Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

8 "Cumhurlyet •23 Kanunusani 1933 Beyağlu'nda K. K. Ş. KARLMAN ""» ' Hanımefendi, Bayram münasebetile zevki selimi nize muvafık pek elverişli fiatla r"e darik edebileceğiniz gayet zengin bir manto ve elbise koleksiyonunu hazırladığımızı arz ile kesbi şeref eyleriz. Yaka ve kol kapdklarl beyaz pikadoroan siyah AFGALEN ROPLARI M UR ALTIN MEKİK KARLMAN BAYRAM Çocuklarınızın 8 TAKSİTTE Bayramlık elbisesini KURK nerde yaptıracaksınız? mantolar münasebtile Faydalı bir ilân J Aldanmayınız! ipekli kumaş alırken K. K. Ş. ALTIN MEKİK markasına mutlaka dikkat ediniz. Her bOyük mağazada bulunur. Toptan satış yeri Bahçekapı Cermanya Han No. 12 Yalrız Türkiye'de degil bDffln Şarkta birinciliği daima muhafaza eden K. K. Ş. ALTIN MEK K ipekli Mensücat Fabrikaları kumaşlarını her zaman tercih ediniz. İpekiş çamaşır dairesi J.BEYKO çocuk elbiseleri de istnabul Kfirkçü Han Tel. 21685 yapmıya başladı Ankara'daki şubemirde fiatlarda Fiatlar hayret edilecek kadar ucuzdur. büyük tenzilât. esldsi gibi Mağazamızda sablmaktadır. Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için kullanınız.Her eczanede bulunur PROTEJiN Doktor ipekiş yünlü ve ipeklilerinden her türlfi Cilt ve zührevî hastalıklar mu tehassuı: Babıali caddesi köşebaşı E No. «43> cumadan maada her gün H K »abahtan akşama kadar. E Birincj arttırma ilânı Fatih sulfa 3 üncii hukuk hâkimliğin • den: Terekesine mahkememizce vanyet ve emvalinin paraya çevrümesine karar verHen muteveffa terlikçi Abdullah E • fendiye ait Fatih'te Çarşaroba'da Cebecibaşı mahallesinde tsmailağa camii sokagmda atik 21 miikerrer cedH 67 numaralı maabahçe bir bap hanenm nıstf hissesi 30 gün müddetle müzayedeye çıkanlmuhr. Medcur hanenin tamamı nın kıymeti muhammenesi bin lira olup 128 metre terbiindeki arsasmm 51, 57 raetre murabbaı üzerine bma edilmiş buItman hane i d kattan ibaret ve ait katta Bri oda bir mutfak ve bir halâ ve iist katmda dabi bir sofa üzerinde 3ci oda bir haliyı müftemii ve dahilen elektrik teSMatını havi ve haricen yağk boya ile boyalıdn. Üzerinde tapuca müseccel aynî haklar yoktur. Rüsumu tellâliye ve ihale pulu mâfteriye ak oknak ve bedeli peşinen terviye olunmak ve ademi tesviye halinde fakı müzayedenm müşteriye ait bulunmak şartlarile nısıf his • te«nm kıymeti rauhammenesinin yiizde yetmiş beşini bulduğu takdirde 93933 tarihine musadif perşembe günü saat 11 de ve bu kıymeti bubnadığı takdöde yeniden 3ânat yapılmaksızm 15 gün sonra yani 263933 tarihine mu sadif pazar gvmü saat 11 de ihalei kat'ye»i yapılacağmdan taliplerin yevm ve vakti mezkibda mahkememizde hazır bulunmalan ve gezmek ve görmek ktiyenlerin içinde bdtmanlara ve şartnamesmi görmek istiyenlerin her giin mahkememizin 93149 numarasile miira • caatleri lözumu ilân oltmur. îmet Çocuk elbiseleri Bayramlıklarınızı Bayram Hediyelerinizi Her nevi çocuk mantoIarı, çocuk şapkaları, çocuk iç çamaşırları, çocuk eşarpları ve saire İpekiş'teki modelleri görmeden son kararınızı vermeyiniz Şeker Bayramında Bademli Ozumlfi Fındıkh Portakalh Fıstıklı 11 ıp» ıE: ıc< 11 / Mlsafirlerinize »AZARIMDÂI LINIZ istânbul: Bahçekapı Beyoğlu: İstiklâl caddesi YEPLİ MALL DİKKAT!!! Çocuğunuzu T î f l Î 7 ğ ve ve kendinizi giyindirmek isterseniz, Bahçekapı 5 2 numaralı Çikofata Şekerleme ve şekerlerinden Çarpıntıya: Nevrol 4an 20 damla kâfidir. Her turlü sinir nöbetlerine yegâne devaJır. tstanbul asliye mahkemen üçüncü hukuk dairesinden: Miiddei Kâmİl Efendi taraftndan Hacer Hanım aleyhine ikame olunan bo • ?anma davası arzuhali müddeaaleyhin lcametgâhı meçhul olduğu mubaşir tarafından verilen şerhten anlafihnış v e . mezbtre zevcesi Hacer H. kendismi terkedip gitmiş olduğu ve bu sebeple bofanma davan flcame etmif olduğuna dair dava arznhalinm bir suretİBm ilânen tebligine karar verilmdf oldagundan taüândan itibaren 10 gun zarfmda cevermek ve tebliğ makamına kahn. olmak Bzere Hân olunur. 1 Ankara'da Çankaya köşkü yakınında dört dönüm bağ ve arsayı möştemil ve kullanışlı bir bap köşk, 2 Ankara'da muhtelif mahallerde arsa. 3 BozOyOk'te 9,000 dönüm orman acele satılıktır. Talip olanlar Beyoğlu istiklâl caddesi Papadopulo apartıman 4 No lu daireye müracaat eylemeleri. Telefon: 4,3855 ACELE SATILIK KÖ'ŞK, ARSA ve ORM/SN FABRİKASINI ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. ELBİSE ISTAMBUL,EMİNÖNÜNDE,EMİNÖNÖ HAH (KARAKAŞ H A N ) M ? Û . D:M»12Ö2 Yeni model Allegro Btr veya iki yuzlü biçaklarv evvela taja surtmelc ve tudehu kayıs üzerlnden Ktçırmek surctiyle bilcr. Eyi tınf olabilmck içia hcrtcese lazımdır. Muhim tckemmülat. Heryerdc tatıiır. Umuml accntaları: Burkturi Gantenbrin ve Şn OalataStambol Sahlp ve Başmuharrbri Yunut Nadt Umuml netrtyatı t&ar» eden ?<ua Ifieri VERESİYE müdürü: Kemtü SaUh Malloaalık re Nesrtvat Türk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog