Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Meşhur Casuslar B 11 mesaisi Yazan: ABlDİN DAVER 65 Şehir ve memieket haberieri , Swasîicmal Darö! iinun kapısının feci kali.., Darülfünun meydanına girilen büyük, süslü ve yüksek tarihî kıymetli kapının iki tarafında, eski mimariye göre yapılmıs mihraba benzer oymalar vardır, fakat ne yazık ki gene bizim memieket te guya böbreklerini boşaltacak boş, harap, tenha yer yokmuş gibi gidip te bir takı zafer kadar güzel olan bu kapının altlarmı girleten, bilmem nere halâlanna döndürenler de vardır. O kadar ki Darül fiinun kapısindan burnunuzu, hatta gözlermizi kapamadan geçmek imkânMzdır. Manzara bu kadar feci ve kerih hal almıştır. Haydi, ismini, seviyesini, cinsini bilmediğimiz bu densizlerin hareketine mâni olmağa hâlen îm kân yok, diyelim, fakat halâya çevrilen bu yerlere kısa birer demir parmaklık koymak suretile bazı münasebetsizlerin buralara girip o marifetleri yapmalanna mahal bırakmamak pekâlâ ka * bildir. Bu himmeti sehrin nezafeti ve tihhati namına Belediye mi yaoacak, yoksa Darülfünunun yüksek mevkii nam ve hesabına o müessese mi gösterecek, kim yapacaksa bir an evvel harekete geçsin Ier de ba temiz ilim yurdunun kapısını o müstekreh tecavuzden ve mnnzaradan kurtarsınlar, Camhttriyet' Kanunusam Asr. w : Genişliyor! Her ilk mektep bir der leme ocağı olacak Talimatname mucibince vilâyet lerde olduğu gibi kaza, nahiye ve köylerde de söz derleme teşkilâtı yapılması icap eylediğinden maarfi idare*i tarafından bu hususta şehir dahili ve mülhak kazalarla nahiye ve köylere tebligat yapılmıştır. îlk tedrisat müfettişleri yarm maarif idaresinde toplanarak her ilk mektep bir derleme ocağı olduğuna nazaran ittihaz edilecek hattı hareket etrafında görüşeceklerdir. Vilâyet söz derleme heyeti namr na komitelerin mesaisini takip et tnek üzere teşekkül eden altı kişilik komisyon da ilk içtimaını cumartesi günü yapacaktır. Komheler de pazarte*i gününden itibaren tahsis edilen maarif idaresi binasının üst katındaki salonunda faaliyete baslıyacaklardır. Halk bilgisi kelimelerine mahsus olan fisler de tabedilmeğe başlanmıştır. Bir kaç güne kadar bunlar da tevzi edilecektir. Tren yolcularına Kolaylıklar . . . Turing Kulübün iştirakîle aktedilen içtima.. Geçen hafta şehrimizde, memieket dahilinde işlemekte bulunan şimendifer kumpanyalan mümessillerinden mürekkep bir kongre toplanarak bütün şimendifer idarelerini müstereken alâkadar eden bazı hususat etrafında müzakerelerde bulunmuşlardı. Bu kongreye istirak eden şimendifer kumpa^valan direktör ve mümessilleri Türing Kulüp idare heyeünin de işti rakile bir içtima aktetmişlerdir. Bu içtimada bütün bu kumpanyalara ait ilân, propaganda, reklâm gibi işlerin bir elden idaresi takarrür etmis bu ise de devlet demiryollan nesriyat müdürü Ferit Bey memur edil miştir. Mumaîleyh, bu hususta Turing Kulüple temas ederek bir rapor hazırlıyacaktv. Içtimada bu işten baska, memieket dahilinde trenle grup halinde teyahat edeceklere bazı kolaylıklar gösterilmesi mevzuu bahsolmuş, icabmda kafüe halindeki seyyahlar için hususî trenler tahriki takarrür etmistir. Romanya'da yeni kabinc İki ay gfeçmeden RomanyaMa kaf>ine tekrar değSşti. fid ay muka Idem istifa eden M. Vİayda Vovvode şimdi yeni den Basvekîl oldu. B. Maniu bir kaç sene evvel olduğu gibi tekrar hükumetten eekildi. Rorajanya harbi umumiden evvel kScuk bfe BaBcan hukumeti olduğti halde Balkan harpleri ve harbi amamî neticesi olar»H mötemadiven büyflyerek bugun on sckte mHvon nüfusla koca bir devlet oJmmrtıtr. Fakat nüfusunun vüzde yirmi be«i Tîi«k, Macar, Alman, Bulgar ve Musevi stfbi yabana ttk'ara mensupttn. Rusva'n«n en zengîn bir evaleti olan Besarabva'rı ve Avx»tury»Maca • ristan'm en mPhîm aks»mn« teskfl edeıı Transilv»nva, B?rıat ve Bukovina eyale^erini Efiâk ve Bı»Sd»n'a ühak ede rek büvük bîr devlet hnlmi alan Romnn» ya AvruoaMa sivasî. îktısadî, cogTafl ve askerî eihetten mühira mevki »ahibî o'mustur. Bımun irîn bu devM?n aKvaTî ve b»Kfl sus kabmelerin sık sık deüsmesi gerek komsulan ve gerek bHvulc Avrupa devletleri tar»fındwn böyük bir ehemmiyet ve alâka ile takip ohmuyor. Romanya'da irtikrara münî oî»i b«ilıca sebeo yeni Romanva'nm en buvüle sîyasî fırka« millî kov'3 fırkaM hükft meti tarafmdan mem1ek»>»e dave» ediler«k t«hta otnrhılnn simdikî Kral Karo< ile hukftmet arasmda MJVîîmdar!«&'n sslâhiyeti mes'eTe^n^n dolayı eksik olrmyan zıddrverHr. M. Manîu Kralm kanmıa esasî fevkindeki sB'âhivetînî ka « bul etm«<V*înden vaktile fiöVîmeHn basmdan çelnİTnisti. Sonra Kral strf kendî ÎKm<»dma Jstinat eden tarih müderrisi M* Yonra'nm riyaseti altında teşekkül eden fırkalar haricîndeki bir hukfimet île memleketî î<l»re etmek istemîsti. Fakat yeni ve eski Romanva'da haHc arasmda kokfeşmîs olan sivasî fırkaiarm daimf rmhnanaat ve nwha'efeHne ma< nız kaldığmdan tekrar fırka hükumptin^ müracaat etmeğe mecbur olmustu. Serbest yapılan son intihapta mîîlî köylS fırkası büyük ekserivet kazandıktan sonra kabinenin teskili ba fırkanın Reiai M. M»nîu'ya teklif olonmusta. Fakat mumaüeyh Kral ile tefrrâr çekişmek mecburiyetînde kalacağmı his settiğinden bu tekTifi kabul etmemis vö hukumeti gene meıkur fırknnm baslarnv dan bulun»«n M. Vayda Voyvode teskil etmisti. tki ay evvel Besarabya mes'' elesinden dolayı bu Basvekîl tstifayâ mecbur olmustu. O zaman Londra se • firi bulunan M. THulesco Romanya'nm Basarabya mestflcsiul m««.tiM.t« •.«» MataHari, Alman'lara da ihanet edecek kadar, bîr Rus zabitini sevmişti TakrCben sekia gün sonra, îngiliz'leflriu İnfcBİHgence Service titskilâtından aldığun bir telgrafta Mata Hari'nm, bir tngiliz harp g emisi tarafmdan. Hollandia vapurrmda tevkif edild'îği ve kadınm Fmnsız teşkilâtına d.ahil bulunduğunu iddia ettiği bîldirîlerek benden talimat isteniliyordu Doğnı ve yanlıç dansözün casu* ©lduğuna iman efctiğim içindir ki tngiliz ai'kadaşlanımıza şu soğuk cevabı gönd>rdim: «Bir çey atıltyamadtm. Mata HarPyi lıpanya'ya avdate icbar edi nız.» sinde büyük ve nriistacel bir faaliyet uyandırdı. Akdeniz'd'e Alman de nizaltı gemilerini takibe memur FratMtz gemilerinden bazıları, telsizle aldıklan emkler üzerine yollarını değiştirdiler, bunlara bazı büyük Franaiz denizaltı gemileri de iltibak etti. O akşam Fas sahillerinde demirlemiş olan iki Alman denizaltı gemki, bu Fransız filotillâsınm baskınına uğradı. Aiman gemileri torpilleneırek batınldı. Bu vak'a ile Mata Hari arasinda ne münasebet vardı? O, bir Alman casusu olduğu halde, nasıl olup ta A ^ ' " denizaltı gemilerini Fransız'lara haber ver; yordu. Mata . Hari'nin muhakemesi esnasında, bu ihanetinden dolayı azim miktarda para aldığı anlaşılmıçtw. Acaba kaduıı, böyle bir harekete •evkeden şey, yalnız para htrsı mıydı? O, her ne pahasma olursa olsun Franaa'dan kovulmak istemiyordu ve Fransa'da oturmak arzusudur ki onn, Alman denizaltı gemilerini Frannz'lara haber vermeğe sevketmişti. Onu Fransa'ya bu kadar bağlryan hususî bir sebep vardı ki, o da Rus tayyarecisi yüzbaşı Malzoff tu. Dansözün bu zabiti sevdiği mu hakkaktır. Mata Hari, Hk defa olarak ruhunda bakikî ve ateşli bir aşk duymuştu. O, bu zabiti, kendisi için seviyordu. Fftratı itibarile maddî ve manevî hiç bir mania tanrmıyan bu kadımn, müahharen Vittel'den Paris'e gönderilsniş olan sevgilisinden aynlmatnak için her feyi yapmağa karar vertnif olmasıdır, ki onu Alman'lara karsı bu ihaneti yapmağa «evketTnif>ttr. Sevgilinsinden aynlmamak hnkânını elde ederken ttstelSc para da almışsa, bunun ne zaran vardı. Mata Hari, etrafmda cereyan nden facialara aldıracak kadm değildi. Onun sürdüğü hayat itibarile paraya da ihtiyacı vardu O halde iki taraftan da para alırsa her halde zararlı değîl, kârlı bir iş görmüş olurdu. Zaten, ne Almanya, ne de Fransa onun vatanı değildi. Bu iki yfizlü casusluğun kendisi ve hayatı için ne kadar tehlikeli bir şey olacağım da düşünmüyordtı. Daha doğrusu, böyle bîr tehlikeye inanmıyordu. Çünku, Mata • Hari, dünya yüzünde kendisine fenalık edebilecek bir erkek bulımduğunu tasavvur edemiyordu. O, erkeklcri daîma mağlup etmeğe, onları daima ayaklarma kapanmış görmeğe alışnuf bir kadındu Nazırlar, sefirler, meb'uslar, prensler, jeneraller, ona kul köle olmuçlardı. (Mabatî var) Mata * Hari Almanlara ihanet ediyor Şisndi, bir müddet için y&zbası Ladoux'un hatnratını bırakalun da, Mata Hari ile beraber dolasahm. Mata Hari'nin Frama'nm hizmetine girmeği kabul ettiği snralarda Fransız casus teşkilâtı, kadından şiiphelenmekle beraber, henüz, onun Alman istihbaratına hiznaet ettiğini ve yakalanması müşkül vasıtalarla Alman'Iara haberler uçnrduğunu, ayni zamanda kadıntn aevgilisi olan Marki de Monteasac'm da nzun müddettenberi, Aknanya'nm hesabına casu&luk ettiğini bilmiyordu. Frp.n»ız'lar, bilha»sa Marki de Morteasac'in casuıluğunu, harpten •enelerce sonra, namuakârane yasamak istiyen Te hayatuu tamkn etznek için Fran«ız poIUine b a n kirafatta bulunan M. Lucat'ra kitabından öğren mişlerdir. Yüzbafi Ladoux'un hatrratmda ya kasten, yahut ta unutkanlıkla yaztnadığı bir nokta var ki o da, Mata Hari'yi Ispanya'ya ve oradan da Hollandia vapuruna bindirmeden evvel kadımn bazı esrarengiz seyahatler daha yapmasına müsaade etmesidir. Ladora'un hatvratma bakılırsa Mata Hari eylul b»d«yetinde doğru ttpanya'ya bareket etmisiir. Halbuki daha evvel bazı isler gördüğü anlaşılıyor. Elimrzdetci diğer vesikalardan bhi idiyor ki, Mata Hari, yüzbası Ladoux ile gârüsüp anlastıktan sonra, Paris'ten Fransa'nm meçhul bir yerine hareket ettL Bu meçhul yerde Marki'ye mülâki olduktan aonra, Am*terdam'a gitti, orada, bird'enbire gözden kayboldu, aonra, birdenbire gene Paris'e geldi ve sabahleyin erkenden yüzbafi Ladoux ile görustü. Biraz sonra yüzbası Ladouz kâtibinin makine ile yazdığı bir çok kâğrtlan knzalryordu, Kara ve deniz erkânı harbiyelerine giden ba kâğıtlar, bilhassa dentz erkânı barbiye Ladoux Ankara geyahatleri Türkiye Turing Kulübünün memle ket halkına hükumet merkezini tanıt • mak üzere Ankara'ya grup halinde seyahatler tertibi için bir program hazır • lamakta olduğuna yazmıstık. Turing Kulübün bu tesebbusu uzerine Ankara Valisi Nevzat Beyin riyatetio • de bir heyet teşekkül etmistir. Bu heyet memleketin her tarafından Ankara'ya tertip edilecek seyahatlere ail prog • ramlan hazırlıyacak ve Ankara aeya • hatinde halka gösterilmesi tabîî olan teshilât ve tenzüâta ait tedbirleri tesbK edecektir. Unkapanı köprOsOnön tamiri Unkapanı köprüsunün tamiri etrafmdaki hazırlıklar devam etmektedir. Yalnız; dahilden mubayaa edilecek esya da takasa tâbi olduğundan ait oldugu makaradan bu hususta müsaade istenmistir. Doğru değil mi ? Tramvaytflnel Ocretleri Tramvay, Tünel ve Havagazi sîrketleri geçen seneye ait hesaplann Belediyeye vermişlerdir. Bu şirketlere ait yeni tarifeleri tanzim edecek olan komisyon bu ay içinde topl&narak tetkikat yapacakttr. Türk sigaraları Romanya'da sabş için bir mukavele yapıldı tnhisarlar Umum Müdürlüğü tara hndan, Romanya'da mamul sigara saün için bir Türk • Romen grupüe yeni bir mukavele aktedilmistir. Bir kaç gü • ne kadar imza edilecek olan bu mukaveleye nazaran inhisar idaresi mamul sigaralannm fiahna bir miktar zam yaparak grupa verecek, sirket te, Türk sigaralarmı, Romanya'da satılan muma sil sigaralarla rekabet edebilecek bir fiatla satacakhr. Grup, sigaralanmız için Romanya dahilinde her türlü reklâm ve propagandayı yapacaktır. Mukavelede, şirketin Türk tütün ve sigaralarından başka tütün satamıyacağma dair bir madde konulmuş, bu is için de kendilerinden mühim nuktarda bir teminat aluımiftır. Bu mukavele beş sene için yapurrâştir. Teatisinden itibaren üç ay larfmda grup ise başlıyacaktır. Belediye yardım edecek Son Sctuadî buhran yüzünden Turing Kulübün varidatı da çok azalnustır. Buna rağmen Kulübün üzerine aldığı vazifeler günden güne çoğalmakta olduğundan Istanbul Belediyesince, bu sene bütçesine Turing Kulübe yardım için bir tahsisat konulması takarrür etmistir. Yeni bir otomobil plâkası teklifi Otomobil plâkaları hakkında bir ec* nebi tarafından dün Belediyeye yeni bir teklif yapılmıs ve nümuneler veril miştir. Teklif edilen plâkalar biri ön, diğeri arkaya mahsus olmak üıere iki tanedir. tçlerinde elektrik tertibah vardır. Numaralar geceleri de okunacak tarzda gösterflmektedir. Bundan baska gene plâkalar Szerinde otomobulerin gideceği istikameti gosteren oklar var • dır. Daimî enc&men bu hususta tetki • kat yapmaktadır. Yalmz; bunlar tstan* bul'da yapılmıs olmakla beraber yirmi alh liraya malolduğundan kabul edSip e* dilmiyeceği şüphelidir. Adliye koridorlarma tükörenlere ceza Adliye binasmda koridorlara tuk&renler hakkında hemen takîbat yapılarak bir zabıt varakasüe birlikte ceza alınmak üzere Belediyeye teslim edilmeğe başlanmıştır. Yeni dinî kisve Ankara'dan veril en haberler; Tfirkiye dahilindeki mesçit ve camilerin tasnifine karar verildiğini; imam, meyzin ve vaizler için muayyen bir kisve tes • bit edildiğini büdirmektedir. Fakat bn husustaki kanun henüz tebliğ edilmemiştir. Kaza kurşununu atanın muhakemesi Ahmet isrründe bir sahıs KSçfiicçek • mece'de Yasar'uı kahvesînde tabanca smı kanşhnrken ates almış ve çıkan mermiden kahveci Yasar yaralanarak Slmüstü. Dün cereyan eden muhakemede müddeiumumi, Ahmed'in tecziyesini iste • miş, reis karartn tefhimi için muhake meyi 14 subata talik etmistir. M. Venizelos Başveldl (Birlnci sahifeden mabait) M. Venizelos: Başvekil ve Jeneral Katehakis'in avdetine kadar Har biye Nazın vekili M. Kafandaris: Maliye Nazın M. Mihalokopulo«t Hariciye Nazm M. Papaanastasya: Millî tktısat Nazın ve M. Bakalbası'nın tstan bul'dan avdetine kadar Ziraat Nazırı veküt M. Papa Andreo: Münakalât ve Maarif Nazın M. Maris ((Esbak Maliye Nazın) Dahiliye Nazın M. Venizelos kabmenin listesini aksam geç vakit Reiaicumnura tak dıtn etmif ve nazırlar tahlif olun mustur. Güzellik müsabakamız bnlacaktır. Buyükçekmece'deki bataklıklar kurutulacak Büyükçekmece golünün etrafındakı setlerin bataklıklar vücude gebnesine ve ba suretle sıtma hastalığmın çoğal • masma sebebiyet verdiğini, vaziyeü tetkik için sıhhiye müfettişi umurrulerin den Tardc Beyle Sıhhye Vekâleti Su isleri mütehassısmm mahaüine gtttiklerini yazmıstık. Heyet dün şehrimize avdet etmis vaziyeti Vali muavini Ali Rıza Beye anlatmıstır. Ayni zamanda Sıhhiye Vekâletine de keyfiyet bfldirîlecektir. Bataklığa oradaki dalyanin sebebiyet verdiği anlaşılmaktadtr. Bataklıkiarm kurutulmasuıa teşebbüs edilecektir. Vesika alıpta resm çektirmeyenlere Bekir Sami B. defnedildi Vukuu vefatmı yazdığunu esbak Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin cenaze namazı dün Tesvikiye camisinde kıIındıktan sonra Maçka'daki makberi mahsusasına defnedilmistir. Cenaze merasiminde Hariciye Ve • kili Tevfik Rüştü Bey namına Vali muavini Ali Rıza Bey hazır bulunmuştur. Cenabı Hak rahmet eylesin. Yeniden görölen dava Bundan bir müddet evvel Galata'da Karabaş mahallesinde kahvecilSc yapan Küçük Ali arkadaşi Şakir'i tabanca 3e öldürmüş ve Ali hakkmda yapılan muhakemede tehevvüren katil cürmunden dolayı yedi buçuk sene hapsine karar verilmiş ve bu karar Temyiz tarafından nakzedilmişti. Naldz karan üzerine Ali hakkındaki muhakemeye dün yeniden Ağırceıa mahkemesinde devam olunmus ve şahitlerden yalmz Fatma Hantm geldi • ğinden diğer şahitlerin de celbi için muhakeme 6 şubat pazartesi gününe talik olunmuştur. karak Rusya ile ademi tecavüz misa kmı akteylemeîine muhalefet etmistL Bunun uzerine M. Maniu hükumetin askerî ve mütkî umum memurlan tebdil ve nasbetmekte serbest kalması sartîle ve M. Titulesco 3e kabineyi teşk3 et misti. M. Titulesco memleketin harict siyasetine ait mühim teşebbüslerde bu * lunmak üzere Garbi Avrapa'da bulunduğu bir sırada umum jandarma kuman> danı 3e Bükres polis müdürünün azli mes'elesinden dolayı Kral ile M. Maniâ arasmda ihtîlâf çıkh. M. Titulesco aleIftcele memleketine dönmüş ve mevcuti mtilâfı halle calısnuş ise de maksadıml muvaffak olamamıstnr. Bunun üzerine tekrar M. Vayda Voyvode yeni hükumeti teskü etti. M. Titulesco hariciye nezaretinde kalmiştır. Başvekil de?i<>mi^ ise de hükumetin basmda gene millî köy« İS fırkast kaldı. Romanya'nm haricî siyan setinde bir değisiklik olmıyacaktır. MUHARREM FEYZİ Resim vesikan alıp ta simdiye kadar resimlerini çektirmiyen hanımlar, bugun akşama kadar fotoğrafhanelere müracaat etmedikleri takdirde, resim çıkartmak haklarmı kaybetmis olacak lardtr. Binaenaleyh fotograf çıkartmamış olanlardan, bn sonuncu günü kaçtrmamalartnı rica ederiz. Tabiiyet değil, Vatandaşlık hakkı! IBaşmakaleden mabatti üzerinde münakaşa değil, haffa ftH küçük düşünce bile caîz olmıyan ba nokta geç3dikten sonra ırk ve din farki olmaksızra Türk camiasınm sinesinde kendüerine Bir vatan bulmak istiyenlere karşı hattı hareketimiz dahi ba adamlarm zararsız olanlan için makul bir musamaha 3e muamele etmekliğimize' cevaz verecek mahiyette olmahdır. Ba bahisteki düğümü çozecek nokta dar, düşunceli kanunlann dar tatbiklerinde değîl, milli harstn inkişaf ve hakimiyetindedir, ve bu da behemehal olacakbr. Irkan Türk olanlarm gayrilerini dahi kendi tesir ve hakımiyeti altına alacak olan millî kültürüdür. O zaten yok değfldir, ve bütün bütün inkişafına intizaren sizra Türk vatandaşlığı hakkma mazhar edeceğmiz üç buçuk kisi büyük camiamn kesafetine nisbetle bir noktai büe teşkîl edemez. I Hem Türk camiasina 3tîhak etmeK mes'elesi tabiiyet sozü ile yanlış ifade olunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti camiasina tâbi olarak değil, ancak vatandas olarak girilebilir. Biz de tabiiyet yoktur, vatandaslık vardır. YUNUS NADt Seçme müsabakası Tekrar ediyoruz: Seçme müsabakası bayramın ikinci grünüdür. Bu müsabaka Taksim'deki Maksim salonlarında saat dört buçuktan yedi buçuğa kadar de vam edecek olan bîr danslı çayda yapılacaktn. Şhndîye kadar müsabakamıza istirak ve gazetemizde resimleri intisar eden hanımlar, o gün halka takdim edilecek ve danslı çaya gelenler, bu hanımlardan en fazla beğendiklerîne rey verecekler, seçmede en çok rey alanlar, hakem heyeti huzuruna çıkanîacaklardır. tzmîr ve Bursa guzeüeri de miisabakantn bu kısmında hazv bulunacak, fakat seçmeye dahil olmadan dofrudan doŞruya hakem heyeti huzuruna çıka • caklardır. Resmî da relere ecnebi malı alınmıyacak Gerek memieket dahilinden ve ge • rek ecnebi memleketlerden ithal edilen eşya takas muamelesine tâbi olduğun» dan bunun hîlâfında bir muameleye mahal kalmamak üzere devaire lürumu olan eşyaya ait defterlerin her ay o dairenin levazon kalemince tesbiri ve hiç^bir dairenin ecnebi malı sabn almaması alâkadarlara tebliğ olunmuştur. Fen FakOltesi talebesinin çayı Ba seneki mezunlar şerefine, Fen Fakültesi talebe cemiyeti tarafından dün Halkevinde bir çay ziyafeti verümlstir. Efkârı umumiye memnan Atina 17 (Hımuî) M. Venizeloa'un bir gün içinde dört sabık Başvekilden ve diğer tanınmiş şahsi yetlerden mürekkep bir kabme teşkiline muvaffak olması böyle buh ranlı zamanlarda misline ender tesadüf edilen muvaffakiyetlerden sayılmaktadır. Efkân umumiye kabi nemn »ureti tesekkülünden fevka lâde memnundur. DOn tevkif edilen kaçakçı Evinde kaçak tütün bulunan SflrvrTnin Kıhçlı köyünde ciftçi 6 4 yaşında Ali Rıza hakkındaki muhakemeye dün adliye ihtısas mahkemesinde baslan • mıs, Rıza tütünlerin, haberi yokken bir torbaya konarak bahçesine atıldığuu söylemiş ve bundan sonra hakkındaki zabıt varakası okunmuştur. Zabıt varakasında yazıldığına göre memurlar Rıza'nm evinde taharriyat yapmak iste • dikleri zaman karısı ckocam evde yok, çocuklarun hastadu. Ben size kapıyı açamam» demiş ve neticede kapı km • larak içeriye girilmiştir. Memurlar Rı • za'yı kapı açılmasın diye arkasuıa dayanır bir vaziyette görmüşler ve evin ocağında da tütünlerin yakılmakta olduğuna tesbit etmişlerdir. Rıza korktuğu için kapıyi açmak is • temediğini söylemiştir. înhisar idare • sinden mahkemeye gelen evrakta Rızafnın evinde bulunan tütünün 12 kflo olduğu bildirilmekte idi. Yapılan tâhkikatta ise 11 kilo tütün çıktığı tesbit edildiğinden reis tütün miktannın iyice anlasılması için müddeiumumiliğe bir müzekkere yazılmasma ve Rıza'nm da teykfine karar vermistir. Abdulhak Hakkı B. geldi Sinop Valfliğine tayin edilen Ankara Vali muavini kıymetli idare erkânımızdan Abdulhak Hakkı Bey dün Anka ra'dan şehrimize gelmistir, 3d güne kadar yeni vazifesine gidecektir. Birinci sömestr yarın başlıyor Darülfünun 193233 birinci sömestr tatfli yanndan itibaren başlıyacakbr. Tatfl yirmi gün devam edecek, şuba tın onunda tekrar derslere başlanacak • tir. Bu müddet zarfmda Devlet Demiryollan ve bilumum Seyrisefain idareleri talebelere tenzilâth tarife tatbik edeceklerdir. Bunun için şimdiden bir çok tasralı talebeler memleketlerine gitmak üzere hazırlanmaktadırlar. îlk içtima Atina 17) Kabine bugün ilk içtimaını yaparak meclisi meb'usan ile olan vaziyetini tetkik edecektir. Kabine meclisi meb'usanın icraatına mâni olacağı kanaatine varırsa hemen meclisin feshile yeni intihabat icrasına teşebbüs edecektir. Yeni intihabatta M. Venizelos'un riyaseti altında çahşacak olan bü *ün eski cumhuriyetçi (ırkalann yedi yiiz bin rey alacaklan, Halk fırkasınm alacağı reylerin dört yiiz bini geçmiyeceği zannolunmaktadır. Bu takdirde bugünkü hükumetin büyük bir kuvvet kazanacağı temüı edil mektedtr. Gençler Birliği temsilleri Muhtelif temsilleri, müsamere ve konserlerile cemiyet hayahnda büyük bir varlık gosteren Cumhuriyet Gençler mahfeli temasa subesi bu persembe akşamı Beyoğlu Halk Fırkası salonunda merhum sair Tahsin Nahid'in meşhur Rakibe piyesini temsfl edecektir. Gençlerimizi tebrik eder ve muvaffakiyetler dileriz. Kraüçeye hediyeler Bahçekapı'da, «Yun Ipek» mağazası da 1933 kraliçesine, intihap edeceği mevcnt her hangi nefis bir kumaştan bir elbiselik vermeğî taahhüt etmistir. Foto Süreyya'nm Beyojlu subesîn deki berber salonu, bir sene müddetle 1933 kraliçesinin baş tuvaletini yapmağı deruhde etmiştir. Bu siitun 1933 kraliçesine hediye vermek istiyenler için açıktır. Bir mektuola müracaat kâfidir. met dün ilk iş olarak Atina ve Pire polU müdürlerini değiştiımlstir. Mısır Sefiri memleketine gitti Mısır sefiri Abdülmelik Hamza Bey dün Ege vapurile mezunen memleketine gitmiştir. Yugoslâvya sefiri M. Yankoviç dün akşamki trenle Ankara'ya gitmiştir. Yugoslâvya sefarethanesi de bu aydan itibaren tamamen Ankara'ya nakledilmis olduğundan «efir, şimden soara Ankara'da ikamet edecektir. Darüşşafaka mOsameresi Darüşşafaka talebesi cumartesi ak sami için parlak bir müsamere hazır • lamıştır. Müsamerede muhtelif monoloğ ve musîki parçalarından başka Bir kavuk devrUdi komedisi de temsil edilecektir. Yugoslav Elçisi Ankara'da Evkat cetveli 21 Ramazan Çarşamba 18 kânunsani 1933 'msak Tulu Ezanf 1 .29 2,14 Vtsati 5,3? 7,22 "S 00e 7,16 12,24 Ikindı tlk ı> Atina 17 (Hu*u»î) Yeni 14.54 17.8 :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog