Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansîklopedisi üncü cüzü bugün çıkti 24 Cokuzuncu sene: No. 3133 tSTANBUL CAĞALOĞLU c ^ ö u n y « t i*anbm Telelon: Başmuharrlr: 22366. Tahrlr mudOra: 23236, tdare müduru: 22365. Matbaa. 20472 V * a i l l U B t U » ° » U " U O « " « »•• sahıfelerimfa herkese açıktır. Cumhoriyerte neşrettlrilecek tlânlar i<in dofradan do&ruya idarehanemize dahi müracaat ohınabilir. u m h u ri ^lgr&i ^ «v., l g r & i Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulnnmak lâzımdır. Te m e k ttnnpp aaddrreessl l: : T e m e k c^öuny«t i*anbm post* kutus*: îsbubm NO 246 Carsamba 25 Kânunusani 933 ınııınraıımınmınıifflinıııııraııtB«iffiııııı.Hiıınııııınııııııınıııınınıııımııı»HiHBimiHiıııııiMiıınııııiHHiıın niMnnıııınınınınHmınııııırıiHtnıımııııiııııııııiiiiııııııııııiHiıııııınıiMn....„.... Ermeni Komiteleri TUrkiyeye Girmek îçin Fırsat Bekliyor ıııiııııiHiııiHiııı«ıııııırniHiifiııiMiHiHiııııı«ı«mıtııııııııııııiHiııı»ııııiHnıiMiıııiMirıırtHmiiHMHtıımııııımııııiHuıiHHiımııınııııtıııriiiHiıııııiH ^ ^ «ımfnnmııınınıifiııifiiMiııııımmııtınnrııııııııı ™ ^ ıııııııtııınntııiMiHiıııııııınnııııımıım Spor hayatımızm Gelişi güzel inkişafı Gazi Hz. nîn seyahatleri Spor hayatmuzda biz yaşıyanlarm hiMiğimtz daha dünkü geçmişe nisbetle ortada büyük farklı bir varlık bulunduğuna kabul etmemek raümkün değildir. Futbolim Türkiye'deki tarîhçesi otaz seneye ya çıkar, ya çıkmaz. On dan evvel mekteplerimizde çocuklanmıza cîmnastik yapbrmağı beden terbiyesi için kâfi bir der» sayardık. Bımda da en büyük marifst direğe brmanmak, barfiks üzerinde dönmek, yani bacak ve kol kuvvetini arttınnakti. ttiraf etmeli Id ba da her babayiğitin kân değildL BütSn dünyada olduğu gibi bizde de yavaş yavas sponm, hususile genclik için, her yiğitin kân olmak lâzım gelen nmumî bir terbrye mes'elesi oldoğu sezflmeğe basladı. Halktan hükumete varıncıya kadar hepimiz spora az çok alâka gostermeği bu sezinti, ba azaktan uzağa gorüs icabı bildik. Gençlikte büfaassa futbol meydan almağa yüz tuttu. AtletizRiin muhtelif şekfllerine merak edenler görüldü. Alınan neticelerin dünkü geçmişe nisbetle büyük olduğunu açık söylemek lâzmıdır. Bunnnla beraber spor sahasında da nenüz sezinti devrinde buhındnğuınuzu, ba hayabn bizde henüz bütün usul TC erkânı kat'î kaideler haline gelmiş umumî bir kanaat olamamış olduğunu dahi kiraf etmek mecburiyetindeyiz. Maarif Vekâleti genç mekteplilerin spor kulüplerile alâkasını keslL Elbet Vekâletin bunda muayyen bir noktai naza*a gore hakkı yok değildir. Millî Müdaffaamız ve Erkânı Harbiyeraiz nâlâ sponm büyük ehemmiyetine büyük alâka gostermiyor vaziyette bulunuyorlar. Hükumet zaman zaman mevcut sporeuluğu elindea tutuyor gibi görünüyor, konra da buna bir tamfa bırakıp on<i«n BZakla vaÜyet içînde kcodi tnlJhintn tajrini tamamen amatörlerinin eline kalmıç olan spor bizde de inkişaf ebniyor değil i m a az çok orsa boca halinde ve her Pıalde biraz gelisi güzel inkişaf ediyor. Geçen sene spor teşkuabmızın mmlaka ve federasyoa vaziyetlerini anlamak için nizamnamelerini okumuş ve îşin îçinden çıkanuyarak bir bilene izah ettimiek lüzumunu hissebniştik. Ba arkadaş ba teşküâb bize bütün vuzah ve belâgatile anlahnağa çakştığı halde neticede gene çok bir şey anhyamamış olduğumuzu ve anlamadığnnız kadarraı ise çarçabuk anatmaş bulundugumuzu sırası gelmişken işte burada itiraf ve Elân ederiz. Anlasılman ba kadar zor olan ba teşkilâbn tatbikatta verecegi neticeler elbet kanşıklıklardan kurtulamazdı. Dünyamn en sade ohnak lâ« s m gelen bir işi biz de bilmiyoruz hangi manhkçılann himmetfle içindea çünlmaz bir muamma haline konulmuştur. Teşkilât böyle karışık olunca evvelâ ona vücude getirmek dolambaçb yo'» lardan yürümeğe cevaz veren bir keyfiyet olmak pek tabiidir. Sonra da ba karuık ve san'î teskilâbn BabO kulesini andırması zaruri bir netice olnrsa nflıayet bunu da tabii buhnak Iaznndır. Omm içindir Id bizde kulüpten kulübe Bizans'ın Mavililer ve Sardılan etrafmda balka kadar sirayet etmiş rekabet kavgalan görülebildi, ve gene bunan içtndir ki kalâplerin içinde bir taknn azanın yekdiğerin ayağına karpoz kabuğu koymak gayretine düştükleri her gün i»itflip dunıyor. Umumî spor hayatram nâzımı ım&terem ve bilhassa knljîrJeree muhterem bir heyet olmak lâznn gelen Federasyon teskilâtma gelince ba kadar güriiltü içinde çok kere ona kale almağa vakit bulunamazsa hiç şasmazsınız tabiî. Sporcu nihayet hayat müeadelesmra eğlenceli olduğu kadar çetin bir sahada tatbikatçuı demektir. Çok dikkat, çevîklik ve fedakârlık Utiyen ba mücadelenin sahıs üzerindeld terbiyevi tesîri ağirlık, Hidal ve vakardır. Hayafan hiç te oyoncak saydacak bir şey olmadığı onun çok çetin olan mücadelesmde görülür. Sporcu düşe kalka, yani ne miişkülleri yenerek bin belâ ile galip geldiği zaman, ne kadar emek sarfettiği halde gene beceremiyerek mağlup düştüğü zaman, galip iken mağlup olmamak ve mağlup vaziyetmden galibiyete geçe bilmek için tepeden brnağa dikkat ve gayret kesilmek mecburiyetini hisseden bir mahluktur. Bütün ba çetin zorluklar ona kendi yakininden, meslektaşlann dan başlıyarak insanlara karşı hakikaten saygıh olmağı öğretir. Sportmen dedikleri işte ba adamdır ki ahlâkta kemal derecesini bulmuş centflmen demekle musavîdir. Türk an'anesinde daha evvel güreş spora vardı, ki hâlâ az çok gene vardır. Bu sporda parmakla gösterilen baspeh Gazi Hz. Kütahya'dan Afyon^a hareket ettiler Gazi Hz. trende Afyon Valisini, Kolordu Kumandaninı kabul buyurmuşlardır Kütahya 24 (A. A.) Reisieumhur Hz. bugün öğleden sonra Vilâyeti, Be lediyeyi, C. H. Fırkasmı ziyaret ettiler. Vali bey den vilâyet isleri ve bilhassa mahsul ve arpa ziraatile Kütahya'ya nâs olan san'atlann bugünktt vaziyeti hakkında malumat al " Kütahya, toprak Sanayii için Merkez olacak İktısat Vekilinin Kü tahya'lılarla hasbıhali Kütahya 2 3 (A.A.) İkbsat Vekfli Mahmut Celâl Bey, bugün Kü tahya Cumhuriyet Halk Fırkası binastnda Vali ve Fırka reisi ve b'caret odası müdürü Qe memleketin ikbsadî isleri etrafmda hasbıhal yaph. Kütahya'lılar, seker fabrikasmm Kütahya'da kurulması için temennide bulundular. Vekn Bey, Eskisehir'deki fabrika • nın pancar ihtiyaanı kısmen bu muhit tatmin edeceği için Kütahya'nm istif adesinin büyük olacağmı, son sistem makinelerin amele adedini azaltmif olduğunu anlatb. Fikir müdavelesinde Türkiye'nin ibtiyacı olan toprak mamulâb yapacak sanayie Kütahya'nm daha elverisli oldugu tebarüz etti. (.Mabadi 4 üncü sahifede Kanser münakaşası Üç maruf doktor, kanser sari değildir diyorlar! Akil Muhtar, M. Kemal ve Neş'et Ömer B. Iere göre irsiyetle intikal varit değildir Kanser hastalıgS hakkında memleketnnizin maruf doktorları muhte • lif kanaatler ileri sürmüslerdi. Kanserm irsiyeti, mikrobiyet ve yahut sirayeti, rontken veya radyomla tedavisî «tnlrâııi olup ohnadıgı etrafmda efkâri umumiyeyi tenvir etmek üzere dün de profesor Akil Muhtar ve Operator M. Kema Beylere müracaat Kütahycfntn umumt mamaraâ ğt bulmuslardır. Vali, Belediye, Fnka reisleri, Afyon meb'uslan, Gazi Hazretlerini Kütahya'dan kar» şıladılar. 18 de Afyonkarahisar'a hareket edildL Afyonkarahisar 24 (A.A.) Reisicumhur Hz. refakatlerindeki zevat ile bu gece saat 22/30 da AfAryonkarahi»ar 24 (A.A.) Rei «icumhur Hazretleri trende Afyon va • lisi Fevzi Beyin riyasetindeki heyeti ve kolordn kumandanı Mtutafa Pasayı kabul buyararak vilâyet isleri hakkında konusmuflardır. Gazi Hazretleri Af > yon'da bir saat kadar kalarak yollanna devam etmUlercLr. dilar. Belediyeyi alâkadar edea îf* ler üzerinde gorustüler ve millî macadelede Kütahya etrafmda yapılan mücadelelere dair o zaman şehirde bulunanlann hatırlaruu yok" ladılar. C. H. Fırfca» vilâyet kaza heyefcIerinl kabul ett3cten ve Fırka binasını gezdikten sonra azalarla uzun zaman Halkevmin baaardığı işler hakkmda konuştular. Memleketi mizde Halkevlermbt umumiyetl» çok esash bir ihtiyaca cevap olduklan ve simdidftn verimli bir yol üs~ tfinde bulunduklan kanaatini açığa Kütahya evinin derlediğî sözleri birer1»irer gozden geçirerek b « V larm kavnaklarmi ve kullanışlarmı araştırdılar. Akşam Fırka «alonunda azaiarla beraber konuşa konuşa çay içti ler, aynlırken memnuniyetlerini •oylediler. Oradakilerin ellerini sıkarak doğru trene bindiler ve saat yon'a gelmişler vaktin geç olmarnoa rağmen Utasyonda kendilerini bekliyen büyük bir halk kalabah Amerika eşyası Serbestçe gelecek Yeni mukavele Heyeti Vekilece kabul edildi Ankara 2 4 (Hosusİ) Tıirkiye ve Amerika arasmdaki umumî mübadele bareketi Türkiye lehine olduğa ve Amerika Müttahit Comhuriyetlerinde Türkiye ithalâbna kanı tabdidat bulunmadığı cihetle Amertka'ya karşı umumî muvazene esası tarafunudan kabul edilmis ve Amerika'ya vaki ihracanmız esbad olmak üzere Amerika'nm memlekebjnizde tayin edilecek bir Uste dahüinde serbestçe ve kontenjan harici olarak mal ithal etmesi Hariciye ve tküsat Vekülerinin teklifleri üzerine Heyeti Vekilece kabul edilmistir. Doktor Akü Muhtar B. Dofctor Neçet ömer Bey ettik. Akil Muhtar bey diyor ki: « Kanser mes'elesi bütün memleketlerde büyük bir ehemmiyetle mütalea edilmektedir. Bu münasebetle bir çok kanser müesseseleri yapdmısbr. Buna rağmen bu sorduğunuz suaüere fen henüz kat'î bir cevap verecek mevkide değildir. Kanserin mikerobu olabileceğini gosteren bir tecrübe varsa aksmi iddia edenleri haklı gösterecek te bir çok tecrü beler vardır. Bu ana kadar .yalnız ta ^ vuklarm bir nevi sarkomunu ezerek por selen süzgeçierden gecirilducten sonra süzüntüyü diğer tavuklara ştrtnga et mek suretile ayni hastalığı onlara da sirayet ettirmek miimkün ohnustur. Bn tecrübe tavuk sarkomrnıun porselen suz geçten geçebüen bir Virüz tarafmdan tevlit edîlebıleceğinî srösterir. Lâkin bu tavuk sarkomu hakikî bir kanser midir? Bu nokta sayanı tetkiktir. Bilhassa diğer hayvanlarda bulunan kanserlerle ayni tecrübeler bir çok defalar yaDilmıs, hiç bir n m a n mUsbet tîr ıtcticc olınina * ( Mabadi 6 mct sahifede ) Kiremit fabrikasında Kütahya 23 (A.A.) Reisicumbur Hazretleri Kütahya Utasyonunda karsıcılarm hatınnı sorduktan sonra istasyon civarındaki kiremit fabrikasnu ziyaret ettiler. Fabrikanm her tarafmı gezerek nasıl işlediğini gördüler, fabrika müdürü tarafından verilen izahatı dinlediîer. Fabrika (Mabadi 4 üncü sahifede) Yunan Meclisi feshedildi Muhalifler Reisicumhurun mahkemeye sevki için bir tahrir he^ırladılar! Atina 2 4 (Hususî) Âyan mec • Ksi Reisicumhurun meclisi meb'usanm feshi hakkındaki tezkeresini müzakere etmek üzere dün saat beste fevkalâde olarak toplanmıstir. tçrtmada ilk sözü alan Basvekü M. Venizelos mes'elenin müstace'en müzakeresini istemij, mec • Msin feshile yeni intihabat icrasmm, binnetice devamlı ve kuvvetli bir hüku metin isbasma gelmesmin zarurî oldoğunu söyledikten sonra bu hususta Cumhurreisine gönderdiği mektubun suretini okumustur. Basvekilin bu beyanatı halk hrkasma mensup âyan azasınm siddetli muhalefetine maruz kalrmş, bir müddet mec liste müzakere icrası imkân haricine çıkmışbr. Çaldaris taraftarlan bilâhare söz alarak Cumhurreisinm ve M. Venizelos'un bu hareketlerini kanunu esasiye muhalif olarak tavsif eylemisler ve her ikisini de kanunu esasiye muhalif hareketle ithama kalkifmıslardır. Tekrar söz alan M. Venizelos Çal daris taraftarlannm gerek hükumeti ve gerekse Cumhurreisini itham için soyledDderî sözlerin ciddiyetten ari esassız seyler olduÇımu anlatmıs, kendisinin Tunan ReîsieumJıuru M. ZaimU Kral Kostantin zamanında mecliste ( Lutfen sahifeyi çevirinia İlk intihabı halk yapacak! Hasan ve Eşref Beyler Berlin'de bulunan bir Türk hanımı müsabakaya girmek için İstanbul'a geliyor Bükreş'e gidiyorlar Büyük MİI let Meclisi ikinci reisi ve Türk Balkan Birliğ: reisi Trabzon meb'usu Hasan Bey dün Ankara'dan şehrrmize gelmiştir. Hasan Bey, Birlfc kâtibi umumisi Ruşen Eşref Bey ve diğer konsey azalarile birlikte Hasan Betf bir îki güne kadar Bükreş'e gide eekthr. Murahhaslarımız Bükreç'te gele* cek hafta icind'e toplanacak oVan Balkan komferanst konsey içtima ma iştirak edeceklerdir. Bu içtimada gelecek sene Belgrat'ta toplanacak olan dördüncü Balkan konferansına ait rozname hazırlanacaktır. Balkan Konseyi Emelki seneki musabakaya srfren güzenerdcn Jrir grup GüzelKk T^HibaknmiTm ilk seçmesi müracaat edflmesi) bayramm ikinci günü Maksim'de verilecek danslı çayda halk tarafından yapılacakhr. Ba dansh çayda tzmîr ve Bursa gSzelleri de hazır balanacaknr. Dansh çay serbesttir. Yani daveb'ye yoktar. tstiyenler isbVak edebilirler. (Fazla tafsüât için ilân sahifelerimize ınıııııııııiMiııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııtııııtııııııııııııııiMiıı Berlin'den mösabakaya bir hanım geliyor Dün aksam Berlin'den idarehanemize telefon edildL Şimdi Berhn'de bulunan bir hanım, müsabakaya iştirak etmek Otabadi 5 inci sahifede) IIIMflllllllllllllf llltllll Sıvas Erzurum Hattı insaatı Şirket, Emlâk Bankasile bono işini görüşüyor Ankara 24 (Hususî) Stvas Erzurum hathnın insası hakkmda Foks biraderlerin Nafıa Vekâleti ile müzakeresi devam ehnektedir. Vekâlet onlara kat'î teklifini bildirmistir. Ancak tediyatın 1936 dan sonra olması dhetile sirketin kat'î cevabı vermesi Emlâk Bankası ile olan müzakeresine bağlıdn*. Banka, geçen sene diğer demiryollar insaab için sirketin alacağı bir mflyon dolarlık hükumet bonolarım kırmıstı. Bu sene de ayni muameleyi yaptığı takdirde müzakereve bibnis nazarile bakılabüir. Banka diser taraftsn müzakereyi müdür Hakkı Saffet Bevle Fuat Bey idare etmektedir. Şirketle banka arasında ıskonto miktan henüz halledilmemistir. livanlann en ağır başlı insanlar olda ğuna dikkat edilmistir. Sebebi adamın bir nevi fHî ve sun'î hayat mücadelesi demek olan pehlivanhkta kazandığı ahlâktır. Sponm ba basit ve fakat esas kaideleri göz önünde tutularak bakıldiğı zaman sporculanmız arasında bazan kulüpten kulübe ve hatta bazan da kulüpler içinde göriiien partizanlık mücadelelerinin doğru yoldan ne yaman inhiraflar olduğunu ve olacağmı acı acı teslim etmemek elde olmaz. Her kulübün idaresi kendisinin. Eğer bir yerde müteaddit kulüpler varsa bonlann biribirlerile münasebetlerinin ve mecmuuna ait işlerin idaresi her kulüpten tayin edflmiş birer azadan mürekkep delegasyon heyetinin. Bütün Türkiye kuhiplerinin millî ve beynelmilel isleri ise kongrece tayin edilmis bir umumî riyaset veya kitabet heyetinin. Acaba Türkîye'de spor hayab teçkilât olarak şu kolay ve tabiî silsileye irca olunamaz mı? Ondan sonradır ki Türkiye'de spor hayatına inkisaf vertnek için her tarafta her çeşit sahalann en güzellerini vücude getirmek kolaylasır ve bu sayede alâkadarlannın ve giderek bütün halkm yalnız yüksek ahlâklı spor hayabnı benimsiyerek yükseldikleri görülebilir diye düşünüyoruz. Her halde spor hayabmn bizde dahi adamakıllı tanzimi içile halktan hükumete kadar hepimi • zin ciddiyetle mesgul olacağımız za man gelmiştir kanaatinde bulunuyoruz. YUNUS NADİ jLömürcünün keyfi var!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog