Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ÇAPAMARKA SAHLEP Baba sana çay ve kahve yerine sıhhat ve kuvvet kaynağı getirdim. Varol aziz yayrum! Akit Bahriye müstantiklijinden mutekalt Celâl Beyln hafideleri ve tüccardan Ha lit Ali Beyin kerimeleri Bülent Hanunla Şurayı Devlct azalığından mutekait Ali Haydar Beyın mahdumları ve Galata nahıyesi müdüru Talât Beyın biraderleri Elektrık Şırketi memurlarından Omer Fatin Beyin akitleri cuma gecesi Ali Hay dar Beyın Kadıkoyundeki koşklerınde Icra edilmiştir. Her ıkı tarafa püruzsuz hayat ve sa adetler dılerlz. Türkiye Güzellik Kraliçesi Bayramda seçilecek. Fakat Diş macunlarmm Kraliçesi Çoktan seçilmiştir, o da îstantjul Halkevı Heıslığinden: Lısan kurslarımıza yazılanlardan bir kısmmın devam etmediklerı tetfcikat ne tıcesi anlaşıldığından 1 şubat 933 tarihinden itibaren bu suretle, gelmıyenlerin kayıtlanmn sılırıeceğı ve yerlerıne yeruden muracaat edenlerin alınacağ! ılfrn olunur Lisan kursları Radyolin'dir Nur gibi beyaz dişler, temiz bir ağız, ancak bir sabah, bir akşam gönde iki defa, d*'ş!erinizi iırçaiamakla kabil olur. Saatlerde Yazan: Mehmet Nurettin Yılın en fütel ncşirleri... M*hmet Nurettin Beyin tcmtz, kahkut tijrkçe ile yazdığı fevkalâde nefis yasıUr . Yakında çıkıyor. Şimdiden tavsiye tderiı. Hıvaoılık ve Spor Havacılık ve Spor mecmuasının en son cıkan 87 inci sayısında (Hava kopruleri», dki yuz saatte kırk bin kılometreı, <Harbi Umumi hatıraları), fUçmak zevkH, fUçan milletler), (Kadın tayyarecılcn fMemleket ve dunya hava haberleriı gıbı faydalı mevzulara temas edilmektedir. Bu sayıdaki kuponu gondereceklere rrçecmua buyük birer sinema artısti resmı hediye etmektedir Bu fırsatı kaçırmayınız. Dr. thsan Sami EN S E V D i f i i N i Z Sİ6ARALAR BiR A R A D A I NEFİS BiR BAYRAM HEDiYESi Eski mağazaların en asrisi ve bfltfln| Tflrkiye'nin en mükemmel çeşitli BAKER MAGAZALAR1DIR Beyoğlu'nda 100 lüks sigara I ISTAF1LOKOK AŞ1Sİ • »taf ilokoklardan mütevclKt (trI genlik, kan çıbam, keltuk altı| I çıbanı, arpaeık) re bütiin cilt h»v I Itklarına karşı pek t**ir1i bir a«ı| O T H dır. Divanyolu No. 189 Naıarı dlkkatt Aile hayatı iktıtadiyeıinc yardım etmek gayesile kiipat edilmis olan 15 Kânunusani i!â 15 Şubat 933 (Nektar K. Zarukyan biçki dikif M e k t e b i ) beşînci devre talebe kaydına baflamıştır. Biçki ve dikişi biraz bilenlere iiç ay, hiç bilmiyenlere altı ay sarfında esatlı surette tedrit e^eV, YDU saddak |ehadetname yerir. Cumadan\; bayka her giin muracaat kabü) olunur. Adres: Beyoflu Aİtınbakkal tcadiye caddesi. No. 63. Zayi Sirkeci Giimrüğa tarafmdan verilen 237548 numara T « 286932 tarihli 35 lira ve 10 kuruşluk gümrük makbuzunu zayi etmiş olduğumdan hükmii kalmamıçhr. Hans VVaher Feustel MEVSİM SONU n.^t'inttnaeebetile ^ Bfiytik Fevkalâde Satış lenziiâi EMSAISİZ FiATLAR Bütttn dairelerde Yalnız iyi imal ve halihazırda her yerden ucuz satan MAĞAZALARDIR BAKER istanbul ™ Trakya BUYÜK TAYYARE PİYANGOSU Bayramda verilecek en münasip hedîye bir TAYYARE PİYANG0 BİLETİDİR. Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şlrketinden: Kristal toz kilosu 36JS toz üzere AIpullu Şeker fabrikasının tsanbul depolarından kristal atideki fiata her istiyene 1000 kilodan eksik olmarnak şekeri satılır. Bu fırsattan istifade edı'nfz. Bayram şekerlerinizi Taşradan vuku bulacak sipa^işler yüzd'e yirmisi peşin ve mütebakisi hamule »enedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aktir. Müşteri isterse »igorta ettirılir. Urfa GOmrük muhafaza alayı satınalma komisyonu riyasetinden: , 1 Urfa Gümrük Muhafaza Alayının Mardin mmtakacî içîn kırdırma şartları kiğıdındaki evsafı haiz boyları «7» metro olraak üzere «7000» adet telefon direği pazarlıkla ve 15/1/933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kırdırmıya konulmuştur. 2 Kırdırma şartlan ile fennî evsafını Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı ile Urfa Gümrük Muhafaza Alayı «a • tınalma komisyonunda îstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ile Mardin'de Gümrük Tabur Kumandanlığında isteklilere gös ' terilecektir. 3 Pazarhğa girişecek isteklilerin biçilmiş bedelin % 7,5 bu çuğu olan «1575» liranın ve yahut bîr banka mektubu ile tayin edilen saatten evvel komisyona müracaatleri. Adres: îstanbul Bahçekapı Dördiincü Vakıf han 4 üncü kat Telgraf adresi: îstanbul Şeker: Telefon 24470 79 HACI BEKiR Ticarethanelerinden alınız. Meşhur İstanbul Havagazi ve Elektrık ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) İLÂN îstanbu'da Havagazi ve Elektrık ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) kışın şu soğuk zamanlarında ailelerin mahtukat tedarikini kolaylaştırmak arzusu ile kânunusani ve şubat ayları için ve aile reisleri hüviyet cüzdanlarının ibrazı üzcrine azamî bir ton tesÜm edilmek şartile Yedikule ve Kurbağahdere (Kadıköy) gazhanelerinde kok kömürünü istisnaen tonunu 20 liraya satmağa karar vermiştir. Şirket nr.ezkur hüvi}'et cüzdanlanna verilen kömür miktarını işaret edecektir. Alıcımn arzusu üzerine mezkur bir ton kok ayda 500 kilodan iki defada teslim edilebilecektir. Istanbul Beledivesi ilânları Sirkeci'de Hocapaşa'da Ebüssüut caddesinde 3 numarah bina dört senede ve beç taksitte bedeli ödenmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuftur. Talip olanlar şartname almak için her giin Levazım Müdürlüğüne muracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 562,5 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 13/2/933 pazartesi günü saat on be»e kadar Daimî Encümene vermelidirler. * ** Beher metro murabbaına beş lira kıymet konulan Kandilli'de vapur iskelesi yamnda 1396,10 metro murabbaı sahayı haiz Belediye malı *r»a satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar aartname almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müra caat etmeli, müzayedeye girmek için de 523,5 liralık leminat makbuz •ey« mektubv île teklif mektuplarını 2/2/933 perşembe günü saat otı beşe kad'ar Daımî Encümene •ermelidîrler İnhisarlar Idaresinden: Satılan ssyanm cinsi Mktan mulıamıneni Mahalli 1 Defter kapları hariç Kabataş tnhisar Ba» olmak ü»ere eski harflerle ya \ 10 ilâ 15 bin kilo M. depolanndadır. zıh defter ve evrakı matbua 2 İstimale gayrualih köh 15800 ade» Kabataş Inhisarlar ne cuval Müskirat kısmı am barında. 3 Köhne ip parçaları 750 kilo Azapkapı tütün de • posunda Balâda nev'i ve miktarları yazılı eşyanın pazarhk suretile müza yedesi 14/2/933 farihine musadif sah günü saat 14 te icra kıhnacaktır. Taliplerin °h 15 teminat akçelerile birhkte Cibeli'de Levazım barlanndaki satış komisyonuna mâracaatl«ri ilân olunu' Karacabey Harası Müdürlüğünden: (15,000) kilo gaz yi%\ (2500) !.ilo b.»nzin (2890) kilo vakum (30,000) kilo mazot (20) fıçı gres (20) teneke valvalin yağı kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. Yevmi ihale (5) şubat pazar günü saat 14 te Hara merkezinde icra kiîınacaktır. Şartnameyi gormek istiyen talipler İstanbul, Burs,a Baytar Müdürlüklerile Hara Müdiriyetine müracaatleri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog