Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

8 "Ctttnharîyet 18 K&nmwan! 1 9 3 3 844. Numaralı kanunla Lîra Teîefunken, Radyo Mevsîmînin en yeni ve en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: TELEFUNKEN 6 5 0 WK RADYO GRAMOFON Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudrefîne malik super heterodin sisteminde bir radyo ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfle temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. EN MÜŞKÜLPESENTLERİ BİLE TAM MANASÎLE TATMİN EDECEK YEGANE MUSİKİ ALETİDlR. Emlâk ve Eytam Bankası T. A. Ş. 20,000,000 2fOOOfOOÖ Türk Lirası Kıymetinde Beheri 50 Liralık 40,000 adet "B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor Kaycîın başladığı tarih : 1 ŞUBAT 19S3 . Kaydın kapanacağı tarih : 28. ŞUBAT 1933 Hisse senetlerinin ödeme şekiileri : DEFATEN : Kayıt esasında % 100 ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % İCT 1/5/1933 tarihinde . % 3 0 1/7/1933 tarihinde . % 3 0 1/9/1933 tairhinde . % 30 Tevzi edilecek temettü hisseleri : % 100 . ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı uzerinden Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre °/0 6. (yüzde altı) 6. (yüzde altı) müessesat : Her hisse senedine senevî % 6 hissei temettü tevzi edildikten sofiPa temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkâmına tevfikan ikinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir. Nezdinde kayıt muamelesi yapılacak T. C. Merkez Bankası Türkiye Ziraat Bankası Türkiye İş Bankası Emniyet Sandıjjı Osmanlı Bankası Banka Comerciale Italiyana Doyce Orient Bank Felemenk Bahrisefit Bankası Emlâk ve Eytam Bankası TELEFU BOURL.A B1RADERLER V« q*> v e SAT1E MAGAZALAB1 KE'N •^•1 Dr. Ihsan Sami B^HI I! İŞ BANKASI KUMBARALARI Bayranı geliyor Çocuklaınıza iyi bir istikbal yapmak için güzel bir vesile... Öksürük Şurubı öksürük ve nefes darlıgı, bo&maea •e Inzamık Sksürakleri için pek te • airli üâçtır. Her eczanede ve ^^gg/ğ polannda buiunur. yeni postane eaddesînde Necad Memdurı ticarethanesinde bulu.ıur. Fıatlar çok ucuzdur. Sade ve RAVRAM DAT I\AIYI kibar tebrik kart an ı S AN İN SANiN S AN i N SANİN Bir Iş Kumbarası Hediye ediniz PASAJ KARLMAN DOKTOR j'p.P.Li.u.Lj.ıı.mr SANiN Safıtp ve Başmuharriri Yunut Nadi Umumi netrtyaU idare eden Yaa mudürü: Kemat Saüh S. ABRAHAM Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Her gün 2,30 dan 7 ye kadar hastalannı kabal ve tedavi eder Beyoflu Perapalas karşısuıda Karahi apartımanı No, 5 Telefon 43301 c Uatbaacüîk ve Nefrtt/at Türk Anontm Şirketi Istantnd GRANiT TAŞOCAKLARI Parke, Bordur ve Blok için satış mahalli Manos: GALATA R1HT1MDA. FALİRO HAN No. 2 MEŞE ODUNU Depoda teslim Haliç Feneri Fener caddesi No. 318320 Telefon: 23908 Görülmemiş ftrsatl Çekisi 230 kuruş kesilmiş sobalık Dr. ARA MŞANYAÎV Beyoglu Tokatliyan oteli yaninda Mektep sokak 35 No. lı muayenehanesınde hastalanni sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. Telefon 40843 Beyoğlu'nda P A S A J Hanımefendilerö Merserize pamuk çoraplar 45 Kuruş Muselin çoraplar 75 Yıkanabilir ipek çoraplar 150 Bagetli çoraplar 65 lyi cins yün çoraplar 25 Üayet sağlam çoraplar 68 lyi cins inko kulotlar 60 Podösüet taklidi eldivenier 110 Tetninath cins napa derisi eldivenier 2 9 0 Fanlazi fanelâ pijamalan. yeni biçım 4 7 5 fvi batısren men iller, markalı3 ddet 3 2 , 5 KARLMAN Beyoğlu'nda Çocuklara Isviçre işlemesı ve festonlarla nıüzeyjen askılı önlükler 115 K'uruş BĞyefendllere Fantazî ipekli ve patnuklu çoraplar 35 Dört düğraeli kumaştan getrler 150 El ile yapılmış safi yün jileler 550 Kollu yün jileleri 390 Son moda çizgili poplinden gömlekler iki yakasile beraber 225 Zengin ve müntahap desenlerde şık ve dayamklı 58 tan kravâtlar itıbaren SaH yün kaşkoller, yeni dfsenlerde 1 7 5 Kuruj Murabba şeklfnde tamamen ipekli kaşkoller, beyaz yekrenk veya renkli 2O0 „ Çizgili fanelâdan pijamalar 350 a Çocuklara yün kostümler Bone ve kaşkolile beraber Muhtelif eşya Gayet iyi cins Fransız haseleri Teminatlı ketendn 6 kişilik çay rakıtnı Teminatlı cins renkli eponj el haviulan K. rd4 5 0 bjjgn 580 35O 115 . 9 Rekabet kabul etmez fiatlarMethali ve içerisi geztnesi serbetstir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog