Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

•19 Rânunusanî 1 C 3 3 "Camhariyet Çocuk masalları orman'ın ortasındaki bir yolu takiben ilerliyordu. Çok karanlık a sarp bir noktada uzun boylu, zayıf yüzlü garip bir adama rasgeldi. Bu adam deiikanhya hürmetlice bir ~elâm vrdiktn sonra: Mösyö VValter böyle nereye? Dedi. Genç bir denbire şaşırdı: merakh Neler sigorta ediliyor? Vâkıa her şeyin fiatı ucuzluyor ama kimsede bol değü, kâfi derecede bir para olmadığı için herkes ihtiyacatını ne suretle tedarik edeceğini şaşınyor ve acayip usullere tevessül ediyor. İşte size bunlardan biri! Avustralya kıt'asında Yeni Zelânda adası sakinlerinden Mister Jhon Forbes geçenlerde sigorta şirketlerinden birinin direktörünü ziyart ederek, bulunduğu sehrin büyük Iokantalanndan birinde ömrünün sonuna kadar günde iki defa yemek yemesini temin edilmesinin ne gibi sartlarla kabil olacağını sormustur. MCMLCkCTL»»C * ÇOCUKLAR. / FAYDAU B;LG;LER Buz dağları Buz dağları bir çoklanmız bî lir ki kutuplardan kopup gelen ve cereyanlarla sürüklenen bü yük denizlerin ortalarına kadar uzanan orada bazan en kocaman vapurlara çarpıp onları batıran hakikaten dağlar kadar muazzam buz parçalarıdır. Meselâ bunla nn 150metre yükseklikte ve 15000 metre uzunlukta bulunanlanna tesadüf edildiğini söyliyecek o lursak büyüklükleri hakkmda bir fildr vermiş oluruz. Buz dağlarının en müthişlerinden birisi 1854 senesi kânunuevvelinden 1855 senesi eylulüne kadar Avusturalya Okyanosu'n Heidelberg, bugün Abnanya ' I Siz beniaı ismimi nereden nın Darülfununlarile meşhur bir biliyorsunuz? diye dordu. Zayıf fehridir. Vaktile orada tam 300 yüzlü adam mağrurane cevap bin sise sarap alan büyük bir fıçı verdi: vardı, herkesin ağzında bu hari Sade isminizi bilsem neyse.. kasile dünya üzerinde tek anılırFakat Heidelberg belediye reisinin kâtibi olduğunuzdan, onun ffte bu şehirde evvel zaman kızım almak için dünyanın en içinde belediye reisi olan çok güzel inci gerdanhğını bulmak zengin bir adam, Goldmann ile üzere yola çıktığımzdan da ha karıaı Bertha yasıyorlar ve kız berdarım ve size bu güç iste yarlan Louisa için istikbali çok pardım etmek istiyorum. lak bir koca anyorlardı. Walter hayretten hayrete dü Halbuki Louisa, annesinin ve serek sordu: babasının hayalperstane ümitle Tesekkür ederim benimle rinin aksine çok sade ruhlu, gösbu kadar alâkadar oluyorsunuz. lerişi, satafatı sevmez bir kızdı. Lâkin kimsiniz rica ederim. Belediye reisinin kâtibi Wal Kim olduğumu bilip te ne fer çahşkan, sevimli ve zeki bir yapacaksın. Yalnız size bir tekligençti. Louisa, bu delikanlıyı sefim var Goldmann'ın istediği vîyor, o da kendisine genç kızdan gerdanhğı alabilecek serveti size daha iyi bir zevce bulunamıya vereceğim. Buna mukabil on secağım anlıyordu. ne ruhunuz bana ait olacak. Fakat belediye reisi ile kansı Walter iki adım geri çekildi: Walter'i hakir görüyorlar, böyle Senin kim olduğunu şhndi lâalettayin bir meaıura kızlannı anladım, dedi, sen Şeytansın. Bu verip te yakmak istemediklerini pazarlıkla benim ruhuma on sene her vesile ile söylüyorlardı. hâkim olmak istiyorsun ama öyle Bir gün Walter Goldmann'a yağma yok.. kâğıtlan imzalatırken bir münaŞeytanın bütün ricalanna rağsebetini getirip: men muvafakat etmeyip yürüdü. Efendimiz, dedi, şimdiye Biraz sonra karsısına genç ve kadar size ne derece sadıkane güzel bir kadın çıktı: hizmet ettiğimi görüyorsunuz. Aferin Walter, dedi, ŞeytaHer halde naanuskâr bir delikanna çok mükemmel bir cevap verlı olduğuma kanisiniz. Kızinız din Böyle metin ve kahraman Louisa'yı seviyorum ve müsaade bir delikanlı olman hoşuma gitti. ederseniz onunla evlenmek isti Sana yardım edeceğim. Yalnız yorum. evvelâ kendimi takdim edeyim. Belediye reisi hiç beklemediği Ben ormanlar perisi Walda'yım. ve büyük bir hüstahlık addettiği Louisa için aradığın inciierle dobu talep karsısında hiddetten â Iu bir hazine biliyorum. Bu haziideta boğulacak bir hale gelmişne Friburg civarmda Şönberg tL Fakat mümkün mertebe kız dağının arkasındadır. Orası bir 'dığını belli etmiyerek delikan çok cücelerin muhafazasındadır. iının ümidini kat'î surette kes Şu yüzüğü al sıkıştığın zaman mek için: düşmanlanna göster, kılına bile Azizim Walter, dedi, ben halel gelzneden incileri alıp geri feana kızımı veririm, veririm ama dönebilirsin! bir şartla. Ne zaman KraliçemizHe dahi eşi bulunmıyan dünya Walter iki üç gün hiç durma nm en güzel ve nadir incilerin • dan yürüdükten sonra Şönberg Üen vücude getirilmiş bir gerdan dağına ulaştı. Hazinenin yanına lık getirirsen o zaman.. varıncıya kadar binlerce sesler, Louisa da bu sırada babasının gürültüler işitti Fakat ormanlar bdasınm kapısının onünde idi ve perisinin tavsiyesi üzerine hiç içeride konusulanlan dinliyordu. jbasım bile çevirip bakmadı. il«rWalter'in bu cevabı alıp meyus ledi. Tam hazinenin bulunduğu ve perişan bir halde odadan çıkyere yaklaştığı vakit etraf ını binjbğını görünce: lerce cüce çevirmişti. Walter on„ Yavrum, dedi, müteessir ollara ormanlar perisinden aldığı ma.. Belki babamın daha iyi bir yüzüğü gösterince kendisini hürgününe rasgeliriz. İkimiz birlikmet ve itibarla misaf ir ettiler. öte rica ederiz de muvaf akatini anüne bir sürii inci sererek: lınz. tstediğini seç! Walter metin görünmeğe çalıDediler. Delikanlı en büyük |arak şu cevabı verdi: ve güzellerini bir torbaya doldu tmkânı yok.. Müsaade edersen bütün dünyayı karış kanş dc • rup cebine koydu ve yolda tek rar rasgeldiği ormanlar perisi laşıp para kazanmağa çalışacak Walda'ya da tesekkür ederek ve babanın istediği inci gerdan Heidelberg'e döndü. lığı tedarike gayret edeceğim. Bu vaziyet karsısmda delediye Walter hemen o gün yola çıkreisinin artık kızmın Walter'le tî. Isviçre'ye giderek oradaki amevlenmesine itiraz etmesinin imcasından bir nasihat almak üzekâm kalmamıştı. Bütün halkın re kendisini ziyarete karar ver sevinçle iştirak ettiği mükemmel a;. bir düğün yapıldı tki genç te Ren nehrinin sağ sahilindeki muratlarına erdiler. sık agaçUklann teskil ettiği kara Auerika'h kuçük sinema artistlerinîn Cumhurîyet çocuk saftfesi karilerine «1933» senesi hediyeleri. Bilmeceyi halledenler Kendisine bizim paramızla 30 bin lira bir para vermesi teklif edilmiştir. Mister Jhon Forbes bu şartı kabul etmiş ve ömrünün son dakikalarına kadar aç kalmamasını temin etmiştir. Lâkin 30 bin lira da az para değil.. Ya ümit ettiğinden daha çabuk ölürse.. Yahut sigorta şirketi iflâs ederse! . da dolaşmıs ve yirmiden fazla f*wn.îye ckcfnp <n la.ru» Mtttutce»* » •ebcbtret vermistir. Bu buz dağı yukarıda bahset tiğimiz dereceden daha büyük • tür. Yüksekliği 500 metre, bo yu 10 bin metre ve eni 70 met re idi. Maamafih buz dağlannm asıl tehlikeli olan noktalan büyüklüklerinde değildir Çünkü bu kıt'a. da bir «ey tabiidir ki pek çok n•ekz»' veya onda bir kısımlari deniz üzerinde, diğer kısımlan deniz altındadır. Bunun için ge miler çok açıktan gidip tehlike den uzaklastıklarmı zannettiklerî halde birden deniz altındaki kısunlanna çarpıp mahvolurlar. Bazan buz dağları kutup noktalanndaki yerlerinden o kadar ani aynhrlar ki üzerlerinde fok, morina balıklan, beyaz ayılar da birlikte mecburî uzak seyahat • lere çıkarlar. Hiç uyumıyan adam Geçenlerde Cenubî Amerika'da 33 sene uyuyup kalan birinden, keza Macaristan'da harpte aldı • ğı bir yara neticesi 13 senedir uyuyamıyan bir adamdan bahsetmiştik. İşte size uyuyamıyan birisi daha.. Japonya'da Yokohama sehrinde 1913 senesinde tnohito Takahaşi isminde fakir bir kundu racı vardı. Bu adam biraz para biriktirip Almanya'da çıkanlan piyango biletlerinden birini aldı ve bir gün 1 milyon marklık bi • rinci ikramiyeyi kazandığını öğ • I bHmecemlzl haüedlp te ' bıze reslm gönderenlerin fototraflannı basıjnoruz. Soldan sıra ile: 1 Kadıköy Muhurdar caddesi Semlramls Cemll 2 Dudullu Yılmaz Bey oğlu Nihat Gundüz 3Bakırköy ZeyünJlk No 12 Selimzade Ayşecüc 4 Adana vilâyetl Kozan kazası Gazlpaşa llk mektep Hayri Şerif 5 Bağaziçi Vanlköy Nerıman Ceraalettln 6 Aydın (7) eylu] mektebi Emine Rukzan 7 Slvas Fevzipaşa mektebi Vedıa 8 Yenıkırbaç mahallesi Reşit Faşa hafidi Oünduz (ortada büyuk) 9 Romanya Pazarcüc Selimefendı mek tebl Erdogan 10 Romanya Pazarcıi nümune tebi Seharet 11 Romanya P a z a r a k t a Seltmefendi mektebi Kerim Habibuüah 12 Eyüpsultan ilk mektep Sabahat 13 Moda Sabzagacı ilk mektep Adıl 14 Erenkoy Eşrefefendi sokağı No. 1 Melek 15 44 uncü ük mektep 50 Fikret 16 Niğde orta mektep suul 3, 355 Cihat 17 Mardin meritez ilk mektep 370 Nesrın Ihsan 18 Yakacık Taşköşk Melih Ali 19 Beyoglu 12 inci ilk mektep 313 Halit 20 Bozyük Zafer kıraathanesi Zeki 2 incikânon bulmacası | llllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMinillllllMIIIIIIIMIIIIIII IS I Z H I rendi. Tabiî sevincine payan yoktu. Fakat iki gün sonra telgrafta husule gelen bir yanlışhk neticesi kazanan numaranın onun bile ti olmadığı rivayeti çıktı. Bu endişe onu üç gün üç gece uyumaktan menetti. Bir müddet sonra da haber gene değişti. Inahito'nun birinci ikramiyeyi kazandığı kat'î surette anlaşıldı. Para tamamile kendisine verildi. Adam sık bir köşk satın aldı. Fakat o üç gün lük uykusuzluk asabma fena te sir ettiği için uyuyamamak meselesi devam etti durdu. tşte o zaman bu zaman 18 senedir Inohito uyuyamıyor ve hastalığın esbabını doktorlar keşfedemiyorlarmış. Büyük sinir oy namaları bu gibi hastahklara sebbiyet verdiklerine göre Allah bizim Tayyare piyangosu talihlilerini böyle felâketlerden mu hafaza buyursun! KAY Yukanda gördüğünüz harflerden manası hali hazıra çok uyacak bir cümle teşkil ediniz. Doğnı halledenlerden birinciye beş lira, ikinciye Foto E tem'den 6 kart ve bir ağrandisman resim çıkartmak hakkı takdim olunacak, diğer yüz kisiye faydalı ve muhtelif hedi yeler verilecektir. Her hangi mükâf at kazananlann ve bilmeceyi halledenlerin resimleri de bize fotoğraflarını gönderdikleri takdirde gazeteye basılır. Cevaplar şubatın birinci gününe kadar «Cumhuriyet Ço cuk sahifesi muharriri» adre sine gönderilmelidir. Hal suretleri daima gazeteden kesilmiş harfler sıra ile yapıştırılarak yapılmalıdır. Bu şartlara ria yet etmiyenler hediye kazanamazlar. Maymunua intıkamı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog