Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansîklopedisi üncü cüzii bugün çıkti 24 VI V Dokuzuncu sene: No. 3131 İSTANBUL CAĞALOGLU Telgni n mektnp adresi: Cumhariyet, İBtanbol Posta kutusu: îstanbnl Ko 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrtr mudftru: 2323«, tdare müdüru: 22365, Matbaa. 20472 îlân sahlfelerimfas herkese açıktır. Cumhuriyetfte neşrettirflecek Oânlar için doğmdan âoğruya idarehanemi e dahi müracaat olunabüir. umhunyet Maarifte yeni Tebeddülât mı? •V ^^~ ^ 22 Kânunusani 933 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kafüphaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. V*••ipııııvııııııııııııııııııııııvıif ı ı ı n ı ı ı ı nTr Gazi Hz. nin Balıkesir'deki Tetkikatları ...,.........,.,„„,„,,, ıiTirııtıtfiııiMiMiıifiiMinıııtiTfiuifiııııııııınilHlllf HIIIIIIUMTinflltllllMIIMIHIlnniinnillllllliIII lllllimilIIIIHIHIIIliHlilllflll . m flâç fiatları Çok pahalı Hasta ohnağa gehniyecek, çünkfi tedavi müskül, çiinkü ecza fiatlan hav Mİalan yakacak kadar pahalı. Kendi dairerrrize ait ufak tefek reçe» teler yapıldıkça eczaneye ödenen parayı tnemleketin ve halkın ikSsadî seviyesile karşılastırarak sonsuz teessâr hisletfle müteessir oluyoruz. tnsan hali baaınız ağnyor, raideniz bnlanıyor, barsaklannız bozulmuş bulunuyor. Doktora gidiyorsunuz: Muayene, reçete ve rejfim. Bunlann hepsi iyi de işrâ flâca taaUuk eden kısmı feci. Reçetdere ••• ^atî 2 0 0 kamf ödenmek lâzun geldiğini söyUyebiliriz. Eğer hasta ya reçetesini fiç dört defa tekrarlamak veya beş alb defa değiştirmek lâzım gelse baska bir felâketle karsı karsıyadır: Eczanelere Sdenmek icap eden para doğrusu ba Bamanda her aflenin hara degildir. Şîmdiki ahval ve şerait içinde bîr çok İnsanlan hastalıklardan riyade reçete|er ve eczaneler korkutsa yeridir. DeUik a, hasta olmağa gelmiyecek, aman jbflhassa buna dîkkat ebneU. Çünkü arfcasında reçetefleeczane var!... Şaka bertaraf, malumdar ki, esasen lcimse hasta olmak îstetnez. Hastalık ^nsanlann farkında olmıyarak uğradıklan belâlardandır. Ba belâya uğrryan |nsanlann kiminin gözüne diinya zından (Dİar, kiınininse ölüp yok olmak ihtimali gözlerini korkutur. O zaman aman jdoktor, aman flâç, tabiî bir feryat olur. |Ancak î* reçetenin yaphnlmasi safha^ma intikal ettiği zamandır ki bir çok fRÜeler için çok a a bir şafak atmış buhınar: Şa ilâç, ba flâç, iHc masraf yejjrimu 3 7 5 kurus. , O kadar değü ki. Hastahk geçrni • ^ror, ağnlar yeni şekfller arzediyor. Arnan doktor, aman ilâç. Yeni reçeleler: Ba defa da hacap 4 5 0 kurofl H*tla tragün bira* rahst etti gîbi t n u gözâ kör olsan bir de arka yanla* nnda ağnlar peyda oldu. Aman dok* tor, aman ilâç. Bu defaki yekân 2 6 0 kurus. AUah etmesin de evle eczane arastn* ida daimî bir gidiş gelif mecburiyeti hasü olmasm. Çünkü vasatî tediye mecburiyeti en aşağı 200 kuruştor! Biman uhdesinden nasıl gelinebflir? Kendi muhitimize ait her reçete yapıhşmın neticesinden haberdar oldnkça herkesin bu yükii nasıl kaldırabüeceğini hayretle düşünür ve cidden müteessir oluruz. Onun için en kestirme çare e» ğer mümkünse • hasta obnamağa çalısmaktan ibaret olacaktır. Bunu tatbike imkân bulunsaydı kapı kapı bütün memleket halkını dolaşarak onlara ba yolda talimat vermek cidden fazla bir külfet sayıhnazdı. Bunım tatbfln tama» men mömldin olmadığma ve olmıyacağma göre gördiiğümüz vaziyet v e manzara 9e şu hakikati kabul etraek lüzumuna kani bulunuyoruz: Bizde şimdi insanlan hastalıklar kadar ecza pahahlıklan da öldürmekte olacaktır. Yaphrabildiğiniz reçetenin fazla pahafılığı öldürücüdür. Reçetelerini yaphrmaktan âciz kalanlann halini ise tarife hacet yok, ono hepinaiz bütün acılıklarile ve bütün acı neticelerile tasavvur edebiliriz. Bereket versin hayat kendi varnğım müdafaada hekimden ve ilâçtan daha kovvetli ve hakikatte en kuvvetli an* eurdur!... Ancak hekimle ilâç bir taraftan bir teseili, bir taraftan ısbraplan azahmağa ve kualtmağa hâdim ve nihayet Dçüncii bir taraf olarak ta hayabn vaktinden evvel zevaline mâni olmak rollerini üzerlerine almış unsurlardır. Hayatın en feci felsefesi ölümden korkuda oldu?u için başı agnyan Iıer insanm etrafında tutunacak bir şey araması tabiidir. Fakirin bu en yüksek tabiî ihtryacmdan mahrum kalabilmesindeki fecaat hakikaten duşanâbnege değer bir felâkettir. Üâçlar niçin ba kadar pahahdır? Biz esya fiatlan arasındaki mantıki ve zarurî teselsülü bOmekle beraber Bâç fiatlannm simdiklnden daha asagı mdirihnesinin bütün bütfin gayrimün)kün olduğuna kani olanlardan da degiliz. Eczaneleri tahdit etm«^cliğimizm tnaksadı elbette ortada kalacak mabdut eczaneler lehine bir nevi inhisar te«is etmek değfldir. İHc iş olarak vazi yetten ba suretle istifade edenler olup olmadığınm mütemadi kontrolu lâsimdır. öyleleri varsa yapılacak rnuaneleler yok degildir. Dahüde eczacıhk sanayünî himaye etmek fikrimizin bunda az çok dahli varsa fakir halkın en mübrim ihtiyae* lan lehine olarak bu himayede müba Kredi Bankası ve Sanayî |Balıkesir'liler Gazi*yij Ofisi teşekkül ediyor! Müsteşarhğa Cevat Beyin heyecanla karşıladılar ~^^~ • • ~^^^^*~ ^^^^^F' ^^^^^^"^ ~^^^^^^~ ^^H IIIIMllllllllllllllllUHtllllllllllllltlfllllllllllllltlllMIIIIIIIIIIIItlllllltlllllllllltblllllllllllllifllllitltllllllllllllllllllillMflllllllMHIl'llllltllltlUIIIIİIIMItlllMtlllllllilllltllllllltriirfttT ınayi ve Maadin Bankasînîn bu yeni getirileceği söyleniyor Maarîf Müsteşan Salih Zek* Bey bayrara t a tUmi geçirmek üzere Anfcara' daa şehrimize geknistir. Bugünlerde, Maarif erkânj arasmda bazı tebeddüller oJa* eağmdanbahse dilmekSedir. Bu> meyanda Muatesar Salih 2 e k î teşekküllere devri için faaliyete geçildi Devir muamelesi 14 şubatta bitecek Kanunu mahsoso macibince Sanayi ve Maadin Bankasmı Sanayi Kredi mues sesesüe Sanayi Ofuine devredecek olan heyet; dünden itibaren, Sanayi ve Maadin Bankası merkezinde mesaîsine başiamısttr. Devir beyeti Tiearet Modirî ısnumisi Naki, yeni tesekkSI eden Sanayi Kredî möessesesi Umumî mudârlâğune ve Sanayi Oftsi Umnm mSdSr vekâletine tayin edüen Sanayi ve Maadin Bankası Müdürii Sadettin ve Maliye Vekâleti namma da Unmm Mohasebe müdüru Faik Bevlerden teşekkül etmektedir. Bu heyete devir veren ve devir alan kunnlar müdürleri de istirak etmektedîrler» Maliye Vekâleti nmum muhasebe müdürü Faik Bey, bazı malî işler için evvelki gnn Paris'e gittiği için, dön, te> lefonla Maliye Vekâletine müracaat edilerek devir heveti baska bir marahhas gonderütnesi rtca ediraııştır. Sanayi Bankası Uımım müdürü Sa • dettin Bey dün ba mes'eleler hakkmda bir mubaııbiıuize şa izahab vennişbrt c Sanayi ve Maadin Bankasmın Kredi Bankaama ve Sanayi Oftsroe devir moameleai yapıbnak üzeredir. Devir ifâ, kanon macniaes 14 şabata ka « |Gazi Hz. harsî ehemmiyeti olan Külı Itür köyü hakkında tetkikat yaptılarl Balıkesh* 21 (Hususî) Reisicum [ ler. Her yer bayraklarla süslü geçehur Hz. geceyi Yeniköy istasyonunda ceği yollar kendini görmek için yağtrende gecirdiler. Saat 5 te kadın, ermur altında bekliyen halkla hıncahınç kek binlerce halkın alkışlan arasmda doludur. Bahkesr'e geldOer. Istasyon cfvan ve yollar halk 3e dolu idi. Gazi Hz. yaya olarak ve «Yasa, Bahkesir 21 ( A . A . ) Reisicumhur hoş geldin» diye bağıran halkı selâmHz. sırasile Vilâyeti, Kolordu Kumanhyarak oturmalanna tahsis edîlen Vali danlığmı C. H. F. nı, Belediyeyi zikonağına geldfler. yaret ettiler. Vilâyetin umumî vaziyeti Yoüarda «merhaba, nasılsınız» diye hakkında Vali Beyden izahat aldılar. halkın hatınnı soruyor, sürekli allaşBu izahata nazaran bu sene raahsul Iarla ve «sağ ol» seslerile karşüanıyorçok iyidir. Ziraat Bankasuun buğday lardı. Gazî Hz. konakta biraz dinlensatm almasından çîftçilerimizin istifadikten sonra Vilâyet ve Belediye, Kodesi büyük olmustur. lordu ve Halk Fırkasmı ziyarete gitti( Mdbadı 2 incı sahifede ) 6azi Hz. nin Balıkesir'de ziyaret ve tetkikatları 4alih Zeki Bep. Kredi Bankasına müdür >e Sanayi Oflsine müdür vekill tayin edllen Sadettin B. dar flcmal edflmiş olacaktır. Maamafih devir moâmeletmin ba tarihten evvel bitirnmesi de pek mabtetneldir. Devir biter bitınez tatbik ve icra faaliyeti basIıyacaktv. Maamafm, sarasmi kaydetmek ikb* • za eder ki ba is bir tasfiye mahiyetinde degildir. Sanayi ve Maadin Bankasının bütün mevcudat ve vetaiti yeniden te • sekköl etmekte olan Sanayi Kredi mü essesesüe Sanayi Ofuine devir ve taksim eduecektir. Bu mevcudat üriye bo( Mabadi 6 tncı sahifede ) Beyia ahvali »'hıilvesinden dolayı iatifa edeceği v e yerıne Almanya' daki talefce müfettisi Cevat Beym tayin oiunacağı haiber verilmekte dir. Bundan baska Galatasaray liseai müdüıü Fethi Beyin d e muallnnlikte bırakılarak Galatasaray lise • sme orta tedrisat umum müdürü Fuat ve orta tedrisat umum müdürlüğüne de mufettişi umumilerden Tevfik veya Ankara Gazi Ensthüsü müdürü Hasan Ali Beylerden biri • nin tayini mevzuu bahsilmaktadır. Lenin'in ölüm günü Dr. Kenan B. irsiyetin başta geldiğini, hastalığın sari olamiyacağınî söylüyor Kanser sarımı, ırsımı ^» • JS. • ^ ^ ^ ^ 933 guzellik kraliçeliği Bayramın ikinci günü yapılacak seçme müsabakesîna bütün güzeüer girecek Dün Rus Kosoloshane «Müessesemi Kanser sinde ihtifal yapıldı Mücadcle Teşküâtına Dün, methar Ros ihtüâlcisi ve Boljevizm rejnmnm vazn Lenin'in ölümüAmade tutuyoııım.» nân yıldonümSne tesadfif ediyordu. 1924 senesinde olen Lenin'i Sovyet Rusya'nm kaybettiğinin dokuzuncu yıh bütün Rosya'da matemli hatıralarla geçirilmistir. Ba müna«ebetle şehrtmizde bulunan Rus kolonisi dün Sovyet konsoloshanesinde toplannuslardır. Bu toplantıda başkonsolos tarahndan Lenin hakkında bir konferans verümiştir. Bir müddettenberi mezunen mem leketinde bulunmakta olan Rus sefiri Suriç Yoldaş bugün sehrimize gelecek ve buradan Ankara'ya gidecektir. Surîç Yoldaş bugün geliyor Sıhhiye Vekili teftiş Seyahatine çıkıyor Ankara 21 (Telefonla) Sm • hrye Vekili hafta içinde Garp vilâyetlerinde bir teftiş seyahatine çı kacaktır. Vekil bey Manisa, Bahke •ir ve Izmir'e d e ugnyacaktır. Tifüs yok! Evvelki gün Konya vapurile gelen iki lekelitıumma musabı meydana çdcanlmıştır. Cerrahpasa hastanesiToto VayMberg 44 Melahat Hanım BagGn gazelmc mSsabakannza istirak edenlerden Melâhat Hanmun resimle* tnu dercedıyoriBa Voto Vaytmberg 44 Melahat Hanımın boy reami girmek istiyen hanımlar, her gün saat ondan altıya kadar idarehanemize mSraeaatle kaydolunabilirler. Büvasıta ve telefonla ve tahriren kaydedilmek te mumkündür. Telefon numarası 22365 tir. Bu suretle müsabakaya girmek istiyenlerin kendilerine davetiye gönderümek üzere adreslerini sarahaten yazmalan ve yazdırmalan rica olunur. n e yatırıiafi hastalardan Ali ölmüstür. Dün bu hususta kendisinden izahat istiyen bir muharricimize Sıh hiye müdürü Ali Rıza Bey deroiş tir ki: « İki hummalıdan birisi ölmüştür, diğeri Cerrahpasa'da tedavi ediliyor. Lâzimgeien tertibat alın mıs, vapur da temizlenmisti. Şehirde hiç bir hastahk yoktur.» Kanser hakkında operatör Cemil Paşanın bir konferansını ve müderris Hamdi Suat Beyin de bir yazuını nesretmistik. Cemil Pasa bu müthis âfetin irsî değil, sari olduğunu, kestirme tedavisinîn daima ameliyat olacağuıı söylüyor, Hamdi Suat Bey ise sari olmadığını, uriann hastalanmasile m e y dana geldiğini yazıyordu. Dün de rontgen ve radyum mütehassısı Dr. Kenan Hasan Beyden bir mektup aldık. Mütehassısın yazısı şayanı dikkat olduğu için aynen dercediyoruz: «Kanserin sebeplerini üç noktadan mütalea edebiliriz: 1 Kanserin teşekkülünde irsiyet en başta gelir. Profsör Weinberg ve Oeleman'in bir çok istatistiklerile kan . ser vekayüne ekseriyetle familir tesa düf olunduğu anlaşılmıstır. Slye, Maud, { Leo Loeb ve Opitz beyaz sıçanlar üzerinde yaptıklan binlerce tecrübelerle irsiyeti isbat etmişlerdir. Bu zevatı muh tereme bunu insanlarda da görmüslerdir. 2 Haricî tesir kanserin teşekkü • lünde mühim esbaptandır. Bir çok a ve radyom mOtchassısı Dcirtor Kenan Hasan Bey melelerde müşahede olunduğu veçhile bazı san'atlar kanserin meydan bulmasına âmil oluyor. Volkmann zamanm • danberi malum ve en son Alesandre Seotte'in istatistiği, parafin ile ugraşan amelelerde kanser vekayii zuhur ettiğini göstermistir. Opitz ve bir çok müellifler fare, sıçan ve kobaylar üzerinde (.Mabadi 4 uncv. sahifede) Seçme mOsabakası Bayramın ikinci gönü Seçme mSsabakası bayramın ikinci günü yapılacak ve buna müsabakamıza giren ve daha girecek olan bütün güzeller istirak edecektir. Seçme mosabakasmın yapılacagı danslı çayda bulunmak istiyenler için davetiyeye ihtiyaç yoktur. Arzu edenler gelebilir. Davetiye yahuz müsabakaya giren guzellere gönderilecektir. Seçme musabakasının tafsilfttı 1 Ilk seçme müsabakası bayra mın ikinci cumartesi günü Maksim'dc verilecek bir danslı çayda yapılacaktır. 2 Resimleri gazetede intişar eden veya resmini nesrettirmeden müsabakaya girecek olan hanımlar, bu danslı çaya geleceklerdir. 3 Danslı çayda hazır bulunan ze(Mabadi 5 inci sahifede) Hulâsa ilâç pahalılığına karsı koymak için simdilik iki çare var: 1: Hasta olmamağa çahsmak, 2 : tlâçlan pahalı kılan âmüleri ortadan kaldırmak! Biz bir taraftan hasta olmamak için disimizi sıkalım, fakat diğer taraftan da fu ilâçlann müthis pahalılıgını giderecek tedbirler üzerinde var kuvvetimizle çalışalım. Tarih Cemiyetinde Ankara 21 (Telefonla) Gazi Terbiye Enistitüsü muallimlerinden Saffet Bey Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti aza hğma seçilmistir. MOsabakaya resim neşrettirmeden girmek mumkündür Müsabakaya resim nesrettirmeden lâğaya düsmemekte tereddüt edecek kimse bulunamaz. Ecza pahalılıgı Hhalâtm tahdidi fle alâkadar mı? Eğer bu tedbirin bu is üzerinde dahi her hangi derecede bir tesiri varsa üâçlara ait tahdidatı bilkülliye refetmekte tereddüde elbette mahal gormeyiz. Çünkü ilâç memlekete ancak sarfolunacagı kadar gelir, ve o kadarmın gebnesi ise hayati bir zarurettir. Dahıliye Vekâleti Müsteşarlığı Ankara 21 (Telefonla) Vilâ yetler idaresi umum müdürü Sabri B«yjn müsteşarlığa tayin oiunacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. IHIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinCIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIinillMIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlllllMIIMIIIIIMIIIIIIIIIlllllllinilllPIIIIMIMIIM istiklâl mahkemesi mahkumlarına maaş Ankara 2 0 Divanı ali ve istiklâl maımemesı mahkumlanndan maaş tahsis edilmek üzere henüz müracaat eden yoktur. Bunlardan maas istihkakı olanlâr evvelâ aH olduklan Vekâletlere müracaatle muamelelermi ikmal ettirip Muhassasatı Zatiyeye müracaat ede • ceklerdir. YUNUS' NADİ Soy adın ne be? Soysuz! Desene akraba imisiz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog