Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Millî sanayiimiz için verilecek yeni ve esaslı kararlar (Birinci sahifeden mabait) Sun'i ipek mes'elesi Bursa'nuz için »üyük bh endişedir. Bunun tama men khalini menetmek mümkün oltnasa brle memlekette ipekçiliği öldürmiyecek ve inkişaf ına mani oknıyacak bir şekle sokulması zaruridir. Kredi meselesine gelince kredi hu susunda da müşkülâta düçar oluyo ruz. Bugiinkü iktısadî şeraite nazaran yiizde 12 faiz nisbetmi işlerimize uygun olarak telâkki ediyoruz.» Diğer oda azaları da ayni mev cular üzerinde mütemmîm izahat verdiler. Oda mümessillerinin mü talealannı büyük bir alâka ile takip etmiş olan tktısat Vekilimiz mev zuubahs mes«ler hakkındaki noktai nazarlarını, düşündüklerini şu »uretle anlatti: « Ben de bugünkü îktısadî va • zîyet ve serait içinde yiizde 12 faizi mutedil bulurum. Bu hadden her iki tarafın da memnun olması icap eder. Şurası muhakkak ki Avrupa'daki faiz nisbetleri Istanbul'a nazaran w Is • tanbul'daki faiz hadleri Anadolu î • çindeki piyasalara kıyasen daha ucuz • dur. Kredi mes'elesine yalnız mahallî noktai nazardan değil, umumî kredi pilhikası cephesinden temas etmek isterim. Normal krediyi korkutmamak «artile kredi ihtikârüe mücadele etmek zamanının geldiğini göriiyorum. Bu mücadele çok naziktir. Münhastran cebrî hareketlerle maksadı temin edebümek güçtür. Maksadı temin edebumeE için ayni zamanda kredi hacminî yüksekmek, krediyi memleketin tabiî îbtıyaçlanm tatmin edecek mikyasta bollandırmak lâzımdır. Esasen bu imkân tahakkuk edince ortada esaslı mes'ele kafanaz. Mes'eleyi bir taraflı tetkik etmek te hatalı olabilir. Kredi veren müesseselerm maruz kalthklan raüskülâfa da göz onünde tutmalıdır. Tüccar ve iş adamlan isterler ki kendilerine bol, ucoz ve vadesi a • zun kredi verilsin. Bugünkü serait içinde buna imkân yoktur. İmkân olsa bilebu tarz kredi tevzii memleket için, alan ve verenler için faydak olmaz. Müesseselerimizi banka tekniğinden uzaklaşhnr. Kredi iptizali müesseseleri fle • ce uğratır. Böyle bir hal her hangi bir tüccann piyasadan çekilmesine benzeraez. Inikâslan memleket için vahim olur. Içmde bulunduğumuz serait kre> dj veren ve alanı çok dikkatli bulon durmağa icbar etmektedir. Tekrar e • derim yüzde 12 faiz nisbeti dahflî memleketlerimîz için normal addohmabi • lir. Kredi ibtikânna karşı mücadeleyi bir mes'ele halinde ele alarak tetkik ediyoruz. Kredi ihtikânndan bir kısım vatandaşlanmızın mutazamr olduk • lannı biliyoruz. Meselâ yakmdan tanıdığım bazı mıntakalarda 20 bin liralık bir binaya 10 bin lira kıymet takdir e • diliyor. Bunun da ancak yüzde elfisi ikraz ohmuycr. lkrazın sekline gelince; yapılan muamele ipotek değildir. Kat'î ferağdır. Bu gibi istikraz muamelelerindeki fa • izde yüzde 60 ve belld yüzde yüzü bulmalrtadır. Borç ödenince lutfen ferağ kaldmlarak bina medyuna iade olnn maktadnr. Fakat bu kadar ğaır şerait alhnda borç ödiyen ve binasını istirdat edenlerin adedi çok değildir. Bu elim vazîyetin maddî ifadesi şudur: Kredi şekline bürünerek yapılan işlerden kıymetli binalar, varlıklar bir kaç mohtekirin elnde toplanıyor demektir. İstanbuTda, Anadolu'ya nazaran kredi daha ocuzdur demiştim. Fakat surasuu tebarüz ettirmek isterim ki, memleke • tin umumî kredi variyeti komsu bazı memleketlerminkinden daha fazla değfldn\ Esas Hibarile mes'ele bizce malum • dur. Ve üzerindeyiz. nelmilel afyon konvansiyonuna girmemiş olmasından bahisle Türkiye'ye karsı âlemsümul bir tedbir almması her memleket gümrükünde Türk maliannuı birer birer açılıp kontrol edilmesi teklif e • dilmistir. Bu teklifin filiyat sahasma intikal ettiğini bir an için farzedersek memleketknizin hariçle olan bütün tüccari münasebetlerimn kesüecegini anlamtş oluruz. Afyon için istihsal sah&sında dahili pazarlarımızda kaçakçılık m e v zuubahs olamaz. Af yoo kaçakçıbğı, af yonun haricî ticaretinde ve memleket dışında kendini göstertnektedir. Türk hükumeiinin insaniyete karşı olan tavrı ha . reketi bu makule kaçakçılara müsamaha etmeğe kat'iyyen müsait değildir. Sırf insaniyet f ikrinden mül hem olarak cezri tedbirlerle bunun önüne muhakkak geçilecektir. îşte bu suretle afyon zıraatinin tahdidi afyon ihracat ticaretinin müstakbel şekli hakkmda hükumetin aldtğı ted • birlerin kat'iyeti karşısında herkes, hatta bu meyanda mütezarrır olan fertler dahi memnun olmuşlardır. Çünkü herkes tsine sağlam istikamet verebilmek imkânını bulmuştur. Sanayide umumî prensipler hak kında memleketimizde muhtelif fikirler cereyan etmiştir. Sanayi kanunu tadil edilmiştir. Sanayicilere evvelce verilmiş olan muaf iyetler kismen kaldırılmıştır. Mevzu bugün artık olgun bir hale gelmiştir. Hüku metimizin tebellür etmiş kat'î k a naatleri vardır. Meseleyi millî bir tez olarak Âli tktısat Meclisinin tetkik ine arzettik. Sanayi ve ticaret odalarının iktısadî bh* varlık ifade eden bütün millî teşekküllerm mütaleasına müra ~ caat ettik. Yaptiğımız anket neticelerini son bir tahlile tabi tuttuktan sonra afyonda olduğu gibi artık değişmez millî ve umumî bir karar vereceğiz. Sanayi hayatımıza kat'î hesapli bir istikamet vermis bulunacağiz. Karar taahhür ettikçe istikrarsızhğın devamından sanayi erbabımn endise ettiklerine şahit oluyoruz. Kararlann almması zamanı yaklaşmıştrr. Bazı esaslı noktalan simdJden tasrih edebilirim. Mevaddı iptidaiye muaftyetlermde ve mevaddı iptidaiyeye mîiteallik sair hususatta istikrar olacakür. Her nevi sanayiin ne şekilde himaye edileceği herkesce malum olacakhr. Bu esaslar kanvm halinde değişmez preasiplere bağlanacaktır. Ancak mevaddı iptidaiyesi memleketimizde yetişen sanayii kuvvetle himaye edeceğiz. Kontenjan sistemini ve ka rarlanm halin, zaruretlerm icap ettirdiği muvakkat müdafaa tedbirleri olarak telâkki etmeliyiz. Sanayiimizin kontenjan usulü <'1« himayesi h{zim için esaslı bir tedbir olamaz. Biz tabii ve devamlı yollardan yürümek istiyoruz. Bu itibarla gümrük tarifelerile beynekpilel ticaret muahede ve anlaşmalanle ve teşviki sanayi esaslarile sanayiimizin devamlı ve müstakar bir şekilde inkişafına çahsacağiz. Cumhuriyet 23 Kânımusanî 1933; Resim neşri müddti bitti Fakat güzeller resim neşrettîrmeden de müsabakaya girebilirler etmek istiven kariierden atideki tafsi lâtı dfkkatle okumalanm rica ederiz. 1 Resimleri bugünden îtibaren ka • bul edivoruz. Elden ve posta üe gönderebilirsiniz. Müsabakamızın resim neşri müdde2 Şimdiye kadar nesrettiğimiz reb* de bitmistir. Fakat resim neşrettirmeden müsabakaya girebilirsiniz. Bunun simlerin tam olarak gönderilmesi şart İçin, idare mudiiriimüze bizzat, bilva tır. Eksik resim gönderenler, müsabasıta, telefonla ve tahriren müracaat ede kaya girmemiş addolunurlar. (Eksik bilirsiniz. Yalnız bayramdaki seçmeye numaraları beş kurus mukabilinde ida iştirak edebilmeniz için davetive RÖn • rehanemizden tedarSc edebiKrsiniz.) derilmek üzere, sarih adresinizi b<Tdir 3 Bursa ve tzmir güzelleri de dameniz lâzımdır. hi] olduğu halde en beğendiğiniz güzele rey verebiürsinizŞimdiye kadar müsabakaya giren 4 Gazetemizde çıkan resimlerden hanımların davetiyelerini bugünden kiba en beğendiğinizin ismini ve numarasmı ren postaya vereceğiz. Arife gününe (numarası yoksa yalnız ismini) bir kâğıkadar davetiyelermi almıyanlar arife da yazacak, isim ve adresinizi de ilâve günü idarehancmize müracaatle davetiederek resimleri havi zarfın içine koyaye alabüirier. caksınız. 5 Resimler, şubabn yedinci günü aksamma kadar kabul edilecektir. Seçme müsatakasukla bulunmak ve 6 Müsabakaya resim neşrettirmegüzeüere rey vermek istiyenler, bavramın ikinci günü saat dört bucufrta Makden de giren hanımlar olduğu için, gashn'deki danslı çaya gelebilirler. Dü • zetede çıkan resimler arasında en çok huliye ve davetiyf yoktur. Evvelden yer rey alan hanım kimse, mükâfat ve hetntmak istiyenler, Maksim müdiriyetine diyeler ona rey verenlere takdim edimüracaat edebilirler. (tlân sahifesinde lecektir. fazla tafsüât vardır.) 7 Bu mükâfatlar, 200, 100 ve 50 Ihalık üç mükâfat ile muhtelif hediye lerdir. Kariler arasmdaki müsabakaya iftirak tktısat Vekili Celâl Beyin mühim nutku fakiyetsizlik töhmeti altında kala caknr. Bu düşünce iledir ki zamanut arzu ettiğimiz neticeye vasıl olununcıya kadar mevaddı iptiaiyemizin tamamen dahilden tedariki meselesinde müfrit değilim. Her halde gayemize doğru vürürken sinayiimi zin de, ziraatimizin de hayli muafiyetlerini telif etmek lâzun ve mümkün olduğuna kaniim. Millî hayahn bütün faaliyet subelerinde olduğu gibi sanayi • de de disiplinli, ahenkli çalışma tarzına taraftarız. Bugün kurulmakta olsun dün kurulmus bulunsun her sınai müessese her fabrika millî ser vetin bir cüzüdür. Millî servetlerin yekdiğerini tahrip etmesine yiyip bitirmesme bigâne kalamayız. Görüp anlaşılnus hakikattır ki bir is mu • vaffak olursa herkes ayni şeyi yap mağa çalışıyor. Mîllî faaliyeb'raize istikamet verirken memleketin ihtiyaçlarını tatmin edebilen müesseseler varken yenisinm yapılmastna müsaade etmemeyı düsünüyoruz. Bir müsaadeyi millî ihtiyaçlar nisbetinde vermeği muvafık buluyoruz. Görülüyor ki bu tarzı hareketimiz memleketimizde iktısadî yeni bir zihniyeti ifade etmek • tedir. ttiraf etrp"k lâzımdır ki bu filcrin tatbika^inda münhastran yüksek ads let, rehber olma'ıdır. Riz de icraabmızda adaleti temin edebilmek kudretini l; ke*" rnîzde bw'"»t>ruz. Bana diğer, bir sual daha tevcih etmisfiniz. Bunun inikâsları hakkmda henüz tebe^ür etmis kat'î bir kanaate sahio değflim. Mevzuu tamk edecesjim. V e muhterem arkadasım Maliye Vekili Beyefendi ile görüşeceğim. Ancak ondan sonra sizlere cevap verebunfan. Yahnz vergilerin inîkâslannıp tetkik ediîJiğrâi memlekette hayırh oîacağroa kanaat getirilen tadılâhn yapılacağını ifade edebi lîrim. Meselâ kazanç vergisi kanunu iizerinde M. M. Meciisi bütçe encümeninde caİKtlmaktadır. D»ha Ktlitn bir şekle bağlanacağı anlaşılmaktadır. Sanayiimizi himaye için hükâmetimizin aldığı tedbirlere, yardnnlara mukabil sanavicnerimizden de istediklerimiz var • dır. O da millî sanayii mamulâtm nefa•etine, sağlamhğına, şöhretine, halel getirmiyecek diirüst bir hattı hareket ta • kip etmeknr. Millî iktısat hayatunız da rekabet sahasında tennz v e ahlâkk hareketin devamım istiyoruz. Meselâ bize akseden sayialar, hakikat ise ipek kumaşlanmızda teamül haricmde stm'î ipek kanştırılarak safî ipelrten mamul damgası veya ifadesi altında sürülmektedir. Kumasm enlerinden çalmarak rakiplerine karsı gayrimeşru kârlar aranmaktadır. Bunlar hakikat ise çok çir kfndir. Bu kabfl islerde kanundan ev • vel sanayicilerimizin sözüne bel baçh yacağız. Meslekî haysiyetlerine itimat edeceğiz. Sadrı esbak Hüseyln Avni Pasa hafidesi ve Hasip Paşa zade Eşref Paşa kerimesi sabık Lâ Hey maslahatgüzan Hüseyin Hakkı Beyln hemşlresl Fatma Mevhibe Hanımefendi bir müddettenberi müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak dün Göztepe'dcki köşkünde irtihal etmlştlr. Cenazesi bugun kaldınlacaktu*. Bu akşamki program . • .. • Tercih ediniz: ' BERLİN: 21,05 Opera VARŞOVA: 21,05 STOKHOL1VF: 22,35 Piyano solo. Fakat resims z mösabakaya girebilirsiniz (Birinci sahifeden maiait) ; Gözellerin davatiyeleri Mösabada rey vermek istiyenler Resimleri gönderiniz Gazi Hz. Suriç Yoldaş geldî (Birinci sahifeden mabait) da ayni işler için alâkadar makam larla görüşecektir. Verilen malumata nazaran fabrtkaiann tesisile uğraşacak olan he yet, Moıikova'da inşaat projeîerini hazırlamakla meşguldür. Heyet, her üç fabrikaya aît proje ve plânları tamamen ihzar ettikten sonra, ağlebî ihtimal şubat ayı nihayetine doğru şehrimize gelecektir. Heyet, buradan Ankara'ya gidecek, oradan da Türk mühendislerinin iltihakile fabrikaların insa edileceği mahallere hareket edecektir. Fabrikalann in şaatına önümüzdeki sonbaharda başlanacaktır. (Birinci sahifeden mabait) Bahkesir 22 (A.A.) Reisicum hur Hazretleri bu akşam saat 20 de C. H. Fırkası salonunda şereflerine veri len müsamerede hazır bulundular. Büyük Reisin localannda görünüşü salonu dolduran halkm sürekli alkışlan ve sevgi tezahüratlarile karşılandı. Uç per • delik bir piyesten sonra Bahkesir'in patnukçu köyünden gelen zeybekler ta rafından millî oyunlar oynandı. Köy lülerin hepsi gürbüz ve seçme yeğHlerdi. 12 zeybek bir tek adam gibi fevkalâde bir ahenk ve beraberbkle kuvvet ve gurur ifade eden canlı hareketlerle oynadüar. Çok heyecanlı bir hava içinde alkıslandılar. Sonra bir operet parçası seyredildi. Gazi Hazretleri buradan doğruca trenlerine gittiler ve gece yansında Kü» tahya'ya hareket ettiler. Kalabalık bir halk kütlesi aziz misafiri candan gelen alkışlarla uğurladı. ANKARA: 12.30 Ankarapalas'ın cazbandı (13.30 a kadar) 18 musiki muallim mektebiniu konseri 19 konferans 20 kltar solo. İSTANBUL: 18 saz: (Vedia Rıza Hanım) 18,45 or kestra konseri 19,35 fransızca ders (müp tedilere) 20 saz: (Yesari Asım Bey) 20,30 saz: (Safiye Hanım ve arkadaşla rı) 21,30 orkestra plâkları sonra: A jans ve Borsa haberleri, saat ayarı 22,30 saz: (Darüttalim heyett). VtYANA : 17,55 hafif musiki 19,10 konferans 20 ingilizce ders 20,25 havadisler21,05 eski ve yeni sesli filimlerden parçalar i 21,35 büyük konser salonundan naklen orkestra konseri: (Schubert, Wagner) 22,30 havadisler 22,45 dans musüdsi (bir kahveden nakil). BERLtN: 19,15 piyano konseri 19,35 kıraat 20,05 havadisler 20,15 mandolın orkestrası 21,05 iki perdelik bir opera: (Der Tolle Kappellmeister) 23.35 havadisler ve dans havaları 1,05 akşam musikisi. BUDAPEŞTE : 18,05 tsigan musikisi 19,05 konferans19,35 gramofon plâkları 20,20 almanca ders 20,50 konser 21.35 konferans22,05 opera orkestrasımn konseri 23.35 tsigan musikisi. PARİS (Radio Parîs) : 20 35 ingilizce ders 20,55 filim bahsî21,05 fcitap bahsi 21,25 radyo orkestra sı 22.05 bir opera komik. STOKHOLM: 21,05 salon orkestrası konseri 22,05 konferans 22.35 piyano ile Bach'm bir eseri 23.05 gramofon plâklan. ROMA : 21.05 havadisler ve gramofch plâkları 21,50 hafif musiki 24 havadisler. TeşekkOr Ankara Radyosunun aylık programî tertibine baslamtf oldugunu dün bize gönderdiği programdan anladık. Bü tün dünya radyosu gibi Türk Radyo mer kezlerinin de aylık program tertibile filân olsun umumî gidişe uymalan şayanî memnuniyettir. Bu usulün İstanbul Radyosunca dahi tatbikmı temenni ederek Ankara Radyosu müdirryetme teşek • f kürü bir vazife biliriz. Radyocu M. Troçki'nin M. Stalin'e bir açık mektubu Ismet Paşanın seyahati Ankara 22 (Telefonla) Ismet Paşa perşembe günü seyahatine. başlı yacakhr. Sıhhiye Vekili Refik Bey de perşembe günü buradan hareket ede • cektir. K r akşam gazetesinin istih/ban na nazaran M. Troçki'nin Prager Tageblat gazetesinde M. Stalin'e hitaben neşrettiği bir mektupta âe nilmektedir k i : < Hasta bulunan kızım S i n a y da'nm tedavi icin beş ay kadar ts tanbul'da bulunmasına müsaade etmistiniz. Ben bunu kızımm bir daha ana vatanına dönmemesi için Sta lin tarafmdan hazırlanmış bir tuzak olacağını hiç zannetmemtstim. On ay süren bir müzakereden sonra kızı naın Almanya'da tedavisi için Sov yet diplomatları Almanya'dan mü saade almışlaırdı. Zavalh kızım biraz iyileşerek Rusya'da bıraktığı kocası ile 10 yaşın daki çocuğunun yanma dönmeğe hazırlandığı bir sırada kocası Sibir ya'ya nefyedildi. 20 şubat 930 da kıznn, ben v e zevcem Sovyet milliyetinden çıkarıldık. Kızım hasta idi. Siyasî hiç bir faaliyette bulunma sma imkân yoktu. Bütün bu karar la; hasta kızımm ölümüne sebep o larak beni e n hassas yerimden in citmekti. Stnayda bu suretle daha 31 yaşında iken öldü. Onu bizzat siz öldürdünüz. Bunu Komünist Fır kasının takdirine bırakırım. Gene verem olan küçük kızım Nitika'nm mektubunu da Sovyet memurları o n gün alıkoyduktan sonra bana gönderdiler ki bu müddet zarfında o yavrum da hayata gözlerini yunımustu.» Keriman H.ın seyahati (Birinci gahifeden mabait) Keriman Hanım Berlin'den sonra fskenderiye'ye gidecek ve Mısır'da da bir ay kalarak şehrimize dönecektir. Keriman Hanım, Amerika'ya ükba • harda gidecektir. İktısat Vekâleti tarafından thracat ORsine gönderilen bir emirde Dünya Güzelinin bu son seyahatinde memleket mahsulât ve mamulâtını propaganda edebilmesi için bir program hazırlanması bildirihnistir. Ofis tarafmdan bu prog • ram hazırlanmaktadtr. Dünya Güzeli, kendisme verilecek, olan fındık, kuru üzüm, incir ve saire yemislerimizle .Eskişehh taşmdan ya • ptlmş mamulâtı ve diğer nadide yerfi mallanmızı Avrupa'da bulunduğu zaman hediye olarak münasip müessese • lere ve kimselere dağıtacak, Türk mahsulât ve mamulâtının propagandasnv yapacakhr. Keriman Hanıma lnhisarlar idaresi tarafmdan da bu maksatla külliyetli mik tarda Türk likörü ve Ü7*>"nde Mis Unhrers 1932» yani «1932 Dünya Güzeli» yazılı Türk sigaralan verilmtştir. Mecüs Reisimizin seyahati Adana 2 2 (A.A.) Mecln Reisimib Kâzım Paşa Hz. bugün öğleden evvel saat 10 da Vali Miimtaz Beyle barlikte Ziraat mektebini teşrifle mektebin her tarafını gezerek talim heyeti ve talebelerle uzun müddet görüşerek lâzım gelen izahatı almışlardır. Kâzım Pese Hz. mektebin bahçesinde bir müddet istdrahat eylemişlerdir. Bundan sonra şehre dönerek Dr. Memduh Beyin evinde hususî bir surette öğle yemeğini yemişlerdir. ö ğ l e d e n sonra Gazi Paşa ilk mektebini kız v e erkek liselerile Kız Muallim mekteplerini gezaniş ler ve saat 17 de Halk Fırkası tarafından şereflerine verilen çay ziyafetini teşrif ederek davetlilerle samimi hasbihallerde bulunmuşlardır. Paşa Hz. y a n n öğled'en evvel Mersio'e gideceklerdir. Sah günü tekrar Adana'ya avdet buyurmaları muhtemeld ir. Elîm bir ziya Sun'i ipek mes'elesi Sun'î ipek meselesini memleketi mize hatta cihana şaml bir mesele telâkki ederhn. tpek mensucatının ziraî servet menbalarunızı arttıracak mahsullere dayanması bizim için millî bir karardır. Yalnız surasmı da arzedeyim ki gümrük duvarlannı ne kadar yükseltirsek yükseltelim sun'î ipek tehlikesi vardır v e artacaktır. Çünkü sun'î îpekten mamul mensu cata ihtiyacı olan zümreler mevcut • ••••••• Bugün İki sözlii büvük filim birden Meşhur rejisör Tourjanskv'nin şaheseri MiLLl SİNEMADA 6ÜLNİHAL HATUN Binbir gece tnasalları, şarka ait feykalâde zengin büyük filim. Sanayt e gelince: Biz sanayi hakkında umumî ye esaslı bir karar ktihaz etmek mecburiyetin deyiz. Sanayi hareketi hakkındaki millî prensiplerimizi kat'î vazh ve radücal bir sekude ifade edeceğiz. Size canlı bir misalle fikirleruni tebarüz ettrmek isterim. Afyon hakkmda C. H. Fırkasmın tasvibine iktiran eden hükumetin prendp ve karan flân edilmistir. Bu karardan mutazamr olan fertler bulunabilir. Fakat büyük Türk milletinin umumî menfaati naımna baska türlü hareket olunamazdı. Amerika âyanmda Türkiye'nin bey Sanayiimiz için mühim ve esaslı kararlar tur. Ucuzluğuna, muvakkat letaf etine bağlananlar vardır. Tabiî ihtiyaçları körletebilmek elimizde değildir. DOLLY DAVİS JEAN ANJELO'nun Sun'î ipeği her hangi bir şekilde hiFransızca sözlii, şarkılı aşk ve ihti maye etmek fikrinde değiliz. Bunun ras filtni. tamamen aksine olarak mevaddı ipllâveten : FOX JURNAL tidaiyesi memlekette yetişen sanayi Matineler : 2 ^ 0 5 himaye edeceğimizi tekrar ederim. H B H H | gece 8 ^ 0 10,^0 • ^ • 1 Büyük bh* ekseriyeti teskil eden zür lllllllllllllllimillUlllllllllllllllK'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIMIIIIUIIIIH ram menfaati bunu âmirdir. Fakat sanayiimizi günün ince zevklerme göre muvaffak etmek mevaddı iptidarye ile mümkündür. Eğer mevaddı uıııııııııııııııiMiııııııııııııınnıııııiHiıııııııııııııııııııııııııiııııııııııımnı iptidaiyemiz ıslah ediltnez v e millî himayeden müstefit olmasına rağmen istanbul Beledi esi tekâmül etmezse sanayimiz muvafsaat 21,30 Darülbedavi temsilleri SON NİNNÎ Ayrica: Suleymaniye klubOne verilecek arsa Mflessif bir irtihal SelânHc eşrafından ve tüccan mute^. bereden Çelebizade Raskn Murtaza Beyin dün sektei kalpten füceten vefat et, ttği esefle haber alınmıştır. Merhum mezayayı hasenesi ve bir çok f azüetlerî, sayesinde kendisini çok sevdirnuş ha> luk ve hayırperver bir zat idi. Cenazesi bugün saat 14 te Şisli'de O v manbey'de Şair Nigâr sokağında Nigâr apartımanından kaldmlarak Üsküdar'daki aile kabristanına defnedileceğin • den kendisini seven ve tanıyanların merashnde bulunmalannı aiiesi rica eder. | İ Annemin Güttüğü Domuz Vali muavini Ali Rıza Bey dün Bdediye Başmüfettisi Tevfik Beyle birlikte Süleymaniye'ye giderek Suleymaniye Ankara Ziraat Vekâleti pirinççOik Spor kulübüne verilecek Darülfünunun mütehassısı Harun Bey marifetile Tosarkasındaki bir binanın tetkrkatı 0e meş ya pirinçlerini tetkik ettirmiştir. Şimdi gul ohnuştur. , Maraş prmçleri tetkik edilmektedir. Pirinç tetkikatı MlLTON Bu perşembe akşamı GLORYA'da son filminde Bu akşam Şehir Tiyatrosu lilill Sonderece neş'eli Ö P B E N İ Rheumatisma için eni Dertnan Rheumatumadan ilen gelen ağri ve sızılara Sloan'&dan baska derman yoktur. Sloan's deruna nüfuz eder. Oynak ve sızüan adalâtı kızdınr ve sancıyı öldürür. Romatizma, kulunç, sciatica, bel ağnlan için Sloan's istimal ediniz. SARI ZtYBEK Umuma ııııu sizleri ağlahrcasına güldürecek ve ayni zamanda gayet güldürucfi "COOUIN D'AMOUR,, şarkısını teganni edecektir. llll Bereketini görmek ister misiniz? Neyin? 1 Alacağınız kuluçkalık Legorn ve Wiyandot gibi halis kan muhtelif cms tavuk yumurtalanndan yetistireceğiniz piliçlerin, 2 Siparişiniz üzerine hafUnm muayyen günlerinde teslim edilecek kesilmiş yağh ve besili tavuk ve hindilerin ve günlük taze yumurtalarm. Bu ihttyaçlannızın temmi ve evinizi bereketlendirmek için behemehal Eren köy'ünde Kazasker camisi karsısmda Girit'li Grandozade tüccardan Osman Nuri Beyin hemşiresi ve Darülfunun Hukuk fakültesi mezunlanndan Orhan Beyin teyzesi Pembe Hanım cuma gecesi saat dokuzda vefat etmistir. Cenazesi ertesi günü Eyüp'teki makberesine d e t nolunmustur. Mevlâ rahmet eyliye İRTİHAL ILAN Osmanlı Bankasınm Galata, Yenicami ve Beyoğlu devairi, Şeker bavramı münasebetile kânımusaninin 2S inci cumarteri re 2 9 uncn pazar giînleri kapah bolunacaktur. Sloan's Liniment Ağıilari Kewr Bereket Tavuk Çiftliğine Hükümdar MahyaveVin meşhur eseri Tercüme Haydar Rifat Beyin Yflz kuruşa, her kîtapçı<K 'Yeni çıkt Müraoaat ediniz. Asri r e fennî teşkfltı mta eumalan gorebilirsiniz. Tasradan da siyarisat kabul edilir. Telefon 52.210
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog