Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

H18 Kannnüsani 1933 Macaristan'da bir av haftası 'Cumhuriyet '• Maluller Cemiyetî Yeni bîr teşekküle lüzum olmadığı fikrinde... Beşeriyeti tehdit eden müthis afet! Bîr kısım mütekait askeri maluller cemiyeti mensuplan tarafından Üskü (Birinci sahifeden mabait) lıklar sari değildirler. dar'da yeni bir cemiyet teşkfl edileceği Kanserden senevî Amerika'da haber verflmisti. Bu hususta cemiyet kâ mflcron (milimilimetre) büyüklüğünde bm, tngiltere'de elli bfn, Almanya'da tibi umumisi tbrahim Bev bir muhar Geçen tene gene bu sütunlarda Mamilyonlarca anasırdan yapılmıstır. elli bin, Fransa'da kırk bin vefiyat ririmize su izahab vermişHr: fcaristan lâlün avcılığından bahsetmisBu hücreler muhtelif azalara göre vardır. Yer yüzünde takriben her semuhtelif şekiller almişlardır ve butnn. Bizzat bu avı yapmış bulunmam « Cemiyet mensunları arasında ne bir milyon insan kanserden vefat lundukları uzuvlarm vazifesine göre dolayısfle makalemin avcı karOerim için bazı gayrimemnunlar vardır. Bunlar da ediyor. Kanser tahripkâr ve zehir hâsılat yapar, faaliyette bulunurlar. daha Utifadeli olacağmı zannediyorum. bazı kanunî esbap dolayısfle cerm'yetileyici bir hastalık olduğu için diğer Bunlarm ahenktar olarak çalışınasi Macaristan'daki sülün avına davetli mizle alâkalarmı kesmiş kimselerdir. Dihastahklaırdan daha ziyade evcaı, sayesinde hayat ve sıhhat devam cbulunduğum dakîkadan itibaren hazn> ğer bir ktsım da henüz malullük fikrirahatsızhğı badi oluyor. Kan«ere der. Bazan viicudümüzün her hangi lanmış ve endahtı kolay bir avm zevkni iyîce benimsiyememiş kimselerdir. musap olanlarm hissiyatı ve idraki bir noktasındaki bazı hücreler diğer siz geçeceğini tahmin ediyordum. Bü • Bu sözümüzü isbat icin asılsız ve sebephayatınm sonuna kadar yerinde olhücrelerle hem ahenk olarak çalışitan tahminlerîmde ne kadar yanıldı • stz bahanelerle ayrılarak gaziler araduğu için çektiği ıstırap daha elim yorlar, kendi kendilerine çoğalarak ğırnı daha avın fldnci giinü anladım. sma nîfak sokmak istemelerini söylemek oluyor. küçük büyük bir küme yapıyorlar. Macaristan'da yapılan sülün avlan kâfidir. Çünkü malulgazflerin müsterek Bu kümeye ur diyoruz. Bazı adaro Cemiyeti beseriyeye tam hizmet kon derece revkli, ve endahfa da oldukmenafileri ancak aralarındaki birük, teların başın<fa, boynunda ötesinde beedecek kâmil bir yaştaki insanlar a* ça zor bir spordur. Bu ava İstanbul'dan risinde fındık kadar, ceviz kadar sanüt ve meslektaşhk sevgilerini meyrasından senevî bio* milyonun böyle nç ava iştirak ediyordu. Prens Halim veya daha büyük yuvarlakça gördü* dana getirmekle kabildir. Sayılan pek tahammülsuz ıstırap içinde kaybol* Bey, Abbas Celâl Bey ve ben. 1510ğünüz tümsekler bu urlardır. Siyah az olan bu arkadaslarımızın şu ufak ması hekimlerin ve içtimaîyatçılann 932 akşamı Sirkeci ganna bizî teşyie benler, et benleri de bu nevi ufak nazarı dikkatini celbetti. Verem, ve muhakkak inhizama mahkum olan gelen ava arkadaşlanmız iyi netice alurlardır. Bunlar sıhhati ve hayatı firengi, tifo, veba, kolera veya sair tesebbüslerini mefkure sahibi bütün mamamızı temenni ediyorlardı. Semplon ihlâl etmedikleri için selimüttabia intanî hasdalıklara yakalanmamak luller protesto ebnekte ve merkezimize ekspresi var kuvvetile istasyonlan dururdur. Bazan bu urları yapan hücreiçin sıhhî tedbirler var. Fakat maatba hususta her taraftan müracaatler vaInadan geçiyor. Tren yolculuğunun kenler rahat durmuyorlar, etraflarında teessüf bu hastalığa karşi henüz muki olmaktadır. Türkiye harp maluller i Bir gün öğleye kadar vorulan avlar ve avcılan disine mahsus sarsınbsı arasında kombulunan tabiî hücreler e hücum edeayyen fennî bir tedbir voktur. Bunun yalnız bir çah altında toplanmağa kat'partımanıma çekildim. Yorganımı baavı sürücülerle yaparlar. Parça parça dum. «Ey Sait, feiekten gün çalryor rek onları tahrip ediyorlar ve mahiçin yer yüzünde bütün hükumetler ve iyetle karar vermişler ve bu arzulannı çrma çektim. Yatağımın içinde kendimi ayrümış ormanlarda 100150 koylü £kâsulleri de vücuda zehir gibi tesir yasunı...» zenginler kanser taharriyat merkezda hemen hemen tahakkuk ettirmişler Barmenierm «koktel» yaptığı ağzı kapıyor. Bunlara da habisüttabia ur ser metro ara fle yürürler. Ormanlarm 300 kadar koylü ilk yapacağnruz«batlerinin tesisi ve ulemanın çalışması dir. Nitekim merkezi umumimize bir kaç diyoruz. tşte bu tahripkâr ve zehir pah küçük tasa benzetiyordum. Trenm dışında intizarda bulunan avcınm üzetue» için isaret bekliyorlardı. Avı biziçin büvük fedakârlıklar yapmağa saçan urlar kanserdir. •allantısı öe çalkalanryorum. Hayalimvflâyet müstesna olmak üzere bütün virine ne varsa, ne yoksa, sevkederler. zat Kont Erdöli idare ediyordu. Yanınbaşladılar. de sülünler, çiller uçuyor ve tav Ava yalnız vurulmasma müsaade ediKanser hücreleri mücavirlerindeki da avabaşısı ve sürücüleri harekete ge Iâyetlerdeki arkadaşlanmız şube veya Kanser felâketengiz bir hastalık (anlar koşuyor. Bu hulya beni en sert len hayvanata endaht eder. Av esna mıntaka merkezleri yahut miimessil sıtabiî kısunları tahrip ediyorken kan tirmek için bir de borazan vardı. 400olmakla beraber yakalananların kurtarzda yapılmış bir koktel kadar messmda avcılann sagından solundan, kafab'le iştirak etmişlerdir. Türkiye'nin damarlarına rasgelince onları deli500 metro uzaktaki sürücüleri, a\cıtulması imkânsız değildir. Kanserin letti. racalar, geyikler fırlar. Sülün avı mevyor içine giriyor, kana karışarak vüher hangi bir şehir veya kö> ünden merlar mevki aldıktan sonra harekete geilâcı vaktinde ameliyat yapmaktır. sımmde karaca ve geyik avı memnu olcudün başka noktalarma gidiyor, oErtesî sabah Bulgaristan arazisînde kezi umumiye müracaat eden her ma tirmek için boru fle isaret verildi. Filhakika radyum ve rontken ile iyi ralarda da yeni yeni kanser kümeleri duğu için, ava yanından geçen bu g5yw. Hava sıkınhh ve «ıcaktı. Akşam lulün işi çok büyük bir alâka ve ciddi Sürücülerin ellerindeki sopalan ağaçolan vak'alar vardır. Fakat tababettc yapıyorlar. Bu yenilere metastas dizel hayvanlann kosmalannı seyir fle ikSırbistan'da biraz soğur gibi oldu. 17 lara vurarak çıkardıklan patırtı bize büs yetle takip ve intaç edihnektedir. Merbüyük faideler temin eden rontken, yoruz. Metastas yapanlara halk dlşi tîfa eder. birindtesrin sabahı, Peste'ye vâsıl olbütün yabancı gelen bir av musikisi idi. kezi umumî büyük makamlarm olduğu radyum bazan kanseri daha ziyade kanser diyor. Halbuki her kanser dağumoz vakit, tstanbul'un kânonlannı Her süriicü öniinden fırlıyan sülün hogibi bflumum ricali devletin çok yüksek azdınyor, hatta kanser olmıyan ba» Sürücüler orman dahilînde muzır bir ergeç metastas yapar. hatırlatan keskin bir soğuk ve rüzgâr rozuna kokoş, kokoş diye bağnyordu. müzaheret ve himayelerine mazhar olnasur grbi yaralarm röntken ve radhayvan gtfrdüler mi, avcılan ikaz için Kanser her ainde oluyor, fakat feizi karşıladı. Eğer titremesmi bflme «cKokoş macarca horoz, tuyk te tavuk yum tatbikmdan sonra kansere tahep bir ağızdan feryat ederler. Bu maktadır ve işlerini ancak bu sayede ko35 55 yaşlarında olanlarda daha llıis olsavdım donacaktım. demektir». Avcılann sülün tavuğunu havvül ettiği görüImüşHrr. Nitekim ormanlarda tflkîden başka muzır hay laylıkla görmektedir.» çok görülüyor. Kanser irsen intikal İ Macaristan'ı ilk ziyaretim 192S se van yoktur. Muzır hayvan vurmağa muvurmaması için, sürücüler daima bağ • bu yüzden bazı arkadaşlanmızı kayetmez, fakat baza ailelerde nisbeten besmde oldu. O vakit Macar halkmı, nrlar. Ormanın içindeki sürücüler bize bettiğimiz gibi bir çok arkada?larıvaffak olan her avcıya arazi sahipleri daha ziyade te*adüf ediliyor. Nitedaha neş'eli, tavru hareketlerinde daha 100 metro kadar yaklaşmışlardı. Sagımmızın da ellerini, parmaklmnnı kaytaraftndan munasip bir hediye vermek kim muhterem hocamız Cemil Paşa canlı ve sür'atli bulmuştum. 1932 de bettiklerini biliyoruz. Bundan dolayi dan solumdan tavşanlar fırlıyor, başıMacar avalığınm âdeti icabmdandır. da böyle bir vak'a görmüşlerdir. Peste halkı düşünceli, hüzünlü ve hayalnız ameliyat yapılması mümkün mın üstünden sülünler ok gibi geçiyor On gün yanbğımız avcılık esnasında Kanserin katran parafin Te anilin reketlerinde de ağırdı. Bümem ne diolmıyan kansere rontken ve radyurO lardı. Yeb'ştirebfldiklerime abyor, atayalnız üç tilki çıktı. tki tanesî tesadüf gibi mevadla çalısan fabrika ameleyeyim? Macar'lar bana, sinemada retatbik edilmesine cevez vardır. madıklanma da gözümün ucile selâm eseri olarak ben""! vanımd^n gectî. tkiIerinde nisbeten çok göırüldiiğü nalânti bir filim seyrediyor hissini verdi. veriyordum. tnsan hangi birine ataca • sini de vurdum. Ü^üncüsü Prens Yusuf Kanser ekseriyetle gizli başlar, zari dikkati celbetti ve farelere katI ^mt^m • Bu vaziyet bütün dünyayı saran iktı ğını şaşınyor. Bir de sülünün tavuğtmu Kemal fle Kont Almaşi'nin arasmdan ran »ürerek kanser yapıldığı bu ve bu fakat hemen herkeste tesadüf edilen sadî buhrandan ziyade, insafsızca kavurmamak mecburiyeti endahh oldukkaçarak tatlı canını loırtardı. Tilkmin gibi tecrübelerle tahakkuk etti ki siyah ben, etbeni yahut s«nelerd«n bal etb'rflen muahedelerle azaian, izzeta* bîrmi Baron Baç'ın arazisinde, diğerini ça ağırlaşhnyordu. Bu parbrtı esnasınkanserin sebebi bir mükrap olmayıp beri mevcut olan bir ur büyümeğe nefsi minfleri kınlan zavallı Macar mflda her avcınm arkasmda bulunan bir de Kont Erdöirnin yerinde vrumushım. taharrüşten ibarettir, yani bir yere başlar ve içeriden ağrı, sancı duyarletinin hıtulduğu melâncolique hastahğm adam ne atbgını ve ne vurduğunu kaymüessrr bir darbe, kimyevî bir madTilki vnruIuT vurubnaz bu vezahn sanız, yahut cildinizdeki bir yara veDeticesidir kanaatîndeyim... dediyor. Kont Erdöli'nin Pezöl ismi verIstanbül Futbol heyetinden: j de, nebatî, hayvanî bir âmil tesir avı bırakarak yanıma gelip nasıl te ya çürük dişlerin dili^fytmasile hâ" 17 birincheşrin sabahı. Ikî otomobüle s«kkür ettîklerini hayretie gordüm. diği bu sahada 7 avcı dört buçuk saatte 20 ikincikânun 933 cuma günü yaps'a ' ederse röntken, rad'ium gibi hikemî sıl olan yaralar uzun müdd a t velevki Itvianacagunız mahalle hareket ettik. cak resmi futbol maçları. ' avamil suiistimal derecesinde kullo187 sülün, 52 tavşan, bir çulluk vurduk. Maksadım av arazi sahiplerinin nrazır iHicîik olauıı iyi o l m * •• » »e»KU.: ^m » •» î Av sahası Avusturya hududuna pek tkinci avımızı gene Erdöli'nin Çökakö hayvanatın ifnası hususunda ne derece Fenrbahçe stadı | nılırsa kanser hâsıl olabiliyor. Bu yol mana verilmiyen rahim, mide, barsak yakm bir mesafede olan Alşo Seîeşte ismindeki en iyi sahasmda yaphk. Ve ciddî davrandıklarmı gostermekbV. Fenerbahçe Vefa K. Kapı B. takımlan \ da kimyevî, hikemî ve mihanikî mad rahatsızlıklarında hekimin fikrine isramdeki koydür. Orada Baron Baçın on günlük avımızın rekoru da Çökakömüracaat etmelisiniz.» saat 11,30 hafcem Adll Giray Bey. | delerin tesirile hâsıl olabîl«n haslaAvı bu kadar çok olan arazide kötnalikânesine misafir olacaktık. de oldu. Yürümek ve battue suretile 8 Anadolu Beylerbeyi iklnci kume takım j pekle avcılık yaomak mümkün değildir. > Mısır'den Prens Yusuf Kemal ve Mıava beş saatte 716 parca vurduk. Buları saat 13,15 hakem İzzet Bey. { Avm çokiugundan en terbiyeli kooek nir'ın benam avcılanndan Galip, Ali nun 638 tanesi sülün, 67 tanesi tavşan, bile çileden çıkar. Ya'nız yaralı kuslan Fenerbohçe Vefa K. Kapı blrinci taŞerif, Semeyka Beyler de bizi bekliyor9 çfl, bir çulluk ve bir de tilkiden ibakunlan saat 15 hakem Adıl Giray Bey. bulmak için av muhafızlannın bir iki Urcb. 17 birinciteşrin akşamı şatonun rettir. tane kopeğini gordüm. . Taksim stadı kapısmdan içeriye girdiğimiz vakit, inBöyle büyük günlerde tüfek atmağa Inhisar işlerimizîn tetkik ve ıslahı için Macariarm ikmci tan avcılıklan bîBir haftadanberi şehrimizde bulu • Galatasaray Beykoz B. takımlan saat tzarda bulunan arkadaşlanmız hay tahammül edebflmek cidden mes'ele Vekâlete müracaat eden dört Amerikan ze son derece zevkli gelen yüriiyerek nan Fylgia isimindeki İsveç mektep ge11^0 hakem Necmi Bey. retler çinde kaldılar. Ava 18 sabahı dir. öyle anlar oluyor ki 100 fişeği bir mütehassısı şehrimizde rapor hazırla avlamakbr. Düz bir hat üzerinde elliser misi, dün sabah saat sekizde limanımızHilâl Kasımpaşa ikinci kume takımlan başlıyacaktık. Bir haftadanberidir de kaç dakika içinde atıveriyorsunuz. Mütmaktadırlar. Bu teklifler tahriren vekâmetro ara fle avcılar mevki alır. Her dan Akdeniz'e hareket etmiştir. 13,15 hakem Necmi Bey. kendOerine hareketimize dair hiç bir hiş bir başağnsı da derhal başhyor. Onlete bildirilecek ve muvafık görülürse Od avcınm arasında on koylü vardır. haber vermemiştik. Bu tarzı hareketi Galatasaray Beykoz birinci takımlan dan sonra her ath&mız tek fişek başıheyet tetkikata memur edilecektir. Bu suretle yürüyüşe başlarur. Ben bu Inizle dostlanmıza hos bir sürpriz yapsaat 15 hakem Sait Salâhattin Bey. nıza balyozla vurulmuş gibi tesir editan avcılıktan çok hoşlandım. Bazan mış olduk. yor. Cumhuriyet futbol liki eflâke serçekmiş ormanlar icinde, boyErdöli'nin sahalanndaki son avunızı Süleymaniye Kasımpaşa saat 9 hakem I 18 sabahı ilk avimizi Baron Baç'ın nunda beyaz nişan halkasfle yay gibi Ankara 17 (Telefonla) Hari28 birinciteşrinde bitirdik. Bakofa ismi tzzet Bey. şatosu civannda yaptik. Bu av bir sabah fırhyan sülünü ağaç dallan arasında ciye V«kili T«vfik Rüştü Bey lahr verilen bu mer'alarda 7 ava 466 parça Galatasaray Fenerbahçe saat 10 hatenezzühS gibi idi. Esas avlara başla tondürmek... Sonra, açık arazide, güdidi teslihat konferansına iştirak i' kem Nuri Bey. vurduk. 438 sülün, 26 tavşan, 2 çfl. madan evvel adelelerimizdeki paslan neşli bir havada otlarm içinden gagâk çin bir haftaya kadar Cenevre've Kont Erdöli'nin arazisinde üç günde tilmek için hafif bîr idman endahb olİlk tedrisat muallimlerinin tekaüdiyegas'Sk, diye feryat ederek alâîmi sema Voleybol maçları harfket f*decektir. 1422 parça av yapmağa muvaffak oldu. Bu hafıf dediğimtz avda 130 parça leri hakkındaki kanun münasebetile Magibi havaya uzanan horozu burustur • Voleybol heyetinden: Fransız sefirinin ziyareti duk. Turuldu. Daha bu ilk günkü avda lstanmak bir avcınm hulya gibi hayalmden 20/1/933 cuma günü saat 17 de Galata arif Veki'i Reşit Galip Bey taraftndan Ankara 17 (Telefonla) Fran • Mütebaki 6 günlük avcılığımız, Babul'lu ava dostlanmı ne kadar hahrlageçen en tatlı bir arzudnr. saray lc'kalinde yalnız Galatasaray Be tstanbul Maarif müdiriyetine gönderi • sız sefiri Kont dö Şambron Cenaplan ron Baç'ın av sahalannda olmuştur. len bir tezkerede kanun metninin bu dım. Macaristan Sülünîeri Mongol deşiktaş maçı yapılacaktır. Hakem Sami Ben bu zevki bir srün Kont Erdöli'nin Bizim büvük avlanmızın posta avcılıgünlerde gönderileceği ve bu hususta dikleri boyunlan beyaz halkalı cinsten mezunen Paris'e gideceğinden bugün Beydir. arazisinde tattım. Bir buçuk kflomet ğına çok benziyen bu tarz avcıhkta ınmuallim arkadaşlara tepsiratta bulunulve bizim sülün'erden daha büyük ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey* relik bir yürüyüşte 18 horoz, 24 tavşan ması bfldirilmektedir. Maarif müdürü tizam her şeyden evvel lâzım olan bir guzeldir. Büyük mısırlıklann içinden ziyaretle bir müddet görüşmüştür. vurdum. Bilmem biz îstanbul'Iu avcılar Haydar Bey tezkereye cevap vererek prensiptir. Sürücüleri sevkte ufak bir yüksek ormanlarm arasmdan gagak, için bundan daha zevkli bir av olabflir muallim'er namına tesekkür etmiştir. hata avlan baska bir istikamete kaçıga?ak! diye ses akararak havaî fiseiH mi?... Galatasaray spor kulübü riyasetinden: Muallimler birliği taraftndan da meclis rabilir. Böyle bir halin vukuunda avm gibi ftrlayışi ddden görülecek şeydir. Ankara 17 (Telefonla) Muç Galatasaray spor kulübü kongresinin Yürüyüş usulünde avlanırken endahriyasetine, Maarif ve Dahfliye Vekâlet bütün zevki kaçacağı pek tabüdir. Bu sülünler nasıl muhafaza olunu • mektupçuluğuna Zonguldak mektup» in'ikat tarihi olan 20 kânunusani 933 hn kolay olmadığmı isaret etmek istelerine; Meclis Bütçe ve Dahiliye encüAvm idaresini Kont Almaşi üzerine yor?. Av tarn nasıldır?. çusu Salâhattin, Tekirdağ'ina Corurr cuma günü Galatasaray'ın maçı olmasırim. Sülünîeri bizim sülünlerimiz kadar menlerine tesekkür telgrafları gönde aldı. Büyük bir sporcu olan Almaşi, avmektupçusu Mitat, Çorum'a Tekir Biz burada Avrupa sülün ve saire na ve ertesi cuma bayrama tesadüf etsür'atlidir. Tavşanlan bizim tavşanlanrilmiştir. lan intizam ve meharetle idare etti. avlannı, kümesten yetişme, kümesten dağı mektupçusu Falih, Diyarbekir mesine binaen kongrenin in'ikadı 3 şu: rmz kadar hızlıdır. Avm pek mebzul olMemleketimizi iyi bflen ve Türk mu koyverme ve bu suretle yapılan avamektupçuluğuna esbak Çorlu kayma • bat 933 cuma günü saat ona talik edflmasma rağmen endaht sahalannı zorlaş' hibbi olan Kont Almaşi, harbi umumî hk zannederdik. Macaristan'da sülün, kamı Vehbi Beyler tayin edilmişlerdir. diği ilân olunur. hrarak işin zevkini kaçırmamışlardır. esnasında Macar ordusunda tayyare zaçfl, tavşan v. s. gibi hayvanatın hepsi Yüksek agaçh ormanlarm içinde açılan biti idi. Dört düşman tayyaresi dü Darülfünün divam tarafından hakkınvahşidir. Çfl ve tavşanlan bizimkile HARİCÎ HABERLER: patikalarda uzaktan sür'atini alıp üzeri şürmüstür. Bugün Avrupa'nm sayılı oda ihraç karan verflmis olan Tıp fakül»in aynidir. Kümesten yetştirilip koy nizden geçen sülünîeri ancak bir metro tomobil yanşçılanndan biridir. Bir çok •esi muallimlermden Rasim Ali Beyin verilen hiç bir av yoktur. Avı muhafaza dahlinde görüp endaht etmek mecbuDevlet Şurasmca cevazı istihdam karan defa Afrika'ya vahşi hayvan avına gitDarülfünün kulübünün tertip ettiği vardır. En esash itinayı muhafaza husuriyeti vardır ki, bu, bizim en sarp mer'a mistir. Enfes bir kolleksiyona maliktir. aldığı ve fakat Maarif Vekâletince orta fakülte ve yüksek mektepler arasındasuna hasretmişlerdir. Sülünün, kara • lanmızda çulluğa sıkıştırma tüfek atmak 1930 da Macaristan'dan küçük tayyamektep muallimliğine tayin edildiği yaki futbol turnuvası için dün murahhas eanm, geyiğhı dişisini vurmak memnakadar zordur. Beyrut 16 Suriye rüsumat miizılmutı. resile mem!eketim''zden geçerek Afrilar huzurile Halkevinde bir içb'ma akdur. Senenin mahdut zamanmda, ve diriyetinde toplanan bir komisyon Alınan habere göre Rasim Ali Bey kaya gitmiştir. Çöller üzerinde uçarak tedflmiş ve şöylece fiküstür tanzim e 19 birinciteşrinde esaslı avımıza başmevsimmde avlanıyorlar. Yüz bin doTürkiye . Suriye hududu civannda orta mektep muallimliğini kşbul etmikaybolan «Zerzura» vahasını bulan yeladık. Yüz bin dönüm araziye malik dflmîştir: nümlük arazide, senenin yalnız bir hafyerek tekrar Devlet Şurasına müracaat insa edilecek gümrük daireleri hakgâne tayyarecidir. Bu hakikî sporcu ve olan Kont Erdöli'nin sahalarma gittik. Ticaret Baytar, Güzel san'atlar tasında sülün avı yapılmasma müsaade etmiştir. kında müzakerelerde bulunmuştur. iyi arkadaş bende çok samimî bir tesir Alşo Seleşte'den 20 daldka mesafede Mühendis, Mülkiye Orman, Dişçi edildiğini söylersem işin ciddiyetini arBu binaların iki hükmet tarafından bırakmışhr. olan bn av sahalan cennetten bir parP. C. N., Hukuk Tıbbiye, Mühendissetmîş olurum. müştereken yapılması muhtemeldir. Okuyuculanmı sıkmamak için alb güncadır. Kont Erdöli'nin«Chateau de Vip » Ticaret, Baytar Güzel san'atlar, HuHem avcmın zevkini fazîasile tatmin Erkek muallim mektebi fransızca mude ne vurdugtımuzu ve umumî yekunuismfle maruf tarihî binanın önünde okuk Mülkiye, P. C. N. Orman, etmiş oluyoriar, hem de avı avadan allim! Celâl Bey Gazi Osman Paşa mekmuzu yazmağı muvafık buldum. Umutomobillerimizden indik. Av sahalarma Tıbbiye Dişçi. Maçlar her hafta iki bu suretle muhafaza ediyorlar. Ormantebi müdürlüğüne tayin edilmiştir. mî yekun: 3284 sülün, 509 tavşan, Berut Adliye koridorunda Vatanî rî» bizi götürecek dört ath arabalar hazırdefa olarak yapılacak ve neticede galip larda sülün, çfl, tavşan gibi hayvanatm 60 çfl, 13 çulluk, 2 tilki, 1 doğandır. calinden Riyaz Sulh Beye bir tecavüz dı. Şatodan beş dakikalık bir mesafe takıma Darülfünün kupası verflecektir. düşmanı olan tilki v. s. vermine cinsi Erenköy Kız lisesi mezunlan cemi • vukubulmuş ve Sulh aîlesme mensup 8 avcınm on günde vurmağa muvaffak kateder etmez av cennetinde olduğumu muzır hayvanab arazi sahiplerinin av paramızla beş kuruştur. Bugün burada yeti yann saat on albda Tokathyan oolduğu 3869 parça av. Karilerim için anladım. Uzaktan tavşanlann koşma bazı gençler istinaf mahkemesi reisme tauhafızlan her türlü vasıtalarla imha bantın saçmasını tnhisardan almak suteli salonlannda azalanna bir çay zimüthis bir yekundur. Fakat Macaristan lannı, sülünlerin tayyareler gibi süzüdayak atmıslardı. fetmis'erdir. Binlerce dönüm arazi daretile beher fişek avcıya on bir kuruşa yafeti verecektir. avcılığı için bu hiç bir şey ifade etmez. Kşlerini görüyordum. Büyük çam or tstinaf reisini döğmüş olanlar mahtulmde ba nevi muzır hayvanat par maloluyor. Her sporda olduğu gibi, Kont Karolivi'nin av sahalannda 12 manian, ve ormanlar arasında açılan kemeye verilmislerdir. Bu gençlerin vemakla sayılacak kadar enderdir. Verabcılığın yüksek mertebesine vâsıl olaava bir günde on bin parça av vurmuntazam yollar, her avcınm numara kâletini almak için Berut, Sayda, Şara mme kadar sülünlere, çillere düşman bflmek ancak bol fişek atmakla miimAnkara 16 (Telefonîa) Devlet muşlardır. Hayretle görüyoruz ki şöyle fle aynlmış endaht yerieri. Her şey mve daha bazı Suriye şehirierinden mü olan yırtıa kuşlann bu arazi üzerinde kündür. Bu şerait dahflinde zavallı TürDemiryollarında bayram münasebeböyle ava basma 800 den fazla av isatizamı tam halinde. Buna bir de av nçtuğuna ender tesadüf olunur. racaat eden avukatlann sayısı yüz elliye tile 10 gün devam etmek üzere tatkiye avcılannın senede 500 fişek atabet ediyor. Günde 800 parça vurabflmebzuHyeb" ve arazinin cennet gibi dovarmıstır. Bu mahkeme görülmemiş bir Macaristan'da bu avlar nasıl avla bik edilecek tenzilâtlı tarife gelecek nını parmakla gösterebfliriz. mek için asgarî 1200 fişek atmak lâzım yulmaz manzarası inzimam eth. şey olacakhr. nıyor, usulleri nedîr? pazartesiden itibaren başlıyacaktır. SAtT SALÂHATTİN gelir. Macaristan'dafiseğintanesi bizim tçioıden söyle h\t sesin geldiğini duyAvm mebzul oldı^u hususi yerlerde Altı günde 3284 sülün, 509 tavşan, 60 çil, 13 çulluk, 2 tilki vurulmuştu! Her sene kanserden 1,000,000 kişi ölüyor Lik maçları Galatasaray Fener kü çükleri karşılaşıyor! 0 o Ib 0 s a r n aı r d! aı AmeriVa'lı mOtehassısların] hazırladıkları rapor isveç gemisi l'manımızdan ayrıldı Harciye Vekili Cenevre'ye gdecek ilk mektep hocalarının teşekkörü Galatasaray kongresi iki haîta sonraya kaldı Mektupçular arasında Fakülte ve yüksek mektepler turnuvası Ras m Ali B. gene Devlet Şurasma müracaat etti Suriye hududunda muşterek gümriik binaları Bir tayin 150 avukat mahkemede! Erenköy Kız Lisesi mezunları Tenzilâtlı tarife
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog