Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Haya Ansiklopedisi f N ?4V Sanayi Kredi Bankasî ve Ofisi Dokuzuncu tlân M NO. 3 1 3 2 u m h u riyet Tel T e l e l o n ; İSTANBUL CAĞALOGLU «raf ve mektiıp adred: Oumhuplyet, blanbiü Posta fcutusu: Istanbnl. No 246 Başmaharrlr: 22368, TahHr müdöru: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 saütfelerlnüz herkese açıktır Cunümrîye«e neşrettirSIecek Uinlar için doğnıdan doğraya İdarehanemize Hayat AsısiklopecSsi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize gefiren eıt faydalı eserdir. Her evde bir Pazartesi 23 Kânunusani 933 tane bulunmak lâzımdır. dahi muracaat ohuıabilir. uncu cıızu bugun çıkh Reıszcumhur Hz. Balıkesir'den Kütahva'va Hareket Etliler IMmmilllll| W"l»l""MIIHmilmHllnilllllllllHlllmilinil!imHIIIH lllllllllllllllliitll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIMIlllllllllllMIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIinillMIIIIHIHIII Reisicumhur Hz.nin seyahatleri Sanayi ve Maadin Bankasının Sanayi Kredî Bankasına devri ve Sanayi Ofisi kanununun tatbikata konulnıası için îktiza eden muamelelere tevessül edildiği anlaşılıyor. Bu mes'elenm ilk kısmı hakkmdaki mütalealarımızı bundan evvel ba sü tunlarda neşretmiştik. Yeni kanun i a n tanzim ederken şüphesiz iyî maksatla ince eleyip sık dokuyan l»ir surü yenî teşkilât tasavvur e t mişiz. Şimdi dikkat olunacak ş e y y e !ni tatbikatın hiç olmazsa eski h a y r a h bozmaması olacağını p e k â l i İFarketmis bulunuyorduk. Yeni k a h u n l a n sanki bugüne kadar ortada hiç bir şey yokmuş gibi tatbika kalkışırsak bundan fayda yerine bir çok feararlar çıkabilirdL Hakikatte or " fcada bir banka vardır, fabrikalar Vardır ve memlekette de az çok *ah a y i vardır. Bu içte ancak h a y a l d e a fciyade hakikate yer vermekledir ki e n amelî v e en hakikî yolda yârü (miâ? olurduk. Gene teşekkür etmek lâznn jfe " 9rr ki tktısat Vekâleti yeni kanun * l a r m tabünnda hakikî vaziyetler! Ihmal veya rhlâl e t m e m e ğ e khıa • * Üen bir hattı hareket tutmtusur. Esk i bankanm yeni ismine devrolunatcağı anlaşılıyor. Fakat bundan d o | a y ı bankanm meveudiyetine halel feelmiyeceği gibi fabrikalann b a l>anka ile rabrtaları da bittabi in Itıta ebniyeceğine hükmedilmek imünıkün oluyor. Bizi acemi bh t a t fe>ik ile fena akıbetlere sürükiiyebil' fenek ihtimalinin korkularmdan kurl a r a n bu pişkin marifeti memnuni ~ lyetle kaydetmek lâzımdır. Fena bir jtatbik bankayı bir heyulâ haline Italbedebüir v e fabrikaları ise t e vnelinden baltalayıp götürebilirdi. fTabiî k a n u n l a n n maksadı bu degil«di, v e bu olamaadı. Onun içtndir ki fcer şeyden evvel mevcuttan hiç bir llşey kaybetmemegf istfhdaf ettigî »nlaşılan tatbikat pek makuldür. v e * nisbette de teşekküre lâyiktu*. I* Bakılsa insanm sanayie kredi t e fnin etmek için mevcut bankanın bir taraftan sermayesini arttirmak ve diğer taraftan kendisine yeni bazT ^vazifeler tahmil etmek kâfi gelh* 'ttıiş diyeceği gelir. Bu işin ruhunu da sermayenin arttnılması teşkil e îder. Eğer kanunun dediği gibi bank a n m sermayesini arttırmak için bütçeye tahsisat koymak imkânımız •varsa mes'elenm e n mühim kısmı bu "suretle halledilrms olacağı şüphe •»izdir. Ortada sermaye olunca onun kredide istimaline bin bir şekil bulmak için müşkülât çekilmez. Hatta leknik itibarlle kredinin istimal tarTinda bankaya kanunî mecburiyetl e r tahmil etmekte isabet yoktur bi 1e denebilh*. İşin doğrusu kredinin itevziini banka idaresinin kendi takdir ve kendi mes'uliyetine terket mektir. Yoksa kredi vermekte takip edeceği usul bir kanun ile tayin e " dilmiş olacak olan banka, yarın bu usule göre yapılan muamejelerin fena neticelerinden kanunu mes'ul tutm a ğ a kalkışabilir. Hakikatte kredinin mebzulen ve rasgele verilmesi değil, mahalline masruf olarak vecilmesidir ki fay dalıdır. Ziyan olacak kredilerin zararı yalniz alana ve verene mün hasır olmaz, memlekete şamil olur. Adı banka olan bir müessesenin kredisinde en birinci esas her seyden evvel sermayenin ziyana uğramamasından ibarettir, v e memleket kre disinde en s a ğ l a m temel de budur. Bunlar o kadar bedmi kakikatler dir ki onları bir kanuna koymağa hacet olmadığı gibi gene bin kanun ile m e s e l â makineler kıymetinin % şu k a d a n n a kredi veya gene o demek olan kefalet verilir demekte de isabet yoktur. Ya verilir, ya verilmez, ya daha azı verilir, hatta y a daha çoğu. Bunu sağlam bir i darenin kendi takdir ve mes'uli yetine terketmekten başka yol yoktur. Hatta ortada sarih maddeli k a n u n dahi olsa bir banka idaresi gene başka türlü yapamaz. Çünkü hiç ibir kanun şahsa veya millete ait bir sermayenin heder edîlmesine cevaz vermeği kabul etmiş olamaz. İlk bakışta yeni K»edi Bankası kanunu ile Ofis kanununun vazîyeti kanştıracağından cidden ve bihak kın korkulabilirdi, ve bu kanunlann uluorta tatbikına geçilse idi bu korkunun cidden varit olduğu da görülürdü. Tatbikat bizi bu korkudan kurtardığı için tnemnunuz. Kanun Gazi Hz.dün Balıkesir'de Gayrimübadiller kongremektepleri ziyaret ettiler Iktısat Vekilinin Bursada si dün kararlarını verdi Sınıflara girerek ders dinlediler, muallimlerle görüştüler söylediği mühim nutuk Bahkedr 21 (A.A.) Bugün tktısat VekiK Cel&l Bey C. H. Fırkası safonunda ticaret ve sanayi erbabı ve çifteüerle hasbihalde bulunmustur. Vilâ yerin ticaret ve iktuat mıntakasından H»e6 mahsusada gelen heyeder bura • da hanr bıdunarak dileklerini anlabmşlard». Uzun müddet süren bu toplan n a d a vüayetin bötün 3rtısadî ihtiya eah ve bAâhare zeytin ve afyon ve kredî isleri etrafmda fikir müdavele*i yapilnat ve çok istifadeK neticeler ver . Sanayiimiz için Verilecek yeni Ve esaslı kararlar Gürültülü bir içtimadan sonra... Yeni bonolar tevzi edilecek, İstanbuFdaki emlâk müzayedesi durdurulacak Geçen p a s a r günü ekseriyet hâsıl olamadı ğı için Gayri mübadiller Ce miyeti 6 aylık kongresıni fıi ' zamname mucibince aza ekseriyeti n a z a n itibara alınma dan aktedilmek üzere dünkü pazar gününe talik etmisti Bu kongre dün nihayet saat 14 te Halkevin de aktedilmtsth*. nâsfr. Gajî Hz.nfn *Burs^dan TnuKraEafleArdeB hh inTiba*:Reîrfcumhur Hz. fe ursa meb'uelarınm • llerini «kıyorlar Balıkesir 2 2 ( A . A . ) R e i s i c u n teflara girerek dersleri dinlediler, hur Hazretleri bugün öğleden son > talebeye d«rs sordular. Erkek orta ra dairelerinden çrkarak kız ve er mektebinde müdürlük odasmda mukek orta mekteplerini ziyaret ettfler. allhnlerî kabul buyurarak biih&ssa Şehrin etraf ında bir otomobil gezintarih, yurt bilgisi tedrisatı ve müf • tisi y a p h k t a n sonra misafir kaldıkredat programları üzerinde mualliml a n eve döndüler. lerle bir müddet konuşmuşlardır. (Mabadi 4 uncu sahıfeae) G a ı i Hazretleri mekteplerde *» Resim neşri müddeti bitti Fakat güzeller resim neşrettirme* den de müsabakaya girebilirlcr Haber aldığtnuza göre Vekil Beye fendi Buna ve Gemlik'te de zeytmlerimîzle ıneygul oknuş ve mütehasmslan zeytin standardı için en ktsa bir zamanda tetkikat icratma memur ebniştir. BaldcMİr 22 ( A . A . ) tktısat Veinli Mahmut Celâl Beyefendi Edrem k ve Ayvahk'tan gelen heyetleri bugün tekrar kabul ederek kendiler9« zeytmlerimiz hakkında konuş muflardır. Yapılan fikir mudavelesinde bir zeytinyağı tasfiye fabrikaMiun yapılmasında menfaat olacağı mütaleasına varılcnıstır. Marmara mmtakası zeytmleri gibi Akdeniz mıntakası zeytin müstahsilleri de tktısat Vekili vasıtasile hükumetten bir zeytin enistitüsü vücude getiriltne •ini rica etmişlerdir. Böyle bir müessesenm kurulması zeytin istihsaUıtının artniasına mahsulün nefaset ve güzellijin'* dols«vı«;1e bu mühim ihracat maddenuzin «ürnmüne çoı> faydalı olacaktır. Bu temenni yerin • de ftöülmüstür. Zeythıyağlanmızı istandardize etmek için bundan başka « r e görülmemektedir. Diğer taraf an Balıkesir'li müstahsil ve tüccarar gerek bir keyif maddesi bulunan kahvenm ithali mukabilinde ihracat maddelerimize dıs piyasalarda sürüm emin edecek olan mukaveleden ve gerek ayni maksada matuf ola " rak tktısat Vekâletince alınıp el'an ve skndiden çok iyi neticeleri görü len tedbrrlerden dolayı hükumete raafeten tktısat Vekilimize tesek kürlerini bildirmişlerdir. Dünkü kongerede bulunanTarHan 'Sîr fısrm Hyordu. Bir kaç gündenberi rahat Celse açılmadan evvel münakaşanz bulunan gayrimübadiller heyeri ların hararetli olacagı tahmin edi * (Mabadi 2 inci sahifede) Keriman H. m seyahati Dünya Güzeli salı günü Berlin'e gidecek, bilâhare Mısır'a geçecek Balıkesir 22 (A.A.) 19/1/933 persembe günü saat 15,30 da İktısat Vekili Mahmut Celâl Beyefendi Bursa Ticaret odasını ziyaret ettiler. Oda reisi ve azalarile memleketi alâka dar eden bütün iktısadî mes'eleler mütekabil emniyt ve samimiyet havası içinde görüsüldü. Oda reisi Os man Nuri Bey odanın dileklerini şu «uretle telhis etti: «Muamele vergisi bugünkü ciba yet ve tahakkuk tarzlarile mcmlc ket sanayimin inkişafına manidir. On bin lira^'a kadar mupm^le vıpan'ann muafiyeti tabiî rekabeti imkânsız bir hale sokmaktodır. Faaliyetleri nin hacmı bu miktarı teoavüz eden f lerayrı ayn mahallerde tesisatlarını taksimle muvar.ı yapmaktadtrlar. Foto Vayinberg 45 Birsen Muvaffak Hanunm baş ve boy resmi Bugün mücabakanuza giren hanım • lardan Birsen Muvaffak Hanunın re simlerini neşrediyoruz. lacın metinleri ne olursa olsun bunlar mevcuttan hiç bir şeyin az çok zarara uğramasını istihdaf etmis olamıyacağı şüphesiz olduğu için tatbikatta bu esas göz önünde tutulmustur, ve öyle yapılınca da h e m kanunlar tatbrk mevkiine konul muş, hem de korkulan zararlar ve tehlikeler bertaraf edilmistir. De mek ki vaziyetlerin hakikatlerine mutabık surette hareketle de bir çok müskülü birden halletmek müm kün oluyormus. Hayatta yürüyecek şey yürür v e her madde ancak yü rüyebileceği kadar yürür. Geri kalıyor banka sermayesinin tesviki sanayi kanunu muafiyet leri üzerrnde yapılacak tasarruflarla arttırılacak kısmı... Kanunun yapıldığı günden bu zamana kadar geçen müddet zarf ında ahval ve şeraî tin buna müsait olup olm^dıgı t e i kîke muhtaç bir mes'eledir. Bu ve sile ile bir noktaya daha dikkat et mek fırsatrai buluyoruz ki o da ik tısadî hayatta bilhassa kanunlarla Bu reaim, sonuncudur. Bundan sonra, resim nesretmiyeceğiz. (Mabadi 4 üncü sahijede) ımııııuıtıiiiıııımııııııımıtıııımııııııııiHiııı temin olunan vaziyetlerin istikrar ve istimrarındaki ehemmiyettir. Kanun ile temin olunan haklarda devam kabiliyeti olmalı ve bilhassa bu ci het pek büyük dikkat ve itinaları mıza mazhar bulunmalıdrr. Teşvi ki sanayi kanunu ile tekabbül et tiğimiz taahhüdü unutmamağa ve bo7mamağa mecburuz. Denilecek ki son kanunda mua fiyetler üzerinden kısmen tahsil o lunacak para neticede gene onu vermiş olanlara mal edilecektir. Kanu nun bu maddeleri bu noktai nazardan tetkike muhtaç gö«ülmekle beraber öyle de olsa bizi alâkadarla rın haklı sikâyetlerinden gene kur taramaz. Bugün verene yarın iade olunacak ta olsa böyle yapılacak diye herkesten gelisi güzel para aIamayız. Kaldı ki kanunun tanzimindenberi iktısadî ahvalin. inkisaf tarzı bu vaziyetin tekrar tetki kini bizce zarurî kılmıs gorünmek tedir. (Mabodı 4 Lv.tü sahifedp* Iktıtat Vekilinin Buna Ticorst Odatındaki nutku Heykeltıraş Kenan Bey, 1932 senesi Turlcîye ve Dünya Güzellfk Kraîlçest Kenman Haiıs Hanımin bir bustunü yapmaktadır Heykel, >akında ıtmam ediltt» rek, Gıizellik müsabakası ve müsameresi esnasında teşhir edilecektir. Yukarıkî resim heykel ile modeli yanyana göstermektedir. Dünya Güzeli Keriman Hanun ha zırlıklarını bitirebfldiğı takdirde önü • müzdeki salı günü mukarrer olan Av rupa seyahatine başhyacaktır. Keriman Hanım, pederile birükte buradan doğru Berlin'e gidecektir. Dünya güzeü Almanya'da on bes gün kalacak, şubatın dokuzuncu günü Alman ya'daki Türk kulübü tarafından Berlin'de verilecek olan baloda hazir bulunacaktır. (Mabadi 4 üncü sahifede* Suriç Yoldaş dün geldi Fabrikaların Uzun müd • dettenberi me zunen mem leketinde bu . lunmakta olan Sovyet Sefir: Suriç Yoldas, dün Çiçerin vapurile Odesa' dan şehrimize gelmiştir. Suriç Yol daş şehrimizde bir kaç gün kaldıktan son ra Ankara'ya gidecektir. Rus Sefiri, mezunen memTeketinde bu lunduğu müd det zarfmda projeleri hazırlanîyor, »enzıne İspirto karısacak I Kanun lâyihası son şeklini aldı Ankara 2 2 (Telefonla) Benzine ispirto karıştırma lâyihası ikroal w edilmistir. Buna nazaran şimdiük f benzine yüzde on nisbetinde ispirto § kanştınlacaktır. Çünkü ispirtolanmız $ ancak bu nisbette istihlâke kâfi gel j | mek tedir. ^ Halbuki nisbetin fennen yüzde kırŞ ka kadar tahammülü vardır. ispirto u istihsalâtımız ilerledîkçe bu nisbet yüzde kırka kadar çıkanlacaktır. Lâyiha maddelerine nazaran ispirtonun benzine kanştınlması keyfiyeti mecburî olacaktır. Bu mecburiyet bazı mıntakaUra inhisar etmeyip memleketin her yerine famil olacaktır. Ceza tatbikahnda kaçakçıhk kanunu mevaddı tatbik olunacaktır. mütehassislar şubatta gelecekler YUNUS NADl Rus Sefiri Suriç Yoldas Rus mütehassıs heyetinin mesaisi etgerek kredi mes'elesi, gerekse bu rafmda hükumetile temaslarda bu krediye mütekabil memleketimizde lunmuştur. Suriç Yoldaş, Ankara'da kurulacak üç fabrikaya ait hususat (Mabadi 4 üncü sahijefe) ve yakında şehrimize gelecek olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog