr: 22366. Tahrir mudürü: 23236. İdare müdürü: 22365. Matbaa: 20472 llân sahlfelerimiz herkese açıhtır Cnmhuriyet'te neşrettirilecek Uânlar i<in doğrudan doğrnya idarehanemize dahi müracaat olanabflir. umhuri Şehit tayyarecilerimizin namlannı tebcii için her sene olduğu gibi bugün de bir rtıtifal yapıla caktır. Merasim saat 15 te Fatih Tayyare parkında icra edilecek, hükumet, askerî erkân Ue Tayya" re cemiyeti mensubini hazır bu lunacak ve nu tuklar söylenecektir. Hayat Ansiklopedisi BSyok bfr küfüphaneyi blr arada evinîze gelfren eıt Cuma 27 Kânunusani 933 faydalı eserdir. Her evde bir fane bulınmak lâzımdır. Güzellik Müsabakasının İlk Seçmesi Yarın! Devlete yakışır Kıymetli kararlar Hani PrnsyaTi ihHyar degrnnencîi Büyiik Fredrik kuvvetli bir M kümdar olabilir, fakat benbn içinde Prasya'nra adaletli mafckemesi vardır! Demis. Hikâyeyi biiirsiniz degfl rai? Bih'ijk Fredrik malîkânesmin kenarma düşen harap ve petmürde bir degir • menden kurfalmak için onn bir sttretle elde ehnek istemiş. Sahibi olan ihtfvar biç bir strrete razı ohnadığmdan nîhayet mes'ele def irmenin istîm'âktne nakle^nmis. Bıyian ozerine değirtnenîn sahibi yakanki sorleri soyliverek mahkemeye tfîtmis. Büvük Fredrik maMcemeye getin'mis, hir gireel de aleyhme hököm verflmiş. Bîz rormedik ama Prusya ad*1etine timsal olarak ' ba de<Hrmenin jr»l'"ba PotsdamMn hâlâ muhafaza edüdiçini söylerler. Bir devleti devlet ya • psn en saŞiara temelierden biri onda adaletin bn kadar musavatperver, ba hatır ve gonül tanimu sorette olma.«'dır. Turkive Cutnharîvetî devletfnde Prusya mahkemesmin ka. rarlanm andrran hareketlere sahit ol« dukra istikbalimixin errmiyetine ait ka«ı«*tlerim>zin alabildiğine artmasmdan d^layı uek zîyade memnun ve o nisbette de möftehir oluvoraz. Ba makalede bonun b * kae misalmi zikredece&iz: »r 1: Dahilde imal veya isühsal olunan eşvnnm muamele verjji*ine esaa hrtulır>»k lâzım Rp'en Invmet'eri ne olabflir? Halk arasrnda perakende alınıp satılan krrnet mi, yok*a hakîkî imal veya istib«al kıvmeti mi? Malum a, mal menmnv lan ekseriya hazine men'aati lehine ha« reket ebneŞi vazîfeleri iktizan bHerek en ağn taraftnı iltizam ederler. Buvük bir oıman müessesesînin istihsalâtı icin istihsal merkezmdeki mnTmudârB ba için mahaHî belediyesinin verkivmete kani olmrearak kendisbv bir hav!î uz*kta olan daha bu^Sk •bir şenrm Detemynhnlcu keresre natı sormuş. Oradan gelen cevapta kereste fiatı o şehirde % şu kadar fazlasiie «a kadara denîimiş oldu<hmdan malmüdürü muatnele venrisini ba esastan iste», mis ve almışhr. Miîessese haksız uor • dücni bu harekete karn derece derece Ma'iye Vekâ'etine kadar mBracaat ederek derdini dinletemedikten sonra DevIet Şurasma ffitmis ve halini oraya ar> zehnlş. TahkHc, tetkik, mnhakeme... Netice malın kivmeti mahallindeki maüyet kıvnteâ olmak ve muamele vergisi ancak bttnnn uzerfnrfen alınmak ve bînaenaleyh yuksek bir kıvmetle faz!a a''nan oaraiar iade oionmnk lâzım celdiei h»VIanda ittifak'a verflmis hakîka» ten âdil hh* karar. Zâhirde devlet a1ey« b'ne verümis oîan ba karann hakikatte fena pörülmüs bir vazifeye ve bir mal inSdarünân haksız harekeHne karsı verilmî* bir karar olduğona soyletnege hacet bile yoktor. 2 : Bona benzer bir !ş ondan daha evvel bizzat bizhn başnnızdan geçmisti. Temett3 vergisi yerine kazanc vereisî konulduktan sonra bir gün bizden filân senenîn kazanei diye yekuna old*>kca yuksek bir mebl⪠talep oltmdn. Halbvkî o sene için biz ternettu vergisi vertniş bnlonayorduk. Bir sene zarfında avni mevzu uzerinden ne îki defa, ne de avni mahiyette iki turlü verçi alınaırıazdı. ttiraz ettîk oTmadı, daha vaka* nsma gîttîk olmadı. Nihayet tahsili eraval kantmu mncibince icra tarikine m » racaat edeceklerini anlayınca nteniien parayi vermekte maztar kaldık ama derhnl Devlet Şurasma da müracaat et« tik. tnce eievîp sik doknvan bir mnhakeme neticesinde Devlet Şurası oaranın ikincî defa hak«iz olarak aİTndı^ma ve farfesi lârrm «rel''»*me hükum verdi, kî do(frn«a ba M". Bn dorraya yer»ne st«* tiren Devlet Şurasmm kararmdaki kryn e t e hakikaten son yoktur desek pek yenn^e bir soz oiar. Kırık kanatlar! Bugün tayyare şehitleri ihtifali var Izmir ve Bursa ^Güzelleri geliyorlar Neriman ve Leman H. lar merasimle karşılanacak Müsabakanın ilk seçmesi yarın Maksim'de halk tarafından yapılacak Ankarctdaki merasim Ankara 26 (Telefonla) . Yarın saat üçte burada Tayyare şehitleri ihtifali yapılacak, hava ordusuna mensup bir zabrt, Tayyare cemiyeti namına Ankara meb'usu Aka Gündüz ve Hakimiyeti MiIIiye'den Nasit Hakkı Beyler birer nutuk söyliye ~ ceklerdîr. Gazi Hz. ile İsmet Pş. nin seyahatleri Büyük Reis dün Gazianteb'e muvasalat buyurdu Başvekil Pş. Antalya'ya hareket etti Hariciye Vekili İstanbul'a geliyor Elektrik saatleri Nafıa Vekâleti saat kiralannı indirmeğe karar verdi Ankara 26 Iefonla) tstanbıd Elektrik sir keb' saat ücretlerinin fazlalığı hak kkmda lıtanbıd meb'usu Alâettra Cemil Bey geçen yaz Nafıa Vekâ • letine müracaat etmiş ve Vekâletçe yapüan tetkikat neticesinde bu ücretîn yirmi be. Iraruştan yirnu ku "ites'eleyi ilk defa or rusa indirllmesine taya atan İstanb.ıl karar verilmiştir. meb'usu Alâattin Fakat sirket VeCemil Bey kâletin bu karannı kabul etmemis olduğundan hakeme müracaat edilidiği zannolunmaktadır. Sirket komiseri de Vekâlete saat ücretlerinin fazla olduğunu büdirmiştir. Bu ücretlerin her üç ayda bir takdiri mukavele îcabmdadır. Vekâlet karannı kabul ettüdiği takdirde tstanbul'un 90,000 abonesi ayda 4 5 bin lira tafcîrruf etmiş olscakttr. tzmİT Güzefi Neriraan Numan Hanim Güzellik müsabakaımznı Ok seçmesi, bayramm ikinci günü, yani yann Maksim'de saat dört buçuktan yedi buçuğa kadar verüecek olan dansh çayda yapılacakhr. Yann seçme baslaymcaya kadar müsabakaya girmek istiyenlerin müracaatleri kabul edilir. Bînaenaleyh müsabakaya resimlerini ve isimlerini nesrettir Bursa Gözeli Cemân SaduTTaîı Hannri meden girmek arza edenler yann Mafcsun'deki mSsabaka memurumuza müracaat edebflirler. Maksim'e girmek için davetiyeye lüzum ve ihtiyaç yoktor. Gonderdigbniz davetiyelerden, resmi gazetemizde 6 nomara ile çıkan ve adres olarak Erenköy'ünde, Bagdat caddesinde Mehmet Beyin kösküna veLutfen sahijeyi çevirirıiz 6,000 parça mektum emlâk meydana çıkarıldı Maliyeye devrine başlanan bu emlâkin kıymeti 12,000,000 lirayı geçmektedir tstanbul'daki emlâki metruke | bit etmis bir, iki ay gibi kısa bir zaman içinde yapılan bu muamele müteaddit zamanlarda tetkik edilarsa, dükkân, emlâk olmak üzere miş, araştırmalar yapılmış, ötekinin (6,000) e yakın metruk emlâki meyberikinin füzuli idaresi altında emdana çıkarmıs ve bunlarm maliyelâk kaLmadığma kanaat hasıl ol ye devrine baslanmıştır. Maliye buncnuştu. Fakat arada sırada gene lan da bono mukabilinde trayrimü bazı ihbarlar vaki oîması emlâki badillere ' satacaktır. Bu (6,000) metrukenin tamamile tesbit edilmis parça mahn kıymeti on milyon liraoldugunda şüphe ve tereddüt huyı mütecavizdir. sule getiriyordu. Hatta hükumet yeniden emlâki metruke bulunur ümitsin garip tarafı bu emvalin simdile muhbirlerine ikranniyeler de diye kadar nasıl ötekinin, berikinin vadetmis, buna rağmen gene matelimle kalıp hazineye haber veril lup hasıl olamamıştı. Son günlerde memiş oltnasıdır. Eğer bunların icar yapılan yeni bir tetkik şayanı dikbedelleri hükumet tarafından ara kat bir vaziyet meydana çıkarmışnılacak olursa bu da mühim bir yettr. kuna baliğ olacaktır. Bu hususta Muhtelit Mübadele Bir kaç kişilik komUyon maliye komisyonu Türk murahhası Müşfik tahsil subelerinde tetkik yaparak Selâmi Beyin mühim mesaileri göetabli vesikası almış olanlann em rülmüştür. lâk ve akarlarının mevcudunu tes I*met Pasa Hz. nin hh seyahaderinde Ankara'dan aynhrken almmıs, resimleri Fevzipaşa, 2526 (A.A.)Gazi treni, gece yansından sonra Fevzipaşa'ya geldi. Yarın Nar» lı istasyonundan otomobillerle Gazianteb'e gidi Iecektir. Fevzipasa 26 (A. A . ) R e i s i cumhur HazretIerinio hususî trenleri 12 de Narlı istasyonuna hareket et miştir. Vali Akif Beyle Bele Bayram hazırlığı Dün geç vakte kadar alış veriş^ devam etti * ııımıııııııııııııııııııntıiMiıtııııııııtııiHiıııiNiııııiHiııııınııınıiıtınHiıııııııııııııınHiıınıııııııımnıiHiımıırııiTinmnımnmııııiMiııııiiMiıııııiTin Giydirilen fakîr çocuklar Dün Veznecner*de 6 ıncı ilk mektepte 30 kimsesiz yavruyı bayramlık elbise dağıtıTmışhr. Bayram munase betile şehrimizde 8C$ fakir çocuk ve ann^ye elbise, kundura ve çamasır dağıtılmış hr. Bunlardan 50 s' fakir anne ve 20 yaşlı kadın olup diğerlerini de fakir mektepli çocuklar teşkil etmektedir. Yardım Himayeietfal ve hayır cemivetleri ile C. H. Fırkası içtimaî yardım şubeleri tarafından yapılmışhr. L>ün>Reisicumhur Hz. nin teşriRnî emsal siz tezahürat ile tes'it eden Gaziantep larla millî oyunlarla halkın sevinç diye Reui ve C. H. F. Reisinden mütezahuratı devam ediyor. C. H. F. rekkep Gaziantep heyeti Reisicum(Mabadi 2 inci sahifede) hur Hazretlerini Fevzipaşa'da karşılamışlardır. 3 : Ba SçanrS son misalde trene D e v Gaziantep 26 (A.A.) Bu gece Iet Surasnu gorece&iz ama devlete bübütün Gaziantep halkı sokaklarda Miroir du Monde'tm şayanı dikkat yük bir seref olmak uzere onon înisîvabüyük Gazî'nin gelişini kutluladı. bir yazın S inci sahifede tnri bmnefîs hukumetten trelmiştir. OrC. H. F. hinası önünde davul zurna ' manlar azerinde htiktîmetle mnkavele ır'.Mitmıııııııııım yanarak gerek munferiden, gerek sirket îstical ile vaziyeti tetkik ederek dairelerden birini yapmıs ve yapmakta buhalînde calışmakta olan vatanda<lar sinm gosterdigî luzumun adaletine kani lunuyoroz. Böylelikledir ki devlet gaydunya bahrannnn aldtçı sıkıa şekHler oldu ve ona gore verdiği tesvip karannı rişahsî bir hak ve adalet müessesesi oldolayısiie her eirn daha fazla olmak 3hükumete gönderdi. mak yolunda kendisine mukadder olan zere mntemadiyen zorlaklar içînde yuŞaphe yok ki ba misalleri taaddüt ettirkemal hedefine gidecektir. zerek cidden bonaltan safhalara surakmek mümkündür. Bonlar yalnız bizhn Devlet nedir sualine verüebilecek lenmişlerdi. Bu hali goren alâkadar hüıttılarmiza dahil olanlardır. Şuphe yok ki binbir cevap içinde «bütün harekât ve kumet dairesi genis zaman'arm şartlan Devlet Şurastnın Türkiye Comhuriyesekenab hakkı yürütmek ve adaleti ona jfore yaoılmış mukavele'«rînde mutmde meşhur Prosya mahkemesi gibi yükseltmekte tecelli eden mücerret ve teahhitier lehine olarak fa^Flât yapıl « adalet timsalliğini temsil eden kararlan mnazzam bir idare makinesidir» ifadesi ması elremîyetine kani oidu, ve vazîdaha çok ve pek çoktur. Yahıız arzetbelki en doğru ve en manalı tariflerden yeti tetkik ederek ona ?ore tadHât yatigîmiz misaller bile gostermeğe kSfîdir biri olur. Bu tarifi yukanki misallerden pıiması lurumonu kendi vekâleti yolile ki Devlet Şuramız çok yüksek olduğu daha iyi anlarsımz. Hakikaten onlar tcra VekHleri Heyetîne arzetti. tcra kadar eizem bir mfiessesemizdir de. Onu ve emsali en yüksek devlet mefhumuna Vetrniçri bumi Devlet S«îra^ına ffîîn^erflıya etmek ve onnn tevsi ve tekmiline yaraşır kararlar ve hareketlerdir. dL Devlet Şâran tesekküre lâyık bir , çalısmakla muhakkak en iyi hareket • YUNUS NADl Antep'te tezahörat Devlet adamlarımn en büyiiğü ve en demokratı: Gazi Bir sekerci dükkânmda alışveri» Ba sene bayramm ay sonuna gelme&i esnafın ve dükkânlann kânna bir hayli kesat verdi. Fakat buna rağmen son bir hafta içinde Mahmutpaşa, Kapalı( Mabadi 6 »nct sahifede ) Recep, Rana B.ler Fırka U. Kâtibi ve Güm riikler Vekili dün geldiler Halk Fırkası Kâtibi Umumisi Recep Bey bayram tatilini geçirmek üzere dün Ankara'dan şehrmize gelmiştir. Bir kaç gün evvel Ankara'ya giden Fırka vilâyet idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey de dün avdet etmişth*. Gümrük ve tnhisarlar Vekili Rana Bey, dün Ankara'dan şehrimize gelmis, öğleden sonra İnhisarlar idaresinde muhtelif işlerle meşg^l oltnuş öğleden sonra da gümrükleri ziyaret etmiçtir. Büyükçekme • ce'de Himayeietfal Cemiyeti Buyükçekmece nahivesi şu Yukarıdâ Veznecller'de 6 ıncı mektepte, aşagıda Büyükçfkbesi de Büvük mece'de giydirilen yavrular çekmece'de köylerde 30 kadar fakir çocuğa bayram munasebetile elbise, şapka ve ayakkabı dağıtmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog