Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi • • • • üncü cıîzü bugün çıktı 24 n VOKUZUnCU S e n e : NO. 3128 . Han h . umhuri „ . Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr mudüru: 23236 Idare müdürü: 22365 Matbaa: 20472 *"* " ««""« sahıfelerimiz herkese açıhtır. Cnmhnriyet'te nesTettirilecek i.ânlar i«in do&rudan doğruya idarenanemize dahi müracaat olunabilir. Teigraf ve mektnıp adresl: CumhurJyet İstanbul Posta kutusu: İstanbul ÎSTANBUL CAĞALOĞLU No 246 P p r £ 6 m b e 19 Etânun Ö I U Ö ı w 933i Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evînize geiiren eıt faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Iş Bankasmın Yeni teskilâtı Dresden: İkincikânun 1933 Kurulduğu yıldan bugünedek arkasmda çok dikkate değer bir •erpiliş yolu bırakan Türkiye Iş Bankası, temelli bir dünya bankasmın rolünü oynamak olgunluğuna kavuşmuştur. Bıldır (geçen sene) Ham burg'da, İskenderiye'de birer şube açıldı. Bu, Türkeli'nin iktısat tari hinde başlı başına bir hâdisedir. Biz, bunu, en karanlık istibdat devrinde kendisini yurdu uğ>~unda düşünmenjij Celâl Beyin disiplinli ve yüksek çalışmasına borçluyuz. Geçici bir insan varlığı için yurduna böyle bir armağan bırakmak ne büyük bir bahtıyarlıktır. Türk bankacılığmm çok kısa yıllar içinde dünya pazarlarına yerle şecek kadar yükselişi Türk istihsali için son derecede ehenrmiyeflidir. Bankanın Hamburg şubesindeki disiplinli ve yemiş veren faaliyeti bunun en temelli bir delilidfr. Bu sube, henüz çok genç olduğu halde, Hamburg pazannda kendini saydıracak bir Türk varlığı haline ge'me«ini bilmiştir. Şubenin çok çahşkan ve Vryana'da tahsil görmüş müdürü Şerifzade Sadullah Bey, Hamburg'ftaki faaJiyetini az görecrek banka nın ticaret teskilâtı için yeni yerler bulmakta gecikmemiştir. Sadullah Bey, bu maksatla Dresden'e gelmiş ve iş adamları ile görüşmek üzere burada bir hafta kalmıştır. Türkiye İş Bankası, Dı/esden'de bir satış teskilâtı vücude getirmcğe karar vermiştir. Bu teskilâtın idare• için tütün tüccarı Henry Wieler i #eç.ilmâş gibidir. Bundan da anlaşıldlğına göre, İş Bankası Av»:upa'da genlş mikyasta tütün ahşverişine girisecektir. Dresden, Avrupa'nm en eski ve en büyük bîr tütün pazarıd'.r Bundan bes yıl onceye kadar Dresden pazarı, bütün Avrupa pazarlan ile ÇOK dcOıa »ıkı U ı tarzda baglı ictt. Reisicumhur Hz. dün Bursa'da Belediyeyi ve Fırka merkezini ziyaret ettiler İktısat Vekili Celâl Bey Gemliğ'e gicîarek tetkikat yaptı Gazi Hz. nin dünkü tetkikleri Yeni takas kararnamesi • • • • •» • Ihracat komisyonLırına 18 eyiule kal dar verilen beyaıinameler ne olacak ? Ankara 18 (Telefonla) Takas vaziyeti hakkında tasdika iktiran eden 13774 numaralı kararnamenin esasları şunlardtr: . 1 İlga edilen tesbiti ihracat komisyonlarına 18 eylul akşa mına kadar verilip te 26 eylul akşamına kadar muameleleri ikmal edilen beyannamelerle gene 18 eylul akşamına kadar verilip evrakı müsbitesi maddi imkânsızlık yüzünden komisyona ibraz edilememek dolayısile reddedilen beyannameler merkezdeki Takas komisyonunca tetkik edilecek, muvafıkı usttl görülenlerden kabul edilenler % 50 takas hakkından istifade edeceklerdir. 2 Takasa dahil bir madde her hangi bir sebebe mebni takasa tâbi olmaktan çıkanlırsa keyfiyet 3 ay evvel ilân edile cektir. 3 Ihracat mukabili ithalât ihraç tarihinden itibaren 6 ay zarfında icra edilmek lâzım gelir.i Güzeilerin İlk seçmesi Resimleri neşredilmeden müsabakaya Reistcnmlrer Bursa 18 (Telefonla) Gazi Hz. dün gece kendilerini karşılıyan Bursa meb'uaları ile kumandan Paşalan, Vali ve Halk Fırkası reitini kösklerinde yetneğe alıkoymuşlar dır. Reisicumhur Hz. bugün saat 15 te Belediyeyi teşrif buyurmuşlardrr. Foto: M Bahattin Fsîdsehir Hazretlerlnln Esklşehlraekî ayaredermd en bir intiba Muhittin Bey bazı ecnebi nakliyat ve seyahat şirketleri murahhaalan nra Belediyeye müracaatte bulunarak Avrupa ve Amerika seyyahla nnın Avrupa'daki büyük şehirleri göre göre artık bıkmıs old^klarmı, kendilerine yeni sahalar ve yeni eğlence yerleri aradfklarını, bu yerlerin İstanbul, Yalova, Bursa olarak intihap edildiğini söylediklorini, fakat Bursa'daki vesaitin kâfi derecede olmaması dolayısile murahhaslara müsbet cevap verilemediğini ma* ruzatına ilâve eylemistir. Belediye Reisi Bursa'mn da kaplıca ve plâj mıntakası olmak itibarile bir çok seyyah celbine imkân bulunduğunu, bu vaziyetin şehrin umumî hayatı ve iktısadiyatı üzerinde çok müessir olacağını bildknıis, müteakıben şehir halkının Gazi Hz. ne karşı olan tazimlerine tercüman olmuştur. gireceklerin isimleri hafi tutulacaktır Bugün Güzeüik müsabakamıza işb"rak edenlerden Hadiye Hanımm resmini dercediyoruz. Hadiye Hanım son günde bu resmini göndermis ve yeniden resim çektirmek için vakit kahnadığın dan yalnız boy resmnin neşrile iktifa etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Baş resmi var da hemen gönderirse ona da ayrıca nesrederiz. Hükâmet binannda Gazi Hz. Bu samimî hisaiyata teşekkürle mukabeled'e bulunarak Belediyeden ayrılmışlar, hükumet binasını teşrif buyurmuşlardnr. Yol larda ve hükumet meydanında topIanan binlerce halk Gazi Hz. ni büyük tezahürat ile selâmlamışlardır. Reisicumhur Hz. ni hükumet binasında Vali Fatin Bey ile memur lar istikbal etmişlerdir. Gazi Hz. hükumet binasında bir müddet kaldıktan sonra gene halkın co^kun tezahüratı arasında yaya olarak Halk Fırkası binasına gitmişlerdir. Belediye binannda Brr zamanlar Hamburg; Dresden pazarına karşi rekabet etmeğe çahşmışsa da bu parlayıs uzun zaman •ürmemistk. Büyük tütün ve sigara fahrikalarmın, tütün alışverisi >apanlann hemen burada bulunması Hamburg'un muvaffak olamamasına »ebep olmuştur. İş Bankası ile onun alâkalı olduğu şirketlerin, faaliyet sahası olarak, Dresden'i seçmesi, bu itibarla, çok iyi diişünül cnüş ve bulunmuş bir şeydir. Tütün, dış alışveris mahsullerimizm en ehenuniyetlilerinden biridir. Avrupa pazarlarını, Avrupa fabrikalarmın arzularını bilmemek yüzünden tütün alış verişimizin son yılIarda geçirdiği sıkıntılan burada Halk Fırkası Vinzun boylu tekrar edecek değiliz. lâyet kongresinİD Pek çok işlerimizde olduğu gıbi tüîkinci celsesi dün tün işlerinde de biz uzak ve temel öğleden sonra FırIeri çökmüş bilgilerin kurbam ol ka Vilâyet mer • muşuzdur. Her iş hayatının olduğu kezinde Hüsametgibi, tütüncülüğün de zamanın inkitin Paşanın riya • çafı île çok büyük ve derin münasesetinde toplanmış> ıbetleri vardır. Biz, bunu burada açık tır. Kongre mS • «öyliyelim, buna metelik bile vermenasebetile Gazî mişizdir. Tütüncülükteki bilgileri Hz. ne; Başvekü miz, hâlâ, dededen kajma bilgilerPş. Hz. ne; Büdir. Halbuki bugünkü Avrupa'nm yük Millet Meclis) Sctısadî ve teknik vaziyeti teme'inRiyasetine ve Fır den değişmiştir. Bugiin tütün usta ka Kâtibi Umubaşılarmm bilgileri ile, artık, tütün miliğine çekilen alışverisi yapılamaz. Tütünden yaltazimat telgrafla niz anlamak değil, onun istihlâk nna gelen cevapKongrenin Içt&ıaın'dan ttîr Intiba safhasına kadar geçirdiği ahş.veriş larla besap bakma encSmeninin rapoka arkadaşı olarak kabulü doğru olmayollarını biknek lâzımdır. ru okunmuştur. Raporda; varidat ve dığı hakkında bir fikir müdafaa edil Meselâ Almanya'da, Norveç'te, miştir. Bu mütaleaya verüen cevapta masrafa ait hesaplar gösterilmekte v e Hollanda'da, v. s. çıkan yeni bir kayitlerin gayet muntazam bulunduğa verginin tütün pazannda nasıl bir da, aidatmı veremiyen v e fakat Fırka ilâve edihnekte idi, rapor, heyeti umumi prensiplerine bütün kuvvetile bağlı butesir yaptığını, nasıl bir imalât taryece kabul edilerek bütçe encümeni rapo lunan bir çok kimselerin mevcut olduzına dönmek lâzım olduğunu kaç runun okunmasına geçilmistir. Bundan da ğu bildirilmiştir. Nihayet; Halk Fırkaki»i düşünmüş ve ona göre hareket kazalar ve vilâyet teşkilâtnın bütçe • etmiştir? Bulgar tütünlerinin Türk sının para ile aza İoplıyan bir Fırka lerine ait hesaplar gösterihnekte ve büttütünlerine niçîn rakabet edebildi ohnadığı; yalnız vaziyeti mallyesi mSçenin hazirandan hazirana tanzimi bazı ğini, bizde böyle tütünler yetişip sait olduğu halde aidatmı vermemekte müşkülât gösterdiğinden Vilâyet kongyetismediğini hiç olmazsa ana çizgiısrar edenlerin Fırkada yeri olamıya resinin toplanma tarihine tesadüf eden leri ile araştırmış sayılabilir miyiz? cağı noktasında birleşi'miştir. kânunusaniden kânunusaniye tanzim eTütün mahsuliimüzün talihi üzerine Aynı raporda; tahsil çağında buludilmesi muvafık olacağı hususunda bir sarfedilen münakaşalar, bütün neşnan fıkara çocuklara yardım faslmm temenni yaptlmaktadır. riyat buna şahittir, eski dedelik bilgösterdiği tekâmül şükranla kaydedilRapor münasebetile bazı mütafealar gilerin dışarısına çıkabilmiş midir? mektedir. Bu rapor da heyeti umumiyeAvrupa pazarlarını Avrupa pa ileri sürülmüştür. Bu meyanda; vari ce tasvip edilmiş ve ruznamede baska deb noksan olan bazı k&zalara muazarı gözü ile görmek lânmdır. Eski müzakere edilecek bir şey bulunma bilgilere saplamnak yüzünden *ü venet için çareler aranması temenni edığmdan son içtimam bugün öğleden dilmiş; aidatmı vermiyen azamn vazi(ün ahçverişmden ne kadar kaybetsonra saat 14 ts yapılmasına karar yeti münakaşa olunmuştur. Aidabnı Itâğknizi, bugün, herkes gayet iyi verilerek celse kapanmıştır. vermemekte inat ve urar edenlerin Fırbilecek bir vaziyettedir. Avrupa lllllllllllllllllllllllllllllllllll II III I IMMIIIIIIII IIIIIIIIIIIMIHIIIII pazarlarınm ihtiyaçlarmı iyi bildik llllltlMIIIIIIIIIIIIIItlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII pek çok muvaffakiyetler göstermiş kası, artık tütün işinde de faal bir lerî için muvaffakiyetle iş yapan olan Türkiye İş Bankasmın bu işte de rol oynamağa karar vertnişiir. Türbir kaç Türk tütün firması ile bütün muvaffak olmasını yürekten dile kiye tş Bankasmın Dresden paza tütün işini çevirmek mümkün değilriz. Avrupa'daki tütün işi, büyük nnda muvaffak olmaması için biç dir. Halbuki tütünün istİhsal haya sermaye ve kombinezon işi olmuş bir sebep yoktur. Türk mah*ulü kcntnnızda tuttuğu yer, çok büyük ve tur. Onun için Türkiye tş Banka disine ne kadar geniş bir sürüm yekuvvetli teşkilâta ihtiyaç göstermeksında muvaffakiyetin istediği bütün ri bulursa yurt için o kadar hayır tedir. imkânlar vardnr. Dresden'deki yeni teskilâtı ile, hdır. M. NERMİ Şimdiye kadar muhtelif işlerinde anlaiilıyor ki, Türkive tf Ban Belediyede Belediye Reisi Muhittin Beyle meclis azalan tarafından karsılanan Gazi Hz. büyük salona almmışlar, Belediye Reisi Muhittin Beyden şehrin umumî vaziyeti Ue kaplıcalar hakkında izahat Utemişlerdir. Muhittin Bey asrî kaplıcalara ak sermayenin tezyidine art»k lüzum kalmamış olduğunu, suyun da temin edilmiş bulunduğunu söyliye rek asrî otelin biran evvel açılması ve bu otele mütenazır olarak 2 inci sınıf asrî bir otelin daha inşası lü zumunu arzettniştir. Müsabakamıza resim neşrettirmeden girmek istiyenler Müsabakanuzm basladığı flk gündenberi, sifahî ve tahrirî müteaddit müracaatler karsısında kalıyoruz: « Resim nesrettnrnedea mSsa bakaya girebilir miyia? Belki muvaffak olamayız. Resim nesrile kendimizi teshir etmek istemiyoruz. Geçen seneki gibi resimsiz olarak müsabakaya girmeğe hazırız.» Nihayet bu müracaatlerin taaddüdu karşısmda, resimlerini nesrettirmeden müsabakaya girmek istiyenlerin taleplerini de kabule karar verdflc. Binaenaleyh Gazetede resimleri intisar etmeden müsabakaya girmek istiyen hanunlarm da arzuları yerine gelecektir. Resim bashrmadan girmek istiyen hanımlarm ya bizzat, ya bilvasıta yahut ta bir mektupla idarehanemize müracaat ve müsabakaya kaydolunmalan lâzımdır. Mektupla müracaat edenlerin, kendilerine müsabaka günü için davetiye gönderilmek üzere sarih isim ve adreslerini yazmalaruu rica ederiz. Tabiî resimleri neşredilmediği gibi isimleri de neşredilmiyecek, hafi tutulacaktır. Bizzat veya bilvasıta müracaatlerin, cumadan maada günlerde, saat ondan aksam altıya kadar, idare müdürümüze yapılması lâzımdır. Fırka binasında Fırka kapısmda vilâyet heyeti reisi Hulusi Bey Fırka arkadaşlarını Gazi Hz. ne takd'im etmiş, ve buradan Fırrkanın salonuna çıkılmış tır. Salonda Gazi Hz. Hulusi Bsye: (.Mabadı 2 incı sahıfede) Fırka vilâyet kongresi nuşuldu, bugün dağılacak Kâzım Ps. Hz. Meclis Reisi dün Adana'ya hareket etti Ankara 18 (Telefonla) Meclis Reisi Kâzım Paşa Hz. bugün 9,40 da aileleri ile birlikte Adana'ya hareket etmişlerdir. Meclis Reisimiz istasyonda Başvekü Ismet Pş. Hz. , Fevzi Pş. Hz. Fırka Kâtibi Umumisi Recep Bey, Heyeti Vekile erkânı ve bir çok meb'uslar tarafından teşyi olunmuştur. Bir polis müfrezesi Kâzım Pş. Hz. ni selâlamıştır. Dün aidat vermîyen azamn vaziyeti ko Foto Tenl 42 Hadiye Hanım 2 Resimleri gazetede intisar eden veya resmini neşre'tlrmeden müsabakaya girecek olan hanımlar, bu danslı çaya geleceklerdir. 3 Danslı çayda hazır bulunar sevat, güzellere rey vereceklerdir. Bu seçmede en fazla rey alarlar hakem heyeti huzuruna çıkacaklardır. 4 Danslı çay serbest yani davetiyesizdir, istiyen işfirak edebılir. 5 Müsabakaya giren hanımlar için kıyafet, tuvalettir; fakat şehir kıyafetile gelenler de kabul edHecektir. 6 Müsabakaya giren hanımlar, yanlarında ailelerinden bir tek zat getirebilirler. 7 Müsabakay? giren hanımlarm (Mabadi 3 üncü sahifede) Terkos itilâfnamesi Musaddak metin Paris'ten buraya geldi Terkos kur panyasının Be lediyeye devrine1 dair Ankara'da hazvrlanan ki lâfnamenin esasitibarile şirketin Paris merkezi tarafından kabul edilerek gönderild'iğri yazılmış tı. İtilâfname nin metni Paristen gelmiş ve M. Kastelno ta Müsabaka hakkında malumat ve tafsilât Müsabakaya giren veya girmek istiyen hanımlardan ve aileleri efradmdan her gün müsabaka hakkında telefon • la, şifahen ve tahriren malumat isteniliyor. Mürabakaya dair sorulan tafsilâtı tekrar arzediyoruz: 1 İlk seçme müsabakası bayra • mtn ikmci cumartesi günü Maksim'de verilecek bir danslı çayda yapdacaktır. M. Kastelno rafından Belediye Reisi Muhittin Beye tevdi olunmuştur. Şu suretle Teckos artık bilâitiraz Belediyeye geçmiş bulunmaktadır. Terkos işlerini tanzim etmek üzere teşekkül eden mufrakabe heyeti mesaisine devam etmektedir. Şehrin her tarafında muntazaman su bulunduruhnası ve bilhassa yangınlar esnasında yangın mıntakasındaki su borularındaki tazyikın arttırılması için tertibat alınmiştrr. Bundan başka Teekos tesisatına uzak olan sahalarda da yeniden altı büyük mahzen tamir edilerek bunlar da su ile doldurulmuftur. Vay gözüne yandığımın mah be... Şurada tutmasak kendi başına Balıkaneye girecek!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog