Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Kauunucanı i.' Camhuriyet' LIMAN1MIZDAN EDECEK' V A P U R L A R SEYRİSEFAİN Alerzefe acenta: Galata S5pruba;ı B. 23b" TAVİLZADE VAPURLARI A SJrfcprt MnhfirdsiT rirf» H S V1V l ASPİRİN PakeHeri Taşıması daha kolay ve temizdir. İhtlyac halinde yeni paketlerden TableMik yeni iZMiR PiRt iSKENDERiYt POSTASI U î «•**•$*. 24 ikincikânun SAADET saat 17 de Sirkeci'den hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve izmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolca bfleti vaparda da Terifir. Adres: Yemiş'te Tavilzade MusUfa biraderler. Telefon: 22210 ÎZMÎR POSTASI ızmır „ sail u "»Pazartesî de TRABZON POSTASI "Cumhuriyet,, ik 2 m cikânun çarşamba 18 de Galata rıhtımından. İZMİRMERSİN POSTASI 25 ikincikâ • nun çarşamba 10 da idare nhtımmdan kal karlar. isteyiniz! Bu yeni ambalâj sizi kıymeti olmayan başka marnulât almaktan korur. ASPİRİN EN MÜKEMMEL RADYO CİHAZI Bütün Avrupa istasyonları, bir itina ve mevsukiyeti mutlaka ile hazırdırlar. RADYO MERAKLILARI YALNIZ; Süperindüktans • Mikrometrik'li 20 ve 2 tabiettik ambalâjlar fçinde her yarde buiunur LASTER SiLBERMAHN ve ŞO. Tel: 44647 6 izmir postası BURSA Vapuru 22 kânunusani günü Galata Rıbfamından saat 16,30 da doğru Izmir'e hareketle pa> sartesi gSnS tznüre mnvasalat ve tah günü îzmir'den hareketle çaif«mb« günü tstanbtıl'a avdet edecektir. Tafsüât için Galata Küçük Rıhtnn Han 4 S nmn&raya müracaat. Telefon: 40913 Mısfafa Gemal vapırları saat DOYÇE LEVAJNT Linye Hatnborg, Brem. Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah ara.ında azimet ve avdet mantazam postalan Hamborg. Brem, Stetın, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza mavasaiacı beklenetı vapurlar M l l o s vapnru 23 kâ. saniye doğrn. G a l i l e a vapuru 23 k. saniye doğru A l i m n i a vapuru 9 şubata doğro. D e l o s vapuru 7 sobata doğru. Burgaz, Varoa, Köstence, Kalas ve Ibrail içjn limanıtnızdan bareket edecek vaparlar MIİOS vapuru 23 26 kâ. saniye dofru. A l i m n i a vapuru 911 subata dogru. Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanlan için hareket edecek vapurlar Samcs vapuro 22 23 kâ. saniye dogra. N i c e a vapuru 23 snbata dofıu A b a n a vapuru 2728 kâ. saniye dogru. MIİOS vapura 6 7 şubata doğru. Yakında Barutn'a hareket edecek vapurlar G a l i l e a 2325 kâ. saniye doğra. Fazla ufsilât için Galata'da Ovakimvan hanında Laster Silbermann ve Şürekisı vapur acentahğina müracaat Teleton: 446476 PHİUPS İstanbul ve Trakya cihazlarını ararlar. Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: Kristal toz kilosu 36,75 tor izere TAYYARE PiYANGOSU 14. cO tertip başlıyor 1. ci keşide 11 şubat AIpullu Şeker fabrikasmm İsanbul depolarmdan kristal atideki finta her istiyene 1000 kflodan eksft obnamak şekeri satıhr. SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI Tasradan vnko bulacak siparişler yüzde yirmUi peşin ve mütebakiti hamule senedi ımdcabilinde ödenmek iizere derhal göndenlir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müfteriye aittir. Müsteri u t e n e »igorta ettirilir. Karadeniz Postası Adres: İstanbul Bahçekapı Dördüncü Vakıf han 4 üncü kat Telgraf adresi: tstanbul Şeker: Telefon 24470 • 79 İ nönü saat 18 de Sirked VAPURU 23 Kantınusanl Pazartesl günü akşam nbomından hareketle Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Samsnn, Ordu, Giresun, TrabzgnA Sürmene, Rize, Hopa'ya azimet ve ayni Iskelelere ağrıyarak avdet edecekdr. Fazla tafsilât için Sirked Meymenet hanı alnnda acentahğına müracaat. Tele. 22134 Hantalzade Tayyar vapnrlan Samsun Nafıa Başmühen disliğinden: 1 Samsun • Terme sosesi üzerindekî çarşamba kazasi kasabası içinde mevcut büyük betonarme köprünün beş orta ayaklan etrafma o yoldaki keşifnamesi mucibince ve cem'an 200 metre mik'ap tutan , iri taşlarla anroşman icrası ve köprünün Terme cihet rubu mahrut • annın harçh taş iksa ameliyatlan bedeli keşfi olan «2666» Hra «67» kuruf üzerinden ve yirmi gün müddetle aleni usul ile münakasaya konulmuştur. 2 Talip olanlann münakasa ve müzayede kananu mucibince depozitlerini müstashiben yevmi ihale olan «933» senesi şubatının dördüncü cumartesi günü saat on beçte Samsun Vilâyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa müracaatleri. 3 Taliplerin iktidan fennilerini veya bu işte istihdam edecek leri fen memurunun ehliyet vesikalarmı yevmi ihaleden lâakal sekiz gün evvel Nafıa Başmühendisliğine ibraz ile kaydettirmeleri ilân olunur. Sıvas elektrik birligi 1 Sıvas şehrinin elektrik tesisatı 15 fldnci kâ nun 933 gününden itibaren iki ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Zarflar 18 mart 933 cumartesi günü saat on dörtte Birlik Encümeninde açılacaktır. 2 Talipler gönderecekleri yirmi lira mukabi linde proje ve şartname suretlerini alabilirler. 3 Taliplerin muvakkat teminatlarînı havi tek liflerini 661 No. kanun ve birliğin şartnamesi dairesinde ihale gününe kadar Belediyede birlik encümeninde bulundurmaları ilân olunur. 4 Müteahhit şartnamedeki takas usulünü kabuİ Umum Kumandanlığı Sa tınalma Komisyonundan: 1 Gümrük kıt'aları için satın ahnacak 15 takım rauhabere ça • ettiğini tekîifnamesine kaydedecektir. Ankara gümrük muhafaza C H. F Kâtibiumumiliğinden: Kurultay kararile infısah ederek hak ve vecibeleri C. H. Fırkasına intikal eden Türk Ocaklannın bir takım borçlan da Fırkamıza intikal etmişti; bu borçlan ödemek için Fırkaya geçen bazı binalar satılmaktadır. Şimdiye kadar bu yoldan elde edilen para ile borçlardan ancak yüz liraya kadar yüz lira hariç olanlarınm ödenmesi imk&nı h&sıl olmus ve buna karar verilmiçtir. Tediye cetvelleri hazırdır. Şu halde münfesih ocaklardan yüz liraya kadar alacağı olanlann Ankara'da Cuaahuriyet Halk Fırkası merkezindeki tasf iye encümenine müracaat etmeleri rica olunur. Ayvalık postası vapuru Tayyar Her pazar günü akşam saat 17de Sirked nhtnmndan hareketle GeB bolo, Çanakkale, Küçfikkiıyiı, Albnoluk, Edramit, Bürhanîye, Ayvahg'a azimet ve avdet eder. Tolev bfleti vaparda verilir. Tafaüât için Eminonü Rıhtnn Han No. S Telefon: 21977. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Bursa ambarlarındaki takriben «700,000» kilo mamul yaprak tü • tünün Mudanya tarikile îstanbul'a nakli pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu miktar inip çıkabilir. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa istirak etmek üzere «% 7,5» teminatlarînı hâmilen «4/2/933» cumartesi günü saat «15» te Galata'da Mubayaa Komisyonuna müracaatleri. vuş çantalan ve muhteviyatı pazarlıkla kırdırmaya konulmuştur. 2 Kırdırma şartlan kâğıdının tasdikli suretleri Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma komisyonundan, Istanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alınacaktır. 3 Kırdırma Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandan lığı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 4 Kırdırma 25/1/933 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 tedir. 5 Her istekli biçilmis bedelin % 7,5 u olan 12 lira 37,5 kuruşluk muvakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel komisyona gel • meleri. 6 örnek Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma komisyonundadır. Maarif Vekâletinden: Balıkesir Muallim mektebi için mubayaa edilecek aşağıda cins ve evsafı yazılmış malzeme 17/1/933 tarihinden itibaren 2 ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Takas muamelâtı müteaahhide aittir. İhale, ayn ayrı ve beher malzeme için en az fiatı teklif eden talibe icra edilecektir. Talipler malzemeye ait şartname» leri her gün inşaat dairesinden tedarik edebilirler. İhale 18/3/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekâletinde yapılacağmdan müteahhitlerin mezkur gün ve saatte müzayede, mü • nakasa ve ihalât kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını İnşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. Adet Nev'İ 1 Otomath dershace tevzi tabiosu E S I 4 B A modeli (Phywe) 1 Mübeddile (simens markalı) 1 Gazojen (benoit sistemi) 2 Buharlı yemek kazanı (Senkin mamulâtı ideal modeli) İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namuıa birinci derecede ipotekli olup tamamî 765 lira kıymeti muhammeneli Trabya'da Boğaziçi'nde Trabya mahallesinde Trabya sokağında eski 202 • yeni 194 numaralarla mu rakkam mukaddema bir hane hâlen 165 arşın murabbaında arsa nın tamamı açık arttırmıya konmuş olup sartnamenin 30/1/933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 1/3/933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham men kıymetin yüzde yetmiş berfni buhnadığı takdirde en son arttı ranın taahhüdü baki kalmak üzere 16/3/933 tarihine müsadif perşembe günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden ta • liplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu hisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunma ları lâzımdır! Müterakim vergiler ile Vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzif at rüsumları müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfi kan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu s; cillerile sabit ohnadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kaIacaklan cihetle alâkadaranın isbu maddenin mezkur fıkrasına gore hareket etmeleri ve da!îa fazla malumat almak istiyenlerin 933/1876 dosya numarasile müracaatleri ilân ohnıUP* Ankara: Gümrük Muhafaza U. K. Satınalma Komisyonundan: *S 1 Gümrük kıt'aları îçin satm ahnacak 75 adet sahra telefonu pazarlıkla kırdırmıya konulmuştur. 2 Kırdırma şartlan kâğıdının tasdikli suretleri Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan, Istanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden ahnacktır. 3 Kırdırma Ankara"da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Kırdırma 26/1/933 tarihine rastliyan perşembe günü saat 14 tedir. 5 Her istekli biçilmis bedetin % 7,5 ğu olan 388 lira 13 kuruş muvakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 6 örnek Ankara'da Millî Müdafaa Vekâleti Harbiye dairesi dördüncü şubede göriilebilir. izmir Mmtaka san'at Mektebi Müdürlüğünden: 24787 lira 69 kuruş bedeli keçifli İzmir Mmtaka San'at Mektebi inşaatı kapalı zarf usulile 13 !~?nunusani 933 tarihinden itibaren yir mi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşifname ile münakasa şartnamesini ve şeraiti fenniyeyi görmek üzere her gün mektep müdiriyeiine ve muvakkat teminatını yatırmak üzere hususî muhasebe müdürlüğüne ve teklif mektuplarını vermek üzere de ihale günü olan 1 şubat 933 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat onda Vilâyet Encümenine müracaatleri ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog