Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Tayyare Cemiyetinin bir tashihi Tayyare Cemiyeti Istanbul Vılâyetı subeslnden: Istanbul'da (E. Şulman) tarafmdan piyasaya çıkanlan (Tayyare) markalı yazı makinesi şendi ve kopye kâğıtlarile Tayyare Cemiyetinin bir alâkası yoktur. ^ I • I 1 Ucuz Güzel DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastabklar müteHassısı C. H. F Kâtibiumumiliğinden: Kurultay kararile infisah ederek hak ve vecibeîeri C. H. Fırkasma intikal eden Türk Ocaklannın bir takım borçları da Fırkamıza intikal etmişti; bu borçları ödemek için Fırkaya geçen bazı binalar satılmaktadır. Şimdiye kadar bu yoldan elde edilen para ile borçlardan ancak yüz liraya kadar yüz lira hariç olanlanmn odenmesi imkânı hâsıl olmus ve buna karar verilmistir. Tediye cetvelleri hazırdır. Şu halde münfesih ocaklardan yüz liraya kadar alacağı olanların Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası merkezindeki tasfiye encümenine müracaat etmeleri rica olunur. lkinci ticaret mahkemesinden: Sultanahmet'te tramvay durak ma haüinde kasap Mehmet Efendi tara fından Hasırcılar caddesmde Çavalalar sokağında 21 numarada kebapçı Mehmet Fahri Efendi aleyhine 3ci yüz on be? liranın tahsili hakktnda ikanve olunan alacak davasından davastnm tet • kikinde borçluntm adresinin meçhal olması hasebile 121933 persembe gr5nü için ilânen tebligat vasitasüe mahkemeye davet olanduğa halde icabet etmediğîndn evraktn oknndujımdan Ha • hisle ilânen rryap kar&n teblteine karar verilmittir. Mumaileyhin 112933 tarihine musadif salı gfinu saat 1 4 te haxa bulunması veya bir vekü gonJer mesi lüzumn ilân olunnr. tst. asiiye mahkemeti birincî hukıic dalresinden; Müddei Galata'da Karaköy Palasta Felemenk Bahrisefit Bankası tarafm dan muddea^leyh tstanbol'da Balıknazan'nda 61 numarada Aron Baroh Ef. aleyhine ikame olunan alacak davasın dan dolayı berayi tebliğ yazılan dave • tiyenîn mvrmaneyh Aron Baroh Efendinin ıkamo'fahı hanrmtn meçhulîyet! hasebtle H. U. M. K. nun 141 ind m*ddesi mucibince ilânen teblîÇîne v e emrîı tahkikatm da 92933 tarihine musadif persembe günü saat 13.30 a talikma karar verîlmis olduğtmdan mumaîleyh A ron Baroh Ef. nin yevmi meıkurda saat 13.30 da tst. asiiye bhinci hukuk mahîtemesine bizzat gelmedigi veya bir vekil gondermediği takdirde hakkmda gıyaben muamele ifa olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân oluntor. lstanbul asiiye mahkemesi birind hukuk dairesınden: Müddei Galata'da Sîgorta hanmda Doyçe Oryant Bank tarafmdan müd • deaaleyh Galata'da Panaroma hanmda Pol Şorte Ef. aleyhine ikame olunan alacak davasından dolayı berayı tebliğ yanlan davetiyenin mumaileyh Pol Şorte Efendinin ikametgâhı hazınnm meç • huliyeti hasebile H. U. M. K. nun 141 mci maddesi mncibince ilânen tebliğine ve tahkatahr da 92933 tarihine mu sadif persembe günü saat 13.30 a ta l'kına karar verilmiş olduğundan mırmaüeyh Pol Sorte Efendinin yevmi meı • kur^a saa» 13.30 da lstanbul asiiye 1 inci hukuk mahkemesine bizzat gel • medifK veya bîr vekü gondermediğ^ takdirde hakîcnda gıyaben n~uamel~ ifa olunacağı tebliğ makanuna kaim ol • mak üzere Oân olunur. Bayramlıklarınızı Bayram Hediyelerinizi Böyle înci gibi Güzel dişler Kongreye davet Toros Gençler birliği riysetinden: Toros Gençler barliğinin senelik konBresi 131933 cuma günü ekseriyet ha«1 oknadığından 201933 cuma günü «aat 1 4 te Şehzadebaşı'ndaki Toros talebe yurdunda tekrar toplanacaşpndan •zalann lutfen teşrifleri rica olunur Yerli Mallar Pazarından alınız istanbul: Bahçekapı Beyoğlu : istiklâl caddesi Radyolin kullananların dişlerîdir Sabah ve akşam, gQnde İki defa, dişlerinizi " Radyolin „ ile fırçalayınız Mimariarı davet Oüzel San'atlar Birli&i Mimarl şubefetnden: 20/1/933 cuma gunfi senelik fcongremiz olacağından mimar arkadaşlann saat on beşte birllği Aiay köşkü teşrifleri rica olunur. Tashîh Dünkü nushamızda intisar eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban kasmm 121933 tarihli vaziyet cetveliHİn aktif sutununda dahüdeki muhabirler fnsmmda Turk lirası raiktan 290,652,19 fira yerine sehven 290,625,19 lira olarak tebedildiginden keyfiyet tashih olu«ur. Kravât, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, kadın çantası, kadın ve erkek çorapları, eldiven, şapka, kundura, ıtnyat ilâ... ilâ... = Her ne isterseniz bulursunuz Zarif Saqlam Elmlâk ve Eytam Bankası Ilânlan Köprü inşaatı münakasası Emlâk ve Eytanı Bankası İstanbul subesinin kîralık tîaire, bostan vc tarlakr ve voli Esas No. Temînal Mevkii ve nev'i 165 Galatasaray Avrupa Pasajı 8 numaralı dükkân. 20 259 Arnavutköy Yahudiçesrae sokak 12 No. hane. 10 1 Tefvikiye'de Hamamcıeminefendi sokağında Teşvikiye apartımanmda 3 ve 7 numarah daireler. 30 Büyükada Rıhtım caddesinde 32/34 numaralı dükkânlar. 10 87/6 Çırpıcı'da iki donüm tarla 5 463 Yenikapı'da Kâtipkasım mahallesi Sandıkburnu 12 numaralı hane 10 464 Usküdar'da Altunizade Küçükçamhca 517 nuV marah bağ, bahçe ve hane 20 483 Kuruçeşme volisi 20 488 Ortaköy Çayır tokaği 14 numaralı dort donüm tarla > 10 495 Boncıbaşî mahanesînfle Arabaci, Hscıömer, Fı«496 497 tıklı ve Rasimağa sokaklannda tarlalar. 10 498 499 503 Kadıkoy Hasânpafa mahallesi Uzunçayir sokak 50 numaralı bostan 10 528) 515) 514) Çengelkoy Kaldinmboyu sokağında 4 kıt*a tarla 504) 505) 506) 508 Kadıkoy Ibrahimaga mahanesî Sarâçlarçeçrne tinde 2/1 ve 2/2 numaralı tarla 10 Mirgun'da Bostan sokağında 6 numaralı bostan 10 513 516 Kandilli Küçüksu caddesi 3/21 numaralı tarla 10 520 Göksu caddesi 8/21 numaralı gazino 10 525 Cuzguncuk Dere sokak 27/25 numarah maadülc• ' :ân oda ^ 10 527 /Cuzguncuk Dere Arahk sokak 3/5 No.Iı dükkân 10 545 Kısıklı Şemsibey sokak 2 No.lı tarla 10 Balâda muharrer emlâkten tarlalar üçer sene ve diğerTeri birer" sene müddetle bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 23/1/ 933 pazartesi saat on altıda submize müracaatleri. * Nafıa Vekâletinden: Gazi Antep Vilâyetinde Besni Adıyaman yolunun 22 inci kilometresinde inşa edilecek «3 X 31.00» metre açıklığında betonarme «Göksu» köprüsünün inşaat» kapalı zarf usulile münakasaya konulrauçtur. Sînema mecmuan Gtoden güne daha mukemmel bir şekil •tfan «Sınema Mecmuası> nm 11 inci nüslıası slnemaya ait gayet lstlfedeli yazılar ve çok güzel restaüerle intlşar etmiştlr Bundan maada okuyucular mecmuada fculunan tenzllatlı kuponlarla Beyoglu'nun büyük slnemalanna yan flatla glreblleceklerdir. Tavslye ederiz. Köprünün keşif bedeli «63000» liradır. Münakasa 1 şubat 933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif mektuplarını münakasa günü saat 14 e kadar Nafıa Vekâleti Müsteşarhğma vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakmı gormek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne, lstanbul, lzmir ve Gazi Antep başmühendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakını «5» lira mukabilinde Nafıa Vekâleti Levazım Müdürlüğünden ve mezkur vilâyetler başmühendisliklerinden satm alabilirler. Dı\ Haf ız Cemal Cumadan maada her gün saat |)[2,30 dan 5 •) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numarab Itntuî kabînesinde hastalarmı kabul <re tedavi eder. Telefon ts. 22398 Dahüiye miktehatsın Kadıköy icra dairesindent Bir borcun temini istifası nmntnda MahaJle ve mevkıl tfnahcuz olup açık arttırma fle satıla • Beyoğlu Yenitak paraya çevrümesl mukarrer bulu • şehir Sinemköy «an ellî çift muhtelif renk ve numaraŞehremini Deda kadın iskarpini 231933 pazartesi günu saat 10 dan 12 ye kadar Kadıkoy nizaptal Söğütluçesme caddesinde 152 numa Mahmutpasa fralı diikkân önünde sahlacağından yiiz'de iki buçtık ıCfflfl lellâliye müşterisine Çarsıda Zincirli ait olmak uzere taliplerin mezkur gün Handa (re saatte mahalllnUc bulunacak mc Çarsıda Gelintaumma mSracaatleri Oân olunur. | İstanbul Evkaf Mütlirîvcti No sı Cınsı îlânları Mflddeti ican | Sokagı Keklik 70 Hane 933 mayıs gayesinç kadar Dükkân 934 » Diikkân » Oda » » » » » 340 Tramvay 293 Caddesi Sultan2224 odaları 22 Üst katta » » » .,„,. » ,. Beyoğlu'nda LiON Mağazalan cik 4 dükkân » » a » Galata'da Mehmet Ali Pş. hanı iç kısmmda Yazıhane » » •» » Besiktaş Diki Cami itti12 litas salinde Dükkân » » » » Balâdaki emlâk 11 kâmmusani 933 tarihinden 10 şubat 933 tarihine kadar müddetle bir ay zarfmda pazarlıkla kiraya verileceğnden talip olanların Çemberlitaç'ta Evkaf Müdirivetinde Akarat kalemine müracaatleri. Gelincik 24,25, 28,30 1L40M. Mevsim sonu Kars Defterdarlığından: Çıldır gölü icarı yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 20 kânunusani 933 tarihinde müracaatleri. SATIŞI Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: Gümrükler Umum Müdürlüğü istatistik ve tetkik müdürlüğüne yedinci dereceden elli bes lira maaslı bir müdür muavini almacaktuv Aranan vasıflar çunlardır: ** •» ' " •3 Yüksek mektepten mezun ve garp lisanlarîndan biri ile olsun te tebbüe muktedir olmak ve memurin ve barem kanunlarında yazıli şartlan haiz bulunmak. ~ ^ Taliplerin istidaları ile tercfimei hal hülâsalarînı «20» ikincîkâ i nun 1933 tarihine kadar Ankara'da Vekâlet Zat Işleri Müdürlüğüne ve lsfc"bu'lda Gümrükler lstatistik ve Tetkik Müdürlüğüne vermeleri. 7. ıo İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Bedelleri takassız ve Türk parasile ödenmek üzere (420) adet muhtelif voltta (Osram) yahut (Mazda) marka ampul satm almacaktır. Talipleritı pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçelerini hamilen 6/2/933 pazartesi günü saat 14 te Galata'da Alımsatım Komisyonuna müracaatleri. % 30 Tenzilât 25 lira mükâfa* Kadıköy'unde Bahariye caddeule Nîsbiye soka^ı arasmda tek incî kiipe kaybedilmîştir. Bulanlar Bahariye caddesinde 128 numaralı haneye tesliminde 25 lira mükâfat •erîlecektir. Tam onda, dediğim lokant&da. Peki. Adamlann gelip beni mi bulaeaklar? Evet, seni tanırlar. Yanma gelecekler. PekL Muhabkak değil mi? Muhakkak! Cingöz telefonu kapadı ve zile foastu fçeri gtren bir adamına bazı ta " Iimat verdi, sonra kütüpbaneden felsefeye ait bir kitap alarak bir koltuga uzandı ve vakit geçirmek i çin okumağa baçladı. Yarım saat kadar sonra, Mehmet Rıza, gözleri bağlı odadan içeri girdi ve Cingöz yerinden fırlıyarak onu kucakl&dı: Affet, üstat, affet! dedi. Seni rahatsız ettim. Fakat müsaade d te şu gözlerinin bağına bakayun, iyi bağlamışlar mi? Mehme Rıza: Mukemmel, dedi, hiç hrr yerî görmedim. Cingöz tasdik etti: Sahi mukemmel, bravo . Çok Tashih Ounku nüshamızm yedmcî sahıfesinde munderîç Tapu ve Kadagtro Umum Müdürlüğüne ait ilânda: ( 2 0 ) küo majüskul turkçe harfleri olması lâzım gelirken aehven ( 5 0 ) kilo olarak gosteril miş olmakla keyfiyet tashih oltmur. begendim. Ve Mehmet Rıza'nm gözlerinden bağı çözdü. Onu gayet rahat bir koltuğa oturttu, kendisinden tekrar tek rar af telep etti. Mehmet Rıza dedi ki; Estağfurullah... Gözlerîmîn bağlanması beni zannettiğin kadar rahatsız etmedi. Bilâkis körlerin ıttılâatinı tetkik ve tasavvura fırsat buldum. Istifade ettîm. Yalnız, ifci gözüm, faydasız bir sey bu. Hangisi? Bu, iste bu, yani bir adamın gözlerini bağlamak suretile hasiretini bağlamak tecrübesi. Nerfen faydasız üstat? Çünkü ben, gözlerim siTnsıkı kapalı olduğu halde hangi yollardan geçtiğimi gayet iyi anladım. Şimdi hangi semtte oiduğunu da biliyor musun? Elbette! Cingöz Mehmet Rıza'nın yüzine hayranhkla bak'rak, sualini fevkabir hararetle tekrar etti: Sahi mi söylüyorsun üstat? den müessir ilâç yoktur. 2 0 damlası hayahnızı kurtanr. Evlerinizde bir şişe mutlaka bulundurunuz. Eevet. r Söyle öyle ise, neredeyizt Mehmet Rıza biraz düşündü, cebinden bir kâgıt kalem çıkardı, bazı çizgiler çizdi, bir hesap yaptıktan sonra cevap verdi: Cihangir, Karadut cadyesi, Topane'ye inen merdivenlere yüz veya iki yüz adım kala soldaki aparttmanlardan birinin birinei katındayız! Cingöz, Mehmet Rıza'nın bu keşf inden hudutsuz bir hayrete düserek yerinden sıçradı, ona dogru koştu ve bağtrdı: Müthiş adamsın be, Rıza! Sonra onun elinden biraz evvel karaladığı kâğıd'ı çekerek sordu: Tılsım bu kâğıtta mı? Ne var bunda? Plân mı bu, nedir? Neler karaladm? Mehmet Rıza hafifçe omuzlannı silkerek: Zihnimde tasavvur ettiğim yolu kâğıda çizdim, dedi. Başka bir sey değil! Cingöz, Mehmet Rtza'nm iki elîni de tntarak, büyük bir hararet içind«, yalvanyordu: Anlat Allah aşkma! Meraktan öleceğim! Bulunduğumuz noktayı nasıl tayin ettin? Mehmet Rıza ayak ayak üstüne attı: Merak ettiğin kadar karısık is değil, d'edi. Bak anlatayun. Gayet basit. Benitn gözlerimi Topağacı'nda •e Dikilitas'm altmda bağladılar. Sonradan otomobil büyük kavisler çizerek bir yokus indi. Bunu insan gözleri bağlı iken de anlryabiliyor. Kavislerde otomobilin ilelmerkez yana yatması insana rehber oluyor. O civarda, hele Topağacı'mla büyük kavîsli yokuş hangisi olabilir? Cingöz gülerek: Ihlamur caddesi! d'edi. Tamam. Oradan Besiktaş r.addesine çıktığımızı anladım. Evvelâ tramvay seslerinin merkezlere mahsus çokluğundan; sonra da bir gazeteci çocuğunun hatırımda kalan sesinden. Besîktaş'tan Dolmabahçe'ye doğru gittiğimizi de anladım. O yol genis ve düzdür. Şoförlere bızlı <pt^ m«k hevesi verir. Sonra otomobilin Gazhane yokuşunu çıktığım anladım) 1 Oralarda başka yokus yoktur. Tak•im'e geldiğimizi anlamak çok ko< lay: Gayet kuvvetli tsıklar ve ses H ler! Otomobil sola meyledince Sıra< serviler yolunu tuthığumuzu anla " • mak ta çok kolaydı. Nihayet... • Cingöz Mehmet Rıza'nın »özüntî kestiı Evet, dedi, cidden çok sade! Hakkın var! Ben bunu hesap ede • medim. Fakat, üstat, zannediyorum ki bu sadelik yalnız bu yollara mahsus. Doğrtıdur. öyledir. Hep bfr ur tikameti olan yollar seçmissin. Yag< tığın hata budur. Hakkın var. Mehmet Rıza etrafına bakmdı. Cingöz gülerek dedi ki: Şayanı hayret manzarayı â"1 nyorsun, değil mi? Şimdi görecek" sin. Bir dakika... Cingöz adamlarmdan birin! dı ve bir isaret v t r A 1 SİNİRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL Cingöz Recai'nin harikulâde maceraları Yazan: SERVER BEDİ 3 ? Aman dıır, dedı, kapama, dinle uatat, Allah askma, seni insanîyet namma çağınyorum, zabıtayı ten •ir edecek f evkalâde bir vaziyet vac, fevkalâde, anladınmı, fevkalâde! Nedir o vaziyet? Şimdi *öyle de belki gelirim. Soylemem, gel, görî Cingöz Mehmet Rıza'nın dtişün dSğünü ve tereddüt ettiğini hissedi yordu. Son telkinini yapti: Gelmersen çok pişman olacak«m. fnan bana. ' Pekâli, kaçta dedinî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog