Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cnmhnriyet '• 19 Kânunusani Meşhur Çasuslar Yazan: ABtDÎN DAVER 66 Şehir ve mernleket haberieri Esnafın Odaya kayitleri 932 de kaydolmıyanlardan ceza ahnıyor Ticaret Odası kanunu mucibince bilumum esnaf, küçük tacrr ve san'atkârlann mensup oldukları cemiyetleri vasıtasile Ticaret Odasina kaydedilmeleri mecburi oldugundan 932 senesinde 35 bin kadar esnaf küçük tacir ve san'atkârlr Odaya kaydolmuslardır. Yeni sene dolayısile kayitli olanlann cemiyetler tarafından yoklamalarına baslanmış ve bu husus sene başında Ticaret Odası tarafmdan gazetelerle ilân edilmiştir. Buna nazaran kayitli olanlar cemivetlerine yoklamalarmı yaotıra caklar ve kayitli olmıyanlar da kaydolacaklardır. Verilen mühletin hitamında kaydolunmiyanlara ve yoklamasmı yaptırmış olanJara Ticaret Odası tarafından cezayi nakdî tarhedilip icra vasıtasile tahsil edilecektir. Bu cümleden olarak 932 sene sinde kayrtlerini yaptırmamış bir çok esnaf ve küçük san'atkârlara 0 da tarafından cezayı nakdî tarhe dilmiş ve tahsil edihnekte bulunmuştur. Bu vaziyet karşısuvda mensuplarınm cezaya maruz kalmamaian için cemiyetler mensuplarma tamimler neşretmektedirler. Bu münasebetle dün marangozlar cemiyeti umum kâtibi Fuat Bey bir muharririmize bu vaziyeti izah ederek demiştir ki: « Cemiyettmiz vasıtasile Ti caret Odası vesikasıni hâmil olanlara cemiyetçe şu menafi temin edflmistir. tşsiz kalan zumremiz meyanma dahil işcilere tş temin edilecektir, hasta olanlann muayeneleri cemiyet doktoru tarafından meccanen yapılmaktadır, ilâçlan da keza meccanen veriknektedir, gerek her Hri esnaf beyninde ve gerek esnafımızm haricî ihtilâfları muslihane bir şekilde cemiyettn tavassutale haUedil mektedir. Esnafımızm her türlü davalan ve adlî işleri avukahmız tarafından meccanen takip ve intaç edilmektedh\> Siyasî icmal Venizelos hükumeti Yunan meb'usan meclistnde M. Çaldaris kabinesi haricî borçlann yüzde otuzunun tediyesi hakkında evvelce verilen bir karann tatbiki mes'elesinde ekalliyette kaldıgından istifa etmişti. Mumaileyh 109 muhalif reye k\rşı 93 rey aldığından ekllliyette kalmıştı. M. Çaldaris kabinesi zaten bir ekalliyet hükumeti idi. Ancak rakibi M. Venizelos'un ve fırkası liberallerin ve küçük di ğer cumhuriyetçi frrkalarm cevaz ve müsaadesi sayesinde yaşryordu. Lr" beraller ile küçük fırkalar kendi aralannda ittihat edemediklerinden ve Yunanistan malî ve iktısadî ci > herten gayet vahîm bîr buhran icind* bulunduğundan M. (Çaldaris) in fırkası halkçılann iktidar mevküne gelmesine müsaade etmişti Hakîkaten mumaîleyh Yunanistan'm malî ve ikhsadî müşkülâtım izale ve teskkı edecek bh* siyaset tutmuş idi. Bütçedeki bir milyar îki yüz milvon drahmilik açiğı yalnız yenî vergüer1 Ue kapatmağa imkan olmadığmdari esaslı tasarruf tedbirleri almiş idi. Haricî borçlann tesvivesî için Yuna* nistan'm butrünkü tediye kabîliye tine uyeun bir Hilâf elde etmek îciri bizzat Londra'ya sritmeğe hazirlanmışb. Fakat şimdilik mevcut itilâf üzere tediyede bulunmak {stemiştL M. Çaldaris kabinesî bu mes'elederj dolayı dtişmüş ise de hakikati hald« muhalifleırini husomet izhanna sev* keden mes'ele büsbütün basV^dır. M. Çaldaris devietm bütçegînde aslan payı olan mftdafaa! milliy« tahsisatmda vâsi mikyasta tasarruf yanmaih kararlastırnns idi. Bu tnalc satla Harbiye Nezaretînrn bîr emri ile orduda tensrkat yapıhmş ve bh* kolordu flgra ve diğeri fırka halhw> kaTbedilmrş ve bir çok fırkaTar Kv^ sekline sokubnuş ve askerî müf etti»KUer azalmıştır. Bu tedTnrler ve ban husus Harbiye Narrn Ceneral Kon< dilîs ile Bahriye Narm Amiral Had Kiryakos'un cezri hareket ve teşeK< büsleri Iiberal fırkası rle diğer cırrahuriyetci fırkalarm derin şuphe « lerini uyandırmıştn*. '\ Ordu ve donanmanm busbutuni halk fırkasmm nüfuz ve idaresi alrma gireceği tahmin edilmişti. thtf mal tensik ve tasarruf tedabiri ord< ve donanma mensup lan arasında d« hi itiraz ve tnfial uyandrrmıştır. Bumm için muhalîfler M. Çaldaris'i Harbiye ve Bahriye NaznIanm dekat mumaileyh buna razı olmadı * ğından muhalifler hükumete vazıyet etmeğe lüzum gormüslerdir. Bu suretle M. Venizelos tekrar iş başına geçmistir. Terakkiperverler ve amele gibi kücük cumhuri " yetçi fırkalar mumaileyhe sanir er* Iup yeni ks^ineye girmişler ise d« M. Çaldaris'm fırkan çok kovvetll oldugundan ve küçük fırkalarm siyasetinin üeride değişmnyeceğî te i min edilemediğînden yeni hükumertm dahi istikrar bulacaği şuphelidir. Bunun için meb'usan mecKsinîn feshedilerek tekrar milletin reyine müracaat ediîeceğı anlaşıhyor. Yun*nistan'm haricî siyaseti ve bahusus büyiîk komşusu Türkrye üe samimî dostluk politîkasi şahıs ve fırka sf* yaseti olmayıp millî bir polftika oldugundan hükumetin değismesi ile bu siyaset müteessîr olmıyacaktuv Bilâkis bu siyaseti ilk defa yol a köyan M. Venizelos'un ve Mihalokn polos'un tekrar iktidar mevkünâ gelmesi Türkiye ile dostlugu bir kat J daha sağlamlastrracaktrr. MUHARREM FEYZİ Çamlıca ezharici memleket mi ? Çomlıca'da oturan bir çok karilerimizden mektuplar ahyoruz: Şehria hakikaten cennet olan bu kısmtnns. bakunsızhğından şikâyet ediyorlar. Şehir namı verilen medenî topluluk ve mamurluk namına nisbetle ÇamIıcanın noksanlan cidden şikâyet edilecek kadar mühim ve o kadar da hayatî... Karflerimiz diyorlar ki: «Elektrik yalnız Bağlarbaşı'na kadar gelmiş tir, su ayni yerden îleri geçememiş tir, gene bu kısunda telefon yoktur. Çamlıca bir tepenin başıdır, diye beşeriyetin ve medeniyetin bütün ni metleri de bizim için aşümaz zirvelere çıkanldı, erişemiyoruz. Çamhca bu manzara ve halile köy mu, şehir mi bilmeyiz, bildiğimiz bir şey varsa o da bu eksiklerin acısını çektiğimizdir, derdimizin dinlenilmediğidir.» Karflerimlzi haklı bulmamak im« kânsız... Beyoğlu'nun burununun dibinde; Anadolu yaylalaruun tenha, mScerret, vesaitsiz hayannı yaşamaga tahammül edilemez, aksi takdirde şehir kelimesinin mariası yoktur. Oraİarda binlerce halk yaşadıgma göre bîr an evvel medenî ihtiyaçlannm teminîne çahşıhnalıdır. Çamhca harici ezmemleket midir, diyoruz; Entrikalı bîr Kaçakçılık Başkasınm evîne tütün toyup ihbar etmiş! Dün Adliyedeki ihtısas mahke tneünde şayanı dikkat bir kaçakçılık muhakemesi gorülmüştür. Bundan bir müddet evvel Izmit civarmda Kaymazlı köyünde Mustafa Efendi isminde bir şahsın evinde, vaki olan ihbar üzerine taharriyat yapılmış ve mühim miktarda kaçak tütün buhmmuştur. Evi aranılan Mustafa Efendi bundan kendisinin hiç heberi olmadığını ve bir düş tnanlık eseri olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan evde taharriyat ya pan takip memuru ömer Efendi de mahkemeye gönderdiği raporunda bazı şayanı dikkat izahat vermistir. ömer Efendi raporunda şunlan söylemektedir: « Hâdiseyi haber veren Ahmet Efendi de tahkikat esnasında be nimle beraber bulunmak istedi. Ahmet Efendmm bu talebi şüphemi davet ettiği için usuldan olmamakla beraber kabul ettim. Gideceğimiz köy bir haylî uzaktı. Jandarmadan muavenet istemekliğimizi söyledim. Ahmet Efendi «orası başka jandarma mıntakasıdır. Buna lüzum yok» dedL Ve benim ya evinde taharriyat yapacağtmız adam bize fena muamele yapmağa kalkarsa ne yapa • n z ? diye vaki olan rualame de «oyle bir şey olursa onu tabancamla vwrurum» cevabım verdi. Nîhayet Ahmet Efendile birlikte twn»»nım Mustafa efendmin evine gittik ve Ahmet evin bahçesinde ve muhtelif yerlerinden elile koymuş gibi bir çok tütün çıkardı. Eğer buralan bilmeden kaçak eşya aramak lâzım gelseydi bulmak imkânı yoktu. Şüphem büsbütün arttı ve keyfiyeti alâkadar makarolara haber verdim.» Bilâhare yapılan tahkikat neticeıtnde öğrenildiğüte göre evi aranılan Mustafa Ef endinm yanında vaktile gene Mustafa isminde bir ço • ban bulunmakta imiş, Eev sahibi Mustafa Efendi brr müddet sonra çoban Mustafa'ya yol vermiştir. Çoban Mustafa da intikam almak için Ahmed'i para ile kandırarak Mustafa Efendinin evinin muhtelif yerlerine kaçak tütün koydurmuştur. Ahmet isticvap edilirken bu cür münü itiraf etmiştir. Hâkhn Kay mazh nahiye müdürünün de şahit sıfatile dtnlenilmesi için rmıhake mevi baska bir ?üne talik etmiştir. Mata Hari, Madrit'te de Alman teş kilâtile muhabere ediyor Marki de Montessac, kadmm, Altnanya'ya karsı vaki olan bu ihanetmin önce farkına varamamış, onu ancak muhakeme esnasmda öğrenebilmisti. Mata Hari, kendisinden şiipheJenmiyen Marki ile müştereken Almanya'nra hesabına çahşcnakta devam ediyor, onun istedîği mühim haberieri topluyor, bilhassa Fransız tayyareciliği hakkincfa malumat alryordu. Ayni zamanda Fransa'nm dahilî siyaseti ve bu memlekette mevcut sulh lehindeki hareket ile de meşgul oluyordu. 1916 senesinde, Fransız istihbarat dairesi, Paris'te AJmanya hesabına fevkalâde bir muvaffakiyetle casusluk yapan bîr kadımn mevcudiye tmden haberdar olmuştu. Bu kadm kdm olabilirdi? Fraıuız'lann aklına evvelâ, beynelmilel casusluk âleminde Matmazel Doktör Umile mefhur olan kadın geldi. Fakat yapılan tahkikat neticesînde, o tarihte Matmaxel Doktör'ün Berlin'de olduğu anlapldı. Halbufci BerKn'deki Fransıı cafuslan, bir kadmın Paris'ten Almanya'ya mühim haberlcr gonder • mekte oldugımn urarla bfldiriyor lardu Şüpheler, gene Mata Hari'mn üstüne toplandı ve Fransız erkânı harbiyesi, arhk, bu kadmla kafî bir hesap görmeğe karar verdi. gitti. Orada, her içe yarıyan adam larla göriiştü. Bunlann hepsine, harbin fecayiinden kaçmak için tspanya payitahtına geldiğini söylüyor. Fransa'da, nişanhmı bıraktım, diyordu, Nişanlım, Fransız kacargâhı umumisinde bir zabittir, kendisile dalma muhabere ediyorum. Sonra ilâve ediyordu: Evimi satmak üzere tekrar Parit'e döneceğbn ve nişanlım ile bir kaç hafta yaşıyacağım. Fakat, evyel emîrde nşanlımın izin alıp karargâhı umumiden Paris'e gelmesi lâzrmdır. O, mezuniyet ahr almaz, bana bildirecek. Ben de o vakte kadar Madrit'te oturacağım. Mata Hari'nin, l»panya payitahtında pek çolt hayranlan vardı. Onun için çok geçmeden etrafında bir âçıklar halesi peyda oldu. Fakat Mata Hari, çok ciddî bir hayat geçiriyor, îspanya âyan meclisi aza nndan Don EmOion Junoy'dan baçka hiç ktroae ile aamimî münatebetler tesis etmiyordu. Çok büyük bir azim ve irade «ahibi olan bu kadın, kendismi çeken her türlü hevesata tnukavemet ediyor ve en carip fırsatlan bile lâkaydi ve istihfafla kar şılıyordu. tspanya ricalinden Dots üe Romanonet müteaddk defalar Mata Hari'ye takdim edflmek istemiçlerdi, fakat kadın, bu sabık ba^vtekülere ehemnuyet büe vermemştL O, bütün samimiyet ve hu»u»iyetini, MlHfaı tebe*»iim ve buselerini âyandan olan âşıkına hasrediyordu. Bu esnada, Alman casuslukla mücadele teşkilâtının reisi ile muhabere etmekte îdî. Fran»w erkânı harbiyesi üdnci çubesi, çok geçmeden, bu hususta bir delfl elde etti. Filvaki, Mata Hari'nin hareketinden on beş gün sonra, Fransız erkânı har biyesi &inci şnbe reisi tarafından isim ve adresi Mata . Hari'ye verilmis olan Belçika'daki iki yiirlu cacu» kurşuna dizOmiş, öt«ki beş ştipheK adama dokunulmamıştı, Bir kaç giin sonra, lngiHz'lerin Inteâligence Service teşkilâtı, Fransız'iartn tkinci şube*ine Mata . Hari isimli bir Alman easusunun, Belçika'daki ma hallî fngiliz casuslanndan btrmi Alman'Iara îhbar ettiğine dair bir şayia deveran ettiğini bildirdi. Bu defa Mata Hari'nin mucrimiyeti yuzbaşı Ladoux için münakasa kabul etmez bir şekilde tahakkuk etmiştL Bu esnada Mata Hari, tspanya'nin Vigt> limanından Hollandia vapunma bindi. Bu vapur, onu Hollanda'ya götürecekti. Fakat yolda bazı hâdiseler oldu. UUabadi var) Doğrudeğilmi? Telefon ücretieri Tarif komisyonu dün tetkikatına başladı Telefon ucretlerine ait yeni tarifeyi tanzîm edecek olan ve posta ve telgraf müdiriyeti umumîyesi ko miseri Fuat, Belediye şirketler komiseri Muzaffer Beylerie Telefon şirketi muhasebecisinden ibaret bulunan komisyon dün ilk içtimaını aktederek tetkikata başlamışhr. Borsadan kambiyo temevvücatın« ait cetveîler alındıgı gibi Şhket hesabatma ait dosyalar da komiayona verilmiş oldugundan bu husustaki mesai bir kaç ictimada neticelene cektir. Geçen seneki tarif eden sonra fngiliz lirastmn sukutuna ragtnen tartfede tenzilât yapılmamiş olduğu hakkındaki iddialardan dolayı rmtkavelename üzerfnde de tetkikat yapılacafı gibî kambiyonun bugüSnkü vaziyetine nazaran yeni tarifenin de her halde tenzüâtlı olacagı ti kııvvetlidir. Mata Hari'yi imtihan Yüzbası Ladora, dansozü îmti ~ han etmek stodi. Ona, büyük bir ehemmiyeti haiz olmatnakla bera ber saınhniyetini tayine yanyacak bir vazife verdi. Bu vazife fundan fearetti: Belçika'nm Alman isgali altmda bulunan kısmında, «vil ahali ara •mda yaşryan beş kişi vardı ki hepsî de sozde Fransız casusu idi; fakat hakikatte bunlann besi de Almanya'nm hizrnetinde bulunan a damlardı. Çünkü Fransa'ya gönderdikleri haberlerin hepsi ya yanlış yahot ta kâmüen uydurma idi Yüzbaşi Ladowx, dansoze bn beş Alman casusunun, bir de baska bir "danun adreslerini verdi. Altmeı adatn, hem Almanya'ya, hem de Fran•a'ya hizmet eden &a yüzlü bir casostu. Mata Hari, evvelâ îspanya'ya gidecek, orada Vigo Kmanmdan tugiltere'ye, tngütere'den Hollan da'ya gidecek, oradan da Belçika' a n Alman işgali altmda bulunan aksamma gececekti Belçüca'da, bu tilta casusu görtip onlara, yüzbaşı Ladouz tarafından verilen emlrleri «eblig erfecekti Mata Hari, yuzbaşı 3e gorüsüp anlaştığmra ertesi günü Madrit'e Gazi Hz. nin dünkü tetkikleri sahifeden mabatt] HaBcevine halk ve bilhacsa gençlik rağbet ediyor mu? Sualini sormişlardır. Hulusi Bey de cevaben demiştir ki: Halkevi büyük bir samimiyetle rağbe* görüyor. Çünkü millî ve maşerî dehanm en yüksek tömsali olan zab devletleri akılları durduran harikalar, büyük inkılâplar yaptıktan ve memleketin dahilî, haricî vazîyetmi en kuvvetli esaslara istinat et tirdikten sonra topladığınız büyük kongTede vücude getirilen fırka progranu ibnin kıymet ve kuvvetine efaemfniyet vermiş ve bu arşadınız bund'an sonra ilim ihtiyacı arkaaında bütün halkın koşması liizumunu tevlit ve telkin etmiştL İcte bu ihtiyaçtan doğan Halkevi memlekette bütün ilim erbabını kucağında toplamtştır. Bugüne kadar mekanikman çalışmakta olan C. H. F. nm bundan sonra ilim, fen ve şuur ile daha büyük hamleler yapacağma herkea emin olarak Halkevine candan bağlanmıştır. tedir. Gazi Hz. yann oğleden sonra Halkevini ziyaret edeceklerdir. Şehir baştanbaşa bayraklarla donanmıstır. Minarelerdeki mahyalarda «Bursa Gazi'sini selâmlar» yazılan okun maktadn. Bekir Efendi isminde bir sahn bun dan bir müddet evvel Çarşıkapı'da tramvaydan inerken elinde bulunan böyükçe bir çanta memurlaruı şüphesini davet etmiş ve aranma neticesinde çanta içinde rakı dolu dört yassı teneke bulunmuştur. Bekir Efendi ifadesi ahnırken bunlann inhisar idaresi ralası oldugunu ve meyhaneci Yorgi Efendiye satmak üzere birisinden ucuzca aldıgmı soylemi», fakat tahlO neticesinde bun lann kaçak olduğu anlaşılmısbr. Davs dün Adliye'deki thtisas mahkemesinde neticelenmiş ve Bekir alfa ay hapis ve 4500 kuruf para eezasına mahkum olmuştur. Bir rakı kaçakçısı mahkum oldu Ş DsSeırl Ayasofya parkı ve tuvalet salonîarı Belediye tarafından Sultanahmetie Ayasofya cami" arasında yaphnlacak parkuı yakında tanzunine başlanacaktır. Bundan başka parkm arka tarafında tahtezzemin bir de umumî ve asrî tuvalet salonu yaptı nlması kararlaşmıstır. Bilâhare bu kabü tahtezzemin tuvalet salonlanndan şehrin bir kaç nok tasmda daha yaptmlacaktır. NOfus U. MudOrö fzmir'e gidiyor Nüfns umum mudürü Ali Galip Bey rahatsızlığı dolayısüe bir îki gündenberi VPâyete gelerek meşgul olamamakta • dir. Mırmaileyh iki gün sonra tzmir'e hareket ve yolda Bursa'ya da ugrıyarak teddkat icra edecektir. Ali GaKp Bey tzmir'de ?dî tckân mes'eleleri ile mey • gul olacaktır. Adi iskan muamelesi ikmal edilmiştir. Dosyalar bher birer gorülerek ek • sikleri tesbit edflmiş, muameleleri kapatılmıştır. iki soygun davası Üsküdar'da Kısıklı'da Hıfzı Paşanın köşkiinü soymakla maznun Vey*i, Feyzi, Ahmet, Fazıl, Ethem, hakkmdaki dava dün ikmci ceza mahkemesinde rüyet edilmtş ve maz • nunlar cürümlerini inkâr ettiklerinden tnuhakeme şahit celbi için başka bir güne talik olunmuştur. Şişli'de Bedrog Kasapyan Efen dinn dükkânını soymakl amaznun Todori ve Landro'nun hakkındaki muhakemeye dün ikinci ceza mahkemesinde başlanmış ve muhakeme şahitleruı relbi için başka bir güne kalmıştır. iktısat Vakili Gemliğe gitti Gemlik 18 (Hususî) Gülcemal vapurunun Reisîcumhur Hz. nin avdetlerini beklemek üzere bu sabah Mu danya'dan Iimanımıza gelmesi ile müşarünileyh Hz. nin burayı da teşrif buyuracaklan anJaşıIdı. Halk Büyük Halâskân görecegi için sevinmekte ve hazırlanmaktadır. Ikhsat Vekili Celâl Bey, refakatm deki mütehassılarla beraber bugün kasabamıza gelerek tetkikat yaptı. Celâl Bey Fırka Reİsi Dr. Ziya Beyi refakatine alarak Bursa'ya döndü. REŞtT SÜLEYMAN iskfln suiıstimali evrakımn tetkiki tskân suüstimali hakkında yapılan tahkikat bitmiy, memurlann ifadeleri tamanter aluımış ve evrakı tahkikryenîn dün TÜfiyet idarc heyetince tetkikine başlanmışhr. Gelecek ictimada alâkadar memurin ve eşhas hakkında lâzun gelen kararlar verilerek evrak Devlet Şurasına iade edilecektir. Bayram m&nasebetüe muhtelif hayır mSesseseleri fakir çocukları sevindirmek Szere faaliyete geçmişlerdir. Bu me • yanda; Hhnayeietfal; HSâliahmer, Top kapı Fıkaraperver cemiyetlerfle Kadm Iar birliği muayyen çocuğa elbise ve ayakkabı verecektâr. Bundan başka Kadıköy Fıkaraperver cemiyeti elli ve Şeh remini Halk Fırkası nahiyesi de elli beş çocuğu giydrrecektir. Çanakkale meb'usu Ziya Gevher B. Ankara Halkevi riyasetinden istifa et • miştir. Yerire Fırka umumî heyeti tarafından Erzunmı meb'usu Nafi Atuf Beyin intihabı mukarrerdir. Miütef<aırırDk Fakfr çocuklara yardım Sömesfr tatili başlıyor Darülfümm Fakulteleri ve yükseS mektepler bugunden itibaren yirmi gün müddetle somestr tatili yapacaklardır. Ankara Halkevi Reisliği Gazi Muttafa Kemal Hazretlerine Ankara Zatı devletlerinin lutüfkâr sözlerile temenni ve tebriklerinden derin bir »urette mütehassıs olarak ayni zamanda Kraliçe namına en hâr ve en samimî teşekkürlerimi takdim ederim. BORtŞ E <s ını @feI! im © Oi aı 1F B B <d! © Sabık Yunan sefiri gitti Ecza ihtikfirı tahkikatı Vilâyet Mektupçusu Osman Beyin riyasetiadeki tetkiki ihtikâr komisyonu ahiren sıhhiye müfettişliği tarafından ihtikân yaptıkları iddiasile verilen iki ecza depo*c sahibi hakkındaki evrakı tetkik etmiş ve t u işi tetkik ve takibe komisyonıiTı salâhiyeH bulunup bulunmadı ğmı Dahfliye Vekâletinden sormuştur. Gazi'ye Mersin'de intizar Mersin (Hususî) UIu Gazi'Ierini bir daha görmekle göğüsleri kabara cak olan Mersin halkı o giinii heyecan ve sabısızhkla beklemektedir. Hazırlıklar şundiden ikmal edilmiştir. Paşabahçe fıharaya yardım cemiyeîinin senelik kongresi Heykeltırtu Nejat Beyi takdir Gazi Hz. Fırkadan çıkarlarken heyJkenerini görmösler ve o sırada Halk Fırka«ında bulunan heykeltıraş Nejat B. Vali Bey tarafından kendOeruie takdim edümişHr. Gazi Hz. Nejat Beye: « Eseriniz movaffaldyetli ve manidardır. Sizi tebrik ederim!» buyurmuslardır. Gazi Hz. müteakıben askerf hrka merkezuıi ziyaret etmişler, oradan da Cumhuriyet kösküne giderek bir miiddet isb'rahat etmislerdir. Reicicumhur Hz. gece Çekirge'dekî köşklerine avdet buyurmuşlardır. Gazi Hz. bu gece koşlerinde maiyeti fcrkânı fle mütehassıslan, Valî ve Belediye Reisi Beyleri yemege alıkoymus iardır. Gazi Hz. nin Sç dört gün daha burada kalmalan çok muhtemel görülraek Gazi Hz. Bulgar Kralına bir tebrik telgrafı çektiler Ankara 18 (A.A.) • Reisicumhur Hazretlerile Bulgar Kralı Bo ris Hazretleri arasında âtideki telgraflar teati edilmiştir: Butgaristan Kralı Haşmetlu Uçâncü Boris Hazretlerine Sofya MUfahham ailei Kralilerile bütün dort Bulgar milletini sevindiren mes'ut hâdiseyi çok büyük bir se vinçle öğrendim. En samimî teb riklerimle birlikte zatı haşmetane lermin ve Kraliçe ve genç prenses Hazretlermin sıhhat ve sonusuz saadetleri hakkındaki temennilerimî takdime musaraat ederim. CAZİ MUSTAFA KEMAL Ankara'dan verilen bir habere göre Başvekil Ismet Pş. Hz. gelecek hafta Mersin'e hareket edeceklerdir. Ismet Pş. Hz. nin cenup vilâyetlerinde de bir tetkik seyahati yapmalan muhtemel dir. Diğer bir habere göre Başvekil bir kaç güne kadar şehrimize gelerek, Meclis tatilinden bilistifade bir müddet istirahat edecekfa'r. Gaziye Başvekil Paşa da seyahale çıkacak Defterdarm teft sleri Dcfterdar Mustafa Bey dün Beyoğlu cihfrtindeki maliye şubelerinin teftişi ile meşgui olmuştur. Şubeler müterakim vergileri süratle tahsil etmektedirler. Vali ve Fırka Resi Reisicumhur Hazretlerini Derince'de istikbal ve Mudanya'ya ka • dar seyahatine iştirak eden Vali Muhittin ve Fırka îdare Heyeti Reisi Cevdet Kerim Beyler dün akşam Yalova tarikile şehrimize avdet et mişlerdir. Şeker fabrikalartmız merrt leketin şeker ihtiyactnı temin edinciye kadar Şeker bayram • lan; üzüm, incir, fındık, Gazi Antep fısttğı bayramları olmaIıdırlar. Millî İktısat ve Tasarruf Cemiyeti J Orta tedrisat muallimliğine tayinine karar verilen Rasim Ali Bey; Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü kimya muallimliğine tayin edilmistr. İ E v k a t cetveli İ • » Ras m Ali Beyin yeni vazifesi İ 22 Ramazan Perşembe \ 19 Tulu Ofie Ikindı Imsakkânunsani 1933 Akşami 7.15 12,94 9,45 14.56 7,?I • Ezanî I .2b 2,I2 • Vasatî 5,37 12 s 17.9 • Paşabahçe fıkaraya yardım cemiyetinin senelik kongresi yarın aktolunacaktır. Geçen senelerde ve bu sene her gün elli fakire ekmek, erzak, kÖmür vermek, bilhassa hasta ve verem olanlarm tedavisine koşmak suretile şayanı tak • dir bir faaliyet ibraz eden bu kere de ramazan dolayısile şeker, yağ, peynir, zeytîn, nohut, un, börüice, üzüm, sabun, patates ve birer çuval kömür tevzi eden cemiyet heyeti idaresinin muhrtinde çok iyi tesirler bıraktığı bildirilmektedir. Paşabahçe gibi nisbeten küçük bir muhitte bu hayir müessesesini bu derece fkydalı bir şekle getiren kıymetli heyeti idaresini takdir ederken yeni intihap olacak heyetin daha ehemmiyetli bir varlık gÖstermeaini temenni eyleriz. Ahiren Moskova sefaretine tayin e> dilen Yunanistan'm sabrfc Türkrye sefiri M. Polihronyadis dünftkşamfciekspresk Atma'ya hareket etmiştir. M. Polihrooyadis Atina'da hükumetde temastari sonra Moskova'ya hareket edecektir. Kont dö Şambrön bugfln Paris'p hareket ediyor Fransız sefiri Kont dö Şambron Cenaplan dün Ankara'dan gelmistir, iki aylık mezuniyetmî geçirmek üzere yarın şehn'mizden Paris'e hareket edecektir. Kont dö Şambrön'ün hükumetimizle Fransa arasında ban hususî mesaiHn haUi için hükumetile temaı edeceği de anlasılmaktadır. { ; * \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog