Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cüzü çıktî 24 , umhuri ISTANBUL CAĞALOGLU T e ! g T a f TC m e k t a p a d r e s i Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kufophaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. DoKuzuncu sene: No. 3134 «a" 0 *****. k«anbni p<«ta *utusu: îstanbui, NO 246 Persembe 26 Kânunusani 933 Ga2ÎH z.KonyaveAdana'dan Geçerek Gazîanteb'e Giftiler Gazi Hz. Gaziantep'de r Telefon: Başmuharrlr: 22366. T&hrir müdört: 23236. Idare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 * « i n sahifelerhnbs berkese açüttnv Cumhuriyet'te neşrettirflecek Uânlar ifin doğradan dofrnya idarebanemize dahi muracaat olnnabilir. Uzak Şark'ta Japonya'nın Açfağı mes'ele Biz bütün milletlerin millî hür rryet ve istiklâlleri taraftarryız. Vaktile ferdî esaretin ilgası büyük însanî bir is gibi ilân edilmisti, hâlâ bugün o prensübe itina ile riayet edilmeğe çalışıhyor. Cumthuriyet Türkiyesi milletlerin esaretlerini bertaraf etmek preıuibini hal ve mevkie hâkim kılmak ister. Biz bu davanın kendiliğinden kuvvetli ol duğuna kanliz. Az zamanda Avcupa medeniyetine tntibak etmrş olan 'Japonya Asya milletleri aleyhinde ' olarak bu asil davaya zıt bir hattı hareketi binnefis kendisi iltizam etmeğe başlamıştır. Bundan insanla ra ancak felâket çıkabilir, ve eğer ferar ederse binnefi» Japonya'nın bn felâketten nasibini alacağına ffiphe yoktur. Geçen grün Mançuri mes'elesi mü• nasebetile yazdığımız makalede tehlikeye düsmüs sulh lehine beyan . etmiş olduğumuz mütalealan mil .letlerin millî hürriyet ve istiklâlle' rine hürmet lüzumu etraf ında daha geniş bir kadro ile ilânihaye tev*i etmek mümkündür. Bundan anlaşı]ır ki bizim Japonya'ya karçı husu•i bir husumet hissimiz yoktur. Biz Uzak Şark'ın insanlara yeni buhran* lar bazırhyan bir yanardağ manza" raaı arzetmeğe baslamıs olduğunu ' görüyoruz. Mançuri'nin Japonya tarafından hakîkî mahiyeti parlak acevahirle saklantmş bir şekilde ifgali evvelâ menfaatletin tezadı se * befci ile milletleri biribirlerine dü şurebilrr bir mes'ele oduğuna şüpne ' yoktur. Japonya bu noktada bn ise 'alâka gösterebilecek milletlerin şu sırada bir harbi göze alamıyacak d 'ffduguna kam olatiKr. Fakat ni hayet cfhan «ulhü mes'elesi ciddi . yetle derpâ? edildiği zaman Japon dFüçüncesi kuvvetini çok kaybetmekten kurtulamaz. Millî hürriyet ve isttklâle vurulan darbelerin bertaraf edilmesi mevzuu bahsolduğu za*m.ansa Japonya tamamen havada *ve açıkta kalacaktır. Japonya adı üstünde Uzak Şark'ı bugiinler için diğer milletlere ni« ' betle hakikaten uzak bir saha saymakla sadece hata eder. Medeniyetin vâsıl olduğu dereceye gore kü * rei arrm uzak veya yakın yeri kalmamıştır. Medeniyet kürei arzı küçülttü. Modern Japonya pek âlâ bilir ki kendisi simdi kürenin her tarafında bütün insaniyetle kucak kucağadrr. Eğer karar verir»e in sanlık Japonya'yı kürei arzm üzerinde adım başına her yerde yakalıyabilir, »ıkabilir ve eğer isterse hatta boğabilh*. Japonya haksız bir dava ile adalarına çekilerek kendi basına yafiyabilecek bir millet değildir. Yeni Ru«ya'nra evvelâ başkalan tarafından tahmil olunan, bilâhare kendismm îltizam ettiği infiradî vaziyeti ancak hakka istinat ettiği için müessir oldu. Çarhğın boyun duruğundan silkinip çıkan Rus mil* letinin elinde îhtilâl bayrağı vardı, ve nihayet kendisine yeni bir rejim yapan bu ihtilâl bütun diğer milletlere hürriyet ve Utiklâl temenni ediyordu. İnsanlığm yandan çok fazla bir nitbeti Rusya'ya karjı: BSyle bir mîlletin işine karış raak ve islerini karıstırmak neden caiz olsun? Mütaleasmda bulundu. Fazla olarak kürenin altıda biri genisli ğindeki Rusya kendl istihsal ve Utihlâkile hasır ve neçir olabilecek vasıtalara ve membalara malik bir memleketti. Başkalarına tecavüz etmedîkçe ve tecavüz etmediği gö rölüp gittikçe Rusya'nın beynelmi lel vaziyeti' pek hakh olarak her gün daha normal olmakta devam ettl. Japonya için büyük kuvvetler znembaı bu iki istinatgâhın Ükrsi d.e yoktur: Ne hacet, Japonya evvelâ haksTzdır, çünkü yalnız kaba kuvvete istinaden mütearnzdır. Münakaşanm bu noktatında bize Japon'lar tarafından: Canım biz Mançuri'yi ifgal etmedik, orada müstakil bir devlet teşekkül etti, hatta bize büyük elçi gönderdi, biz de ona gönderdik. Diyemez. Bu mugalâta hatta bir oyuncak kadar bile nazara alınmak kıymetini haiz değildh*. Japonya, Çin'in büyük bir parçumı devlet kıyafetli bir vilâyet halinde kendi •ine bağlamak için a&kerî ve nyasî Ismet Paşa Hz. Başvekil bugün Antalya'ya hareket ediyor Ankara 2 5 (Telefonla) tsmet Ps. Hz. bugün dairelerine gelerek bir müddet çalıştılar. Paşa Hz. yann saat 12 de hususî bir trenle ve Afyon tarikile Antalya'ya hareket buyuracaklardır. tsmet Ps. Hz. nin refakatlerinde Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey, Kırklareli meb'usu Fuat Bey ve Antalya meb'uslan bulunacaklardır. Sıhhiye Vekilinm Afyondan aynlarak doğruca Manisa'ya git • mesi rouhtemeldh*. (Reisicumhur Hz. dünsabah Konya'dan, akşam da Adana'dan geçtiler Gazi Hz. nin Maarif Vekili üe Tarih Cemiyeti tarafından çekilen telgraflara verdikleri cevaplaı Konya 2 5 (A.A.) Reisicumbur Hz. nin trenleri, bu sabah saat 6,5 ta Konya'dan geçmiçtir. Gazi Hz., Gazi Anteb'i teşrif edeeeklerdîr. Gazi Hz.,. 18,45 te Adana ütas yonuna varmışlardır. Soğuk ve karan* lığa rağmen istasyonda kadm ve er kek, genç ve ihnVar büyük bir halk kütlesi Kurtancı Reisi sevgi ve heye can'a karsılamutrr. Mersir'de balunan B. M. Meclisi Re | isi Kâzım Pasa Hezretleri bugun Gazi Hz. ne mülâki olmak üzere Adana'ya daha evvel gelmiş ve Adana istasyonunda Reisicumhur Hazretlerini kar şılamışlardır. Reisicumhur Hz., istasyonda trenden inerek «Nasılsmız arkadaşlar, iyi misiniz?» diye haDnn ha • hnm sormuslar ve Kâzım Pasa Hz. ile konuşmuslardtr. Gazi Hz., kendisini siddetle alkışlıyan halka ütifatta bu • lunarak tekrar vagonlanna avdet et • mislerdir. Tren yanm saat sonra yolu> na devam etmiştir. Trenin durduğn müddetçe Gazi Hz., vagonda Reis Paşa v e Adana Valisi ve Belediye Reisi ile görüşmüşlerdir. ıktısat Vekâletmden Avni Bey, bu* rada kalacak ve Gazi Hz. nin Antep'ten avdetlerine kadar Adana ve Mer» sin'de tetkikatta bulunacaktır. (Mabadl 4 üncü aahifede) Bürhanettin B. kanserin sirayetine kani değil! Maruf Operatör Bürhanettin Bey kanser hakkında kanaatlerini söyle hınâsa etmiştir: « Kanserm sirayeti etrafmda eskidenberi bîr çok fikirler ortaya atılmifnr. Bunlar da ekseriyetle Serji müşahedelere istinat etmiştir. Hatta on yedinci ve on sekizinci asırda bile kanserin verem £İh> wri bh* hastalık olduğu hüktnü veriliyordo. Yalnız direkt sirayet kabui olunuyordu. Hatta 1891 tarihînde Franta hekimi GueiDot söyle diyordu: «Une maison ou cansereux a succombe, est contaminee et doit etre desinfeetee» Yani kanserli bir hastanm vefat ettiği yer bolasraıs demekth, temizlemek icap eder. O zamanlar indireet sirayeti kabul edenler de vardı. Meselâ ayni pipoyu kullanan muhtelif sahıslarm du(Mabadi 2 inci sahifede) iMiııııııııiMiiıııııııııııııııııııııiMinııını mmıifHiııııınıımınıırnııınmnmnnıııımnıııııtHiıımmınınnııımnıınmnnııııımııııııım «Kanserde bulaşma mevzuu bahsolamaz ve hastalık irsen intikal etmez!» Eski Bulgar Kralı Mısır'dan Romanya veya Bulgaristan'a gidecek ülukış'a ve Bozantı'da Bozanfa 2 5 (A.A.) Reüicumhur Hz. saat 15 te Ulukışla'dan ve 16 da Bozanh'dan geçtfler. Her iki istasyonda haHr, îzciler ve hükumet memtırlan büylilr misafiri selâmlamak ir;n bekliyorlardı. tstansyon binalan ve ka»abalar bayraklarla süslenmışfi. Ulukıçla'da Abdürrahman Nafir Pş. il« Valinin riyaset ettiği Niğde heyeti Gazi Hz. ni karşıladı ve heyet Adana hududuna kadar kendilerme refakat etb. Adana'da Adana 2 5 (A.A.) Reisieumhor Hz. Yenice istasyonunda Vali Mümtaz Beyle Keraroettin Paşa, Adana ve Mersm meb'uslan ve Halk Fırkaa re> m ve azalan, Ticaret Odast ve diğer teşckkuBer mumessiHeri matbuat er kâm tarafından karftlanınışlardır. Meclis Reisinin beyanatı Kâzım Paşa Hz. Adana'da, bilhassa müstahsilin vaziyetîle alâkadar oldq Kâzım Paşa Gazi Hz. ne Mülâki olacak Adana 24 (A.A.) AJs»na'dan Mersin'e piden Büvük MîîM Meclisi Reisi Kâzım Ps. Hz. Türk Sözü muharrirlerinm sordnpn muhtelif suallere cevap vererek aşağıdaki beyanatta bulunmuslardir: « Haroten sonra bir kac defa Adana'ya gelmek istedim. Bu defa Meclisin kıs tatilinden İ5tifade ederek gel dim. Adana'yı gordüğümden dolayı çok BKmn'mum. Onu tasavvur ve tahm'nuı fevkinde her cihetten iyi buldum. Cok mükemmel bir havasi vardır. Bu mev» simde bu derece guzel bir yer ender bulunur. Burünku halfle bile kıs mevsimînde iyi vakit geçirmek ve istirahat etmek için mükemmel bir memlekettir. tstirahat ve îyi vakit gectrmek istiyenler Adana'dan çok kolayhkla istifade edeV>iKrler. Deniz v e kara vesaiti vardır. Bu noktai nazardan kasabada bazı tesisat vücode getirÜTr ve tedbirler ahnırsa daha mükemmel olur. ırmııiMiıııııınııııııııııııııııııııııııı büyük bir manevraya girişmiştir. Japonya tarafından mes'ele baska suretle vazolunabilir. Avrupa medeniyetine mtibak eden Japonya sanayi itibarile kabma siğamıyacak veçhile terakki etmiştir. Japonya kendi mamulâtını emin mahreçlere gönderemezse kendi adalarında ad'eta açlıktan ölecektir. Bunun için... tyi ama bunun için mutlaka komşuların millî istiklâllermi parçala m a ğ a tesebbüs etmek Iâzım g e l mez. Japonya diyebilir k i : Bütün dünya gördü, Çin, J a pon mamulât ve ithalâtına ve hatta bizzat Japon'lara karşı boykotaj ilân etti. İste Japonya'nın yegâne haklı görünebileceği nokta. Ancak buna Japonya'nın sebebiyet vermiş olup olmad'ığı tahkika muhtaç bir mes'ele olmakla beraber boykotajdan tutturarak MançurTyi malum olan ş e killerde i?gaJe gitmenin de hiç bir münasebet v e makuliyeti yoktur. Eğer Çin boykotajı hakükî bir sebepse Japonya davasını açık olarak yalnız bu sebebe istinat ile yürüt m e ğ e kalkısabilir v e şüphesiz çok ta t»abet ederdi. Nihayet insanlık sebepsiz bîr boykotajı da tasvip et »ınmnmıın 0 nün dörde kadar müraRana ve Recep Beyler Bugün Istanbul'a geliyor caat kabul edilir f• Kahire 24 Sabtk Bulgar Kralı Ferdmat t skend erîye'd en buraya gelmiş tir. Kont Marani müstaar tsmile seyahat et • melrte olan eski Kral burada bir müddet kalacak ve Mısır'a gele cek olan ttalyan Kralı ve Krali *•çesüe görustök ScCtnk Kral Terâinant \ ten sonra Bulgaıîstan'a hareket e decektir. Ferdmand*ın Bulgaristanda alelâde bir vatandas gibi oturtnaGüzellik mBsa «ı için hükumetin müsaadenamesi bakamızın ilk seçni cenaral Çotsif getirip kendisine mesi bayramm vermi»tir. Kralın kücük oğlu ile ttalikind günS Makya Kralmın küçük kızmm izdivaçsîm'de saat^lSrt Ian da rivayet edilmektedir. Ferdir buçuktan yedi banant ağlebi ihtimal tstanbul tarikile çu$a kadar verileBulgaristan'a gidecek ve bir müddet cek olan bir dansh te tstanbul'da oturacaktir. çayda vaoılacaktır. tstanbul'daki Bulgar konsoloshaAvı?ıdaki tafsilâtı nesinden oğrendiğimize göre Kral dibkatle okumala •' Ferdinant Mısır'da rki ay kalacak rtnı musabakaya giren ve girmek tir. Ondan sonra tstanbul'a gelip istivenlerden rica gelmryecejn malum rfeğildir. Sayet ederiz. tstanbul'a gelse bile buradan Sofyaya değil Romanya'ya gidecektir. MSruf eperatörlermnzd'en Bfirhanettin B. İzmir Kraliçesi geliyor i Cumartesi yapılacak ilk seçmede Izmir ve Bursa rrüzellerî de hazır bulunacak r Meclis Reisimiz Kâzım Pş. Hz. Adana'da bir çok zevatla görüstüm. Memlekette kıymeti haiz münevver ehemmiyetli bir tabaka mevcuttur. Bu münevver tabaka millî ve vatanî işlerle bütün mevcudiyetlerile alâkadarHtr. Bundan dolayı Adana çok bahtiyardır. Memleketimizde yeıii münevver sınıfı bu kadar çok olan kasabalar yoktur. (.Mabadi 4 üncü sahifede) ııııııııımınııııiMiııııııııııııııııııııiNmmnııı mezdi. Anlasılan hakikî sebep bu değildir ki Japonya o n a istinat edememiştir, v e çünkü nihayet Çin'in Japonya'ya karsı haksız ve sebep siz bir boykotaj hareketi varsa onu behemehal bertaraf ettirmek imkânı bulunurdu. Şimdi ne o l a c a k ? . . Bizce Japonya'nın Uzak Şark'ta suihu tehdk eden hareketi ayni zamanda bir milletin hürriyet ve istiklâline açık tecavüz mahiyetini d e haiz olduğu için bilhassa bu maksat ve mahiyeti ile ve şimdiki şekil ve kıyafetile ilânihaye yürüyebilir bir bareket olamamağa mahkumdur. Japonya Asya karesinde kendisine bir müs temleke değil, bir belâ satın almağa gitmistir. Baska devletlerm müd'ahalesi olmasa yalnız Çin hatta yalnız atalet kuvvetile bile bu hareketi günün birinde eskitip paçav * raya çevirmeğe kâfidir. Bütun m sanlığm bu iste Çm tarafında ol ması ise Japonya'ya içinden zor çıkacağı sürprizler hazırlamaktan hâli kalacak değildir. Biz millî hürriyet v e istiklâllere vukübulacak taarruzların hatta fikiir halinde bile kafalardan silinmesini istiyoruz. Ankara 2 5 (Telefonla) Gnmriik ve tnhisarlar Vekili Rana Bey ile C. H. F. Umumî kâtibi Receo Bey bayram tatflini geçirmek üzere bugün Istanbul'a gittiler. BOĞAZİÇİ Uzaktan RUŞEN EŞREF Güzelliği V dünyada essiz bir yer tutan Boğaziçi asır lardanberi yerIi ve ecnebi bir çok müellifle rin duygulu ve düşünceli eserlertne mevzu olmuşiur. Boğaziçi'ndeki seyranlarile edebi" yaımızda ona dair e n güzel ^Ruşen Eşref Bey sahifeleri yazmtş edibimiz olan Rusen Esref Bey bu defa eserlerini tetkik ettiği bu eski muharrirlerle birlikte bir daha Boğaziçi seyahathve çıkmış oluyor. Bu yeni eseri nin edebî kıymeti her parçasmda göze çarpmaktadır. Bazıları Evliya Çelebi gibi hulya ve edebiyata, bazıları Çihaçef gibi siyasiyata ve ilme götüren bu muharrirlerin yanlarında mazi içinde otuz asır gerisine, Boğaziçi'nin en eski azmanIarına, tarihin masala kanştiğı zamanlara vaıran bu gezintileri icmal eden sahifelerin bazen birer şiir ve hikâye kadar lezzetle, bazan da tarih ve coğrafya sahifeleri kadar istifade ile okunacağından ve her biri ayrı bîr kül teşkil eden bu tetkik Iere karilerimizin her rfefa yeni bir alâka duyacaklarmdan eminiz. Musabakaya resimsiz olarak girmek istiyenlerin müracaatleri o gün seçme baslayın • > cava kadar kabul edilecektir. Bayramın biri günü idarehane miz kapalıdır. BiFoto Sedat naenaleyh bugün Cııma günü şehrbnlze gelecek re İlk seçme musabakasında muracaat edemi • hazır bulunacak olan İzmlr Oüzeli Nerima n Numan Hanınt yenler, bayramın 3dnd günü müsabaka I k a memuromuza muracaat etmelidirUr. başlamadan evvel Maksim'deki müsaba ' Lutfen sahifeyt çevlriniM ü. '•••^»4wuuı^u'uıi!<H<tıuiııiııııi[iıııııutrııuın ııını iMUUrHiılKiımıtıııtıııınıııııııııııııııtııııııınHuıııu Bayramertesi neşre başlıyoruz. YUNUS NADl otomobil bulamadık.. tyi ki bulamadık, boç yere masrafa kim görecek?M girecektik, bu havada bizi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog