Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet •72 KSnorasan! 1933; EM SULTAN Yazan: M. TURHAN istanbul Borsası kapanış fiatları 211933 NUKUT Satiş Londra New York Paris Milano Brüksel Atina Cenevre 2tl 167,50 216 113 2J5 Gümrükteki eşya İthalât için Vekâlete müracaat başladı İktısat Vekâleti, 16 ikinciteşrin 931 tarihinden 1 eylul 932 ye kadar Türkiye •gümrüklerine gelmiş olan mallan tasfiyeye karar vermiş ve alâkadarlara bu hususta tebliğat yapmıştı. Tacirler, mukabilinde Türk emtiası ihraç etmek sartile bu mallan ithal edebileceklerdir. Ancak, bu hakkı kazanabilmek için şubatın ilk gününe kadar müracaat etmiş olmak sarttır. Bu sebeple gümrük lerde bu tarihierde gelmiş mallan olan şehrimiz tacirleri de tahriren tktısat Vekâletine müracaata başlamışlardır. Tacirlerden bir kıstnı da Vilâyete müracaatle mallannm cmsini, miktannı, kıymetmi, hangi tarihte ve nereden getirildiğini ve bulundukları gümrükleri bildirmektedirler. MUracaatlerin arkası alındıktan sonra fktısat Vekâleti, bu malların Hhali için, mukabilinde memleket mahsulâtiTvdan hangilerinm thracı lâznn geleceğini ilân edecektir. Tütün piyasası Çek münakasasi yüzün den durgun hale geldi Çekoslovak rejisi tarafından menv leketimizden ( 2 ) milyon kilo tütün almak üzere bir münakasa açılmıştı. Bu münakasaya tütün şirket ve tüccarlanndan 24 müessese iştirak etmiş ve Çekolovakya rejisine 14 milyon kilo tütün of erto edilmistir. Münakasa geçen ay Prağ'da ni hayet bulmuş fakat hangi müesse selerin kazandığı reji heyeti tara fında nilân edilmemistir. Bu vazi • yet tütün tüccarlanmızı müşkül vaziyette bırakmıştır. Çünkü tütün tüccarlarmın ekserisi münakasaya dahil olmak için birbirlerinden ye mhisar idaresinden opsiyonla tütün tedarik etmişler, bu suretle paralarını bağlamışlardır. Münakasa ne • ticesi beklendiği için piyasada tü tün satışı da yapılamamaktadır. Çünkü eski sene tütünlerinden mevcut stok (15) milyon kilo kadardır ki bunun da ekserisi Çekoslovakya rejisine oferto edilmiş bulunmak tadır. Bu sebeple tütün piyasası muattal bir hale girmiştir. Alâkadar makamata Prağ'dan gelen malumata göre, Çekoslovakya Maliye Nezaretinin münakasa ismi neticelendhmemesi iki memleket arasındaki takas mukavelesinin henüz imza edilmemis olmasından ileri gelmektedir. Mütemmim bh habere gore Çek hükumeti bizim Çekoslovakya'dan fazla miktarda mal abnamızı sart kosmaktadır. Halbuki hükumetimiz ise, Çekoslovakya'dan yapılan mü bayaatta sahlacak olan tütünle ta kas edilmesi lâzım geldiğini iddia temektedir. İki memleket arasmda takas mes'elesinde husule gelen bu anlaşamfımazlık henüz bertaraf edilmediği cihetle Çekoslovakya hükumeti bu münakasa karannı tat bik etmemektedir. Tütün tüccarlan bu sebepten dolayı alâkadar mer • cilere müracaat etmişlerdir. cin» patates dağıtmağa karar ver miştir. Patates ziraatini teşvik için de tedbirler almmıştır. Köylüye vesayada bulunulacak ve patate* zTraati hakkmda f aydalı amelî malumat ve«rilecektir. . 1 K Bu akşamkî program Tercih ediniz: BUDAPKŞTE i 20,20 Strauss'un operetk. ROMA : 21,50 M. Costa*nm opereti BRÜKSEL I (Franz) : 22,05 Wagner'm eserlerinden konştr BELGRAT : 21,35 Sonat Otabenstebıy. """" ANKARAt « 12,30 Ankara Palas^n caibandı (tSŞO) a kadar 18 alaturka musikl 19 «ranıo • > fon konsert. İSTANBUL: 18 saz: (Nlhal H.) 18,45 orkestra Kon« seri 20 saz: (Bedayll muslldye heyeti) •* 21,30 çocuk doktorn All Şukrü Bey tarafından konferans: (Çocuklarda süt mes'aleleri) 22 gramofon plâklan sonra,:; Ajans ve borsa baberlerl, saat w » n 22,30 saz: (Daruttaltm heyeti). VİYANA : 16,35 salon nrusikist 17,30 gramofoâ plâklan 18 hafif musikl . 20,25 şarkılar21,05 (Mavi Tilkl) üç perdelik komedi • 23,05 gramofon plâklan 23.35 orkec* tra konserL VARŞOVA k 17,30 plâklar 18,05 plyano Ue şarfeilar 19,05 kafekonser . 20,30 tiyatro 21,05 İtalyan halk sarküan • 21,25 orke»tra 23,05 Krakau'dan naklen dan» mu« sikisl 24,05 dans musüusL BUDAPEŞTE : 20,20 (Rund um die Ltebe) Oskar Stra~ uss'un opereti 22,45 havadLsler ve taJ gan musüdsi 24,05 cazbant BERLtN: 17,05 orkestra 18,35 konferans 19,09 Dvorak'tn bir kuarteü 20 havadls ler . 20,05 konferans • 21,05 füarmonik. orkestra lle muhtellf konser 23,05 havadisler 23,35 Viyana'dan. ROMA : 21,50 (Kapitâ.n Fracotsa) M. Costcfntn opereti müteakıben: Havadlsler, hikâyeler ve saire.. BRÜKSEL I ( F r a n z ) : 20,05 piyano 20,35 skeç 20,55 şarH (Schuman) 21,35 havadlsler 22,05 Wag/ ner'in eaerlerl 23,05 blr skeç ve konsere devam 24,05 havadisler 24,15 orkestra, BELGRAT: 18,05 plâklar 20,35 konser 21,05 musahabe 21,35 vlyolonsel ve kemanla bir sonat (Rubenstein) 22,05 skeç 22,50 havadlsler ve radyo orkestrası. 22 Cem, çocuğunun som gümüşten beşiği önüncle ne düşünüyordu? «Cem babasmın öldüğünü müjdeledi. Eğer bu haber sahih ise şimdi bütiin kiliselerde, Avrupa'nın her yerinde Ancelus duası okunuyor detnektir [ 1 ] . Fakat bizim vazifemiz oturduğumuz yerde o duaya istirak etmek değildir. Biz, ırkıenızın öciinü almakla mükellefiz. Beklenen saat geldi, eatb. «Patera» da kımıdıyan zekâ, şimdi bütün Anadolu'da yürriimelidîr [ 2 ] . Ana Makabe'nin ruhu kılavuzun olsun î» [ 3 ] dini selâmhyan hrzmetçilerine bakışında bile bu değisiklik belli olu • yokrdu. Evvelce o hizmetçileri Iâzımlı bker unsur tanıyarak iltif at ederdi, şimdi brrer hiç mesabesinde gorüp müstağni bakışlarla çigneyip geçiyordu. Anasımn dairesile kendi dairesi arasmda oğlunun ve kizmın odaları vardı. Her biri ayn anadan doğan bu çocuklar, henüz «üt emme çağında bulunuyorlardı. Cem, padisahhğa yukseimek üzere bulımdugu bir anaa oman aa gorme* arzuMinafca.puaı, îiitın ojf aınun oaasuuı gırdi. ^ocıut oefu&.u», suı nme&ı yerae, aaneu a« yatajtta y&uyorau. ^euzaae, İuç ourını uyanuırmaaan Oar uu a • <um aıu, som gumufien yapunus, kıymetıı ta$ıa»ia tutmnmn oıan o o figın. örtuâunu açu, mifU mifu uyuytuı yavruyu uzun uzua suzau: Mernaoa evıatl detu güle güie uyu, gıue guie biıyu. Bir gun gelecek, sana üçüncü Murat denecek! Fakat birdenbire durakladı, kas larını çattı, gamiı gamiı düfünme ğe daidu Şu mini mini yavrunun bir gün üçüncü Murat diye amlacağını gelifi güzel »öylemişti ve bu söylenifle de onun Ounanlı tahbna namzet bulunduğunu tasrih etmi* olu • yordu. Halbuki Murat ismini taşıyan bu çocuktan iki yaş büyük bir oğlu daha vardı, adı Oğuz Han'dı, Istanbul saraymda bulunuyordo, Fatih Urafından terbiye ettiriliyorda, yeiftirilyordu. Şmdi o ne âlemde idi? Beyazıt, tfttanbul'a gelip te tahta çıkarsa matum yeğenini sağ bırakacak mrydı? Yoksa gizli bir kuvvet, Oğuz'un ölüme mahkum olduğunu ve Murad'm istikbalde kendine varu olacaguu mı hUsettiriyordu? Cem, ifte bu mülâhaza ile ke • derlenmişti, uzakta ve ölüm tehlike»i kar^tsında bulunan yavrusunu düfünüyordu. Gün doğar doğmaz ilân edilecek saltanat, yapılacak harp, kazamlacak zafer ve hiç bir ?ey, o yavrunun hayatını kurtara mıyacaktı. Demek ki o, tahta çıkmak içtn iHcm kendi oğlunun eesedîne baunak mecburiyetinde idi. Bu, ne feci bir yükseliş veya ne hazm bir alçalıştı! Genç prens, gozlerine dolan neh ri elile sildi, yavaşç* iğilerek küçük Murad'ın yüzünü öptü: Elhükmüliilah dedi Oğuz'u kurtannak için tahtı feda edemem. O ölürse Üçüncü Murat sag olsun. Ben de henüz gencbn, dincim. Dördüncü beşinci Murat'Ian da dünyaya getirebilirim. Bo^ düfüncelerle üzülmek dogru degîl! (Mabadi mr) Sofya Amsterdam Prag Stockholm Viyana Madrit Bndapeşte Berlın Varîova Bütreş Belgrat Moskova Yokohams AJtı, Mecidiye Banknot 813 24,50 8.3,50 117 36 25,50 15 30 49 22 21 52 44 921 33 238 71? 214 170 219 117 26 820 26 85 .'22 39 27 17 32 51 24 2.1 54 48 923 ?4 940 Kadın kini yaman olur! Cem kendi dairesine ayak attıgı zaman şehzadelikten padisahlığa geçmis gibi bİMen değismişti. tren'in •özleri ona hem yürek kuvveti, hetn gurur vermisti. Başka türlü yürüyordu, başka çeşit bakıyordu. Bu, her gencin ruhunda sık ıik beliren gaflet bulutlandır. Ba&H bir imtihana hazırlanan gençler, büyük bir harbe jririyorlarmış gibi heyecanlanırlar ve îmtihan sonunda eşsiz bir zaferin gurırrunu duyarlar. Gene o gençler, kendi hulyalanndan hakikat zevkî ahrlar, boşluklar arasmda şişkmKkler tevehhüm ederler. Cem de gençtî, henüz yirmi iki yaşlarmda idi. Padişahlık hulyalannı o anda tahakkuk etmiş gibi görerek engin bir sevinç içinde kanatlanıyordu, başka ufuklarda yürüdüğünü sanıyordn. Ken [1] Fatih'in ölümü, bütün Avrupa'yı sevince bogdu, Papanın emrile her kiltsede halâs dualan okundu. Anjelus, yahut Anjelua duası o kelime lle başlıyan hıristiyan ilâhilerindendir. 12] İren'in babası «Dimitriyos Sofyan» adlı bir Bum'dur. Kızmı Cem'in zevkine tahsls ettiği glbl zekâsım ve bilgtelni de onun hizmetlnde kullanıyordu. Fatih, ölümünden üç sene evvel, Rados şövalyelerile muzakereye girişmeğe ve adanm bir vergi mukabilinde Osmanlı himayesi altına konulmasım temin« Cem Sultam memur etmişti. Cem, Rados'un karşınnda bulunan cPatera> ya geldl, orada rumca bir mektup yazarak Dimltriyos Sof yan'ı Rados'a gönderdi. Rum elçi karanlık roller oynadı, bu teşebbüsü suya düsürdü. Fakat zekâsının kuvvetile kızının da yardımile gene Cem'in sarayında kaldı Iren mektubunda, babasının o rollerine telmlh ediyor. [3] Makabeler, yedl yahudi kardeştir ki eski bir tarihte puta tapmadıklan lçin analarile beraber öldürülmüslerdir. Fakat iren, bu haileyi değil Fatih tarafından Serez'de Jdam ettirilen Trabzon rum imparatonı Davit Kofen ailesinl ve maktullerin cesetlerini tekbaşına gömen ünparatortçe Eleni'yi murat ediyor, bu kadını makabelerin anasına benzetiyor. Oerek Dimitriyos Sofyan, gerek Iren bu tefrikada kuvvetli yer ışgal eden simalardır. On' ları okuyucularımıza iyi tanıtmak için bu izahah veriyoruz. M. T. ÇEKLER Açiliş Londra NewYork Paris Milaoo Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterdam Prag Stockholm Viyana Madrit Berlln Varşova Bndpeşte Bükreş Belgrat Yokohama Moskova 713,25 0,4706 1J.06 9,20 3.J95 86,985 2,4391 65,24 1,1715 15,89 2,5716 4,0686 5,75 1,98 4.19 8,5775 79,83 35,2,2542 !O9O,7J Tenzilâtlı satışlar için mOracaat Bayram münasebetile bir çok ticarethaneler, Ticaret Odasma müracatle, tenzilâtlı satış yapmak için müsaade istemişlerdir. Ticaret Odası, bu müracaatleri tetkik etmektedir. Fiatlarda hakikaten tenzilât yaptıkları anlaşılanlara müsaade veeilecektir. ESHAM lş Baokası A. Şimendiferi Tramvay Bomonti Nektar Terkos Balya Atina'da ziraat kongresi toplanıyor 29 kânunusanide Atina'da bir ziraat kongresi toplanacaktir. Ziraat kongre«ind'e konuşulacak başlı ca mes'elelerden biri Yunanistan'da utihsal edilen ziraî mevaddm daha geniş ve iyi şekilde alınması husu sunda tedbirler ittihaz etmektir. Bundan başka, Yunanistan'a hariçten ithal edilen zkraî maddeler hakkında da görüsülecek, bunlarm Yunanistan'da yetiştirilmeleri imkân ları aranacaktır. Yunanistan'da patates ziraatine ' d e ehemmiyet verilmektedir. Hüky* met, köylüye tohumluk olarak iyi 1ST1KRAZLAR Kapanış Istikrazı DahUl Şark timeodiferi Düynnn Mnv. Giimruk Saydı Mahi Bağdat Askeriye TAHVİLÂT Acılvş Elektrik Şirketi Tramvay . Tünel Rıhtım . Anadota C0 Anadolu (2) Anadoln (3) A. Müme'Sİl Teşekkör Zavallı kardeşim doktor Ekrem E • min'in cenaze merasimme îştirak eden zevat ve heyetlerle gerek bizzat ve gerek mektupla taziyette bulunan dost ve arkadaslannuza muhterem gazeteniz va< sıtasfle teşekkür ve nünnettarlığunın takdirn ederîz. Dr. Miikerrem Emin, Belkîs Emîn Kapamş ( Gabaroche ) un parlak opereti ve jACQLJfcLlNt: FRANCELL'in temsıh 42,65 42,65 43,10 47,00 filtni ile me?hur ROLF H \NSEN'in varyete prog;rami • j P e ^ büyük muvaffakiyetler kazanmal tvdir. Hergün 16^0 ve 21,30 seanslannda Ğîorya sahnesinde görünmektedir. Bugün Ro!f Hansen, 16,1018,^0 ve 21,30 seanslannda ovniyacaktır. sınemaEindaM ^ ^^ nM ^R0LF mSjjW Üskidar Hale sinemasında Kumar oynarken... 11 kişi cürmii meşhut halinde yakalandı Usküdar'da Hakimiyeti Milhye caddesinde Kâmil Ef. nin evinde kumar oynanmakta olduğu haber ahnmış ve dün saat 23,30 da bir cürmü meşhut yapılmıştır. Memurlar evde Agâh, Ibrahim, Osman, Hasim, Haydar, Omer, Ismail, Tevfik, Şevket, Durmus ve Salâhattin Ef. ler ismmde 11 kisiyi kumar oynarlarken cürmü meşhut halinde yakala • mışlardır. Haklannda tahkikata baş • lannuştır. radyum ve rontgen tedavisi ameliyat derecesinde muvaffakiyet veren usuldür Rontgen tedavisinde evvelce mevcut olan tehlikeler kalmamıştır. Müessesemde radyum ve rontgen tatbik ettiğim yüzlerce hatta ilerlemîş kanser vekayiinden aldığun muvaffa • kiyetli neticeler şayanı memnuniyettir. Kanser mücadele teşkilâtmda hatta geç kalındığına kaniim. Kanser tedavilerinde fıkara hastalar için radyum ve ront gen tatbikinin masarifi veribnek suretfle sahibi bulunduğum radyum ve rontgen müessesemi kanser mücadele teşkilâhnın emiıierine amade bulundurduğumu arzeylerhn.» Adalar Şarkıst Mümessili: Lüpe Velez. Üâveten: Ha» lihazır Dünya havadtsleri. Sesli, sözlü, sarkılı VAHŞT AFRiKA'NIN İ Ç Y Ü Z Ü Afrika'nın Atla s dtnizi'den Hint deni/.ine kadar olan sahasında yaşıyan bütün kabile ve yırtıcı hayvanlar arasında geçen ievkalâde müthiş bir scrgüzeşL Bu akşam 9 s*at 21,30 «tanbul Belediıresi Şehır Tıyatresu i temsilleti Kanser sari mi, irsî mi? (Birlnci sahifeden mabait) yaptddan tecrübelerde hayvanlarda kanserin ayni müddet zarfında meydana çıkmadıklanm, maamafih bazı ve kayide bunun aksini müçahede ettik Hatta Borrel Mısır'da bilharzia ve Ierini "kaydederler. daha bazı müellifler de Cysticerquelerin lipschütz, Martens, Buschke ve kanser te¥İit ettiklermi görmüşlerdir. Langer'in zengin i»tati»tüderine nazaran Redflerde cysticercus fasdolaris ve bahastada (rahatsızlık, zaftyet, iftihanzzı tenyalann sebebiyet verdflderini görIık, her hangi harict tesir veya kuvvetli müşlerdir. Bu parazit nazariyeleri zabir hastalık) gibi ahvalin kanserin neşvü nemasmda yardımı oldugn müfahede manla anlasdnnş ve kıymetlerini kayolunnmıştur. betmisth*. Bunlar ancak kanser vekayi3 Inî sebeplere hizmet eden bazı inde tahriş kategorisine dahil olabüe • avamO vardır .Umumiyetle fena neşvâ cegi bir çok tecrübelerle teeyyüt etmis nema kanserin husulünde büyük rol oybir mes'eledir. nar. Bir çok istatistiklere göre, irsî veŞhndiye kadar kanserin sirayet ettikayide kanserin vücutte daha evvel mev ğine dair bir vak'a olsun gösterilemecut olup ancak haricî tesirat meydana mistir. çdcmasına yardun ettigi anlaşılmıstır. Cenul Paşanın Istanbul'da muaKanserin esbabı hususiyesini tesbitten he yene ettflderi kanserli hastasınm pedenüz uzak bulunuyoroz. Her hangi bir parinin bir kaç zaman sonra kansere tu • raziti veya esbabı üeri sürmek için önütubnası sirayet tarzmda telikki olunamüzde daha çok büyük bosluklar var* maz. Bu ancak babasında evvelce mevdır. Irsiyette, haricî tesiratm hepsi bir cut olan irsî kanserin meydana çıkması araya toplandıktan sonra kanserin meyiçin esbabı hariciyenin noksanlığmda adan bulmasına yardım edebilir. Fev • ramabdır. Son zamanlarda kanserin artkalâde vekayide hatta en küçük bir tığı iddiası dogru degildir. Bu vaziyet sebep, bir üzüntü kanserin tesekkülüne ilim ve fennin ilerlemesile hastalığın hizmet edebilir. Bazı vekayide ise esteshis kabüîyetinin kolaylasmasmda ve babı hariciye bulunmazsa hastalık kenbir de musap olan hastalann süVatle di kendine zafl olur. Kanser buhmdugu tabîbi müdavüerine müracaatlerinden mevkii tahrip ve muhitine kanser hücileri geliyor. Vücutte mevcut benler verelerinin mtisanna çalısır ve yahut ta ya her hangi bir sivilce mutlaka kanser yahuz bulundugu yeri tahrip eder. Bu yapar şeklinde telâkki olunmamalıdır. da hastanın müdafaa kmrvetlerinin sekBöyle hastalann bünyesi kuvvetli ve lîne tâbidir. Uzun zamandanberi kan • müdafaa kabiliyeti kendüerinde bu • serin erkeklere nazaran kadınlarda dalundukça hastahğm hatta kendi kendiha çok tesadüf olundugu zehabı vardı. ne kaybolduğuna dair müşahedeleri • Fakat en son istatistiklere nazaran amiz vardır. radaki mevcut farkm hiç mesabesinde Tedaviye gelince: Hastahğm ilk zaolduğu anUsıhnısfar. manlannda ameliyat ve badehu rontgen Hastalığın ötedenben ekseriyetle tatbiki en dogru ve muvaffakiyetli ufamilir tesadüf olunması sari oldvığu suldiir. Derlemif vekayide son modera süpbesini bir çok defalar uyandırmıshr. Nitekim mikrabitiktir nazariyesini müdafaa edenler bulunmustur. Borrel, Bul • lock ve Curtâ bu fikrin en har taraftan idi. Sevimlı bedavacılar şahı: M I L T O N zengin olmuştur. Bu 0 meşhur komik, namındaki en son filminde teşhir edecektir. P nükteii B E N i! kelımelerinin bütün zenginliğini SARİ ZEYBEK Umuıtıa llllll liil llllll Bu perşembe akşamı G L O R Y A sinemasında Hükümdar MakyavePin meşhur eseri Tercüme Haydar Rifat Beyin Yiiz kuruşa, her kitapçıda •Yeni çıktn MAJİK sineması EVLENECEK KIZLAR filminin iraesini bir kaç gün daha terrdıt edecektir. Muhtercm muşterilerinin arzu ve talebi üzerine ILAN Osmanlı Bankasmm Galata, Yenicami ve Beyoğlu devairi, Şeker bayramı münasebetile kânnnusaninin 2 8 ind cumar* tesi ve 2 9 uncu pazar gimleri kapaiı bulunacak hr. KARtLERtMİZE KOLAYLIK JEAN MURAT 77 No. lu EV Fransızca sözlü güzel filtıindeki rolünü şayam hayret bir sarette oynıyor. İ S T A N B U L H A N I M L A R RADYOSU H E Y E T İ Aylık abone izmir'de kanserle mücadele cemiyeti teşekkül etti tzmh* 21 (A.A.) Şehrimizin kıymetli doktorları tarafından kanser mücadele birliği namı altmda bir cemiyet teşkil edilmiş ve faaliyete başlamıştır. Avrupa kanser raücadele teşki lâtlaırı ile de temasta bulunacak olan bu cemiyetin başhca maksadı kanser hastalığının mahiyeti hakkmda icap eden malumatı neşir ve tamim et mektedir. Böylelikle halkımızı irşata ve tenvir etmekle beraber erken tedaviye başlanıldığı takdirde kabili şifa olan bu hastalığı herkese tanıtarak tahripkâr vaziyeti izaleye çalısacaktır. MiLLî Bugün ve bu akşam son olarak SiNEMADA ÂŞIK RAHİBE RAMON NOVÂRRO SUZY VER | i NoN'ın Fransızca sözlü, şarkılı bii . vük filmi. ::! Hususfle vflâyetlerdeki bir çok karfleruniz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabü • mek için bizden bazı kolaylıklar îs temektedirler. Bn aziz karilerin arzularmı yerine getirmek uzere Cumhuriyet için ayhk abone usulS ittihaz etmeğe karar verdik. Ay lık abone bedeli yahnz K O N S E R İ CENNET BELMA İNCI HANIMLAR ve ARKADAŞLAR1 25 Ikipcikârun 933 çarşamba akamı Ayrıca:öLüM VADiSi TOM MIXfin Şözlu sergüzeşt filroi 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî pesin olarak gonderilmek îâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin mkıtaa ugramamasım istiyen karilerimiztn paralarmı idareye vaktinde yeti şecek vechüe döndermekt» etmeieri îktiza edecektir. Yarm'eüUÎHALlTîînr Yeni muhteşem se>H kopyası şaıka ait ftlim. faBBHlKHHKHtHHHHHHHIHHItHHHHHİ M A J İ K SİNEMASINDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog