Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ânsiklopedisi üncü cıizü bugün çıkti 24 Dokuzuncu sene: No. 3133 tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve m«ktup adred: Cumhuriyet, tstanbol Posta Iratusu: lsfcanbul, No 246 5fl|| 2 4 KâMlflUSanİ 9 3 3 Telefon: Başmuharrlr: 22366, Tahrir müdOru: 23236, tdare mudürü: 22365, Matbaa 20472 îlân sahifelerimiz herkese açıktır. Cumhuriyette neşretürilecek ilânlar içhı âoğrudan dofruya idarehanemize dahl rauracaat olnnabiür. umhuriy 1 1 | Hayat Ânsiklopedisi Büyük bir kiifaphaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Reişicumhur Hz. Kütahya'ya Vâsı! IMmımımmHIIIMmnı Yeni bir dünya harbinin Önü nasıl almabilir? "»ıniHnımıımnmnımıııımmınıınüiıiM^^ MSsyö Loh Corç geçen gön Japonya'nın Çin üzerindeki tasallutuna karşı henüz bir çare bulunamamış olduğunu nazan dikkate alarak: Hâlâ dünyanm üzerinden yenî bir harp tehlikesi kalkmadı, bâlâ ufuklan tehlikeli surette karanlık görSyorunv Diyordu. Çin • Japon mes'elen Cenevre'de sürüklenip dururken Uzak Şark'ta ilân edilmemiş bir harbin füiyah devam etmektedır. Bu gidişle Japonya Çin'in Mançuri kadar ve belki daha fazla miktarlarda diğer aksamuu da isgal edecek. Alâkadar devletlerin z&hirî aczi Japon iştahasını arttınyor görunöyor. Bu ne kadar böyle devam edebilir? Bunun ilânihaye böyle devam edemiyeceğine şüphe yoktur. Fakat işler şimdiki emri vakiler halinde yürOyCp gidecek olursa günün birinde onu ancak harp ile durdurmak mümkün olabOe • cektir. Uzak Şark'ta guya harbe mâni olmak için gevşek hareket eden d e v letler bir gün münhasıran şimdiki bn gevşek hareketlerinin netieesi olarak • binnefis artık öniine geçilemez olmu? bir barbe sürükleneceklerdir. Dünyanm bozuk olan tarafı yalma Asya'mn şarkmdan ibaret değüdir. Büyiık devletlerden bir kaçinın kanşaeağı Uzak Şark muharebesinin başka ve yeni hrç bir sebep ve vesüe aramaksızm kolayhkla yeni bir düoya harbine intikal ve inkılâp edebileceğini anlamak için hiç bir kesit ve keramete ihtiyaç yoktur. Mösyö Loit Corc'un hakkı vardır. Şımdi dünya işte böyle yeni ve daha büyük bir y»ngm tehlikesîle karşı karşrya b jlannyor. Dünyaya yeni bir amumî harp lâr.m m.? Buna dünyanm Japonya'dan gayri biı yerinde o kadar kolaykkia taraftarIık edebüecek insan yoktnr tanırız. Bir harbin, hatta galipler için bfle ne büyük 'bir felâket olduğunu yakuz Japonya bilmiyor sanıyoruz. Japonya umnmî harbe ancak nazarî olarak iştirak etmiştir. Şimdı onun nazannda bütün diğer buyük milleüerin kesilmiş olan takatleri iktısat buhranile bütün butün mefluç bir halde bulunuyor. Binnefis kendisi bu buhranın en şiddetli bir şekline maruz olduğu için fırsat bu fırsattır diyerek Çin'in Fransa'dan büyük bir kumma tasalut eylemiştir. Zavahir bu görüse hak verecek şekilde cereyan ediyor. Diğer devletler bu fevkalâde vaziyete karşı şimdiye kadar hakkın, adaletin ve sulhün icap ettirdiği hareketi îhtiyar edemedüer ve edemiyorlar. Japonya bu vaziyetten cesaret alarak hakkı çiğnemekte daha mubalâtsız yürihnekte beis görmemeğe basladı. tşte dünyayı yakacak olan yeni umumî harp çıksa çıksa bu iki tarafı da suçlu vaziyetten çıkacak. İki tarafı da suçlu divoruz: Japonva suçlu, çünkü haksız. Diğer devletler suçlu, çünkü âciz saytlacak kadar hareketsiz. Japonya'mn aşikâr olan haksızlığma karşı diğer milletlerin âciz olduklannı kabule imkân var mıdnr? Hususile hakkı iltizam edecek bir davada hiç âciz devlet ve millet olur mu? Japonya'mn haksız hareketini nihayet ve fakat zamanla Çin bile iskat edebilir. Diğer millet] ere gelince Japonya gibi hakka karşı taarruz etmiş bir devleti durdurmak için onlann yalnız biraz yüksek sesle: Veto! Demeleri kâfidir. Beseriyet âleminin Umumî vetosuna karşı koyacak devlet yoktur ve olamaz. Japonya'mn kendi haksız davasma kazandığı devletler bulunabileceğinden bahsedüiyor. Onlann taraftarlıklan bir dereceye kadar gidebilir, ve nihayet jcap ederse kendilerini yakabilir. Eğer dünyanm ekseriyeti karar verirse onu Dtizam edecekler başta olmak üzere Japonya derhal süngiiyü indirecek ve soldan geri edecektir. Çünkü bu dünyada cihan efkânmn kuvvetini karşılayacak kuvvet yoktur. Japonya'mn Çin'e tasallntu mes'clesi bugün Milletler Cemiyetinin elinde bulunuyor, ve esash bir karar verememek halinden dolayı da bu Cemiyetin en zayıf tarafını teşkil ediyor. Halbuki Milletler Cemiyeti bu vesilede kendisi için en büyük kuvvet membaını bulabiL'r. Japonya'ya sadece: Haksızsın, çekil oradaft! Demekle. Böyle bir ihtimale karşı /aponya Milletler Cemiyetini kendisinin Cemiyetten çekileceği ifadesfle tehdit ediyor. Bu tehdldin manası yoktur. Japonya'mn şimdiki vaz ve tavrile Milletler Cemiyetinde bnlunması bile zaten manasızdır. Onun Milletler Cemiyetmden çekilip çekümiyeceğini diışünmeğe l&zum bfle görmeksizin kendisine Mançurfden çekflmesini ihtar etmek lâzım programa ihtiyaç var! Gazi Hz. hatboyunda ve Kütahya'da AIî İktısat Meclisi bu esasa ve tatbihalkın sonsuz tezahüratille karşıland katına dair bir rapor hazırladı Ankara 21 (Hususî) Hükumetin bu sene için mühim bir faaliyet proğramı hazırladıği ve ba prog ramla tatbik sahasma konulabilmesi için tetkikatta bulunulduğu ma lumdHır. Bu tetkikat devlet reuinin ve ona refakat eden hükumet erkânınm seyahatleri mevzuunu tefkil ettiği gibi bir çok mütehassı» heyetler de ba uğurda ayrıca çahşmak tadırlar. Diğer taraftan yapılacak Sşler baslanmıs ve başlanması lâzımgelen büyük millî işlerin birer cüz'ii olduğundan bu işlerm esaslı ve devamlı bir programa istmat ettîrilmesi ihtiyacı bugün dünden fazla kendisini hrssettirmiş bulunmaktadır. Bu iti barla yalnız bir senelik programın tatbik mevkitne konulmaaı değil, ayni zamanda iktısadî sahada taktp edilecek siyasetin rfe t«yini mevzuu bahsolduğundan millî sanayi politikamızın daha faydalı ve daha müstakar bir şekle konulmasi ve yeraltı servetlerinin işletilmesi gibi mee'e lelerin esaslı kararlara bağlanması için tetkikata başlandiğı gibi memleketin muhtelif istihsal zütnrelerî nin mümessilIeHnden terekküp eden âli fktısat meclisinin de bu mes'eleler hakmdaki mutaleası sorulmuştu. On bes gün evvel toplanan ili iktısat meclUi ruznamesindeki mes'e'leleri ve bu meyanda yukarıda bahsetfiğiğimjz iki mühim mevzuu tetkik ederek neticelerini bker raporla •^j.ı ı • Kütahya bayram yapıyor! Tf •• • jyjjjij sanayı ıçın mutlaka H/|*11 A . . . ıııııııııııııtiıııııııiııınııııııııınııııın ,ı ı iriz. mn tetlak seyahatlerine sahne olan Kütahya Balıkesir hattınm sene yapılan açılış merasiminde ilk. tren halk tarafından alkıslanırken Kfitahya 2 3 (A. A.) Reiskumhar Hazretleri, Değirmisaz istasyonunda vali Saip Beyin riyasetindeki Kütahya heyeti tarafından karşılandı. Değirmisaz'da civar köyler halkı ve kömür madeni amelesi davul zurnalarla ve kurbanlar keserek Büyük Reisi sdâmladılar. Gazi Hazretleri trenden inerek sevgî ve saygilarmı gösteren halka fltifatta bulundular. KöylüJer. zeybek oyunlarile sevinçlermi anlahyorlar, bir köylü nazlı davranan bir arkadasını oyuna çağınr ken «bu bayram gününde oynamaytp ne zaman oynıyacaksm» diyordu. Tren yoluna devam etti. Reisicumhur Hazretleri, trende Kütahyah'ları kabul buyurarak kendilerile uzun müddet vi • Iâyeti işleri üzerinde konuştular. Saat 14 te Tasvanh'ya vanldı. Istas • yonda kadm erkek, büyük bir kalabalık içten gelen bir coşkunlukla Gazi Hazretlerini karfdadılar. Halk, «yasasın Gazi» diye bağoıyordu. Trenden indikleri vakit, iki üç kurban kesilmek üzere oldu ğımu gördüler. Emir ve işaretlerüe buna mâni oldular. tstasyonda svalanan Beledive ve C. H. Fırkası azaJarile hüku met memurlarmın ve muallimlerin ellerini sıkıp hatırlarını sorrlular. Trenin durdnğu müddetçe vagonlannda kaymakamdan ve Belediye reisinden kasa isleri hakkmda malumat aldılar. Bir çeyrtAi sonra Kütahya'ya doğru yola de vam edildi. Saat 15 te Gazi Hazretleri Kütah ya'ya geldiler. tstasyon ve civarını kaplı Uazi Hz. nin büyuk tezahürat ile teyyı olunduklan Balıkesir istasyonu . yan binlerce halkm alkıslan, heyecanh tezahürlerfle karşılandılar. Şehir bastanbasa bayraklarla donahlmıştır. Konya'da istikbal hazırhğı Konya 23 (Hususî) Rekicumhur Hazretlernün şehrinuzi teşrif edecekleri haberi büyük meserret tevlit etmiştir. Vali, Fırka Relediye reisleri, meb'us • lanmız, U^ Ju ve fırka kumandanla • rüe ileri gelen zevat kendilerini istikbal ebnek üzere bugün Akşehir'e hareket stâler. Mün'im £n esaslı gayelertnden biri mUR sanaıjn plânlaştırma olan İktısat VekiUmtz Mahmut Celâl Bey tesbit ettikten sonra dağıldı. Raporlar bir kaç güne kadar tebyiz edilerek hükumete verilecekth*. Biz, sanayi erbabımızı şiddetle alâkadar eden sanayi siyaseti hak kmda meclisin noktai nazannı et raflı bh surette ixah etmeği bu hu(Mabadt 5 tnd sahifede) 6ölcemal geldi Reisîcumhur Hazretlerini Mudan ya ve Bandırma'ya götürmüs olan Seyrsefainm Gülcemal vapuru dün (.Mabadl 2 ina satvtede) Yeni bir tedavi usulü Elektrikle yapıîau basur memeleri ameliyatı, gayet basit bir şekil alch Çekirge hastanesinde Tatbik edilen usul Bursa (Hususî) Gazi Hazre* • lerinin Çekirğe hastahanesini ziyaretleri sırasında kendilerine operatör Naki Bey tarafından basur meme Yer'ı ve fistülLerîn ağrısız ve kansız olarak tedavi edildiği izah edilmiştir. Bu tedavi usulü hakkmda doktor Naki Beyden alınan malumata nazaran: Hiç bir hasta ameliyat olduğunun farkında değil; hep« yalnız bir elektrik makinesinin işledi * ğini; operatör Naki Beyin de bu makine başında çalıştığmı söylüyorlar. Ameliyatlann malum acılan, ıztı • rapları namına hiç kimse bir şey duymuyormuş. Hatta hiç bir hasta basur memesi bilhassa fistül gibi kanlı ameliyat ile bir kaç defa tek rar edilmek surerSe yapılan ame liyatlara benzer bir sey hîssetmi • yorlarmış.. Bilâkis elektrik cereyanı Brezilya Leman Sadullah H. bu hafta sonların Hariciye Nazırı da gelecek ve müsabakaya girecek Güzellik müsabakamızm resim neşri muddeti dünden hibaren bîtti. Artık yeni resim neşretmiyeceğiz. Bursa Kraliçesi geliyor Kahve itilâfına teşek | kür için dün akşamj Ankara'ya telefon ettfj Ankara 23 (Telefonla) Bre zilya hükumeti Hariciye Nazır> kiye ile aralannda yapılan kahve itilâfından dolayı hükumetinin memnuniyet ve teşekkürünü iblâğ etmek üzere bu aksam saat 8,5 da Riyo döjaneyro'dan Ankara'yı aramış ve Ankara ile hatlarm bozuk olmasın dan dolayı ancak bir kaç kelime konosabilmiştir. Naznr; daha fazla muhabere im kâm obnadığı için sah aksamı konuşmak üzere tekrar arıyacağnu söyle mışnr. Brezilya hokumetinin Ankara'daki mümessiline kahve itilâfmdaki gayret ve muvaffakiyetinden dolayı ayrıca teşekkür edildiği haber alın mıstır. Bursa güzeli geliyor Bursa (Hususî Muhabirimizd e n ) Bursa Güzellik Kraliçesi Leman Sadullah Hanım ba hafta sonlarmda îstanbul'a gidecektir. Güzelimize annesile amcası avukat Asaf Bey refakat edecekb'^. Leman Sadullah Hanıma şimdiye kadar hediye verenleri bildirmistim. Bugün de kendisine elbise dikenleri yazıyorum: Güzelimizin mantosunu şehrimizin lüks bir terzihanesi olan (Şehap Terzihanesi) dikmistir. Zarif bir tovaletmi de Bursa'nın mümtaz terzilerinden Fatma Fikret Hanım dikmektedir. Musa Operatör Naki Bey ntn vücırtlerinden geçtiğini bile hissetmeden makinenin yalnız işledi (Mabadi 4 üncü sahıfede) Resimsiz müsabakaya girebilirsiniz Müsabakamızm resim neşri müddetinin bittiğini yazmiş tik. Fakat resim nesret • tirmeden müsabakaya gire bilirsiniz. Bunun için, idare müdürümüze bizzat, bflvasıta, Poto: Tılds Bursa telefonla ve tahriren muracaat edebflirsiniz. Yalnız bayramdaki Bursa Güzellik Kraliçeti Leman Sadullah seçmeye iştirak edebilmeniz için Hammın yeni bir resmi davetiye gönderilmek üzere, sahammiann davetiyeîeri dün postaya rOı adresinizi bildirmeniz lâzımdır. verilmiştir. Arife gününe kadar davebyelerini almıyanlar arife günü idarehanemize muracaatle davetiye alabüirler. Timurtaş Han Eski Saray Nazırı muhakeme edilecek Tahran 23 • ' A.) Gazetoer, evmde göz hapsinde tutulmakta olan sabık saray nazırı Timurta/ Han'm yakmds muhakeme edile • ceğini haber vermektedirler. Güzellerin davetiyeîeri Şimdiye kadar müsabakaya giren dır. Eğer milletlerin bu sözünü tutmazsa bütün milletlerin kendısile münasebeblerini katedecekleri ihtan Japonya'mn aklım başına getirmeğe kâfidir, Binnefis Japonya'mn menfaati bundadır. Çünkü haksız hareketlerden CJkacak harbm Japonya'yı daha büyük belâlara sokacağına süphe yoktur, ve eğer Aksayı Şark'ta adalet muktazası ifa edilmezse binnetice bundan bütün ( Mabadl 2 incz sahifede ) dünyayı bir daha yakıp yıkacak yeni bir harbin çıkmaması ihtimaK azdır. Japonya Şark'a harp tohumunu attı. Henüz intaş «tmemiş vaziyette ikeor bunlart binnefis Japonya'ya toplatma • hdır. Şimdikİ Milletler Cemiyeti böyle kurtulabilir, ve dünya sulhü böyle tesis olunabiiir. YUNVS NADl ııııuııuuııuiiHiıııiHHiiMiiHHiııııııiHiııııııııııuiMiıııııııııiiiınuiHUHiıımHiıııııuııııınıııııııııiıııııııııııiMMiMiniMinııııınıınnınMiıııııınııııı tran Londrctya maslahatgüzar günderecek Tahran 23 (A firi Mirza Alî Han\.ı yerine Haric Nezareti pasaport dairesr müdürü^F thullah Nuri Esfendiyarı, mus'ahaîsüzar tayin edilmiştir. Fitreyi âlâ dakiktcn mı, yoksa âlâ hurmadan mı vereceksin? Âlâ palamut bahğıncian...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog