Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Kinunmani Hediyelerinîzl \lahalle ve mevku Eminönü 47 Necip Bey Mağazası Zarif şişelerde kolonyalar, esansiar, pudralar, kremler, sabuniar bilcümle tuvalet takımları gayet ehven fiatiarla satıiır. Itriyat Fabrikası mamulâtından alınız. Umanımızdan hareket edecek vtpnrlar Istanbul Evkaf • Müdirâeti Bahçekapı'da 4 üncü Va 1 inci 26 Oda 933 Mayıs ga • kıf hanının. katında. yesine kadar. Bahçekapı'da 4 üncü Va 1 inci 33 kıf hanının. katında. Bahçekapı'da 4 üncü Va 2 inci 26 kıf hanının. katında. Kadıköy Caferağa Bademaltı 43 Hane » Kasımpaşa G. Hasanpaşa Türbe Arsa » 2529 Kasımpaşa Seyitali Cami ittisa 41 Oükkân 934 Çelebi linde. Topane Süheylbey Topçular 13 Çarşı'da Perdahçılar 54 Mercanağa Harbiye C. 1160 Çakmakçı'larda Val • Alt katınde 28 de hanı. 11 Mahmutpaşa'da Kürk Çeşme ö935 çü hanında. nünde Usküdar Karada • Karacaah 168 Ar*a vutpaşa ahmet <£ulekapısıYazıcızade Caddeikebir 31647 Arsa ve » îttUalindeki cami arsası. Balâda mevkilerile cinsleri yazıh olan Vakıf emlâk hizalarındaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. thaleleri Şubatın 1 inci Çarsamba günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati naezkura kadar Çemberlitat'ta Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatleri. Cır^ı ilânları Muddctı ıcan Şimdîye Kadar Muhterem Mttşterilerine Kusursuz bir biçim ve itinalı bir dikı'ş ile en müntehap kumaşlardan kendf tabrikalarında imal ettiği her nevi elbiseler takdime muvaffak olan Galata'da Karaköy'de EKSELSİOR Büyük Elbise Fabrikası 1 8 kânunusani ilâ 1 8 şubat 933 devam edecek için fiatlarında yeni ve mühim SEYRİSEFAİN Merzeh arenta: Galata Köprnbaşı B. 2362 «ırkfrl Miihnrdar zarte H 2 274' BÜYÜK SATIŞ ierasıoa karar vermiştir. Beyefendiler igin: PALTOLAR, möflonlu veya mdtlonsuz empermeabilize PARDE8ÜLER; KOSTÜMLER, MUŞAMBALAR, inglliz biçimi TRENÇKOTLAR vesaire... Hanımefendiler için: Körklö veya kürksüz MANTOLAR, ipekli MUŞAMBALAR, TRENÇKOTLAR vesaire... Çocuklar için: PALTOLAR, PARDESULER, MUŞAMBALAR, KOSTÜMLER, TRENÇKOTLAR vesaire... Bir ziyaret isbatı muddeaya kâfidir. İZMİR PiRfc İSKENDERiYE POSTASI ii •• 24 ildncikânun IZmir S alı 11 de Tenzilât TRABZON POSTASI cikânun çarsamba 18 de Galata nhtımmdan. jZMiRMERSiN POSTASI «cikâ ^ n u n çar şambî 10 da idare nhtunından kal karlar. TAV1L ZADE VAPURLÂRI 2 5 ik Ankara: Gümrük Muhafaza U. K. Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük kıt'alari için satın ahnacak 75 adet sahra telefonu pazarlıkla kırdırmıya konulmuştur. 2 Kırdırma sartları kâğıdının tasdikli suretleri Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan, î«tanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alınacktır. 3 Kırdırma Ankar»"da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonuhda yapılacaktır. 4 Kırdırma 26/1/933 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14 tedir. 5 Her istekli biçilmis bedelin % 7,5 ğu olan 388 lira 13 kuruş tnuvakkat ||venme teminatlarile belli saatten evvel komisyona gelmelerı. ' > v w * .*.^ u»u. 844. Ntımaralı Kanunla mUteşekkll SAADET saat 17 de Sirkeci'den hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve irmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolca büeti vaporda da verflir. Adres: Yemiş'te Tavihade Mustafa biraderler. Telefon: 2 2 2 1 0 İZMÎR POSTASI Emlâk ve Eytam Bankası T. A. Ş. 20,000,000 llra Sermayeli "«•Pazartesî 2,000,000 Türk Lirası Kıymetinde Beheri 50 Liralık "B" tertibi hisse senedi ıhraç ediyor 6 örnek AnkaraMa Millî Müdafaa Vekâleti Harbiye dairesi dördüncü şubede görülebilirt ^ ' * 40,000 adet SADIKZADE BİRADERLER $ YAPÜRURI Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Pendik Bakteriyolojihanei baytari müessesesi dahilî eiektrik te sisatı tadilâtı olbaptaki keşif ve projesi mucib.ince 25 kânunusani 933 tarihine musadif Çarsamba günü saat on dörtte alenî münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Mezkur tesisatı yapmağa talip olanların keşif ve proje ile şartnamesini görmek için her gün müessese müdiriyetine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevm ve saati mezkurda Fındıklı'da Güzel San'atlar akademi «inde Yüksek Mektepier muhasebeciliğine muracaat eylemeleri. Kay9m başladıgı tarih : 1. ŞUBAT 1933 Kaydın kapanacagı tarih : 28. SÜBAT 1933 s senetferinin ödeftie şekilleri : DEFATEN : Kayıt esasmda % 100 ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % 10 1/5/1933 tarihihde . % 30 1/7/1933 tarihinde . % 30 1/9/1^33 tairhinde . % 30 Raradeniz Postası VAPURU 23 Kânunusani Pazartesi gunu akşam saat 18 de Sirkeci rıhtımından haîeketle Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Surmene, Rize, Hopa'ya azimet %e ayni iskelelere uğrjyarak avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentahğına muracaat Tele. 22134 1 Inonu TeV2i edllecek temettü hisseleri: . % 100 . ödenecek Msse senetlerine sermayenin tamamı Ozerlnden Urfa Gümrük muhafaza alayı satınalma komisyonu riyasefınden: 1 Birisi Mürşitpmar'mda diğeri Kersentas'ta Kimyontepe mevkiinde yapılacak iki muhafaza bölügü binası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden 5/1/933 tari hinden itibaren ve bir ay müddetle tekrar pazarlıkla kırdırmaya konulmuştur. 2 Kırdırma sartları ile rnşaat plânlan ve projelerin tasdikli su retleri Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı ile Urfa'da Gümrük Muhafaza alayı satınalma komisyonlarında îstanbul'da Gümrük Muhafaza Baçmüdürlüğünde on lira mukabilinde istekIiler tarafmdan almabilir. 3 Pazarlık ve ihalesi Urfa Gümrük Muhafaza alaymda kurulan satınalma komisyonunda 5/2/933 tarihine rasthyan pazar günü saat on beşte yapılacaktır. 4 Pazarhğa girişecekler kudreti maliye ve fenniyelerini gösteren tasdikli kâğıtlarınm suretleri ve insaatı idare edecek fen memuru • nun kim olduğunu bildirerek bu fen memurlarının resmî bir daireden tasdikli vesikalannı vereceklerdir. 5 Her istekli bir bina için biçilmis bedelinin % 7,5 bueugu olan «638» lira teminatlarile beraber tayin edilen saatten evvel komis • yona gelmeleri. % 6. (yüzde altı) MukasMian ödenecek hisse senetierine tediye tarihlerine g9re % 6. (yüzde altı) Osmanlı Bankası Banka Comerciale Italiyana Ooyce Orient Bank FeFemenk Bahrisefit Bankası Cildiye ve zühreviye ^ ^ unrevıye H T tfsse senedine senevî % 6.hissei temettü tevzi edildikten sonft er Cftmettuat bakiyesi nfzamnamenin 104 Oncu maddesi ahkâmma tevfikar fkinci hissei temettü oiarak yine hissedarana verilir. Nazdlndt kayıt muamtltfl yapılaealc ma«tttı«t : Beyoğlu. Asmalımesçıt Atlas han >çıt I ^m 2 m a k*t Tel. 4.1353 M H J !. Dr. Ç i P RUT I hastalıklan mutehasfisı ıtehassisı I Dr. A. KUTÎEL KarakSy börekçi hrmı svasında 3 4 . T. C. Merkez Bankası Türkîye Ziraat Bankası Türkiye fş Bankası Emniyet Şandığt DAKTiLO ARANIYOR Franuzca ve bühassa Alraancayı iyî tekellüm ve tercSme eder ve daktilo işlerinden anlar bir hanuna 3ıtiyaç vardnr. Galata'da Vojrvoda eaddearade Agop* yan Hanı altmdaki Znmre xade A. Şakir T. Sanayii harbiye ve madeniye rabri kası yazıhanestne (56 1/2) arasında ıtmracaat. istanbul ziraat bankasından: Tapu No. 121 122 123 124 125 126 127 28 Semti Kadıköy Mahallesi Caferağa Rasimpaşa Caferağa Sokağı Bahçe Tepe Cinsi Kârgir dükkân Hane ve dükkân 3500 Hane Gül 7000 23 Kârgir hane Hacışukrü 2000 24 Hane Peştemaleı 1500 1/2 7.5 Kurtuluş Beyoğlu Kuyular 3000 27 Tamamı Kamerhatun » Fıçıcı 600 32 Çengelköy Çengelköy Afağı Hasanpaşa seddi 16 Hamamimuhittin Balat Tanburacı » 16 » 2000 29 Pey akçesi ve bedeli ihale nakten veya gavrimübadU bonosile ö denmek uzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerdeB 122 • 1?4 sıra numarahları şartnamefiine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ile satışa çıkanlmıçtır. Şartname bankamu kapuına as imiftır. thale 26/1/933 perçembe günu saat on beştedrr. Talip olanların bankamiza müracaatleri. Emlâk No. Hissesi 8 Tamamı 44 » 44 mükerrer 29 » Muhammen kıymetil 3500 Türk Lirası 6000 lzmir Tayyare Cemiyeti Şubesinden: Izmir'de Birincikordon'da Majik sineması namile maruf Tayyare sinemasında yapılacak marangoz, tezyinat ve tefrişat işleri kapalı zarf usulile 17 kânunusani 933 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ihalenin 6 şubat pazartesi günü saat 17 de yapılacağı ve taliplerin buna ait şartname ve plânlan doğrudan doğruya lzmir Tayyare Şubesine müracaatle bedeli mukabi linde tedarik edebilecekleri ilân olunur. ŞEKERCi NÂZIM ve çekerlemeierin en nefisi tenzili fiada satıîır. Yeni Postane caddesi No. 1115
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog