Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

i l â ç l a r ı n ı z ı £ 5 SALiH NECATi HALİS LİMON A *^ ^/ Cumhariyet yet den ahnız. Reçeteleriniz bfiyük bir dikkat, ciddî bîr istikametle hazırlanır. FOSFOTİN NECATi Çok kıymeili bk bebek f ıdasuür. Bununla beslenen yavralar tombul ve kuvvetli, nes'eli olur. 9DRC H a s a ı i K o l o n y a s ı 0 EEE Güzellik Kraliçesij Bayranıda seçilecek. Fakat Diş macunlarının Kraliçesi| Çoktan seçilmiştir, o da Bir harikai san'atbr. Şark ve garpte nazirine tesaduf edilemez. Bütün ıtriyat mütehassıslan bu nefis kolonyanın perestişkârıdırlar. Taklitlerinden sakınınız. HASAN Ecza deposu. Türkiye limaımnızu'an hareket edecek vc MUS7AFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak Vapuru 19 BURSA Radyolin'dir Nur gibi beyaz dlşler, temiz bir ağız, ancak bir sabah, bir akşam günde iki defa, dişlerinizi fırçalamakla kabil olur. KARTAL, knşların kralı, •"Tlîzmire Akfanu saat 17 de Galata nhtmuodan hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın'a gidecek ve ayni ukelelere uğrtyarak cumartesi tstanbul'a gele rek paz? saat on beste Galata rıh gidecektir dogr Galata Küçuk Rıhtrnı Han î*o. 45 Telefon: 40913 63 o A TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık ekspres postası c den SİNİRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL AMAN NE S A N C I i H ÇABOK ! ADEU BiÇAK DARBELERI GİBİ I BİR A L K O K Y A K i f c RADYOLAR1N KRALID1R. Çünkü: SUPERINDUKTANS MİKROMETRİKLE her istasyon saat gibi ayar edilir. Ramazan gecelennde en mükemmel eğlence mahallı hetn spor, hem heyecanh nomaralar Şehrimize yrni gelen lnHHz motosiklet sitnpiyonn PHILIPS 630 A SELtMET vapuru her per enıbe 17 de Sırkeci'den hareketle I müessir ilâç yoktur. 2 0 damlası hayatınızı kurtanr. Evlerinizde bir şişe mutlaka bulundurunuz. Gelibolu, Çanakkale v e Körfez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecektir. Yolca biletî vapurda da rerinr. Adres: Yemis'te Tavilzade Mıutafa btraderler. Telefon: 22210 SANCI GECTİ OH, NE RAHATLIK! SOVTORGFLOT tstanbul • Selânik ekespresi 28 saat ÇİÇERİN vapuru 21 kânunusanl cumartesi saat 20 de Selânik, lzmir, Pire, Yafa ve Portsait) e azimet ve avdette Pire, tzmir ve Se'âniğ'e ugnyarak avdet edecektir. Tafsilât için Galata'da Çinfli Rıhhra Hanmda Sovtorgflot vapur kumDanyasma müracaat. Telefon 4:2358. Kadıköy suflı îcrasudant On sekiz hisse Kibarfle müddeiye Hay rfye Hanun on yedi hissesine sahip olup ve bir hrsaesi dahi elyevm Salamon Efendi uhdesmde mukayyet olup Be yoğ'u'nda Asmalımesçit'te Atlas hanmda 3 numaralı hanede iken elyevm ikametgâhı gayrimalum bulurvan Türkiye Cnmhurfyeti tebaasmdan ve Musevi mD letmden Suhana Hanmıa intikal ermek Szere tapuca mukayyet bulunan ve tarafeynm sayian ve mü«tereken mutasarnf olduklan ve dört bin lira kıvmeti muhammeneli Kadıköy'ünde Caferaga mahaflesînin Yeniçesme soksgmda esId 41 ve yeni 2 numaralı v e 216 arstn saha Szerme mebni dört kattan ibaret v bodrom katmda bir oda bir komürlük ve bir mutfak v e semht katmda iki oda ve halâ ve üçüncü katta iki oda bir sofa ve dördüncü katta bir oda bir halâ bir taraça ve elektrik ve su ve havagazi tesisatmı muhtevi hanenin olbaotaki hükmü ilân mucibince suyuun izalesi zımnın da birinci açık arttırma ile 22 subat 9 3 3 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar ve birinci satıs neticesinde bedeli muhammenin yü'de yetmis besmi tutar talip zuhur etmediğî takdirde en çok arthranm taahhüdü baki kalmak üzere îhaienm 15 arün daha temdidi ile 11 mart 9 3 3 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 1 4 ten 16 ya kftdar en çok arttırana ihalei kat*iyesi icra kıhnacağı ve tarihi Pândan itîbaren yirmi gün müddetle açık bulundurulan satıs sartnamesînde muharrer serait daîresinde ve pesm para île vergî borçlan hissedarlarma ve resmi telii liyesi satana v e ihale puln müsterisnıe ait o'mak üzere sahlaca&mdan talip olanlann yüzde vedi buçuk teminat akçesi ita etmeleri lârrm geldigi ve isba müsa üzerinden hak sahîbî olan'arm haklannı evrakı müsbitele»ne dafreî !craya yirmi eün zarfmda bildirmeleri v e aksi takdirde hak'an taou sciPile sabît obnryanlarm satıs bedelinîn oavlasma • smdar hartc kalacaklan ' « fazla malumat almak istivenlerin aairemizin 9 3 2 2294 numarJı dosvasma müracaat ey • lemeleri *e isbu ilânm Madam Sultana'yl *?bliğ makamma kaim olmak üzere flân olunur. E Tarahndan D V A R D G i N Şehz^debaşında Polis karakolu Namındalri fıçı içerisinde dık olarak saatte 80120 kilometre sürade şayanı havret ve heyecanlı nnmaralir icn etmektcdir. Duhuliye 2 0 , asker ve çocuklara 10 kuruştur. Bir Aikok yakuı >£nyi uale eder Bandan maada bu Alkok yakısı • bulnn Uaçlana hılâfına oUrakbüâ fasüa tesmni lcr» »e teskın vc tedavi ed»» S u i^ınule mejgul olurkea o d» vaııietına yapar. Gugus, trka. omtuUr. dızler elhasıl had bir m o hissedılen yere beman meaamatı çok alA Alkok yakısmı Utbık ediniz. Derhal ajnyı Uskın eder Fakat Alkok tsmıni haUruaırd» tutoaıtf vc teklıtlerdea «akıninır Her eczancde bulnnor. O KUL vanınddki arsada 7 TOrklyc Ommnl Acccntalarl ı C. & A. BAKER Ltd ISTANBUl Kctesa *M, SANCIYI ALLCOCK YAKISI İZALE EDER MÜZAYEDE İLE SATIŞ Cuma günü sabah saat 10 da Beroglu'nda Yazıcı sokagında 31 numarah Ehnasu apartımanınm 2 numarmlı daîresinde mevcut eşyalar müzayede «a • retfle satüacakbr. Biife, dresuvar, kare masa ve meşîn kaph 6 adet sandalyeden mürekkep Rinesans nsulü ceviz yemek oda takı mı, 2 kanape, 2 kohuk ve inanaş kaph 4 adet sandalyeden mürekkep ceviz «alon taktmı, aynalı dolap, lâvabo, gece masası ve bir lrisüik karyoladan ibaret kestane agacmdan yatak oda fnlfTmı, aynalı dolap, lâvabo, aynah buro, gece masası ve 2 kişilik karyoladan mü • rekkep defa yatak oda takum, aynalı dolaplar, yazıhane, masalar, demir ve ağaç karyolalar, arabesk tabure, demir sobalar, portmantolar, dflris makinesi, Turk mangalı, Tonet sandalyeler, muşambalar, biblolar, 2 0 adet plâklarfle mükemmel bir gramofon ve saire. Anadolu ve Acem halılan ve seccadeleri. tstanbul üçüncü icra dairesinden: Paraya çevrilmesine karar verîlen yazıhane, koltuk, kasa ve saire 241933 tarihine musadif salı günü saat 13 ten itibaren birinci açık arttırma suretüe Yeniposta arkasmda Kahrcıoğlu han ikinci katta 24 numarada satılacağından mnayyen olan vakitette memuruna müracaatleri ilân olunur. TAYYARE PİYANGOSU 14. cO tertip başlıyor 1. ci keşide 11 şubat | Satılık yahut klralık I Bozcaada Belediye Riyasetinden: 1 Kasabaya 3600 metre mesafede vaki ve (8418) lira (36) kuruş bedeli keşifli (Papais) suyunun isalesine ait proje Nafıa Vekâletince gösterilen nevakısı ikmal proje ve haritalarmın yeniden tanzimi 16/1/933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 thale tarihinden itibaren bir hafta zarfmda kâtiadillikten musaddak bîr mukavelename tanzim kıhnacak ve ihaleden itibaren on beş gün içinde işe başlıyarak ve yirmi gün zarfında nevakısı ikmal ve bu baptaki evrak proje ve haritalar belediyeye tevdi olunacaktır. 3 Bedeli ihalenin nısfı bu evrakm belediyeye hini tevdiinde ve nısfı diğeri de projelerin Vekâîetçe tasvibinden sonra tediye olunacaktır. 4 Talip olanlann Nafıa Vekâletince ehliyeti haiz olduklarına dair vesika ibraz etmeğe ve bedeli muhammenenin (yüzde yedi buçuğunu) ve ihaleyi müteakıp (yüzde on betini) belediye veznesine tevdie mecburdurlar. 5 Fazla malumat almak istiyenler ve talip olanlann Bozcaada Belediye riyasetine müracaat etmeleri lâzımdır. ASRT LA B 0R A TU V AR Bevoğiu'nda Ddrtyol agzında alü odadan mürekkep bir apamman dahilinde. Müracaat için, lstanbul Bahçektpı Sadıkiye Han No. 16 ÇIKOLAT CEMIL Maarif Vekâletinden: Balıkesir Muallim mektebi için mubayaa edilecek aşağıda cins ve evsafı yazılmış malzeme 17/1/933 tarihinden itibaren 2 ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Takas muamelâtı müteaahhide aittir. thale, ayn ayrı ve beher malzeme için en az fiatı teklif eden talibe icra edilecektir. Talipîer malzemeye ait fartnameleri her gun insaat dairesinden tedarik edebilirler. İhale 18/3/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekâletinde yapılacağından müteahhitlerin mezkur gün ve saatte müzayede, mü • nakasa ve ihalât kanununa gore tanzim edecekleri teklif mektuplarını Inşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. Adet Nev'i 1 1 1 2 Otomath dershme tevzi tablosu E S I 4 B A modeli (Phywe) Mübeddile (simens markalı) Gazojen (benolt sistemi) Buharlı yemek kazanı (Senkin mamulâtı ideal modeli) Istanbul 4 üncü icra memurluğundan: Emniyet Sandıği namma birinci derecede ipotekli olup tamamı 327^ lira kıymeti muhammeneli Beşiktaş'ta Kılınçali mahallesinde Yıldız caddesinde eski 11 mükerrer yeni 12 numaralarla murakkam maabahçe bir bap hanenin tamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamenin 30/1/933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 1/3/933 tarihine musadif çarşamba günü saat tstanbul asliye ücüncü hukuk mah • kemesinden: 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. ArttırFeyzi Efendinin Mecidiye köyünde ma bedeli mubammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadıği takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 16/3/933 ta Sakızağacı'nda 28 numaralı hanede mokim Ahmet kızı Esma Hanım aleyhine rihine musadif perşembe günü gene saat 14 ten 16 ya kadar dairemizterk sebebile ikame eylediği boşanma de yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul en çok arttırana ihale .nszbureve berayi tebliğ » edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nis rönderile n4avn arzohali mezkur ika betinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmetgâJıı terk ile semti meçhule gHtigı serbile bilâtebliğ iade Ifilmnniy ve key • mil bulunmalan lâzımdır. Müterakim verkiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat riisumları müşteriye aittir. 2004 nu fiyetin ilânen tebliği tensip kılınmıştır. Tarfhi ilândan itîbaren on gün zarfmda maralı icra ve iflâs kanununun (126) mcı maddesinin dördüncii fıkcevap vermesi ve yevmi tahkikat olan rasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di 282933 salı günü saat onda berayi tahğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklatını ve husukikat mahkemede hazır bulunması lü sile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren zumu ilânen tebliğ olunur. yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları Zayi: 19 eylul 928 tarihinde Kadıköy tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kız orta mektebinden almıs oldugum kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasma 46 numaralı tasdikanamemi kaz»«n zagöre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak* istiyenlerin yi eyledün. Hükdü olmadıgmı ilân ey932/1864 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. lerim. Behire lstanbul Havagazî ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonnn Şirketi (SATGAZEL) İLÂN îstanbu'da Havagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sm»7e Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL) kışm çu soğuk z^nanlarında ailelerin mahrukat tedarikini kolaylastırmak a».usu ile kânunusani ve çubat ayları için ve aile reisleri hüviv*»t cüzdanlarının ibrazı üzcrine azamî bir ton teslim edilmek ştrtile Yedikule ve Kurbağalıdere (Kadıköy) gazhanelerinde kok KÖmürünü istisnaen tonunu 20 liraya satmağa kavermiçtir. Şirket mezkur hüviyet cüzdanlanna verilen kömür miktarını işaret edecektir. Ahcının arzusu üzerine mezkur bir ton kok ayda 500 kilodan iki defada teslim edilebilecektir. Nazan dikkate Aile havah iktısadiyesine yardnn etmek gayesile küsat edilmis olan (Nektar K. Zarukyan bicki dikiş M e k t e b i ) besinci devre talebe kaydına başlamıştır. Biçki ve dtkişi biraz bilenlere üç ay, hiç bilmiyenlere altı ay zarfmda esaslı surette tedris eder, mu saddak sehadetname verir. Cumadan başka her gün müracaat kabul olunur. Adres: Beyoğlu Altınbakkal tcadtyc caddesi. No. 6 3 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog