Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cdzii bugün çıkti 24 Dokuzuncu sene: No. 3129 mmmınniıııımııtnnnıııiHinnınııııııııııııııııııııınııınınıiımıınnMtııııııınnuHitnnıınıni Reisicumhur Hz. nin Dünkü Tetkikatları 2 tifüs vak'ası Borçlar mes'elesi Evvelki gun sehrimize gelen Konya •apurundan çıkan iki yolcudan süphelenilmis ve Topane belediye tababeb* tarafmdan Cerrahpasa hastanesme sev • kedflmistir. Dün Cerrahpaşa'da yapılan muayenede yolcularm lekeli hümmaya tatulmuş olduklan anlaşılmıstır. Hastalarm isimleri Ali ve Hüseyin'dir, ikisi de hastanede tedavi altmdadır. Sthhat Müdürlüğü derhal mes'eleye vaayet etmistir. Vak'adan Vekâlet haberdar edümis ve Konya vapurunun dezenfeksiyonu için emir verilmistir. Hastalığm bulaşmasma meydan ver • memek için limanımızda bulunan bflumum vapurlarm temizlenmesme karar verumiştir. Hastalardan Ali dün ölmöştfir, Hüseyn'in de hayatmdan ümit kesilmistir. İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ye mektnp adresl: Cumhurfyet, tstenbul Posta Jratusn: tstanbul, No 346 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir müdurü: 23236, tdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 nân sahifelerimiz berkese açıktır. Cumhnriyetfte neşrettirllecek ilânlar için dogrndan dofruya idarehanemize dahi muracaat olnnabilir. umhuri Kayaf Ansiklopedisi Boyük bir kütuphaneyi bfr Cuma 20 Kânunusani 933i arada evinize gefiren en faydafı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. ı<ıııuıııiiiıııııııuıımııııımııtıımımııııınııiH! Gazi Hz. Çekirge'de asrî kaplıcayı Lîmandaki bütün gemiler İkinci Hoover Roosvelt ve İpekîş fabrîkasını gezdiler dezenfekte edilecek mülâkatı bugün olacak! Ecnebiye böylemi Gazi Hz. İpekişin faaliyeİki Reisicumhur tahdidi teslihat ve Muamele olunur? ÇinJapon işlerini de görüşecekler tinden memnun kaldılar Sual bîzim değfl, Fransız Âyan mecfisi azasından Mr. Antoine Borel'indir, ve hhap ettiği içtimaî heyet te Fransız'lardan ibarettir. Bu zat ahiren Paris'te çıkan Le Journal gazetesinde bir makale nesrederek jecnebi seyyahlannın Fransa'ya temin etlikleri biiyiik servetlere nazaran ken düerinin ba nisbette hüsnü muamele gorüp gormediklerini tetkik ediyor. Zaten buhran hasebile ba ecnebi seyyahlan fti Fransa'da dahi azalnustır. Eger ba •zalış bir de ecnebi sevyahlarma hüsOÜ muamele etmemekle artarsa vaziyet tabiî daha çok fena olacaktır. Mr. Antoine Borel'e gore Fransa'ya mfl yarlarla ecnebi parası getiren ecnebi •eyyahlarmm azalmaaı degil, ancak fartması lâzımdır. Fransa'ran ecnebi seyyahlanna karsı muamelesi, hosasfle bunlan daha iHr gefislermde karşılaması tarn nasıldır? tste Mr. Antoine Borel biraz yukarda zikrettiğimiz makalesinde bu mes'eleyi tetkik ediyor. Vâsd ol3uğu netice hiç te FransızHann hoslarma gidecek sekiide değildir. Meğer Fransa'da ecnebiler mScavir ve mumasfl memleketlere nisbetle fena, Mr. Anfoine BoreFe gore gayet fena ahval ve aerait içinde karşüarurlarnnş. Büyük Reis askerî hastanede yeni bir atom modeli kâşifinin izahatını dinledi Celâl B. mühim Temaslarda bulundu Bursa 19 (Telefonla) Bana bayram günlerinl yasamakta devam edi • yor. Şehir sevinç içmdedir, haDc, bO • hassa gençler, Büyük GazTyi gormek Bzere koşklerinm etrafuu, ztyarete çdc • tıklan zaman sokaklan doldurmaktadır. Reisicumhur Hz. bugün saat 13 ba • çukta dairelerinden ayrdarak BursaÇeIrirge yolu üzerinde yeni yapıhmş re henüz suyu gelmemis olan modern kapbcayı gezmisler, binanm bütün aksammı banyo ve istirahat yerlermi gorerek izahat ve malâmat almıslardır. Testsat çok yeni ve güzeldir. Sonra otomobiüe Ipekiş dokuma fabrikasma gittiler, burada fabrikanm heinen bütün dairelermi dolasarak nasıl çahsıldığmı yakmdan gördüler. Fab • rikanm müdurü ve mütehassulan, ta • rafından verflen izahafa alâka ile din • ledüer. Müdürlük odasmda bir muddet dmlendüer ve ba sırada gerek refakat lerinde bulunan Iktuat Vekifi Celâl Beyefendi, gerek fabrika müdurü Resat Beyler fabrikanm koruhısandanberi vapbgı isler, geçirdiği tekâmüller, sa • ny teskflatı, amele vaziyeti üzerinde görBstSler. Baslangıçta ecnebi mutehassnlar da çalısfaran fabrika bugün hepsi Turk olan genç ve çok degerli mutehassnlarm eEndedir. Isçuer, Bursa'lıdn • lar. Ve daha is kanuna çıkmamıs ol • masma regmen gande sekiz saat çalışmaktadırlar. Ipekis kamaşlan ağuiaş • •r ^^"^ ^^^^" Kırtasiyecilik Teşkil edilen tâli ko misyon dün toplandı Ankara 19 (Telefonla) Dairelerde muamelâtı sadeleştirmek ve kırtasiyecfliği kaldırmak icin teskil olunan tâli komisyon Vilâyetler Umum Müdurü Sabri Beykı riyaseti albnda toplanarak evrakm nasıl gidip geleceğine, dosya lann nasıl tutulacagma, evrakın masalarda ne kadar muddet kalacagma dair hazırlanan projeyi tetkik etmistir. Içtimalara devam olunacaktır. ipekiş fabrikasında Evvelâ Fransu gümrük binalari ko16 sevlermis. Yıîlarca badana gormetnis, kinadan mahram binalar. Mefrojpatlan da ovîesine. Yolcularm otnrabi • iecekleri tahta kanapeler. Memurlarm fizerinde çalıştıklan kaba saba, toz topfrak içinde masalar. Bir iki kmk çarpık •andalye. Hele memurlarm kıyafetleri luç yerinde değflmis. Arkaya doğrn ba«Idığı içm on tarafı havaya kalkmış fcir keoi, bîr kaç düğmesi yartm yama!ak flfldî, diğerleri kapılıp koyuverihmf bir setre, Hç be» ^ündenberi onutulmaş tırasla cehennemî bir çehre. » Ifa olonan vazifeye sreTince memaran abus bir suratla karşJıyarak ve fcazan tersliyerek karsılaması seklinde fapilan ba vazife Mr. Antoine BoreFe gore her ecnebivi Fransa'ya geldiğin J3en ve geleceğinden pesinmn edecek ^ekflde ifa olunmaktadır. Ozerlerinde *engi ucmus belki on ydlık bir Framn bayraşh saüanan gümrük ve polîs da • irelerini ba suretle izah ederken Mr. Antoine Borel sanki hep ve her sabrda, aerlevha ittihaz ettiğimiz suafi irat ve tekrar ediyor gibidir. Bana mukabil Fransiz Âyan azasî ttal^anTarm, îsviere'lilerm ve Alman'larm gumruk ve polis moamelelerini de goz3en geçirerek ecnebiierin ba memleketterde nasıl karşılandıklanm anlabyor: Bu üç memleketrâ her ucunde gumrufc ve polis daireleri tertemizdir, hepsmm Szerlerinde mensup olduklan memle lcetin srürel ve yepyeni bayraklan sallanır. Darreler vüze gülen bir intizamla her yolcoya hüsnü kabul eder. Me • marlarrountazamgiyinmisler ve herkese nezaketle mesbu bir dddîyetle muamele etmeği kendüerme hareket düstaru ittihaz evlem'slerdir, ve saire ve saire... BHnassa bu mukayeseden sonra Mr. Borel'm makaiesmden yakanbi soa! Fransa'ya tevcOı olunmos bir hitap veya îtap seklinde kovvetle adeta fıskmyor. Mr. Borel bu ihmaiden dolavı Fran«x memurlarmı değü, onlara celd duzen vermiven hukâmetleri mes'ui tutayor, ve netice olarak bütün bu nlerm biraz himmetle dâzelebüeceînni ifade eylfverek nezaretlprin ehemmfyetle nazan d3fk8t'«^mi celbediyor. Fransa'da çıkan bir gazetede Fran sa'va ah olarak yazılan bir mes'elevi Tîirk okuyuculanna bu kadar tafsîlâtla an1ahn??a çalısmaktaki hikmete ge^mce o bizim Fransa icfn bir Fransn Âyan mec'îsî azasî tarafmdan ortaya ba kadar sıddetle bir tenkit konuimas olmasma iît hayretimizden ileri gelmektedir. Biz defalarla Fransa'ya gidip geldik. Mr. Antoîne Borel'm sikâvet ettiği islerden belki binaya ve kılık kıyafete ah ba zı hakikztler vardır ama ecnebiye muamele hususunda Fransızian hassaten fena harpket eder insanlar halinde gormed>k. Bnıtkaları belki daha nazîk olabilirler, fakat Fransıziardan da brade daha zivade babacan olmak haürası kalmıshr. Hariciye Vekili Böyök Reisin ipekiş'e iltifatları Cenevre'ye gidiyor Reisicumhur Hazretleri aynlırken fabrikanm anket defterine şu câmleyi yazdılar: « ipekiş fabrikasında gordâkle • rhnden çok sevmç daydum.» Gazi Hazretlermin fabrikayı ziyaretleri fflme a • hnmıstır. Gazi Hazretleri Ipekis'ten sonra Çekirge'de askerî hastaneyi ziyaret etti ler. Hastahanenin muhtelif dairelermi (Mabadi 5 inci sahifede) ^^^^^ ^^^*~^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^r ^^BJ ReStcamhur Hz. de BctfOekit Paşanın bir arada alınmış bir remfmleri tmp guzellestiren modern tesisab Balkan memleketlernıde eşi buhmmıyan ve Avmpa'nm belli başlı dokuma merkezlerinden pek azında bulunan îsleri ve mükememl bir derecededir. Ankara 19 (Telefonla) HariVekiK Tevf îk Rü?4ü Bey önu mfizdeki hafta zarfında tahdidi teslihat konferansına iştirak etmek üzere Cenevre'ye gidecektir. f NewYork U (A. A.) M. Roosevelt yannki cuma sabahı saat 11 de Beyaz Saray'da M. Hovver'e mulâkj olacaktır. M. Roosevelt'in bagün Washington'a geimesi bekleniliyor. Musarunileyh orada demokrat liderlerle görü fecekftir. Neler göruşül* cek? Wa*hingtoa, 19 (A. A.) En zâyade salâhiyettar maha * filin istibbara rma gore M. Hoover, M. Rooae Mr Hoover Mr RooeeveR velt ile yapacağı mülâkat esnasın medyunlann acilen borçlarmdan da yalnız Harp Borçları, te«lihat ve tenzilât yapılmasmı Utemelerme ctfaanı alâkadar eden iktısat m e s V mü&aade bahsolacak bir e*as bulabilelerini değil ayni zamanda ÇinJaleceklerfni ömH etmektedirler.' pon ibtilâiını da müzakere etmek Musarunileyh ima ba vasına 3e tasavvucundadır. cthan flrtısat konferansınm inikadT* nı teari ed'eceklerini ümît ediyorlar. Mülâkatın sebebi ve mukadder Ayni gazete, Hariciye nezaretînm neticen Washington hükumetince dînlenilNewYork 19 (A.A.) Herald Tribun gazetesine nazaran M. Hoo mesi kabul edildiği takdirde Ingiltere'nin mutalebatmı serde haztr ver ile M. Roosevelt Harp Borçları oldugunu beyan etmekte bulundu ~ mes'elesinin acilen ve vakit kaybegunu ilâve ediyor. dilmeksizin halledilmesi lüzumun M. Hoover'e göre cihanda iktısada mutabık kalmıslardır. İki reis 15 IMabadi 2 inci sahifede) kânumıevvel takvitini ödemiş olan ((Kâf Başvekilin bayram tatili ~^^^~ lîsmet Pş.nın Bayram tatilini Antalyal |ve havalisinde geçireceği anlaşılıyor Başvekilimizin azimet veya avdette ve Afyonka| rahisar'da Gazi Hz. ile mülâkatı muhtemeldirı Ankara: 19 (Telefonla) Bafvekilimizin bayram taitilini Antalya istikametinde bir seyahatle geçireceği anlafdıyor. Müşarünileyh Afyonkarahisan'n • dan tonra Burdar ve tsparta*yı ziyaret edecek ve Antatyctya inecek ve orada kısa bir ikametten tonra Ankara'ya avdet eyliyecektir. Başvekil bu saretle ııınııııııııııııııııııııı Şevket Süreyya Beyin Ağa • oğlu Ahmet Beyin (Cevaba cevap!) sernameli makalelerine mukabil yazdığı cevaplan yartn neşre başlıyoruz. Şevket Süreyya Beyin ilk yaztsının serlevhan (Kâfir ve Bolşevik) tir. Resim neşrettirmeden de ir ve Bolşevik» müsabakaya girilebilir ^ Seçme nıüsabakası hakkinda tafsilât J Nazariyat ... «Zabıtai Belediye talimatnamesi» nin 222 inci maddesi: bayram günlerini ayni zamanda memleketin bir kısmtna ait ehemmiyetli tetkiklerle mahmul bir seyahatle geçirmiş olacaktır. Bu seyahatte Ismet Pş. Hz. nin ya azimet, ya avdette Gazi Hazretlerine mülâki olması, ve ba mülâkahn Afyonkarahi»ar*da vaka bulmast ihtimal dahilin dedir. kadar fazla ecnebi seyyahı gelmesinin millî iktısatta büyük bir rolü olacağı hakikatmden ibarettir, ve bîlmiyonız kaçmcı defa olarak bir daha tekrar edelim ki biz biraz himmetle Türidye'mizm simdiki haricî ticaretine muadO bir parayı yalnız memleketimize gelecek ecnebi seyyahlanndan çıkarabiliriz. Bugün Akdeniz'de üç yüz bu kadar Tramatlantik insan (ecnebi seyyahı) yüklu olarak muhtelif memleketlerin müteaddit limanlarma uğramakla meşguldür. Bunlarm içmden îstanbul'a ancak üç dört kabadayısımn uğnyabileceği anlaşılıyor: Liman masarifimiz ta • hammül olunamıyacak kadar çok, pasaport ve saire müskülâtımız ise hadden asgm da onun için! Fransa'da belki fena muamele goruluyor ama bizim semtimize uğranılamıyor! Ftkra 1 Çimenler üzerinde yürümek, çiçek tarhlartna ve ağaçlıklar arattna girmek, yol hudutlartnı tecavüz etmek, da varlardan, parmakhklardan, çitlerden atlamak, yol haficinde gezmek, Fıkra 3 Birinci hkrada go». terilen mahallerde köpek veya haycanatt ehliye ve beytiye balundurmak ve bu mahallere hayvanlar tarafmdan hatar verdir mek mejnngdwr. ** fotv y 43 Melda Hanım 43 Melda Hanımm Bugün güzeink müsabakamıza iştirak boy resuu edenlerden Melda Hannnm resimlermi Fotografilermi bastırmadan müsabakadercediyoraz. ya girmek istiyen hanımlar, tahriren muracaat ettüderi takdirde, adreslerini de yazmalıdırlar ki kendüerine seçroe musabakast için davetiy* göndermek îmkânını buialım. Dün de yazdığtmız ozere, vaka bu • lan müteaddit müracaatler karsısmda, Ba mSnasebetle müsabaka şeraitini bir daha yazıyoruc: Turkiye tebaası, güxeDik müsabakarraza resim neşrettirhiç evlenmemiş, 16 ilâ 25 yasmda ve meden girebflmek esasını kabal ettik. namuslu ohnak (nişanlılar müsabakaya Binaenaleyh resimlerinin ve isunlerinin girebilirler.) nesrini istemiyen hanımlar da müsabakaya girebflirler. Bunun için, yalnız, idaremize müracaaüe kaydedilmek lâ • znndır. Idare müdürümüz, cumadan maada, her gün saat ondan altıya kadar Müsabakaya giren veya girmek İBOV yen hanımlardan ve aileleri efradından resim neşrettirmeden müsabakaya girLutfen sahifeyi çevirinta 1 mek istiyen hanımlan kaydetmektedir. öjrle de olsa gene bîze ne ? Diyebillr slniz. Hayır, orası oyle değil de, Fransa gibi ecnebi seyyahmdan boğulacak halde bulunan bir memleketm bunlan kendi • tÜM daha zîyade celbedebîlmek içtn gosterdigi ba telâsı siz de bizim gibi şasılacak bir derecede bulmaz mısuuz? Acaba ba husasta bizim düşüncelerimiz Te endiselerimiz yok mudur, ve olmamah mıdır? Biz memleketimize gelen ecnebOerin tâbi tutulduklan muamele • lerle asla mokayyet ve meşgol değiliz. Buna ihtiyacnnız ım yok, yoksa o husasta her seyimiz tamam denilecek kadar dortban mamur muyuz? Aranılsa ecnebilere karsı hüsnü muamele hususunda bizim de hiç olmazsa Fransa kadar tslaha muhtaç taraflanmız buhmabilir. Fakat bizim için daha ev • vel bilinecek bir esas vardtr ki o da hariçten memlekete mümkün olduğu Resim neşrettirmeden de müsabakaya girebilirsiniz Seçme mOsabakası hakkında tafsilât YUNUSNADl .. Ve tatbikatı!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog