Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

İŞ BANKASI KUMBARALARI Bayram geîiyor Çocuklaınıza iyi bir istikbal yapmak için güzel bir vesile , BONO alınnr sablır Mubadıl, gayrimubadil ve hazine. istanbul, Bahkpazan No. 55 Sarraf Malhas T e l : 23737 • Dr. Suleyman Şökrü Birincî »ımf mütelıaasn Çarfamba günlerî meccanen Babıali Anlrara e»AAps\ No. 60 Bir İş Kumbarası lîediye ecliııiz BAYRAM münasebtile Dr. A. KUTIEL Karaköy borekçi hrna «rasında 3 4 . Faydalı bir ilân 8 TAKSiTTE ANNELER ARTIK DÜŞÜNMEYİNİZ! Çocuklarınızı daha ucuz ve daha güzel giydireceksiniz! ipekiş çocuk elbiselerl ue yapmıya başladı Çocuk elbise ve rrianto ları, iç çamaşırları, şapkaları, çocuk eşarpları ve saire mantolar J.BEYKO istnabul Kürkçü Han Tel. 2 1685 Ankara'daki şubemizde fiatlarda büyuk tenzilât. 1 KURK eskisi gibi Mağazamızda satılmaktadır. Anadolu'da bir maden şirketinin isletme idaresinde hesap ve nakit işlerini idare et mek üzere muktedir bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Almanca ve fransızca lisanlanndan birine vâkıf ve hesap işlerinde mumaresesi mesbuk taliplerin çalıştıkları müesseselerden aldıklan vesika suretlerile beraber tercümei hallerîni, bir fotoğraf ve teklif mektubile birlikte (M N.) rumuzile Galata 1391 numaralı posta kutusu adresine gonderilmesi. Muhasip aranıyor | DAKTıLO ARANIYOR Fransızca ve bilhasaa Almancayı îyî tekellüm ve tercüme eder ve daktflo işlermden anlar bir hanıma ibHyaç vardır Galata'da Voyvoda caddesinde Agopyan Hanı altandaki Zumre zade A. Şakb T. Sanayii harbiye ve madeniye fabri kası yazıhanesine (56 1/2) arannda müracaat. İstanbul tJcaret müdürlüğünden: Rehin uzerine odünç para verenler hakkuıdaki nizamnameye tevfikan tna • as cüzdanı ve zîkıymet ecya üzerine o • dünç para vermek suretile icrayi san'at etmek üzere kendisme mezonîyet verflmit olan Veznecîler'de 63 numaralı y » zıhanede Akyuz Tahsîn ve Huseyîn Hüsnü kollektif sirketi bu kere müracaal le yazıbanesini kapatbğını beyan 3e tevdi eylediği teminatmm iadesmi talep ettiginden yukarda yazüı muameleden d o layı kendisile her ne snretle oluraa obim alâkan v« Oişikleri olanlann haklanm aramak üzere birer hafta fasıla Qe ya » pılmakta olan üç flândan itibaren Dç ay zarfında evrakı müsbitelerüe mezkâr şirkete ve icap ederse dairemize mSra caatleri ve bu müddetin hitammdan son ra mevcut teminat akçesinm iadesi cibetine sidileceğinden arbk bu baptaki taleplerin metmn olmıyacağı malum ol mak üzere nizamnamenin İ S ind maddesine tevfîkan keyflyet ilân olunur. Karaman asb'ye hukuk mahkemesm den: Karaman'm Gödet agmı kariyesindeo Abmet kızı Ayşe'nin kocan Karaman'm Fenari mahallesinden olup nalen 3ta metgâhı meçhul Ali oğlu Ahmet aleyhin de ikame eylediği bofanma davaırada müddeaaleybe ikametgâhı meçhnl ol duğundan tebligat icra edileraediği d • hetle muhakeme 291933 aalı gününe talik ednmiştir. Mezkâr günde müddeaaleyfa bîzzat gelmez veya bir vekfl göndermezse muhakemenin gıyabmda cereyan edeceği tebligat makamına karm ohnak üzere bermucibi karar üâo olunur. İstanbul asliye manketned 6 m a hukuk dairesinden: Kansı Bebice H. tarafından aieyhrae boçanma davası ikame olunan Şehremîni'nde SarayiçPnde Dutlubakkal sokağmda 52 numaralı hanede muklm terIikçi Nurettin Ef. ye mezkâr mabalden çıkıp bir semti meçhule gitmesi hase bfle dava arzuhali üânen tebliğ edü mis olduğundan tablokat günü olarak tayin olunan 202933 pazarte» taat 10 da mumaileyhm mezkâr gSn ve «a» atte tahkikat hâkimî huzunmda hazn bulunması kevfiveti ilân olunur. Sahlp ve Bafmuharriri Yunu» Nadt Umuml nttriyaU Uare eden Taa müdurü: Kemal SaUh ıv Heşrtyat Türk Cildiye v e zühreviye Dr. Ç i P R U T Beyoğlu, Asmalımesçit Atlas ha ^m 2 inct kat Tel. 4^353 hastalıkian miiteha«sısı VELUTiN V E L U T İ N NAİL N A İ L El, yüz ve dudak çatlakhklanndan kartulmak ve korunmak isterseniz hiç düşür.meyinız kollanınız. Tel. 44492 44025 Daktilo aramyor Bir ticarî müessese için almanca Usanma ve almanca stenoğrafiye ve turkçe Usanma bihakkin vâkıf ticartehanelerde çalısmış bir Türk hanımı aranıyor. Fransızcaya vâkıf olanlar tercflı edflecektir, Galata posta kutusu 1144 adresine tahriren müracaat edflmesi. Beyoğlu A h m a Noterliğine Efendim, Zevcim müteveffa Emrullahzade Al> Beyin vefat tarihine takaddüm eden 61931 tarihmde merkeri Galata'da Voyvoda caddesinde Danup hanmda ohnak üzere «Âcfl» Jsimli ve Emrullah zade Ali ve Arif Cemil unvanlı ve ts tanbul'da Süadiye'de hat boyunda 65 namarada ikamet eden Arif Cemil Bey fle zevcim muteveffa mumaneyh Ali Beyin aktettiği on bin (10,000) lira sermayeli kollektif şirket muteveffa zev cim Ali Bey tarafından bazı esbabı kanuniye dolaynile 238931 tarihinde feshedilerek keyfiyeti Beyoğlu alhncı Noterliğî vasıtasile 23 ağustos 931 tarib ve 5658 numaralı ihtarname ile mumafleyh Arif Cemil Beve haber vermis ve mes'eleyi bizce malum olan hakemlere tevdi etmis ve her iki taraf bn hakem usulünü kabul evledikleri elde mevcut vesaikle tesbk edilmistir. Braaenaleyh zevcimm hayatmda faaliyetine nihayet verilen mezkur şirket beni ve yavrulanmı hiç bh* zaman flzam edemiyeceğinîn ve 2 3 ağustos 931 ta rminden sonra mumaîleyh Arif Cemil Beyin mevzuubahs sirket nam ve he sabına yapmıs olduğu her nevi muamelât ve ukudat kanımen hükümsüz bulunacağımn fstanbul Cumhuriyet ve Vi lâyet ve Ankara'da resmî gazeteier ile îlânı suretile umuma iblâğmı ehemmi yetle rica ederim efendim. Beyoğlu tstiklâl caddesinde Papadopulo aparhmanınm 4 numaralı darre sinde mukhne ve muteveffa Emrullah xade M. Ali Bey zevcesi ve küçük Feruhan, Peruzan ve Sevim'in valdeleri Hatice Muzaifer Fiatlar evinizde yapacağınızdan daha ucuzdur! Kahvecilerin ve Gazînoculann nazan dikkallne H^Z eo Ucuz Bayramlıklarınızı Güzel 1 HI'NOISTAN; CEVÎZU Bayram Hediyelerinizi Yerli Mallar Pazarından alınız • Gata/a .Köfemen * • fr İMZASfNI BULAN.f\ y fct9AM/Y£ VER/UR «^ f Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, kadın çantası, kadın ve erkek çorapları, eldiven, şapka, kundura, ıtnyat ilâ... ilâ... Her ne isterseniz bulursunuz istanbul: Bahçekapı Beyoğla: istiklâl caddesi AMELÎ HAYAT TiCARET LİSESi | | istanbul kursları umuma mahsus ve meccanidir. Arzu edenlerinj mektep idaresine müracaatleri İSTEN06RAFİ DAKTİLO akikî Müdürlüğünden: Şubatın bidayetinde açılacak olan ikinci Doktor ibrahim Osman TEŞViKiYE SAĞLIK EVi Nışantaşı Çınar sokak No. 3 8 (15 inci mektep yanında) Her türlü tedavi ve istirahat vasıtalanna malik en asri konîorlar ile tesisan havi, memleketin en ucuz hastanesidir. l> Yeni Türk kodeksine göre yapılmış < l Tatlı Badem Yağı Her ecza deposunda satılır. Yapan eczacı Celâl Adil Umumî satış yeri Bahçekapı "Emek,, ecza deposudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog