Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Meşhur Casuslar Yazan: ABtDlN 69 DAVER r I "Cumhuriyet '• 2 2 Kânunusani Şehir ve memleket haberieri Ekmek fiatları If c Garip bir karar Hukuk Fakültesi talebesinden bir kariimiz bize şu malumatı veriyor: «Sömestr tattlinden bilistifade memleketime gitmek istedim. Demiryollar idaresinin tatil müddetmce talebe için tenzilâtlı tarife tatabik ettigini duymuş ve bu tenzilâttan istifadeyi kurmustutn. Fakat müracaatim menfi cevap ile karsılandı. Sebebmi sordum. «Yaşınız yirmi beşten yukandn, ve remeyiz» dediler. Harp ve sair sebeplerle yaşım ilerledi ve tahsîlim biraz geç kaldı ise bu vaziyet benim talebeye verilen hak ve imtiyazlardan istifade etmeme nasıl mâni olur, anlamıyorum.» Demiryollar müdiriyeti unu miyesince talebeye sömestr tatilmde memleket ler ine gitmeleri için verilen bir müsaadenm yaş fle ni çin takyit edüdiğini btz de anhyamadık. Darülfünun yaşı yirmi beşten yukan olan bir vatandaşm Hukuk Fakültesine talebe olmasını ka bul eder de Demiryollar idaresi bu hakkı niçin kabul etmez? «Yirmi beş yasmdan yukan olan talebe şhnendifer tenzilâtından istifade edemez> demek akla «80 kilodan fazla ağırbkta olan yolcu trene binemez> tarzmda verile eek bir emir kadar aykın gelmez mî? Bu suallere kendi kendîmize cevap veremiyor ve karirmizin hakkı var diyoruz. Siyasî icmal Beynelmilel silâh ticaretf I Bu aym sonlarına doğru toplanaeafc* silâhlan btrakma konferansmda müza» kere edilecek naz3c mes'elelerden biri de silâh imai ve tkaretinin beynehniie! kontrol altına konulması mes'elesidir. Bu mes'elenin nezaketî söâh sanayu fler: lememiş olan ikinci derecedekî devletlerin emniyet ve selâmetine taalluk eylemesinden ileri geliyor. Asrî sOâhlari ve bahusus bunlann ağırlannı ve çok ihtisas ve sermayeye bağh olanlarmî her devlet yapamryor. Bu gibi sflâhla nn imalî tngiitere, Fransa, Amerika gf* bi bir kaç devlete inhisar efaniş bulunn yor. ' tkinci derecedeki devletler kara, deniz ve hava silâhlannnı çoğuna ve hatta hepsini bu memleketlerden tedarilc ediyorlar. Binaenalevh sflah ticaretinm kontrolu yabut men'i ikinci derecedeki devletleri asrî eslehadan ve müdafaa vasrtasından mahrum ve buySk devletlerin merhametine muhtaç bmkmalc demek olacakhr. Fakat diger taraftan dahi silâh imal eden memleketlerm silâhlarmı sürmek için yaphldan rekabet bir çok memieketlerde sonu gehnryen harpıere yol açmtştır. Meselâ Çîn'de yirmi senedenb'eri d«hiTÎ harbin devammda en buvSk âmil devletlerin Çin'e silâh satmakta gos terdikieri rekabettir. Çm Cumhuriyet hukumeti ordulan asi kuvvetleri asrî siIâhlarla mücehhez olduğundan bir tür13 esash surette tenkfl edemiyor. Cenub! Amerika'daki devletlerin arasmda kanlı harnierin eksik olmaması ve hatta bogün dahi bir kaç yerde şiddetle devam eylemesi sOâh imal eden memleketlerir yardımı neticesîdir. Filvaki 192S senesinde beynefmîle! sflâh ticaretinin kontrola tâbi tutuimasi için Cenevre'de devletler arasmda bir mukavele imzalanmısta. Lâkin bu ma • kavele ancak tngütere, Fransa ve di5er bir kaç hükumet tarafmdan tasdtk edüdiğinden tatbflc mevknne konulamarmşt h. Cünkü Amerika, ttalva, Jaoonya ve Çekoslovakya devlederile birukte bir çok hükumetler bu mukaveîevi tasdiM etm^mislerdi. 929 senesinde deha sQ • muîlB bir mukavele sureti hazırlannnsta. Fakat bu mukavele dahi imzalanmar mııtı. Şimdi Amerika Reîsîcamhuru Hoover ya 1925 mukavelesinin tasdÜc edilmesmi yahut kendtsrne diger devldlerin istirakile silâh mracmı menet « mek salâhiyeti verflmesmi âyan mecHsine teklif »deralc beynelmflel sflâB ticaretinin kontrolu ve men'i hakkmda yenî bir adrnı d»ha atiimıstnr. Â^aıi meclisİ mezkur teklifin arind sddnm kabul etmiştir. ' Amerika beynelnulel silâh tkaretî « nm kontrolu altma vaz't esasmı kat*î surette kabul etmekle konferansta bn mes'elenin büyük devletler lehme halfi simdiden kolaylaşmış oluyor. Fakal ikinci derecedeki devletlerin şiddetle itiraz edecekleri ve bahusus büyük devletlerin asrî silâhlarla techiz işini ken dilerine inhisar etmeleri tesebbüsüne karşı ihthnal müttehJden cephe alacaklan tahmin olunabilir. MUHARREM FEYZİ Hileli inşaat İnşaat daha sıkı şekilde kontrol edilecek Son zamanlarda betonarma m şaatta bazı yoisuzluklara tesadüf edfltnis ve bu hususta icap eden tedbhler almmtştır. Bu meyanda Taksim'de yaphrılacak bir apartımanın projesi Belediye fen heyetine tas dik ettirilerek ise baslandiktan sonra bu proje ortadan kaldırılmiş ve yerine baska bfr proje konmustur. Halbukî bilâhare insaatın bu ikinci projeye de tevafuk etmediği anlasılmış ve inşaat tatil edilmiştir. Bu tarzda hareket edenler hak kında takibat yapılmakta oldugu gibi badema insaatı idare edecek kimselerm de sıkı bir kontrol altında bulundurulmasi kararlastrnlmıstir. İngiltere ve Ispanya'dan dönerken Mata Hari'nin basına gelenler Haklı veya haksıı Fransız'lar Mata HarPnm, müttefik ordulan sag eenahma ait mühim harekât plân larrnı ele geçirmis olduğuna kani idiler. Fakat Mata H&ri hakkında bir karar verilmek Uzere iken genç dan» söz Fransa'yı terketti. Madrid'e gittiği öğrenildi. Orada biri Alman •efarethanesinin atese navali, öte kisi atese militerî olan Von Kalle ve Von Kroon ile sık sık bulundugu görüldü. O z a t n a u kadar hakkind»ki süpheler hep tahminî idi. Skontland Yard'a ikinci defa geldiği u m a n kendismi daha sıkı bir Uticvaba tâbi tuttuk. Bağajlarını aradık. Hiç bir şüpheli vesika bulamadık. Gizli tnürekkepl« yazılar yazılması ihtimaHni düşünerek çamaşırlarıru tahlü ettirdik. Hayır, hiç bîr şeyler yok! Onun için kendisrni muvakkaten serbest bırakmağa mecbur olduk. Dedhn ki: Sizi serbeıt bıralnyoruz. Fa xat Hollanda'ya grtmek içm değil.. tspanya'ya döneceksmiz. Ve size yaptığınız işlerden vaz geçmemzi halîsane tavsiye ederim. Beni dinlemezseniz, artık ölümu beklemek te aizin hakkinız olur. Mata Hari ciddî bir tanr aldı. Menhus kadının tam manasile artist olduguna şüphe yok . Size bütün kalbimle tesekkür ederim, dedi, söylediğiniz gibi yapacagım. Eğer tehlikeli münasebet lerde bulundumsa, bu münasebet leri keseceğim. Size namuıum üzerîne söz veriyorutn. Bu sefer de yakayı kurtarmiftı. Kendisini tspanya'ya götürecek vapura bindi. eden bir tngiliz hasta bakıcı kadın, Mata HarPyi tepeden tırnaga soyarak yatağına yatırdı. Arkasından çikan elbneleri, kamaranm dışarısmda bekliyen o insaniyetli efendiye verdi. Oda, etaıen, dansozün kamarasina bitişik bir kamarada yatiyordu. Orad*a kadının elbiselerini santimetrestne varmcıya kadar dikkatle muayene etti. Bu esnada, hasta bakıcı da kadmm çıplak vücudünü sıkı bir tetkikten geçirmisti. Efendi elbiseleri iade ederken, hasta bakıcı da Mata Hari'nin vücudiinde hiç bir fey saklı olmadığmı ona bildirdi. Dansozün üzerinde hiç bir kâğıt, vesika çıkmamıştı. Mata Hari, kendisi gibi sağlam ve sıhhatli bir kadının birdenbire fenalık ve baygınlık geçirmesinin de sigara salonunda içtiği kahveden ileri geldiğini anlıyamadı. Bunu ağır yemekler yemiş olraasına ve deniz tutmasına atfettL Dansöz, ertesi akşam, iyileşmis, güvertede otururken vapurun tel sizi, Paris'e bir haber uçuruyordu. Bu şifreli telsizi Eiffel kulesi istasyonu alarak hemen yüzbaaı Ladouz*a gönderdi. Şifre halledilince su satn lar meydana çıkh: <Mata Hari'nin userinde hiç bir kâğtt yoktar.» Yüzbasmın, Alman ifgali aUmda btriunan Belçnca arazisindeki altı casusa teslim edilmek üzere Mata HarTye verdiği mektuplar, kadın Belç&a'ya gidemediği halde dansozün yanında değildi. Şu halde, Mata Hari bu mektuplan Belçika'daki casuslara değil, daha evvel tspanya'daki Alman memurlanna teslim etmıs^tı. Mata Hari, bir gün kendi mu kadderatını tayin edecek olan bu müsahede ve delillerden tamamen habersiz tspanya'ya vâsıl oldu. Fakat, o daha, tspanya'ya ayak bas madan jrüübaşı Ladoux, Eiffel kulesindeki telsiz iatasyonuna fu emri vei'iııisti; * ' • •• • •" tMadriften Almanyctya çekilen bütün diplomatik telnzleri zapte diniz.* Franstz Utihbarat tefkilâtı, Mata Hari muadelesini, kendl usulünce halletmeğe karar vermisti. Bu u*ul, dansözu, tspanya'daki Alman istihbarat tesskilâtı ile temasa getirmek ve onun bütün faaliyetlerini telsiz vaatasüe ögrenmekti. Fransız istihbarat teşkilâtı Alman'Iarın telsizle yaptıkları muhaberatın sifreierini elde etmis oldugu için, mes'elenin halli pek basitti. Yüzbası Ladoux, aynı zamanda, tspanya'daki Fransrz istihbarat teşkilâtına mensup iki casusu, îspanya toprağında kadını karşılamağa memur etmisti. Mata Hari bu adamların hakikî hüviyetlerini bilmiyor du. Memurlar, kadına karşı son derece nazik davrandılar ve hatta âsık bile old'ular. (Mabadt var) Fırmcılar yükseklik olmadığını söylüyorlar Bir çok vesait ve malzeme ucuzladığı halde fınncılarm halktan fazla para aldıkları mevzuu bahsolmaktadır. Ucuz vesait olarak isçiler ücretlerinin son zamanlarda çok mmiş oldugu ve fırınların yeni usul elek • trikle müteharrik makmeierle is görüp bir çok işçilerine yol verdiği iddia edilmektedir. Fırıncılar cemiyeti kâtibi umumisî Rıza Bey dün bir muharririmize demiştir ki: « Bu mes'ele hakkındaki nes riyatm sebebini anlıyatnadık. He saplarımızı gösterir defterimizi tktısat Vekâletine takdim ettik. Ve • kâlet bu husus üzerinde çoktanberi tetkîkatta bulunmaktadrr. Bugünkü ekmek narhlan da zaten bu tetki kat üzerine istmat etmektedir. Sonra o nesriyattaki rakamlarda hatalar vardır. Meselâ bir fırın günde 9 agiz ekmek çıkaramaz, azamî olarak ancak altı agız çıkarabilir. İfçi ücretleri ve adetleri ayni nisbette dir, makfne ücretleri de çok yük sektir. Meselâ en ufak bir makine günde bir buçuk lirahk elektrik sarfetmektedir. Maahaza fınncılar her seyi nazan itibara alarak tktısat Vekâletinin emri nraeibinee ekmek fiatlarını çoktan mdirınislerdîr.» istanbul Fırka Riyaseti H. Fırkası yeni idare heyeti dün vazifesine başlamış ve ilk içtimaını aktederek riyasete Htifakla Cevdet Kerîm Beyi intihap etmi^tir. Cevdet Kerim Bey Halk Fırkası vilâyet kongresinde verilen kararlar etrafında merkezi umumî ile temas etmek üzere vilâ yet idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey bugün Ankara'ya gidecektir. Telefon Ocretleri Telefon ücretlerine ait yeni tarifeyi yapmak üzere teşekkül eden komisyon dün de toplanmıstır. Kambiyo temevvOcatı hakkındaki Borsa cetveHerile şirket hesabatı tetkik olunmaktadır. Komisyonun bu hu • sustaki mesaisi henüz baslangıçta • drr. Maamafm; bayram ertesi yeni tarifenin tenzilâtlı olarak tanzimi ne intizar olunmaktadır. Doğru değil mi ? Tünel faciası Tahkikab Gardfrenîn yerini terkettiği anlaşılıyor EvveOd gün Tünel'de gardfren Ali Rıza Ef. nm raylar üzerinde parçalan « masOe neticelenen feci kaza tahkikatma adliye ve polis tarafmdan devam edilmektedir. Tünel sirketi komiseri Nazim Bey de hâdise üzerine tahkikata başlarms, kazanın sureti eereyanı etrafında kesif yaptırmıştır. Komiser Nazıra Bey bu mes'ele hakkında bir muharririmize sunlan soylemiştir: « Biz de kendimize taalluk eden noktadan tetkikat yapryoruz. Gardfrenler daima her Sri katarm kablolannm bağlı oldugu vagonun baş tarafmdaki mahallerinde bulunurlar. Vazifeleri, kablonun kopması gibi bir kaza vukuunda katarlar^n yokuş aşagı düserek parçalanmamalan jçm frenleri sıkmaktır. Bunun vaktile tecrubelermi yaphr • miftnn. Tekerleklerin altmda bulunan demirden bazı baskuar frenlerle ray • Iara yapısmakta ve vagonlar azamî dort raetro kadar sürüklendikten sonra durmaktadır. Tönel arabalan Beyoğhı tarafmda I* ken gardfrenler katarlarm baş tarafmda bulunurlar. Katar Galata'ya inînce gardfernlerin yeri en sonra, Tünel dehlizhun hemen bir metro kadar içerninde kahr. Arabalar Beyoğhı'nda iken orada makinist ve memurlar gardfrenleri görürler. Galata tarafmda iken görühnezler. Kazaya gelince anIaşddıgma gore, Tünelin Galata tarafmdan hat üzerinde isHyen vagonlar saat üçte galata'ya inmisler. Bu hareket esn&sında Ali Rıza Efendiyi, makinist ve memurlar yerinde görmüsler. Katar, mukabil seferi yaparak Beyoğlu'na çıktığı zaman ustabafi ve makinist gard • freni yerjnde görememisler. Halbuki gardfrenlerin yerlerinden aynknası memnudur. Bunun üzerine mes'ele telefonla Galata tarafına haber verilmiştir. Ali Rıza Ef. orada da görülmeyince Beyoğlu merkezine telefon edflmis, seferier durdurulmus ve memurlar, fenerlerle Tünel dahiline girerek arastırmağa başlarmslar ve Galata tnrahndan itibaren on dordüncü metrede facia 3e karşılasmıslardır. Kazanın sureti cereyanı bakkındaki en kuvvetli Sıtimal, gardfrenin bir lü • zum üzerine yerini terkedcek karanî.k dehliz içerisme girmesi ve katarra hareketi üzerine yerine geçmeğe çalısması, fakat gerek duvar ile vagonlar arasındak|" mesafenin darlıgmdan, gerekse saşkınhk yüzünden muvazenesini kaybederek raylarm üzerine düşüp parçalanmış olmasmdan ibarettir. Hâdisede sirket ve memurlarm bir mes'uliyeti olup olmadığı alâkadarlarca bittabi tahkik edflecektir.» Katil Cevdet 7,5 seneye mahkum oldu Dün Ağırceza mahkemesinde Ye* ni postane karşısında gramofoncu Kâmil'i öldüren Cevdet'in muhakemesi neticelenmistir. Vak'ada tah r3c görüldüğünden Cevdet 7,5 sene hapse mahkum olmuştur. Mahkum oldu ve tahliye edildi Göztepe'de canbaz çad'ırlanndan bazı esyalar çalan ve çadır sahibi Osman'ı basmdan yaralryan Musa oğlu Ahmet hakkındaki muhakeme dün Ağırceza mahkemesinde neti celenmiş ve Ahmet 3 ayhapse mahkum olmuştur. Fakat Ahmed'in yasınm küçüklüğü cezayı azaltıcı se beplerden görüldüğünden mahku miyet iki buçuk aya indirilmiştfr. Ahmet esasen iki buçuk aydanberi mevkuf bulunduğu içîn de dün tahliye d i l i i Mata Hari ispanya'ya dönöyor Mata Hari, Hollanda'ya gitmeg« muvaffak olamadan tekrar tspanya'ya iade ediliyordu. Karilerimis hatBlarlar kj^nun bu suretto tspanya'ya donmeainde en miibim âmil yüzıbası Ladouz olmuştu. tngiliz teskilâtı, yüzbasıya, kadının Fransız easusu oldugunu söylediğini brldirc rek ne yapmak lâzım geldiğin! sormus, o da, böyle bîr şeyden hiç haberi olmadiğını, Mata Hari'nm ttpanya'ya iadesi lüzumunu bildirmifti. Mata Hari, vapurda bir Franaıs ve bir de tngfliz haf iyesmin nezareti altmda tspanya'ya müteveccihen tngiltere'den hareket etti. KadFm, vapurda, nezaret altında oMugunun farkma varmamısta. O, bir gim güvertede hava alırken aşagtda, kamarasmda esrarengiz fakat ustm bir el btiftfin bavullarnu, esyalarmı kanstırdı, kanştırdıktan sonra da, her seyi oldugu gibi yerli yerine koydu. Mata Hari bunun da farkına varamadı. O aksam yemekten sonra, sigara salonunda sigara içerken birdenbire büyük bir fenalık hissetti ve bayıldı. Salonda bir kösede gazete okuyan insaniyetli bir efendı kadını kucağına alarak kamarasma indîrdi. Vapurda seyahat MOteahhitlerde amelenin hakkı bırakılmıyacak Dahiliye Vekâleti Vflâyedere gon derdigi bir tamimde bazı taahhütlerin ameleyi pek fazla çalışhrdıklan halde onlara günlük îaselerini temine bile kâfi gelmiyecek mâctarda para verdikle • rmden, hatta bazan hiç para verme» dHcîerrnden bu msafsizca muameleye meydan verilmemesini bildîrmiıtH. ihtikâr komisyonu gene toplanıyor Tetkik ihtikâr kooıisyonunda Belediye azası olan Sadi Bey Suriye'ye gk tiğinden dokuzuncu defa olmak üzere bu komJsyondaki Belediye azalıgı inhi lâl etmista. Vflâyet Belediyeye müra caatle münbal azahğa yenisinin tayinini tstemistir. Yeni aza tayin edHdiği takdirde komisyon toplanarak elde mev cut bir şeker Bıtikâr ismi ve sorulan salâhiyet karanna cevap geldiği takdirde ecza ihtikân işini tetkik edecektir. 6ayrim0badiller kongresi bugün toplanıyor ve iskân Geçen pazar günü ekseriyet olmamasından dolayı toplanamıyan gayrhnübadiller kongresi bugün öğleden sonra saat ikide Halkevinde inikat edecektir. Kongrede gayrimübadillere ait bono tevziatı isi görüsülecektir. Gayrimübadiller arasında, içtiraaın bono ifinin müzakeratına taalluk eden kısmınm çok hararetli olacağı tahmin edilmektedir. Bina tahririne yapılan itirazfar tstanbul'da son bina tahririne edi* len itirazlar mühim bir yekuna baliğ olrnus, bunlardan muamele safaha tını ikmal eden Fatih şubesi evrakı bina veargisi temyiz kotnîsyonuna verilmiştir. Komisyon bunlann kısmı azamtnı haklı görerek nakzet • miş, bir kısmmı da gayrivarit gördügünden evrak kesbi kat'iyet etmistir. Nakzedilenler usulen yeniden tahrire tâbi tutulacaklardır. Bono ile emlâk satışı Gayrimübadillere bono muka bilinde emlâk satısı yapan komis von dün de Defterdar Mustafa Beyin riyasetinde toplanmıştır. Ko • misyon simdiye kadar 800 parça eralâki müzayedeye çıkarmıstır. Bun ları ellerindeki bonolarla tamamen gayrimübadiller satın almaktadır lar. Söz derleme komitelerlnin fa aliyet esaslari teşbit edildi Söz Derleme komitelerinin faa " Hyetini; vilâyet heyeti namına ta * kîp etmek üzere teşekkül eden altı kisilik komisyon Maarif idaresinds Koprülüzade Fuat Beyin riyasetin ^ d*e ilk içtimaını yapmıs ve komite " * lerin takip edecekleri yolların prog* ramım tesbit etmiştir. Bu esaslar bugün komitelere tebliğ edilecek " tir. Yarından itibaren de komiteleı faaliyete baılıyacaklardır. Nlaaırlft© v@ nn)@!kt<epllerd'e Gazi Hz. nin Balıkesir'de tetkikatları (Bırınci sahifeden mabait) Gazi Hz. Balıkes're bağlı Dursunbey dvarındaki Kültür mevküne dair vali beyden izahat istediler ve bilhassa Kolordu dahesinde harita fizerinde bu mevzuun tetkikine devam buyurdular. Kültür bk tepe dir ve etrafında ekilen tarla larm varidat kaydmde bu kelime mevcuttur. Dikkate değen bir husu•iyet bu mmtakamn kâmilen Türk hatkı ile meskun olması ve köy isimIerinin hep türkçe ve manaları herkes tarafından anlasılacak derecede açık bulunmasıdır. Gene yalnız bu nuntakada değil Balıkesir vilâyeti ve havalisinde ziraatle al&kadar bir nevi olacak manasına kullanılan Kelter kelimeleri vardır. Yol olmadığmdan Gazi Hz. bu köye gitmiyecekler, beücî Kütahya'ya giderken o civar köylülerile konuşacaklardır. ve metnnun oldum, bilhassa tesekkiîrlerinî bildirmenizi rica ederim.^ dedirler. Gazi Hz. hususî olarak öğle yeme • ğini dairelerinde yedikten sonra Lise ve Muallim mektebini çahn altında birlestiren yenî mektebî ziyaret bu yurdular, derslere girerek takrirleri dinledSer ve talebeyi sorgularia dinledi ler. Mektebin butün salonlannı, yemek ve yatak yerlermi gezdiler, bina çok mükemmeldir, aynlmadan müdürlük odasında bazı kelimeler üzerinde arastırmalar yaparak ve Türk tarihinin muhtelif kuımlannda durarak uzun müd • det kıymetli izahlarla muaOim beyleri aydınlathlar. Saat on yedi buçukta mektepten taTebenin coşkun alkıslan, sevgfleri arasında çıktılar, askeri mehafOde çay ictikten sonra Vali konağına döndüler. Hukuk Talebe Cemiyeti kongresi Geçen cuma günü aktedilecek Hukuk talebe cemiyeti kongresinin ekseriyet olmadığından toplanamadığı yazılmıstı. Haber yanlıştir. Hukukçular o gün toplanmış, bir hafta evvelinden kalan içtimalarmı nizamnamelerinin sarahatine bina en ekseriyet aramadan aktederek eskî kongre heyetini iskat ve yeni bir kongre heyeti intihap etmişler dir. Yeni kongre heyetinin riyaseti altında kongre geç vakte kadar devam etmis, nizamnamenin mühim bir maddesi tadil edilmistir. Üç ay evvel seçilen nizamname tadil komisyonun uzun zamandanberi vazife sini ifa etmediğinden mefsuh addedilerek, yeni bir beş kişilik nizam * name tadil komisyonu seçilmiştir. tçtima, 17 şubat cuma günü bu kongrenin devamı suretinde tekrar bütün Hukuklularm istirakile toplanılmasma karar verilerek nrhayet bulmuştur. Gemi kurtarma inhisar şirketi Yeni teşekkül etmekte bulunan gemi kurtarma anonim şirketi umum müdürü istanbul meb'usu Hamdi Bey firketin nizamnamesini 12 kânunusanide Iktısat Vekâletine tevdi etmiştir. Vekâlet mukaveleyi tasvip ederek ayni derecede alâkadar olan Maliye Vekâletine berayı tetkik göndermiştir. Formalitenin ikmalinden ve resmen anonim sirketin tesekkülü kat'isinden sonra hükumet bir kararname ile Boğazlar mıntakasında mhisar sahasını tayin edecek ve inhisar filen bashyacakhr. O vakte kadar sirketin nizamnamesine ait muamelât ta ikmal olunacak ve on beş gün sonra yeni sirket faaliyete geçecektir. Hükumet bu inhisara yüzde yetmis nisbetmde hissedar olarak iştirak etmektedir. Sirketin kat'î teşekkü lünden sonra Alemdar gemisi tamir edilecektir. Bir batında 6 çocuk! Kudüs'te Fflistin musevuerinden doS> tor Resit'in kansı bir bahnda 6 çocuk' dogurmuştur. Fakat çocuklarm hepsl ölü doğmuştur. Sadakai fitir Alâ Orta Aşagj Buğdaydan 13 10 9 Arpadan 16 14 13 Üzümden 92 139 65 İstanbul Müftühığünden: 23 kânunusani pazartesi gunu aksa* mı (sah) gecesi Ramazam şerifin 27 in* ci gecesi olmakla Leylei Kadir ve 27, kânunusani 933 cuma günü de Bayram oldugu ilân olunur. Fırkada ve Belediyede Reisicumhur Hz. C. H. Fırkasında kendilermi bekliyen azalar tarafından heyecanlı iezahürlerle karsı landı. Fırka salonunda Dil derleme iflerini sordular. Sonra Ankara Halkevi tarafından çıkarılacak mecmuanın adı üzerinde fikir müdavele«inde bulundular. Fırka binası önün* de birikmis yüzlerce halkm alkıslarile buradan aynldılar. Belediyede şehrin intîhalartna getirilmis olan suya ve sehirde Talebe pansiyonuna dair aza ile görfisup malumat aldılar. Belediyeden çıkarken Belediye reisi Naci Beye dönerek: «Balrkesir halkının hakkımda gosterdiğî saminsî hi*)erden fevkal&de mütehassi* Başvekilin seyahati Ankara 21 (Telefonla) Başve • kil tsmet Paşa Hazretleri yapacaklan seyahat için pazartesi veya salı günü Ankara'dan ayrılacakalrdır. Bayram namazı Ezani saatle Vasatî saade 2 7 34 52 Gazi Hz. ne Konya'da intizar Konya 21 (Hususî) Gazi Hz.nin Konya'yı tesrif edeceklerini haber alan halk, gunlerdeberi sürur içinde büyük misafirlermi sabırsızlıkla beklemekte • dir. Her tarafta pek büyük istikbal hazırhklan ikmal edOmistir. Halk, bir an evvel Büyük Gazi'ye kavusarak tazi • matlannın arzına intizar etmektedir. Esnaf cemiyetleri memleketin hakikî Ihfa'yaçlanm tesbh için Halk Fırkastnda îçtima aktetmektedir. i İ j Evkat cetveli 25 Ramazan Pazar 2> kânunsani 1933 Imsak Tulu Oftle 7,13 12.26 Ikindı Akşarrî 9,45 14.58 Zekât ve Fitrenizi Tayyare Cemiyetine veriniz ^ J Mr. Şeril Ankara'dan geldi Amerikan sefiri Mr. Şarl Şeril dün Ankara'datt sehrimize gelm« tir. Bursa Ticaret odası reîsliği Bursa (Hu.) Intihabatı yapılan Ticaret odamızm ri> 3»tine ssbık meboslardan fabrikator Osman Nuri Bey seçilmiştir. Musa : EM«Î 1 .23 2,7 • Vasati ıs j 17.13: 5,3fi 7,î0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog