Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

>=» 4 Cumhuriyet •18 Kanunusanİ 1933: CH SULTAN Ya*an: M. TURHAN ıstarıtul Lorsası kapanış liatlan 171933 NUKUT Londra New York Paris Milano Bruksel Atina Ccoevre Sotya Gümrüklerdeki çayın da Bu akşamld program Tercih ediniz: ithaline müsaade edildi tktısat Vekâleti 1 eylule kadar gelmiş diğer eşyanın takas mukabilinde ithalini düşünüyor Çayeiiar aralannda bir fîrket yaparak gumrukte binnnan mallarm çıkarılma sına müsaade islemisler v e mukabilin • de takas suretfle Tlirk emteası ihraç etmek sartile tktısat Vekâletile mukavele yapmıslardır. Bu mukavele mucibmce gumrukten çaylann çıkarılmasına bas • lanmıstır, Çaycılar, zeytinyagı, zeytin tanesi, palamut, valeksı, mcir ve üzUm gibi bnteamızı ihraç etmek sartile, gfimrfikteki mallarmı 6 ay zarfında çıkaracaklardnr. anm ihraç ediimesi lâzım geldîŞîn! ve bunlarm tâbi bultmması icap eden nükümleri aynca bildirecektir. Maamafih alâkadarlann önümuTdeki subatın bi rinci günune kadar do?rudan dogruya tktısat Vekâletme ve yabut vilâyet makamlanna tahriren müracaatleri icap etmektedir. Bu müracaatlerde mallarm mubayaa tarîhlerile cins, miktar ve kıy» metleri ve geldikleri memlpketlerle simdi hansri gümnikte bulundukları tasrih edflecektir. Vekâletin aldıörı karara nazaran, su bahn birinci gününe kadar müracaat etmemis olanlarm talepleri nazan itibara alınmıyacaktır. 18 Baban dirilmez, çünkü o âleme giden bir daha geri gelmez Yîğrt ol Şehzadem, gam yem«. Şah olsun, dilenci olsun, herkes 51ecektir. Baban da dünya tahtını bıraktı, Allah'ma kavustu. Şhndi »en kendini düşün. Malum ya, rahmetli baban Karaman'lı vezire uydu, bir kanon düzdü. Biz de görüp okuduk. O kammda soyle bir hüküm var: «Her knnesneye evlâdımdan sal" tanat müyesser ola. Kardeslerini nisamı âlem için katletmek münasiptir. Eğer uletna dahi tecviz etnvişlerdir. Anınla âmil olalar> ( 1 ) . Gordüğüm düsü belki size soylemezdim, baykusluk etmezdim. Lâkin bu hükmü hatırlayınca dayanamadım, yanma geldim. Taziyelerime bir de tavsiye katıyorumt Bayımn çaresine bak! Açık komrfmak olursa i»ie bu kadar olurdu. Koca Ç«Iebi, gaipten duyarak ölüm haberi getirdiği gibi o haberin evlât yüreğinde açacagı acıyı mühimsemiyerek nasihate de gi~ risiyordu. Bu, belki bir cür'etti, tahammül olunmaz bîr küstahlıktı. Lâkin ruha bitap eden bir hareketti, hedefra tam ortasmı bulan tasa benziyordu. Nitekim Cem de, bu Uabetli hareketin teairinden kendîni kurtaramadı, babaM için ağlamağı unutarak obfîr mevzua geçmek utnrarmda kaldı: Beli! dedt Bîlirhn. Amasya'dakine «altanat müyesser olursa öraritan ı»ığı sonecekttr. Allahın yaktığı çırağı ktd sondüremez. Elverir ki tedbir almakta kusur ediLmesin. Nidelim, bflmem ki? Zihnim tartağan oldu, bir çare aklnna gel miyor! Cem, burada ihtiyat gosteriyor < * dn. tlk sersemliği geçmişti, Haci Çelebfye yüreğini tamamen açmaktan pl&nlannı sezdirmekten çekiniyor * da. Hatta rüyaya Utinat eden şu haberden bfle huylanmağa başlareusta, Çelebi'nin Bursa dönüşünde babasmdan gizli bir emlr'telâkki etmesi ve keadisinde saltanai htraı olup olmadığını anlamaga girişnveai de miim kundü. Aile tarihinde zaten misal de vardı. VaktHe Birinci Murat, o* gullarmdan Sadecin'in tahta göz dikip dikınediğini böyle umulmaz va«talarla teces«üs ettirtniş ve sonunda evlâdına kıyivenmsti. Osman oğnllan erkâmndan olup ta bu maceralan, babalardan evlâtiara gelecek felâketleri bilmemek nasıl kabil olurdu?. [*] Kanıınnamfl Muhammedi denilen re Osmanlı tmparatorluğunun teşkilâtına, tesrifatına yülarca esas teşkil eden kanonun, ne kadar gajiptlr kl, Türklye'de toplu blr suretl yoktu. Tarlhlerde parça parça görülebülyordu. Ancak 1910 da Tarüx Encumeni hlmmet ettl, Viyana İmparator kütüphaneslndekl nüshayı fotcgrafa istinsah ettlrdi. Kardes kaüinl emredentaumadde, o kanundan aynen alındı. M. T. Cem, muvazenesi bozulan beynini düzeltmeğe çalısarak bütün bunları düsündü, küçük bir faisonun hayatım tehlikeye koyacağını göz onüne getirerek rîcat nareketleri yapmağa savastı. Halbuki o, bayli gaflet gö»termifti, lüzumsuz gevezelikler yapmiftı. Şhndi gafletini taraire çalış rnak manasız bir didmme oluyordu. Btmunla beraber Çelebi'ye karşı müteessir tavırlar aldı, sozü gene gerilere çevirdi: Tann büyiiktür, bu halka aeır, babamı yok «trtvez, beni de tasaya düfürmez. Sabab olur olmaz fıka raya sadaka dağıtalım, kurbanlar kestirelim, gördügünuz düşün bayre çevrilmesi için Tannya yalvarahm, şu acrfdı sohbeti de gizli tutalım, yare de, ağyare de faşetmiyelim. Çelebi maktadma ermeden geri dönecek adamlardan değildL Oraya gelişi keramet taslamak, Şehzade Cem üzerinde niifuz kazanmak emeline müstenit olmakla beraber candan düşman tanıdıgı Karaman'lı veziri de lekelemek istiyordu. Kera * metfüruf Çelebi'nin tstanbul'daki vakıalardan haberi yoktu, zavalh Tezîrin öidürüldüğünü bilmiyordu ( * ) . Bu sebeple onu Cetn'in gozünden düfürmek azmini besliyordu. Çünkü Cetn'in miskin bir tevekkülle emri vakilere boyun eymiyeceğini takdîr ediyordu, »altanat için mücadeleye girişeceğıni kurvetle umuyordu. Bu mücadeleden galip çıkması ihtimali de rardı. Hulâ&a: Kendmi ona sevdirmek, Karaman'lı Veziri onun gözunden düsürmek lâzımdı ve bu iki hedefi tutmak için olanca kuvvetîle çabnyordu. Hacı Çelebi, genç çehzadenin tereddütler içmde kelime gevelediğini gorünce gülihnaedi: Biz düf gormesek, dedi, «iz babanızın ölümünü kar^ınıza d3cile cek cellâttan ögrenecektiniz. O zaman da i? işten geçmiş olacaktı. Cem, »ert bir bareket yaptı, Çe1rbi'nin sözünü kesti: Susunuz, o uğurauz haberi tekrarlamayınız. Tann benbn ömriknü alsın, lıabama versin. Belki biz de böyle bir f edak&rlık yapardik, fevketlu Hiinkâr için öntrümüzü peflceç çekerdik. Ne çare ki ecel geldi, onu götürdfi. Susımuz, dedim, susunuz! tçîme alev yayılıyor. {Mabadi var) (*) Nişancı Vezir, Fatih'ln cenazeslnl İstanbul'a göturdükten sonra payltahtın kapüarını kapatau?, Hunkarçayın'ndakl ordunun bir şey sezmemesl için muhabere Imkânlannı kaldırmak lstemlş ve bütün gemlleri limana toplatmıştı. Fakat Fatthln ölümu, bütün bu tedblrlere ragmen, orduya aksettl, Yeniçeriler ayaklandı. Bütün ordu, Üsküdar'a geldi, oradan İstaııbul'a geçti. Blr çok evler yağma edildi. O meyanda Nişancı Mehmet Paşa da öldürüldü. (4 mayıs 1481). Amsterdam Stockholm Viyana Madrit Btıdapeşte BerlİD Varşov» Bükreş Belfrrat Moskova BÜDAPEŞTE : 18.05 Haydn'm eserlerl, VİTANA : 20.40 Christus (Iisıt), BERLtN : 21.05 Concerto Orooso (Haentfel). MÜNtH: 22,05 La defense d'afaner (Wacner). FRANKFORT: 22,50 trio (Beetboven). Yokoham» Altn Meddiye Panknot ÇEKLER Açihş Londrı Ne»York Paris MİULO Brüksel Atlna Cenevre Sof>a Amsterdam 7I2.SO 0.47C97 U.06 9,205 3 3995 87,9875 2,44675 65,255 1,1728 I5.M25 2,5735 3,9994 5,76625 1,9822 4.Î0 3,5784 79,92 35,0825 2,2642 Praj Stockholm Viyana Madrit BerUo Varşova Bnd'peşte Bükreş Belprat Diger taraftan tktısat Vekâleti, gümrfikte bekliyen diğer esyayı da tasfiyeye tâbi tutmak üzere mühim bir karar almıshr. Vekâlet, 1 6 ncmcitesrin 1931 tarîhinden 1 eylul 1932 tarihine kadar Turkiye gumruklerine gelmiş olup ta memlekete ithal edihniyerek gümrSk antrepolarmda veya depolannda du • ran bu eşyantn takas yolfle memlekete ithallerine müsaade vermeği düsün mektedîr. tküsat Vekâleti, bu eşyanin memlekete ithallerine mukabii, memleket mahsulât ve mamulâbndan ne gibi emte Kahve mukavelesi hazırfandı Ankara 17 Brezilya üe imzalanacak kahve mukavelesi hanrlanmıştır, bugün Bursa'ya gönderilerek tktısat Vekfli Celâl Beyin tasvibme arzedilecektir. Yugoslavya'y» ihraç edeceğimiz tuza mukabil sigara kâgıdı almamıza dair bir takas mukavelesi yapılmak uzere tnhisarlar Vekâletinde müzakereler cereyan etmektedir. İSTANBULı 18 saz: (Muzaifer Bey) • 18,45 orkestrs konserl 19,30 Reftk Ahmet Bey taraftndan musahabe • 20 saz: (İnci Hanun) 20,30 saz: (Mahmure Hanun) 20,55 su:'> (Hafız Sadettln Bey) 21^0 tekrar orfcestra onkseri, ajana ve borsa haberi, saai) ayarı 22,30 saz: (Darüttalim heyeti). ANKARA: 12,30 Aniarapalasın eazbandı (13,30 £ kadar) 18 radyo orkestran . 19 caabant bavalan 20 gramofon konaeri. BERLtN: 19,10 şarkılar 20,15 haflf muslkl 31,09 konser 22,09 Symphonie en fa Majeur op, 90 No. (Brahms) 3335 havadlsler va , konser. VÎYANA ı 18,05 haiif muslkl 10,40 konferans » 20,30 havadisler 20,40 lChristus) Haydn'iri. üç kısunlık oratoriosu 22,40 havadlaler «. 22,50 haflf muslkL BÜDAPEŞTE ı 18,05 Balalatka 19,20 settz nsan S9 şarkılar • 20,20 askerl orkestn • 21^5 Tsigan musiklai 22,50 trio en »ol Majem {Beethoven)', trio en la Mineur (Tchalkosky) 23,50 opera orkestraaı tarafından haflf musiki BÜKREŞ t 18,05 radyo orkestran (ham muoan) i 20,05 konferans 20,45 gramofon plâklan21,05 saksofon solo 21,25 plyano solo 22,10 şarkılar . 22,30 keman T* plyano konserl. VARŞOVA t 17,05 plâklar 19,05 haflf musflu • 30,30 havadisler 21,05 Polonya halk musUdsi 22,05 piyano konserl 23,20 dans havalari PRAG t 20,10 konser (Suppi, Verdi ve salre) • 20,05 Belgrat'tan. ROMA : 18,35 muhtellf konseı • ao,zo naT^nSler 21,05 gramofon pl&klan 21,50 İLa femme perdue) Pietrtntn operetL Yokofaama Moskova Tütünlerimiz h2urice Gümrükte bulunan Eşyanm tasfiyesi Nasıl satılacak? Kaoantş ıo,24,05 1091,75 ESHAM [$ Baokasi A. Şimendiferi Tramvay BomontiNektar Terkos BaKa Açılış ıo,24,05 Iktısat Vekâleti bu husus Mal ahipleri 1 şubata kata bir teblig neşretti 4ar beyanname verecelf Ankara 17 (A.A.) tktısat Vekâleftinden tebliğ edilmiştir: 1 Tesrinievvel 932 tarifeinden evvel ankonaiyasion olarak ecnebi meanleketlere gonderilmis olan 930 veya daha evvelki seneler mahsulünden tütünler hakkını aşağıda yazılı fartlar Jairesinde muamele ifası kararlastırılmıstır. 2 Bu tütünîere ait aşagıda yazılı vesikalann ibraz edilmesi mec buridir. A thraç edildHderine dair gümrük beyannameleri ve Tica«et Odalanndan verilmiş mense sehadetnameleri. B 1 ucinoîkânun 933 tarihine kadar tütünlerin asıl ihracı yapmıs olan kimsenin tahtı tasarruf u bulunduğuna dair banka, depo ve antrepo vesikalan tkttsat Vekâletince sayani kabul vesikalar. C Tütünlerin 1 rkincîkânun 933 tarihind'en sonra satılmı* olduklarına dair vesika. " * *" 3 tkinci maddede yazılı vesikalann tütünler in bulunduğu ve satışın yapıldığı mahalledeki Türk konso losluklarmdan tasdik edilmis bulunması şarttır. 4 tkinci ve üçüncü maddelerde yazılı hükümlere uyğun bulunan tütün mukabilinde satış bedelleri kıymeti, müktarı kontenjan listelerine yazılı eşyadan kontenjan miktarlan Ue mukayyet olmaksizm memlekete ecnebi mah ithaline müsaad'e olunan satış bedellerhvm cari fiatlara uygun bulunduğunu tktısat Vekâletinin talebi üzerine alâkadarlar tevsika mecburdurlar. 5 Dördüncü madde mucibince memlekete kontenjan harici ithal edilecek efyanm kıymeti muamele vergisine matrah olan kıymetten yalnız gümrük resmi tenzil olunarak bulunan kıymet olacaktır. 6 Satılan tütünlerin bedellerine tekabül eden dövizlerin memlekete ithal edilmele«ri veya tktısat Vekâletinin müsaadesi alınarak bu döviz Ierin memlekete ithal edihnek isteniIen eşya bedellerile mahsup edilnıesi mecburidir. Bu mecburiyetin ifa edildigi isbat Ankara 17 (A.A.) Iktisat Vekâletinden tebliğ edilmiştir: 116 ikinciteşrin 1931 tarihmden 1 eylul 9 3 2 tarihine kadar Turkiye gumruklerine gelmiş olup ta memle • kete ithal edilmiyerek gümrük antrepo veya depolannda beklemekte bulunan esyanın tasfiyeye tâbi tutularak takas tarikile memlekete ithallerine müsaade edilmesi düsümilmektedir. 2 Birinci maddede yazılı eşyanm memlekete ithallerine mukabil memleket mahsulât ve mamulâhndan ne gibi mahsul ihraç ve bunlarm tâbi bulun • vama Seap ed^n hükihmlor aynca ilân *• dilecektir. 3 Bu prensiplerîn ilânına intiza ren alâkadarlann 9 3 3 senesi subatımn birinci gününe kadar doğrudan doğ ruya Ikhsat Vekâletine veya vilâyet makamlanna tahriren müracaat eyle meleri icap eder. Bu müracaatlerde mallarm mubayaa tarihlerile cinsi ve miktar ve kıymetleri ve geldikleri memleketler ile elyevm hangi gümrüklerde bulunduğu tarsin edihnektedir. 4 Şubatan birinci gününe kadar müracaat etmemiş olanlarm bilâhare vukubulacak talepleri nazari dikkate alınmıyacaktır. edilnredikçe Hhal edilmek isteniler eşyalarm gümrüklerden geçirilmesine müsaade edilemez. 7 Bu ilân seraitine uyğun olarak hariçte tütünleri bulunan alâkadarlann subat 933 nihayetine kadar tahriren tktısat Vekâletme müracaat etmeleri icap eder. Müracaat tarihinden rtibaren bir ay zarfmda vesaikin tedariki ve ibrazı şarttır. 8 Yedînci maddede yazılı müddet zarfında müracaat etmiyenlerin bilâhare vuku bulacak müracaatleri mesmu olamaz. 9 İdare merkezleıri Turkiye haricinde bulunan veya Turkiye dahilinde bulunup ta sermayeleri mîllî bankadan gayri bir para ile ifade edibniş olan veya tktısat Vekâletile hususî mukavele aktetmiş olan şirket ve müesseselere bu muamelenin siimulü yoktur. 1ST1KRAZLAR Kapanış tstlkrazı Dahlll Şark şimendiferi Döyunn MUT. Gümrük Saydı Mahl Bagdat Askeriye 59,50 MÜNtH: ^ TAHVİLÂT Açtlış Elektrik Şirketi Tramvay , Tnnel . Rıhtım . Anadolu f l ) Anadolu (2) Anadoln (3) A. Mümessil Kapanış 43,50 43,50 48,'0 43,50 43;50 46.65 18,05 Frankfurt'tan naKl 20,30 gram*^ fon Dlâklan • 21,05 Berlln'den 22,05 & , Vfagnerin {La difenae d'aimer) operasın>« dan müntahap parçalar 22^0 StütgartV tan. BELGRATı 19,05 gramofon plâklar 20,05 Mr ctpe* ra: {Strizeno Koseno). Üsküdar Hâle sinemasında Sedî, Sözlü, Şarkılı Viktorya ve Hüsari Mümessili: tvan Petroviç. tlftveleni Halihanr Dünya havadisleri. Bojjulmamış, kendi ölmüş Emrazı Akliye ve Asabiye hastane • w mudiriyetinden diin >u tezkereyi al • dık: «Bugünkü nüshanuda Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde müteheyyiç bir hastanm diğer bir hastayı boğduğu yazıbyordu, bir müteheyyiç hastanm diğerine taarruzu pek tabiî her zaman ve her müessesede olan hâdisedir, hastabakıcılar hemen ikisini ayırmıslar, vak'adan yirmi dakika sonra hastanın birtne ani fenalık gelerek ölmesi kendisinin eski bir zatüşşryan ve zatüddimağî efrend ile maluliyetinden flerî gelmiş bir tesadüftür. Bu hâdise olmaksizm da bu gibi hastalarda ani mevtler olabüir. Binaenaleyfa bavadisin bu »u retle tashihini rîca ederiz.» ŞIK SENİNL sinemada BİR SAAT ERNEST LUBtTCH' m en kuvvetli ve en büyük eseri Fransuca sözlü sen, neşeU filml devam ediyor tstanbul'un en fazla beğendiği artistler Manrio Chevalier, Jeanette Mac ""^ Donald tarafmdan. ^ ^ ^ ' Büyük atlantik vapurunun garla münasebetile 1OO9OOO9OOO k i ş i CENNET PERİSİni BU DÜNYANIN EN BÜYÜK FİLMİNÎ ekranda gorenler hayran ve mest olacaklardır. sahnede seyredip alkışlamışlardır I i m A S R t sinema muazzam Fransızca sözlü filminin iraesine basliyacaktır. Sekfeden vefat ATLANTİK Yann akşamdan itibaren Darülbedayi'de YALOVA TÜRKÜSÜ Jgmi altında türkçeye adapte edilen fransızca sözlü ve şark K A Ç I R B EN i opereti. 19 kânunusani perşembe akşatnı Dün sabah trenle Çerkesköy'ünden gelen yolculardan 6 0 yasmda Abdiil • mecit Efendi Sirkeci'de trenden inerken sektei kalpten Slmustur. G L O R Y A'da »e ramaz&nın son hıftası münasebetile bir varyete numarası Sanayi Kredi Bankası idare meclisi azaları Ankara 17 (Telefonla) Sanayi Kredi Bankasmın üç kisiden terekkup eden idare heyeti azalıklanna sabık meb'uslardan Safa, Asım ve Hüseyin Cahit Beyler, murakiplıklara da Şakir ve Haşim Beyler tayin edilmişlerdir. IBuaR an,ELHAMRA 5 Bu akşamdan itibaren sinemastUüa ROLF HANSEN itBn dfinyada Londra'dald Koliseum dauve Beriinde büyük mnvaffakiyetler elde ed n meşhur büyücü ve sihirbaz sahnetmzde icravı san'at edecektir. ^ Kevduatın murakabesi Ankara 17 (Telefonla) Banka • lardaki mevduahn murakabesine dair kanun lâyibası hakkmda Istanbul borsası ve merkez bankasmın mütalealan sorulmuftu. Bu müesseselerden maliyeye cevap gelmiştir. S A R I Ş I N RUYA Fransızca sözlü, şarkılı böyök UFA filmi için biletlerinizi şimdiden aldırınız. tarafından harikulâde bir surette temsii edilen LiLİAN HARVEY ve HENRi OARAT 1 Bu akşam Ferah • Sinemada yeni program. Hokkabaz Rolf Hansen görenleri hayrc»l<»re earkedivor. 1 KARÎLERIM1ZE KOLAYUK: Aylık abone Horasile vüâyetlerdeU karilerimiz gazetelerini b!r çok munta • zaman kendi adreslerine alabfl • mek için bizden ban kolayhklar b temektedirler. Bu aziz karilerm arzularmı yerine getirmek Bzere Cumhuriyet için ayhk abone usulü ittihaz etmeğe karar verdik. Ay • hk abone bedeli yalnız Bu akşam herkes JM t f L E K sinemasına koşarak İ K A T F FIF NJAfiV | I \ / \ 1 L, UEA VH t\VJ I şen, sevimJi ve şuh san'atkâr ve me ? h u r komik LUCIEN BAROUX Bu akşam tarafından temsil edilen nefis bir komedi seyredecektir. BİR ÇiÇEK iKi BöÇEK Fransızca sözlü büyük UFA fitmidir. Filme ilâve: Paramount dünya havadisleri gazetesi. SARI ZEYBEK Umuma saat 21,30 Şehir Tiyatrosu Dflrülbedavi temsilleri liliıt istanbul Beledi esi 0 PERA DON JOSE MOJİKA SİNEMASINDA ve MONA MARİS 150 knruş... tan ibarettir ve tabn peşin olarak gönderilmek Sâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaivi icap eden külfetli bir tnesgale oldnğu için abonelerinin inkıtaa ufiramamasnu tstiyen karflerimizin paralannı idareye vaktînd* yeti • , etmeleri flrtfm *<l«««lctir. III! namındaki cn büyük fümlerind* giruneceklavdir. KARA ispanyolca sözlü ve şarkılı KARTAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog