Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ' Kanunusanı Meşhur Çasuslar Yazan: ABlülN Ü.AVER 70 I Şehir ve memleket haberleri ivomur Siyasî icmal İngiltere Amerika Harp borçları mes'elesi bir çık maza girmişti. Amerika'ya borçlu olan devletlerden bir çoğu başta F> ansa olduğu halde 15 kânunuev vel taksitini ödememisler ve yeni bii itilâfname yapılıncıya kadar hiç bir suretle tediyede bulunmıyacakları nı bildirmişlerdi. İngiltere dahi Hoover moratoryomundan evvelki iti Iâfname mucibince son taksit olmak şartile mezkur taksiti terfiye etmiş ti. Binaenaleyh gelecek haziranın on beşine tesadüf eden ikinci yarım senelik taksitin vadesi hulul ettiği za" man, İngltere'nin dahi tediyede bu lunmıyacağı muhakkaktır. Diğer taraftan harp borçları mes' elesi halledilmedikçe cihan iktısadî konferansının toplanmasuıdan bir fayda melhuz değildir. Çünkü buh ranın en büyük âmili olan bu mes'ele mevcut oldukça ikinci derecedek âmillerin izalesi ile buhranın orta dan kalkmasma imkân yoktur. Bu hakikatler nihayet Amerika efkârı umumiyesi ve ricali tarafmdan an Iaşıldı. Cihan iktısadî ve para işleri konferansma harp borçları ve gümrük tarifeleri mevzuu bahsedilme " mek şartile iştirake razı olan Ame * rika'nm ihzarî komisyondaki mu rahhasi bu iki mes'elenm konferansta müzakere edilefcileceğine ahiren işaret etti. Bu işaret üzerine ihzarî komisyon bir hayli zamandanberi devam eden mesaisme nihayet ve ~ ren raporda buhranın izalesî için harp borçlannın yeniden tetkik ve tadili lüzumunu kaydetti. Harp borçları mes'elesinin halli daha ziyade tehir edilemiyeceği Amertka'nın yeni Reisicumhuru o lup ancak martm dördünde işe başhyacak olan Mi*ter Roosevelt tara fından dahi takdir edilmiştir. Mumaileyh bir kaç gün evvel Vaşington'a gelerek muvakkaten vazife başında bulunan şimdiki Reisicum hur ile görüşmüştür. Bu mülâkatta harp borçları hakkında şimdiden İngiltere ile temasa girişilmesi ve martta bu iki devlet arasında bir konferans aktedilmesi sabık Te lâhik R«1 isicumhur beyninde kararlaştınldı. Amerika Hariciye Nazınna İngiltere ile temasa girişmek içm talimat v» rildi. Her ne kadar müzakere şkndt yalnız iki devlete münhasır kalacak ise de gene bu hareket gayet tnü himdir. Çünkü harp^borçları mes'elesi artık tahrik ediİrniş olduğu çık« mazdan çıkmış bulunuyor. Amerika kendisine borçlu olan. devletler ile ayrı ayrı müzakere etmeği o tedenberi siyasetine bfr düstur ittihai eylediğinden bunlarla hep birlikt* ve bahusus iktısadî konferansta u mumî bir surerte bu mes'eleyi mü • • zakere edemezdi. Bundan baska. 15 kânunuevvel taksitini ödemiyen devletler ile müzakerede bulunamı yacağını dahi ahiren ilân ve beyan etmisti. Bunun için yalnız İngiltere il« müzakere kapısı açılmıstir. Maa " haza bu müzakerelerde tngiltere hü) kumetf'harp borçlannın ilgasi ya • • hut tamirat gibi son bir bakiye ol " mak üzere maktu ve muayyen bi» mebl&ğa indirilmesi lüzumunu yalnız kendsinin tediye kabiliyeti noktasmdan değil bütün cihanm sala * hı ve Avrupa'nın selâmeti noktai na zarından müdafaa edeceği şüphe sizdir. Her halde Amerika'nın yeni Reisicumhuru tarafından harp bore lan mes'elesinin harekete getirîlmesi bütün cihanı parlak ümitlere düşürecek gayet mühim siyasi ve ik * tısadî bir teşebbüstür. Şurası d« kayde şayandır ki Amerika'yı İn giltere ile harp borçları mes'elesinde birlikte çalışmağa sevkeden düşünce yalnız iktısadî ve malî değildir. Son zamanlarda siyaset âleminde oldukça yalnız kalmış olan Amerika ci han siaysetine ait mes'elelerde ve bahusus uzak şarktaki mes'elelerde İngiltere'den müzaharet beklemek te ve bunun için İngiltere'ye karşı cemilekâr davranmaktadır. MUHARREM FEYZl îstihsalâtımız ™ sene bir buçuk milyon tonu bulacak Cibalide bir infilâk Tütün fabrikasında bir k<xza oldu, iki kişi muhtelif yerlerinden yaralandı Dün Tütün tnhisar idaresinin Ciba • li'deki fabrikasında tecrübe edilmekte olan bir makinedeki eterin ates almasile müthis bir infilâk olmus ve iki kişi yaralanmıştır. Kaza şu suretle olmustur: Tütün tnhisar idaresi., kimyagerie rinden Sabri Bey, nikotinsiz tütün yapmağa mahsus bir makine vücude getir mektedir. Bu makinedeki kazana konulan tütünün nikotini eter ve sair vasıta ve usullerle alınmaktadır. Dün Cibali fabrikasında bu makine nm tecrübesi yapılscaktı. Kimyager Sabri Bey amele Lâz Mehmed'm yardımile hazırlıgını yaparken kazanda bulunan eter birdenbire şiddetli bir infilâk ha linde pariamıs ve makinenm basında bulunan Sabri Bey ile amele Mehmel, birdenbire bütün odayı kaphyan alev ler içerisinde kalmıylardtr. Amele Meh met üzerine fısktrarak parlıyan alevler arasından kendini kurtaramıyarak diismüş ve bayılmıs ve vücudünün dörtte üçü yandığı halde güç halle kurtanla bilmistir. Kimyager Sabri Bey ise yüzünden, ellerinden ve avaklarından hafifçe yaralanmıstır. İnfilâk akabinde cıkan yangm fabrika amelesî ve vesaiti marifetüe söndürülmüstür. Yaralı'ar da hastaneve kaldırılmıslardır. Amele Lâz Mehmed'in havatı tehlikede bulunmakUdır. İnfilâk hâdisesi fabrikada çak • şan binlerce amele arasında heyecanı mucip olmuş, amele kadın ve çocuklar çiğlıklar kopararak kendilerini sokağa atmışlardır. Neden sonra mes'ele anlasıknıs, ameleler yerlerine avdet etmis tir. Hâdiseden bir müddet sonra tstanbul itfaiyesi de vak'a mahalline gebnis ise de yangın »öndürüldüğü cihetle avdet etmiftir. Mata Hari'nin felâketine sebebiyet veren Alman telsizlerini Fransız'lar nasıl yakaladılar ? nauna ve hava zabitlerini idare etDansöse Atlas Okyanos sahil mek mecburiyetinde kalmış, dinvağı fcrind«n Madrid'e kadar refakat ve vücudii bu yorgunluğa tahammül ettiler. Kadın Madrit'te, O»t«nde edememişti. Onun için endişe ve aşehrindeki kumarhane ile Avrupa'sabiyet içinde idi. M. Junoy, sevginın bir çok şehirlerindeki büyük olismin bu halini görerek, onu, Bartelleri işleten meçhur Belçika'Iı M. ceaona'ya götürmek, orada deniz Marquet'in idaresinde bulunan Pakenannda bir köşkte, başbaşa mes'ut lace Hotele indi. ve sakin bh* hayat geçirmek, Mata • Mata Hari, bütün zekâsma ve Hari'yi yalnız ve tamamen kendisine şeytanatına rağmen, bu defa kapahasretmek istiyordu. na girmifti. O, İngiliz'lerin İntelligence Service teşkilâtını da, Fran Orada, uhhatiniz düzeltr, n«ş'~ »ız'ların ikinci subesini de atlattığıneniz gelir, diyordu. dan etnin ve bu muvaffakiyetinden Mata Hari, nihayet buna razı memnun ve mağrur, artık ibtiras deoldu. recesini bulan bir zevkle Almanya Pekâlâ, beraber Barcelona'ya lehine, biperva, casusluk ediyordu. gideriz, dedi. Fakat buna rmkân buİspanya'nın meclisi âyanı azasınlamadı. Çünkii Alman istihbarat ve dan, âşıkı M. Junoy, sevgilisinin İscasusluk teşkilâtımn memuru idi ve panya'ya avdetinden son derece âmirleri müsaade etmedikçe bir yememnimdu. Aşk, bu adamı deli ve re gidemezdi. Alman'lar ise onun, kör etmişti. Ateşli tspanyol, Mata en mühim istihbarat merkezi olan Hari'yi bir il&h telikik ediyor, bü Madrit'ten başka bir yere gitmesine tün hayahnı onun ayaklarınm dibinmüsaade etmediler. de gecinneği en büyük saadet bili Âfikının ricalarını redd ederek o yordu. Fakat onun bu fedakârlığı yıpratıcı hayatına devam etmek dansözü, Madrtt'teki Alman ateşemecburiyetinde kaldı. Her aksam, militeri bmbaşı Von Kalle ile tanışbaska bir kulüpte veya otelde ye * maktan ve bir kaç gün tonra onun mek yiyiyor, kendisine faydalı hada metresi olmaktan menedemetnişber ler vereceğini zannettiği adam ti. Mata . Hari, bmba.ı Von Kalle'den sonra, Alman atecenavali korvet lara sokulmağa uğraşıyor, her milliyetten bir çok kimselerle düşiip kalkaptanı (deniz binbaşısı) Von Kroon kıyordu. Bilhassa bahriye zabitleri, ile de tanifh. [ 1 ] vapur süvarileri ve seyrisefain şhr Mata . Hari, Fransa'da elde ettiği ketleri erkânile temas ediyordu. Bu bütün malumatı, bu iki Alman zabisayede Fas'a asker ve mühimmat tatine bildiriyordu. Alman'lar, kadınfiyan bir hayli vapuru Alman denidan daha fazla istifade etmek îçin, zaltı gemilerine batırtmağa muvaf Madrit'teki Fransız ateşenavalini, fak oldu. Hatta bazan yanlışlıkla tstabiri kadimile onun damı iğfaline panyol gemilerini ve diğer bitaraf düfürmek istediler. Mata Hari, devletlerin vapurlannı da batırttığı FransiT babriye zabitmin kalbini oldu. fethetmek için taarruza geçti; ne lâzıtnsa yaptı. fakat bu Fransız, diğer vatandaslarına nazaran bir istisna Bir müddet geçtikten sonra, Mateşkil ediyordu. Mata Hari'ye karta Hari herkesin şüphesini celbetsı gayet nazik; lâkin son derece histiği içm, artık tspanya'da Alman'lasiz davranryordu. Kadinin casus olrm pek işine yaramaz olmuştu. duğu Fransız bahriye zabitine haber Mata Hari hakkında okuduğum •erilerek gözünü dört açması ihtar bazı Fransız eserleri, onun sebebi edilmişti. Onun içm dansözün bütün felâketi Madrit'teki Alman ateşemiişvebazhkları tamamen akim kaldı. literi ile Alman ateşenavalı olduğuMaamafih, Ispanya'da Almanya henu iddia ediyorlar. Sıhhatmi tahkik •abma sarfettiği diğer mesai, bu deimkânı olmıyan. bu. tddiay* göre, reee. akim kalmadj. Çünkii oradâ dansözün ise yaramaz bir hale geîbulunduğu müddçtçe müttefikin va diğini ve baslarına belm olduğunu ' purlarile bitaraf şileplerden Alman gören bu iki Alman, onu Paris'e denizahı gemilerinin torpillerine göndermisler ve kendism« Paris'te kurban gidenlerin adedi çoğaldı. para verilmesini telsizle iş'ar ederek Bu müddet zarfında, tspanya âFransız'lara yakalatmıslardır. yan azasından Emilio Junoy, sevgili Alman'ların, Mata Hari'yi kasdansözünden hiç ayrılmıyordu. Kafen Fransız'Iann eline düçürmek i»dm, bir taraftan bu ateşli ve kıskanç tediklerini bh Fransız masalı telikİapanyol'u, diğer taraftan Alman aki ederek bu işin nasıl cereyan etti teaemiliteri ile ateşenavalini, inatçı ve hnsiz Fransız ateşenavalini, diğer ğini hikâye edelim. Bir sabah, binbası Kalle, dansöze bh* takim tspanyol ricalini ordu, doAlman karargâhı umumisinin bir tel[1] Geçen yaz Cumhuriyette tefrika sizini gösterdi. Bu telsizde, kadınm etttğim Franaız casusu Marta Richard'ın hemen Paris'e gitmesi, orada kenmaceralannda bu zatların ikiai de mevdisinm vücudüne büyük lüzum oldutrrn bahacflmuş, fakat isimlerl, kasten ğn bfldiriliyordu. baska şekılde yazılmıştı. A.D. (Mabadi var) Yapılan istatistiklerden anlasıldığına göre Zonguldak'ta kömür istihsalitı her sene biraz daha artmaktadır. 931 senesinde elde edilen 1,115,000 ton kömür istihsalâtına mukabil tesrinisani 932 nihayetine kadar 1.292,394 ton istihsalât yapılmutır. 932 senesine ait lam istatistikler ikmal edilmek üıeredir. Geçen seneki 12 aylık isb'hsalâtımızm 1,500,000 tonu bulacağı tahmin edilmektedir. Bunda kömürlerimîzî himaye eden gümrük tarifelerinin çok büyük yardı mı olmustur. İstjhsalâtımızın artması Zongvldak'ta calışan amelenin de mik tarmı çoğaltmıstır. 926 senesinde Havzada 6700 amele çahsırken bugünkü işçinin m'ktarı on bini bulmustur. Kooperatif elbise dajjıtıyor Belediye kooperatifi tarafmdan hissedaran memurlara bayram münasebetile elbise ve ayakkabı verümesi için yerli mallar pazarıaa mensup üç fabrika ile anlasılmu ve müracaat edenlere. tevziat yapılmağa başlanmtşbr. Kooperatiften memurlar ve aileleri istifade e« debilmektedir. Maarif ıslahatı sokaklarımızın hali Belediyemiz halkın huzurunu, îstirahatini, sıhhî yaşayışım temin etmek hususlannda cîdden vazife sever zthniyetle çaltşıyordur, bunu inkâr veya tevile ne imkân var, ne msaf müsahtir. Terkosun kendi elimize gecmesi, sebze hali insası, köprülerin tarairi, yeni bir köprö insasınm tatbik sahasma konulmak üzere olması, asrî mezarlık teşebbüsleri ve saire ve saire misaller çoktur, hepsinde de isabet, muvaffakiyet olduğu muhakkak... Fakat bunlann hiç birisi şehrin umumî işleri hesabına ivi göriümiyen bir hakikati «öylememize mâni de ğildir, bizde belediye vezaifi denince ilk hatıra ve göz önüne gelen sokaklardır. Halbuki sokaklarımızın ne görülecek yüzleri, ne yürönülecek üstleri olmadığmı elbirliğile tasdik et memis lâzımdır. Şehrin bel kemikleri olan Divanyolu ve Beyoğlu Istiklâl eaddelerini bir hatırlayınız. • Haydi diz boyu demiyelim topuk boyu çamur içinde ne yünimeğe, ne otomobillerin, bizim Istanbul'a has bir konfeti gibi serptikleri sifozlârdan doğru dürüst dolasmağa imkân vardır. Biz diyoruz ki: Sokaklar, şehirlerin aynasıdır, onlar bakümadıkça, ana caddeler böyle pis bırakıldıkça, tamir ve tanzim edilmedikçe, hele Avrupa'Iı seyyahlara değil, halkımıza bile; asrî hal ve kabristanlanmız olduğunu, operetler oynıyan bir Belediye tiyatromuz bulunduğunu, hele kendi suyumuzu kendimizin idare ettiğimizi anlatmak, anlatsak ta icn« etmek kabii olmaz. Ve Malş raporu Müsteşar, tebeddülât haberlerini tekzip ediyor Şehrimîzde bulunan Maarif Müstetarı Salih Zeki Bey kendisile gö rüşen bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: * Maarifte mevzuu bahîs tebeddülât sayialarının esası yoktur. t simleri geçen bütün arkadaşlar ve ben yerli yerimizdeyiz. Maarif makanizması normal bir şekilde işli yor. Buraya bayramı geçirmek için geldim. Bayramertesi vazifeme döneceğim. Maarifte toplanan ıslahat komisyonu vekil beyin riyasetind'e içtimalarına devam etmektedir. Ma ' arfimize ait bütün mes'eleler yeni den tetkik olunmakta ve bazı yeni esaslar hazırlanmaktadır. Lise ve orta mekteplerm müfredat programı bilhassa tetkik edilmekcedîr. Fakat "söylendiği gibi liseler on bir sınıftan on iki sınıfa çıkarılacak değiidir. Mütehassıs M. Malş'ın raporunda da on iki sımfa çtkarılması hakkında bir kayıt yoktur. Komisyonun yaptiğı ve intaç ettiği en mühim mese'lelerden biri, ilk tedrisat muallimlerinin te kaütlüğü işidir. Kanun hazirandan itfbaren tatbik edilecektir. M. Malş'ın raporu Vekâletçe tetkik edilmiş ve hükumete vcarilmiştir. önümüzdeki sene bu da Utbik o lunacaktrr. Hosusi mektepler için yapılmakta olan talimatname taJim ve terbiye dairesrade tetkik edilmektedir. önümüzdeki ders senesinden itibaren bu da mevkii tatinka konacaktır. Mektap kitaplannın fiatını tetkik erraekte olan komisyon henüz mesaisini bitirmemiştir.» Yoğurt yapılan yerler ıslah edilecek Sıhhiye müfettişleri tarafmdan yapılan teftişat neticesmde kâse yoğurtları . nm yapılmakta olduğu yerlerin seraki sıhhiyeyi haîz o'madığı görühnüş, bu hususta Belediye daimî encümeni tarafından kat'î bir talhnatname hazırlan •. mağa baslanmıştır. Mata Hari'yi yakalatan telsizler Polis nöbetleri Polis nöbetleri altı saatten dörde indirilmiftir. Mezun poUslerin tabanca taşımaları menedilmiştir. Muhtelif suçlardan dolayı altı komiser muavini poli» divamna verilmiştir. inhisarlar müdürü Ankara'ya fnhisarlar Müdürü Hüsnü Bey An kara'ya gitmiştir. Hüsnü Bey, idareye ait 933 bilânço ve hesaplannı da beraberinde götürmüsttir. Ankara'da İnhi sarlar Vekâlrtile bütçe işi üzerinde temaslarda bulunacak, Vekâlete, tamamen ikmal edilen tevhit mesaOi ve yeni kadrolar hakkında izahat verecektir. Hiisnü B«y Ankara'da, iphisarlara getirilecek olan mütehassıslar işile de meşgtil olacak, bir kaç güne kadar şehrimize dönecektir. 6emi kurtarma işleri Türk Gemi Kurtarma şirketi hissedarları dün toplanarak yeni vazi • yet etrafında görüşmüşlerdir. Yeni anonim şirkete ait aslî nîzamnameyi Ankara'ya götürmüş ve İktısat Vekâletine takdim etmis olan Amiral Vasıf Paşa ile lstanbul meb'usu Hamdi Bey şehrimize dönmüşlerdir. Şirkc;*in nizamnamesi bugünler de Vekâlet tarafından Ticareti Bahriye müdürlüğile şirket merkezine tebliğ olunacak, bundan sonra Gemi Kurtarma şirketi filen teessüs ederek faaliyete başlıyacaktir. Şirket tarafından elde mevcut tahlisiye vesaitinin ıslahı için şim diden bazı tedbirler alınmaktadır. Doğru değil mi ? Gürültüîü bir içtimadan sonra, (Bırfncf sahıfeden mabait) îdare reisi fsmail Müştak Beyin ye rme Hüseybı Bey kongreye riyaset etmişti. Evvelâ idare heyetmin cemiyetin idaresmi ele aldığı giind'enbe ri geçen alti aylık müddet zarfmda gayrimübadiller lehine ne gibi te sebbüslerde bulunduğu ve bu teşebbüslerden alınabilen neticeler iazh edildrkten sonra bono vaziyetine geçilerek şkndiye kadar gerek Ziraat Bankası, gerek malmödürlükleri t«rafından ne kadar emlâk satılmış ve bunlarla ne kadar bono itfa e dilmiş olduğu rakamlarla gösterilmiştir, Rakamlara istinaden verilen malumata nazaran gayrimübadillere tevzi edilmiş olan bonolann miktarı yedi milyon liralığa yakın olduğu halde bugün mütedavil vaziyette ancak bir kaç yüz bin liralık bono kalmı? tır. Bunlaır da pek az bir zamanda itfa edilecektir. Binaenaleyh ikinci bono tevziatını derpis etmek zamanı gelmiştir. İdare heyeti bu yeni tev ziatın ne suretle yapılması muvafık olacağı hakkında kongreden rfirekrjf istemistir. Raporun okunmasından sonra azalar rapor hakkmdaki kanaat ve itiralzarını birer birer serdetmişlerdir. Yeni bono tevziatı mes'elesinde bir çok mübadillerin kanaatleri ayrı ayrı idi. Bunlardan bir çoğu eldeki bo noların tamamen sarfedildikten sonra ikinci tertip bonolann tevziini »tiyorlar. Ançak bu sayede eldeki bonolann kıvmetinin daha fazla rfüsmiyeceğini söylüyorlardı. Diğer bir I kısım gayrimübadiller de bono alalnn mı almıyalun mı? Suali karsısmda mütereddit bulunuyorlardı. Ekseriyetin mütaleasından çıkan aetice şu oluyordu: «Yeni bono alın . •m, yalnıı faizli veya vadeli oUun. J Eldeki mevcut mazbata i\e müzayedetere tstirak edilebilsin. Bu suretle bir çok bonolan ellerinde bulunduran sarraflarla kartılasılmaz v e ihtikâr da olmaz. Müzayede açık olmanaalı; çünkü bin liralık mal on bin liraya çıkıyor. Eğer hükumet mutlaka bono verecekse yeni bonolar hükumet tarafından kıymetlendkilmeli ve bu bonolar umum devlet borçlarına kabul edilmelidir. Hükumetin teminatlarını hariçte düsürmemek için bu eldeki bonolar ahare hiç bir su retle satılmasın. Hükumeie eldeki bonolan alarak yerine yarı yanya Esbak Mabeyin baskâtibi Tahsin para vermesi rica edilsin.» Paşa dün Erenköy'ündeki köşkünde Münakaşalar çok hararetli ve güvefat etmiştr. Cenazesi bugün Erenrültülü olmus, bir çok a » arasındaköy'ünrfen kaldırılacak ve EyüVe ki fikir karışıklıği o dereceyi bul nakledilerek aile makberesine def muştur ki bir aralık vaziyete zabıta nolunacaktır. Allak rahmet eylesm. memurları müdahale etmişlerdir. Gürültü yeni bono tevziatına kadar müzayedenm durdurulması mı Yılbaşındanberi toplanmamış olan Boyoksa devam eylemesi mi etrafında fctz'ar komisyonu bu çarsamba günü kopmuştur. Nihayet yeni bono tev •çtima ederek senelik ragor üzerinde tetziine, emlâk müzayedesinin İstan kikatta bulunacaktır. Boğazlar komis • bul'da durdurularak Anadolu'da deyonuna merbut büro tarafmdan 933 sevamına ve eski idare heyetinin faa nesine ait icraaat raporu hazırlanmağa liyetlermde bir kusur olmadığına baslanmıştsr. Komisyon şubatm beşine ( dair cemiyet azası beyninde dilek ve temenni birliği hasıl olabilmistir. kadar bu raporun hazırlanan kısımlan* ; Bundan sonra reis Hüseyin Beyin nı tetkikle meşgul olacaktır. Bundan son | makamatı âliyeye tazimat telgraf ları ra rapor tabedilecek ve mart ayında I çekilmesi teklifi kabul ediltniş konMilletler Cemiyeti ile, Boğazlar komisgredeki mukarreratı alâkadar ma yonuna dahil olan hükumetlere göndekamat nezdinde takip edecek heyeti rilecektir. intihap hakkı kongre riyasetine verilerek saat altıda içtimaa nihayet verilmiştir. Bazı gayrimübadiler dün akte dilen kongrenin ilk kanunî içtima tarihinin daha sekizinci günü içinde akti dolayısile içtiraam gayri nizamî olduğunu ileri sürerek vilâyete müracaat etmişlerdir. Vilâyet bu müMılli İktısat ve Tasarruj Cemfyeti racat hakkmda tetkikatte bulunmakdır. Liman ve vapur ücretleri Liman Şirketi ile Seyrisefain, Halic şnketi ve Şirketihayriye idaresi tarafından tarife komisyonuna gönderilen rapor ve hesapların teiki kine ticaret müdürlüğünce devam edilmektedir. Tetkikat bir kaç güne kadar nihayet bulacaktır. Tarife komis , yonu, bayramertesi toplanarak va pur sirketlerine ait yeni tarifeleri tesbite başlıyacaktır. Kotnisyona merbut diğer bir heyet tarafmdan da amele ve kj»raür ücretleri üzerinde ayrıca tetkikat yapılmaktadır. e va üç tünel memuru adliyeye verildi Evvelki gün feci bir kaza neticesmde Tonelde vefat eden gardfren Ali R « * . Efendinin sureti vefatı hakkmdaki tah, khcata devam edilmektedir. Tünel sef. lerinden bir kişi fle memorlardan iki kişi bn kazadan dolayı adliyeye verilmiş. ierdir. Kendilerinin ifadelerine müracaat «düeeektir. Tahsin Paşa vefat etti Muğla'da bir hayır cemiyeti... Bocazlar komisyonu toplanıyorj (Mlaaırlfte Vilâyet Söz derleme heyetinden se . çilen dört komhe bugünden itibaren fa* aliyete geçecektir. Söz derleme defter* lerinm de bir iki güne kadar tevziin* başlanacaktır. Söz derleme faaliyeti Japon sefiri geldi Japon sefiri M. İsaburo Yoshida, dün şehrimize gelmiş ve akşam trenile Ankara'ya hareket etmiştir. •' "••••" • •••• •••••• < » | Vatandaş! Bayramlıkların Yerli mallarımızdan; ikramların Yerli mahsuilerimizden olsun! Evkat cetveli 26 Ramazan Pazartesi Muğla Valîsi ömer Cevat Beyin himay«si altında Mugla'da bir koruma ve yardım heyeti teşekkül etmiş ve fakir talebenin iasesini deruhde eylemiştir. Yukandaki resim mektep talebelerinc bu heyet tarafmdan verilen öğle yemeğini göstermektedir. 23 kânunsani tmsak Tniu Ö*!e 7,12 12,26 2,5 7,19 1933 tkindi Akşarr 9,45 14.59 12 . 17.14; : Ezanî U.21 jVasaÜ 5,fl5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog