Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cttmhttriyeİ 22 Kânunman! 1933 ANNELER ARTIK DUŞÜNMEYİNİZ! Çocuklarınızı daha ucuz ve daha güzel giydireceksiniz! ipekiş çocuk elbiselerîde yapmıya başladı Çocuk elbise ve manto ları, iç çamaşırları, şapkaları, çocuk eşarpları ve saire Ucuz Bayramlıklarınızı Güzel Bayram Hediyelerinizi Yerli Mallar Pazarından alınız Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazir elbise, kadm çantası, kadın ve erkek çorapları, eldiven, şapka, kundura, ıtnyat ilâ... ilâ... = Her ne isterseniz bulursunuz istanbul: Bahçekapı Beyoğlu: İstiklâl caddesi 0 TAYYAREİ ::w»H!H!!ii""i:ı::;n:"iii! YERLi ROPYA KOI>YA KJUllin bnnlarıistiınaledİDİz.1 yalnız «ııinillllllllllllMIHIUlllllMinı.ı Fiatlar evinizde yapacağınızdan daha ucuzdur! E.ŞULMAN ltanbul, Galata, Perşembe Pazar BATTANÎYELERİ Sali yttndendir, ucuzdur, sağlam ve zarittlr. Satış deposu: Snltanbamam ikinci Vakıf Han altında. > karamürsel Fabrikasu S. ABRAHAM Doğura ve kadın hastahklart mütehassısı ( Her gıın 2,30 dan 1 ye kadar hastalan. nı kabal ve tedavi eder Beyoğln Perapalas karşuında Kamhi apartunanı No. 5 Telefon 43301 D O KTO R c Ticaret Han No. 2627. Telefon: 43500 •••••••a GRANiT TAŞOCAKLAR1 Parke, Bordur ve Blok için satış mahalli Manos: GALATA RIHTIMDA. FALİRO HAN No. 2 Dr. ARA N1ŞANYAN Daha keskin Tıraj bıçaklan Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en mıiessir deva SERVCMN ' landır. Deposu, Istanbul'da ı,ua..iı Ali Rıza Merkez eczanesidır Taşra\ ı 150 kuroş postt ıle gonderilır. Izmir'de Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah ezcanelerinde bninnar. Bejoğlu Tokatlıyan otelı yanında Mektep sokak 35 No. lı muayenehanesinde hastaiannı sabahtan akşatna kadar kabul ve tedavi eder. Telefon 40843 I DİlÂTü! Çocuğunuzu vekendinizi O 1 1 ^ giyindirmek isterseniz. Ç 1 I V Bahçekapı 52 numaramenfaatiniz icabıdır FabrlfcasiBin loplaı fialına saltığı çıkolata ve MskSHIerdir Fabrikası: Bahçekapı'da, Topkapı tramvaylan durak yerinde BESLER En hoşa gideeek Bayram hediyesi HAYDEN MAÖAZALARINDA Beyoğlu'nda ÛİLLETTE YENİ BIÇAKLAR Butun eski ve yeni model Gıllette makinelerine takbık edılebılır. »w 15 Kânunusani ilâ 15 şubat 933 MEVSİM SONU ö V OK İSTIFADE Münase'.^tıle Taş Delen !Su deposu Ankara SÂTI Ş TENZİLÂT Ahalii muhleremesine: TaşDden: 220 K . KayifdağveYakacık: 2 O O , Altı kiloluk binlikler: 3 0 . Muhterem müşterilenmize bir hiztnet o\mak üzere Ankara Kızılbey caddesinde açmış oldoğumuz Taşdelen su de posunda yukarıdakl fıatlar uzennden sauş yapılacaktır Sıpariş bir gun evvel kabul olunur. Hanelenn zemın katlanna kamyon ile teslitn edilir. Perakende sipariş depodan veri!ir. hamaliyesi muşteriye aıttır. Yenişehır ve Ankara dahiline cutna dan maada hergun tnzıat yapiiir. Bayram şekerlerinizi BÜTÜN DAiRELERDE FEVKALÂDE EDiNiZ. EMSALSİZ FiATLAR ( S. VLLEÇO ) <\ HACI BEKiR Tîcarethanelermden almız. Meşhur o I ONDO R Beyoğlu istiklâl caddesi No: 270| Tayyare Cemiyeti Mubayaat Komisyonundan: 15 milyon fiş tabettirileceğinden tab'a talip olacaklann 23/1/933 pazartesi günü saat 15 te mubayaat komisyonuna müracaatleri. En guzel ,'cn şık ve en sağlam her nevi ayakkabılan ve TRAPEZ markâlı şosonlan OLIONDOR mağazasında bulabılırsinız. Bir tecrube menfaatmiz ıcabınd ndır I Telefon, Ankara: 1425 \X ZERAFET ELBİSE FABRIKASIN1ST nız İŞ BANKASI.JKUMBARALARI Bayram geliyor Çocuklarınıza iyi bir istikbal yapmak için güzel bir vesile ... Sahıp ve Başmuharrin Yunus Nadı Vmumi netrtvatt tdare eden Yatı i§lert müdürg: Kemai SaUh r» Nfrtyat Türic Anontm gtrketi fttaribid Bir Iş Kumbarası Hediye ecliniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog