Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

»U *VaUUUU*<UU l ' .> flâlis limofl çiçeklerinden müstahzar cihanşömul marka 90 DERECE HASAN KOLONYASI BİR HARİKAİ SAN'ATTiR. İS Cumhttriyet' Şark ve garpte nazir'ne tcsaduf edilemez. Bütün ıtriyat mütehassıslan bu nefis koîonyanın perestişkândırlar. TaklitJerinden sakımnız. HASAN Ecza deposu. ASiPıROL NECATi, ecnebi markalardan daha kuvvetli vetesirîidir.^e'me'cclnln v'S:Deposu: ^d%SALİHNECATİeczanesi Ramazan gecderınde en tnukemtnel eğlence mahaîlı hem spor, hem heyecanlı numaralar Şehrimize v ni gelen Ingıliz motosiklet ŞTnpivonu E D V A R D G i N Sıra No. 75 76 83 84 86 87 Semti Beyoğlu Mahallesi Kurtuluç Yeniçehir Karanfil Kurtuluş » Hacımimi Ziraat Bankasından: Sokağı Cinsi Emlâk No. Hissesi Hisse miktarına göre muhammen kıymet 700 Türk lirası 500 » 500 » 750 » 150 » 440 » Tarafından Şehz'debaşında Polis kar ıkolu varundHİci arsada 7 metre Namındaki fıçi içerisinde dik olarak saatte 80120 kılometre süratle şayanı ha\ret ve hevecanh nutnaralar icra etmektedır. Duhuliye 2 0 , asker v e çocuklara 10 kuruştur. Türk Ticaret Bankası Merkezi: Adapazarı İstanbul şubesi: Yenîpostane karşısı Tel. 22042 ADAPAZARI 13,13/1 1/2 Kır Hane ve dükkân Tamamı 58 Peren Hane Büyiikada » 8 Karakol Arsa 75/50 Mr. Beyoğlu 39,37 Yenimahalle Hane ve dükkân » 4 Fotika Hane 1/2 34,32 52,50 Yeniyol (yeni) Arsa 120 Yazıcı (eski) 90 Galata 9/64 1125 » Bereketzade Kemeraltı Kâgir dükkân ve hane 35,33 Pey akçesi ve bedeli ihale nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukanda yazılı gayrimenkullerin açık arttırma fle iha lesi temdit edilmiştir. Kat'î ihale 19/1/33 perşembe günü saat on beştedir. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesi ile bankamıza müracaatleri. Şartname bankamız kapısmda asılmıştır. Şubeleri: BANDIRMA BARTIN BİGA B1LECİK BOLU BOZÖYÜKBURSA. DÜZCEESKİŞEHİRGEMLİK GEREDE GEYVE. HENDEK İZM1T KARA MURSAL KÜTAHYA MUDURNU M. KEMAL PAŞA SAFRANBOLU TEKİRDAĞ YENİŞEHİR Şimdîye Kadar Mnhterem Mfişterilerine Kusursuz bir biçim ve itinalı bir dikiş ile en mDntehap kumaşlardan kendi fabrikalarında imal ettiği her nevi elbiseler takdime muvaffak olan Galata'da Karaköy'de Limanımndan'harekel edecek vepurlar EKSELSYOR Büyük Elbise Fabrikası 1 8 kânunusani ilâ İ S şubat 933 devam edecek için fiatlarında yeni ve mühfm Hantalzade vapurları Haf talık Muntazam Izmir sür'at postası Müsaît seraitle mevduat, havale kabul eder Tahsile senet alır ve ikraz muamelâtı yapar Mevduat ralsleri senefik % 8 , alta aylik % 7, oç ayhk % 6, H. C. % 5 BÜYÜK SATIŞ Feyefendiler için: PALTOLAR, mOflonlu veya mutlonsuz empermeablıze PAROESÜLER; KOSTÜMLER, MUŞAMBALAR, inglliz biçimi TRENÇKOTLAR vesaire... Hammefendiler için: KOrklfl veya kOrksOz MANTOLAR, ipekli MUŞAMBALAR, TRENÇKOTLAR vesaire... Çocuklar için: PALTOLAR, PARDESÜLER, MUŞAMBALAR, KOSTÜMLER, TRENÇKOTUR vesaire... Bir ziyaret isbatı mfiddeaya kâfidir. Seyyar Her çarsamba g9nB taat 17 de Sirkeci nhhmından hareketlc Gelibolu, Çanakkale, Ay • Tahk iskelelerine uğnyarak cuma gunü Izmir'e muvasalatla cumartesi giinu aksamı taat 18 de hareketle Çanakkale'ye ufnyarak pazartesi tabahı Istanbul'a gelir. vapuru Kumbaralar faizi senevi %5, sene sonunda ikramiye veriîîr Kumüsyon ve Ticaret kısmı satışa delâlet eder, Sigorta yapar. Telefon 23623 ierasına karar vermfştir. Tenzilât izmir'den Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satınalma Komisyonundan: Gümrük: kıt'aîarî îçîn satın alınacak kuru pil, nişadır, katranlı se • rit, Leklanşe pili, PaJanga, Emniyet kemeri, elektrik feneri ve sair bunlara benzer kırk kalem muhtelif inşa malzemesi pazarlıkla kır • dırmaya konulmustur. 2 Kırdırma sartlan kâğıtlarinîn tasdikli suretleri lstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden, Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satınalma Komisyonundan alınacaktir. 3 Kırdırma Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı ğı Satmalma KomuyonunJc yapılacaktır. 4 Kırdırma 21/1/933 tarihine rashyan cumartesi gunü saal 14tedir. 5 Istekliler biçilmiş bedelin % 7,5 u olan 136 lira 65 kunısluk muvakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel Komisyona gelmeleri. 6 örnek Ankara'da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satınalma Komisyonunda gorülebilir. Yoka bileti T«parda •erflîr TafıSât için Eminönii Rıktım Han No. 5 Telefon: 21977. SEYRİSEFAİN Menek aceota: Galata &öpruba;ı B 236A Sirkerl Mnhfirrtar »art» H 2 Z7*t istanbul ve Trakya TasarrufDirlik düzenlik Kaynağıdır. T Her gün biraz TRABZON POSTASI "Karâdeniz çarsamba 18 de Galata nhtınundan kalkar. Dönüşte Tirebolu'ya da nğrmnılır. MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak Şeker Fabrikaları Kristal toz kilosu 36J5 Vapuru 19 n a f . c p m U p kânunusam p e r ş t f m D e Aks&mı saat 17 de Galata nhbmuıdan hareketle Ereğli, Zong^ıldak, Bartm'a gidecek ve ayni iskelelere oğnyarak cmnartesi tstanbul'a gele • rek paz? saat on beste Galata rıh • BURSA Türk Anonim Şirketinden: Alpuîlu Şeker fabrikasınm İstanbul depolarmda kristal toz sekeri atideki fiatlarla her isteyene 1000 kilodan eksik olmarnak üzere satılı>| BiRKUM biriktiriniz Galata KSçuk Rıhtan Han Fo. 45 Telefon: 40913 Tasradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi pesin ve mütebakisi de hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhai gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet miisteriye aktir. Müsteri isterse sigorta ettirılir. Adres: İstanbul Bahçekapı Dördüncü Vakıf han 4 üncü kat Telgraf adresi: İstanbul Şeker: Telefon 24470 • 79 İLÂN Konya Elektrik Türk Anonim Şirketinden: Konya elektrik çirketînîn 5 kânunusani 933 tarihinde kapah zarf usulile münakasaya vazettiği deniz seviyesinde 500 beygirlik 2 veya 4 zamanh 4 8 silindirîi 250 450 adedi devirli dizel motör ve buna aii 450 kilovatlık jeneratör ve teferruatı için müesseselerin verdikleri fiatlar şirketçe haddi lâyıkında görülmediği cihetle evvelce ilân edilen şeraiti fenniye ve münakasa şartnamesi mucibince yeniden 8 şu bat 933 tarihine musadif çarsamba günü saat on dörttc şirket bina sında alenî münakasası icra ve ayın 12 sinde ihale edilecektir. Talipler verecekleri fiatm yüzde yedi buçukluk muteber bir banka garanti mektubu veya nakit olarak münakasa heyetine vermeleri mecburidir. Şartnameyi ahnamıs olanlara beş lira mukabilinde gönderi • leceği ilân olunur. BATTANIYELERI Safi yfindendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. Satış deposu: Sultanhamam ikinci Vakıf Han altında. Karamürsel Fabrikası < TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık ekspres postası SELAMET vapuru her perşembe 17 de Sirkeci'den hareketle HARIKA RAKISI KUÜHVt. LTO 5IBKETI Gelibolu, Çanakkale ve Körîez tariküe Ayvalığ'a azımet ve avdeı edecek tır. Yoleo biletî vapnrdâ da verilir. Adres: Yemiy'te TavÜzade Mostaia biraderler. Telefon; 22210 DAKTiLO ARANIYOR Fransuca ve bühassa Almancayı îyî teke'lOm ve tercume eder ve daktilo tşlerinden anlar bir hM«tT«* Bıtiyaç vardır. Galata'da Voyvoda caddesmde Agopyan Hanı altındaki Ziimre zade A. Sakir T. Sanayii harbiye ve madeniye fabri • kası yaxıhanedne (56 1/2) arasınd* müracaat. Ş i Ş L ı. HÂRİKA5I0IR Temîz, ucaz MÂRÎKALAR ÇUfSKU . . .«772 FICILARDA İMHİSARin KONTROUU vr RE.5Mİ MÛHRÜ ALTINDA hastane, rontken dıya YURDU DİNLLMDİRİLMtKTEDİ R. terını vesaır bılcumle vesaiO camu Telefon : 4 1 8 0 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog